Autorijles - Kruispunt herkennen en voorrang verlenen

Autorijles - Kruispunt herkennen en voorrang verlenen Herken kruispunten bij het naderen en pas de juiste manier van kijken toe. Een kruispunt is een kruising of splitsing van wegen. Op een kruispunt vinden veelal complexe verkeersafhandelingen plaats tussen verschillende categorieën weggebruikers, zodat de kans op conflicten groot is. Het bepalen van de voorrang tussen bestuurders onderling of het voor laten gaan van de andere weggebruikers is op kruispunten van belang. Herken de verschillende kruispunten, weet wat de aandachtspunten zijn. Het kijken, de juiste wijze van handelen en de vijf taakprocessen, aan de hand waarvan je beslissingen neemt bij deelname aan het verkeer kunnen je hierbij behulpzaam zijn.

Wat is een kruispunt

Volgens de omschrijving van het RVV 1990 is een kruispunt: "Kruising of splitsing van wegen". Bij nadering van een kruispunt is het verlenen van voorrang van belang, of er kan sprake zijn van voor laten gaan.

Voorrang verlenen

Het verlenen van voorrang geldt voor bestuurders onderling.

Voor laten gaan

Alle overige weggebruikers -anders dan bestuurders- laat je voor gaan.

Kruispunt en regels van voorrang


Wat is van belang op een kruispunt

Op en om een kruispunt gelden een aantal basisregels om de veiligheid en de doorstroming te bevorderen.

Artikel 14 van het RVV 1990

Bestuurders mogen een kruispunt niet blokkeren, en:

Artikel 15 van het RVV 1990

1. Op kruispunten verlenen bestuurders voorrang aan voor hen van rechts komende bestuurders.
2. Op deze regel gelden de volgende uitzonderingen:
a. bestuurders op een onverharde weg verlenen voorrang aan bestuurders op een verharde weg
b. bestuurders verlenen voorrang aan bestuurders van een tram

Voorrang verlenen op een kruispunt

Ruim van tevoren moet je een kruispunt herkennen. Het herkennen van een kruispunt is van belang omdat je hier je gedrag en de te nemen beslissingen op af kunt stemmen. Bij kruispunten valt te denken aan:

Gelijkwaardige kruispunten

Op gelijkwaardige kruispunten, oftewel kruispunten van gelijke orde verlenen bestuurders voorrang aan voor hen van rechts komende bestuurders, zoals beschreven in artikel 15.

Gevaarlijk kruispunt

Kruispunt dat gelegen is op een punt, waar je veelal slecht zicht hebt op bestuurders op de kruisende weg, maar met name aandacht voor bestuurders van rechts. Extra voorzichtigheid en aanpassing van de snelheid is vereist!

Voorrangswegen

Op een kruispunt van een voorrangsweg is een veilige, vlotte doorstroming of verkeersafhandeling gewenst. Over het algemeen zijn dit de bredere kruispunten -al dan niet met met middenberm- of de mogelijkheid het voertuig op het midden van het kruispunt op te stellen, om het kruispunt indien nodig stap voor stap over te kunnen rijden. Op de kruisende weg van een voorrangsweg is...

verkeersbord B6 geplaatst en zijn haaientanden op het wegdek aangebracht. Betekenis: "verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg".

Voorrangskruispunten

Waarbij je -afhankelijk van de richting van aan komen rijden- bestuurders op de kruisende weg voorrang moet verlenen, of voorrang moet krijgen. Betekenis: "voorrangskruispunt" {het betreft de verkeersborden B3, B4, B5, B6 en B7) Punt van aandacht bij het afslaan zijn weggebruikers als voetgangers, fietsers, snorfietsers, bestuurders van een gehandicaptenvoertuig e.d. die de weg rechtdoor blijven vervolgen. Deze weggebruikers moet je voor laten gaan.

Kruispunten geregeld met verkeerslichten

Verkeerslichten kunnen rond zijn of een pijl hebben. Bij een rond verkeerslicht kunnen andere weggebruikers gelijktijdig een rood of groen licht hebben. Bij een groene pijl in het verkeerslicht hebben andere weggebruikers uit een andere rijrichting in principe rood licht.
Bij verkeerslichten betekent:
 • ROOD: stop
 • GEEL: voor bestuurders die het teken zo dicht genaderd zijn dat stoppen redelijkerwijs niet meer mogelijk is: doorgaan
 • GROEN: doorgaan

Er wordt over doorgaan gesproken in plaats van rijden, omdat het niet alleen voertuigen betreft waar dit voor geldt (denk aan een ruiter te paard) Mochten verkeerslichten op een kruispunt niet werken, dan gelden de verkeersregels die ter plaatse door verkeerstekens aangegeven zijn, of de standaard regels voor voorrang verlenen of voor laten gaan.

Kruispunt van verharde met onverharde wegen

Hierbij moet je het kruispunt -als je op de onverharde weg rijdt- benaderen alsof je een voorrangskruispunt nadert. Bestuurders op de kruisende weg moet je voorrang verlenen of voor laten gaan. Bij rechtdoor rijden -afslaande tegemoetkomende bestuurders- niet. Dan geldt namelijk de regel: rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor.

Kruispunt bij afbuigende voorrang

Als je de weg in de voorrang (brede zwarte balk) volgt, geldt dit verkeerstechnisch als rechtdoor de weg blijven volgen. Je mag -als dit de duidelijkheid ten goede komt- richting aangeven als je de weg in de voorrang blijft volgen. Uit de voorrang (smalle zwarte balk) moet je richting aangeven omdat je dan afslaat. Geef hoe dan ook duidelijkheid over de te volgen rijrichting, om zodoende anderen niet onnodig op het kruispunt te laten wachten.

Inritten en uitritten

Inritten en/of uitritten nemen een aparte plaats in bij de benadering. Zowel bij het inrijden als bij het uitrijden van een uitrit moet je al het overige verkeer voor laten gaan (inclusief voetgangers) . Het verdient vaak de voorkeur bestuurders die uit de inrit komen voor te laten gaan als het een smalle uitrit betreft. Degene die uit een uitrit rijden, rijden vaak op een smallere weg en hebben derhalve minder ruimte te manoeuvreren of te sturen. De aanleg of bestrating bij inritten en uitritten zijn niet altijd op een zelfde wijze uitgevoerd en mogelijk verwarrend om te beoordelen. In dit geval geldt ook "geef je verstand voorrang".

Herkennen van een uitrit

Een uitrit herken je doorgaans aan de doorlopende bestrating van het trottoir en de trottoirband, maar kan soms ook een afwijkende bestrating zijn van die op de rest van het kruispunt. Verwar dit niet met asfalt ten opzichte van straatklinkers. Een verschil in bestrating zegt in principe niets over de geregelde voorrang. Nader een uitrit -hoe dan ook- voorzichtig en let goed op.
J13J13

Kruising van een Overweg

Volgens de omschrijving in het RVV is een overweg:
"kruising van een weg en een spoorweg, die wordt aangeduid door middel van bord J12 of J13"

Gedrag bij overwegen volgens artikel 15a van het RVV

 1. Weggebruikers mogen een overweg opgaan, indien zij direct kunnen doorgaan en de overweg geheel kunnen vrijmaken.
 2. Bij overwegen laten weggebruikers een spoorvoertuig voorgaan en laten daarbij de overweg geheel vrij.

Let op: er wordt gesproken over weggebruikers. De regel geldt dan voor bestuurders en voetgangers.

De vijf taakprocessen

In verkeerssituaties en dus ook bij nadering van een kruispunt ga je uit van de zogenaamde vijf taakprocessen, aan de hand waarvan je uiteindelijk handelt. Deze zijn:
 • Waarnemen: door gebruik van je zintuigen komt er veel informatie op je af, waaruit je de informatie moet filteren, die voor jou in de bewuste situatie belangrijk is. Hierbij is verkeersinzicht en kennis van de verkeersregels noodzakelijk.
 • Voorspellen: aan de hand van de binnengekomen informatie voorspel je wat er zou kunnen gebeuren, zowel ten aanzien van je eigen gedrag, als die van de andere weggebruikers
 • Evalueren: ga na of zaken als, veiligheid, doorstroming, milieu niet worden geschaad als jouw voorspelling uitkomt
 • Beslissen: beslis –na bovenstaande taken doorlopen te hebben- wat je gaat doen
 • Handelen: voer uit waartoe je besloten hebt.
Kun je door een -zich wijzigende- verkeerssituatie niet handelen, dan begint het hele taakproces weer van voor af aan, totdat je veilig je weg kunt vervolgen.

Herkennen kruispunt

Zoals gezegd moet je een kruispunt of een rotonde reeds vroegtijdig herkennen en bepalen met wat voor kruispunt je te doen hebt. (gelijkwaardig, voorrang) Is het niet direct duidelijk of je een kruispunt nadert, dan kun je dit –ver vooruit kijkend- vermoeden of voorspellen door bijvoorbeeld:
 • Onderbroken bebouwing.
 • De afwezigheid van geparkeerde voertuigen.
 • Anders geplaatste straatverlichting.
 • Onderbreking van een bomenrij en dergelijke zaken.

Nader een kruispunt met gepaste snelheid (meestal de 2de versnelling), zodat je goed en rustig op de situatie kunt inspelen. Je naderingssnelheid is natuurlijk mede afhankelijk van de breedte van de weg of het kruispunt, de verkeersdrukte, fietspaden, V.O.P.’s (zebra’s) en dergelijke. Ken de regels van voorrang en van voor laten gaan en handel hier na. Denk er aan dat je voorrang altijd moet krijgen en nooit mag nemen!

Naderen ven een kruispunt

Bij het naderen van een kruispunt of rotonde zijn een aantal aandachtspunten gelijk, ongeacht de keuze voor afslaan of rechtdoor gaan, deze zijn:
 1. Beoordeel het kruispunt ruim van te voren. Weet hoe de voorrang geregeld is!
 2. Kijk goed in je spiegels en wees je bewust van de situatie vóór, naast en achter de auto.
 3. Sorteer indien nodig voor of kies de juiste rijstrook bij aan komen rijden.
 4. Nader kruispunten (en rotonde's) met geringe snelheid. Meestal de 2de versnelling.
Verder geldt:

Bij recht door gaan

 1. Op enige afstand kijk je voor je (het kruispunt over), links (het eerst mogelijke gevaar), recht voor je en vervolgens rechts.
 2. Bij verdere nadering herhaal je punt 1 nogmaals.
 3. Bij oprijden en oversteken herhaal je punt 1 weer, maar dan stap voor stap, totdat je het kruispunt veilig over gereden bent.
 4. Ben je het kruispunt overgestoken, dan doe je een na-controle in je spiegels, zodat je op de hoogte bent van de nieuwe verkeersomstandigheden waarin je jezelf bevindt.

Denk er aan dat je bij het overrijden van een kruispunt andere verkeersstromen niet mag hinderen en het kruispunt niet mag blokkeren; je moet dus in één keer het kruispunt over kunnen rijden. Dit laatste geldt niet wanneer er een middenberm (of iets dergelijks) is waar je de auto veilig kunt opstellen.

Bij rechts af slaan

 1. Kijk ruim voor de bocht reeds rechts naast de auto ('dode hoek') en let ook op naastgelegen fietspaden.
 2. Let ook op of tegemoet komend verkeer en verkeer van links juist handelt.
 3. Kijk vóór je afslaat nogmaals over je rechter schouder en blijf (al rond kijkend) op het overige verkeer letten. Kijk de bocht door in de richting waar je naartoe wilt/denkt te gaan, zodat je een juiste positie/rijstrook kiest.
 4. Herhaal punt 3 zo nodig nogmaals, totdat je overtuigd bent dat je veilig door kunt.
 5. Na de bocht na-controle in je spiegels, je bevindt je immers weer in een nieuwe verkeerssituatie.

Bij links afslaan

 1. Ingeval van voorsorteren, let op verkeer rechts en links naast je of achter je.
 2. Recht doorgaand verkeer en verkeer van rechts voorrang verlenen/voor laten gaan als de situatie dit vereist.
 3. Nogmaals punt 1 vóór het aansnijden van de bocht en kijk de bocht ook hier door voor de juiste positie/rijstrook.
 4. Na het afslaan na-controle in je spiegels met oog op veranderde verkeerssituatie.

Let wel

 • Bij links af slaan: korte bocht gaat voor lange bocht (als je de bocht links indraait, bevindt de andere bestuurder zich in feite rechts van je).
 • Recht doorgaand verkeer op dezelfde weg gaat vóór afslaand verkeer (denk ook aan voetgangers).
 • Zwakkere weggebruikers zoals: voetgangers, gehandicapten, fietsers, snor- en bromfietsers, maar ook motorrijders, deze zijn kwetsbaar of instabiel (bijvoorbeeld bij harde wind, regen en gladheid)

Lees verder

© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Regels Rotonde Rijden - Richting aangeven en afslaanRegels Rotonde Rijden - Richting aangeven en afslaanRijden, gedrag en richting aangeven op de meeste rotondes. Een rotonde moet je in je benadering beschouwen als een norma…
Wie heeft er voorrang?Wie heeft er voorrang?Verkeersregels: wie heeft er voorrang? Soms is het onduidelijk wie er voorrang heeft op een kruising of een T-splitsing.…
Autorijles - Volg de route met Google MapsAutorijles - Volg de route met Google MapsAuto rijden en Google Maps. Heb je autorijles in Amsterdam, Rotterdam of Groningen, dan is er nu een unieke mogelijkheid…
Theorie Oefenen - Test voorrang verlenen en verkeersregelsTheorie Oefenen - Test voorrang verlenen en verkeersregelsIs het nu voorrang verlenen of voor laten gaan? Wat zijn de verkeersregels? Binnen de bebouwde kom vinden de meeste onge…

Bocht achteruit - Bijzondere verrichting bij het examenBocht achteruit - Bijzondere verrichting bij het examenBocht achteruit is een bijzondere verrichting. Het kan één van verrichtingen zijn, die je tijdens het afleggen van je pr…
Diverse bijzondere verrichtingen bij het praktijkexamenDiverse bijzondere verrichtingen bij het praktijkexamenDiverse bijzondere verrichtingen die bij het praktijkexamen voor het rijbewijs kunnen voorkomen. Er zijn een aantal bijz…
Bronnen en referenties
 • Autorij-instructie.nl
 • Google Maps
Reacties

Tanja, 26-04-2018
Vraagje: Ik rij een kruispunt bij groen licht op en wil links afslaan. Er is een tegenligger die ook links wil afslaan. We kruisen elkaar langs achter maar degene die tweede rijdt achter mijn eerste tegenligger, moet ik die ook voorlaten? Er staat verder geen aanwijzing. Reactie infoteur, 27-04-2018
Beste Tanja,

Ik ga er van uit dat er géén pijlen in het verkeerslicht staan. Indien de situatie dit toestaat kun je het beste voor elkaar langs kruisen. Dit moet dan wel voor allen duidelijk zijn en gegeven de breedte van het kruispunt kunnen. De gekozen rijlijn kan dit duidelijk maken.
Kun je niet voor elkaar kruisen, dan geldt dat je elkaar voor moet laten gaan en geldt het "gezond verstand" en/of verkeersinzicht en zicht op de doorstroming; geregeld is dit niet. Binnen de fatsoensregel zou je elkaar dan om en om voor kunnen laten gaan, maar in de praktijk is dit meestal het "recht van de sterkste".

Mvg - Sjaak

Gerrit van Ee, 10-03-2016
Vraag;
gelijkwaardig kruispunt met stoplichten.

Ik ga door groen licht links af. Er komt auto van rechts en die gaat door rood en knalt op mij. Wie is de schuldige? En stel een zelfde situatie maar de door roodrijder rijdt op een voorrangsweg wie is er dan schuldig. Reactie infoteur, 11-03-2016
Beste Gerrit,

Ik neem aan dat de bestuurder van rechts een tegemoetkomende bestuurder op dezelfde weg is?

Een door verkeerslichten geregeld kruispunt is geen gelijkwaardig kruispunt (zie de verkeerstekens op de weg - haaientanden e.d.)
De volgende regel geldt mogelijk in dit geval:
"Verkeerslichten gaan boven verkeerstekens die de voorrang regelen."
Dus al komt een bestuurder van rechts en gaat deze door rood licht, dan heeft hij geen voorrang, omdat de verkeerslichten op het kruispunt de voorrang bepalen.

Alleen als de verkeerslichten buiten werking zijn, gelden de regels volgens de aangebrachte verkeerstekens op het wegdek.
Vraag: staat er voor links af een pijl in het verkeerslicht? In dat geval is het aannemelijk dat de ander een rood licht heeft. Bij een rond verkeerslicht voor links af zou de ander gelijktijdig groen kunnen hebben.

Voor het tweede deel van je vraag geldt "rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor". De afslaande bestuurder moet dan voorrang verlenen, tenzij het een weg in de "afbuigende voorrang" betreft en/of er een brede groenstrook op het midden van de weg is aangelegd.

Mvg - Sjaak

Carlos, 13-02-2016
Na een kruispunt te hebben herkend kijk je in de binnenspiegel en buitenspiegels voor het achteropkomend verkeer. Vervolgens kijk je in de binnenspiegel, rechterbuitenspiegel en over rechterschouder en geef je richting aan. Vervolgens sorteer je voor, schakel je evt terug(snelheid aanpassen). Naar voren links naar voren rechts kijken. Dode hoek controleren en insturen. Tenslotte de nacontrole via de binnenspiegel en buitenspiegels en je snelheid aanpassen.

Klopt deze volgorde als je op een kruispunt rechtsaf wil slaan? Mvg carlos Reactie infoteur, 14-02-2016
Ja Carlos, zoals je het beschrijft is het correct.

Mvg - Sjaak

Jan, 05-09-2015
Beste Sjaak.

Ik was er van overtuigd dat je komende van een verhoging op een gelijkwaardig kruispunt altijd voorrang moest verlenen,
maar daar twijfel ik nu aan. Ik kan het ook googelend niet vinden!

Graag reactie,
Jan. Reactie infoteur, 05-09-2015
Beste Jan,

Zolang er geen verkeersborden op het kruispunt staan die de voorrang regelen, is er altijd sprake van een gelijkwaardig kruispunt (uitzondering onverharde weg).
De verhoging, "pianoklavier" e.d hebben alleen attentiewaarde of hebben een snelheidsremmende functie. Punaises kunnen dienen als oriëntatiepunt uit de lucht.

Mvg - Sjaak

Corien, 12-06-2015
Ik heb haaientanden en wil op een voorrangsweg linksaf. Tegenover mij komt een uitrit uit op de voorrangsweg. Degene die de uitrit verlaat wil rechtdoor (voorrangsweg oversteken en dus 'mijn' straat in). Ik dacht dat dan rechtdoor voor afslaand gaat, dus degene uit de uitrit moet ik voor laten gaan… klopt dat?
Ik ben immers geen kruisend verkeer maar tegemoetkomend. De uitrit verlater moet in principe overig verkeer op voorrangsweg voor laten gaan maar daar zit ik in feite nog niet op…
mvrgr Reactie infoteur, 12-06-2015
Beste Corien,

De haaientanden gelden inderdaad voor het voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg.
Bij een "normaal" kruispunt zou je de tegemoet komende bestuurder voor moeten laten gaan volgens de versimpelde regel "rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor".
In het geschetste geval gaat bovenstaande echter niet op.
De tegemoet komende bestuurder komt namelijk uit een uitrit. Bij in- of uitrijden van een uitrit geldt dat bestuurders al het overige verkeer voor moet laten gaan. Uit welke richting dit overig verkeer (inclusief voetgangers) komt maakt niet uit.
Jij hoeft de tegemoet komende bestuurder in dit geval niet voor te laten gaan.

Mvg - Sjaak

A., 26-05-2015
Ik sta voor een stoplicht op een kruising op het fietspad.
Alle fietsers tegelijk groen.
Voor de fietsers die van rechts komen staan haaientanden.
Moet ik nou stoppen voor fietsers van rechts of moeten hun stoppen voor mij i.v.m. de haaientanden?

Iedereen rijdt hier maar tegen elkaar in en de een beschuldigd de ander etc. Ben benieuwd wie moet stoppen voor wie…

m.vr.gr.: a. Reactie infoteur, 27-05-2015
Beste Anja,

Als de verkeersstromen door verkeerslichten geregeld worden, gaan deze boven de regels. Groen gaat dan voor.
Zijn de stromen niet door verkeerslichten geregeld, dan geldt standaard: "bestuurder verlenen voorrang aan voor hen van rechts komende bestuurders".
Staan er haaientanden voor de bestuurders van rechts, dan gaan de bestuurders op de kruisende weg voor (jij in het voorbeeld)
Haaientanden -meestal in combinatie met bord B6- betekenen: "verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg"

Mvg - Sjaak

P., 05-05-2015
Hallo, ik heb een vraag: ik sla linksaf op een kruising/splitsing. naast de weg loopt een fietspad waarop een fietser fietst. moet ik de fietser voorrang verlenen ondanks hij haaietanden heeft? Reactie infoteur, 06-05-2015
Beste P,

Mits de oversteekplaats van de fietser binnen plusminus 10 meter van kruispunt is aangelegd moet je de fietser voor laten gaan.
Hier geldt rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor afslaand verkeer.
De haaientanden voor de fietser hebben bij afslaande tegemoetkomende bestuurders geen waarde / betekenis.
Haaientanden betekenen namelijk:
"verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg", en u bent geen kruisende, maar een tegemoetkomende bestuurder.
Dus: of er nu wel of geen haaientanden staan voor de fietser maakt in dit geval niet uit.

Mvg - Sjaak

Majo Jansen, 13-04-2015
Hallo, ik heb een vraag die lijkt op die van R. de Cocq, maar met een iets andere situatie:
Ik rij een kruispunt op met middenberm en wil linksafslaan. Ik steek de eerste weg over en stop bij de middenberm om verkeer van rechts voor te laten gaan. Ik wil nu linksafslaan maar uit de wijk voor mij staat een auto die rechtsaf wil. Hij heeft haaientanden. Moet ik nu voorrang verlenen of heb ik, zonder haaientanden omdat ik al midden op het kruispunt sta (en eigenlijk al deel van de kruisende weg ben, voorrang? Reactie infoteur, 14-04-2015
Beste Maja,

De haaientanden betekenen voor de bestuurder die uit de wijk komt "verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg"
Jij bent voor de bewuste bestuurder géén kruisende bestuurder, maar een tegemoetkomende, afslaande bestuurder.
Hier geldt voor jou "korte bocht gaat voor de lange bocht". Je moet de ander in dit geval dus voor laten gaan.

Mvg - Sjaak

Kevin, 03-10-2014
Ik sta bij een kruising om links af te slaan op dezelfde weg. Het zijn 2 baans voorangswegen aan allebei de kanten gescheiden met een middenweg. Ik stond dus op de middenweg te wachten met knipperlicht aan totdat het verkeer van rechtsvoorbij was. Ondertussen komt er iemand links van mij staan die rechtdoor over de voorangsweg de straat in wou oversteken. We beginnen te rijden maar deze bestuurder gaf mij geen kans om links af te slaan op dezelfde weg en uiteindelijk knalt hij stapvoets in de linker achterpaneel en gedeelte van bumper, omdat hij rechtdoor bleef rijden. Wie is er nu fout? Reactie infoteur, 04-10-2014
Beste Kevin,

Fout of niet fout is moeilijk te beoordelen, maar…
je zou kunnen stellen dat je van achteren bent aangereden!?
Daarnaast is artikel 11 uit het RVV mogelijk van toepassing, hierin staat o.a.:
"2. bestuurders die links voorgesorteerd hebben en te kennen hebben gegeven dat zij naar links willen afslaan, worden RECHTS ingehaald".

Mvg - Sjaak

Alex, 30-08-2014
De y-splitsing,
is er een moment op een y-splitsing waarbij je tegemoetkomende verkeer krijgt? of wordt het zo bekeken dat iedereen rechts van elkaar is?
Dus als ik op het gedeelte rijdt welke naar voren open splitst en ik wil links af slaan, heb ik dan tegemoetkomende verkeer? of gewoon verkeer van rechts! Reactie infoteur, 31-08-2014
Beste Alex,

Als de voorrang niet door verkeersborden geregeld is, moet je een Y-splitsing benaderen als een gelijkwaardig kruispunt / kruispunt van gelijke orde.

Mvg-Sjaak

R. de Cocq, 25-06-2014
Ik rij vanuit een woonwijk een gelijkwaardig kruispunt op met middenberm en wil linksafslaan. Ik steek de eerste weg over en stop bij de middenberm om verkeer van recht voor te laten gaan. Ik wil nu linksafslaan maar uit de wijk voor mij staat een auto die rechtdoor wilt voor haaientanden. Moet ik nu voorrang verlenen of heb ik, zonder haaientanden omdat ik al midden op het kruispunt sta, voorrang? Reactie infoteur, 25-06-2014
Beste R.

Haaientanden -voor de tegenligger- betekenen: "verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg"
U bent als bestuurder geen kruisende bestuurder voor de ander, maar een tegemoetkomende afslaande bestuurder op dezelfde weg.
In dit geval gaat op: "rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor"
U moet de bedoelde bestuurder voor laten gaan.

Mvg - Sjaak

Erik, 13-03-2013
Ik kom vanaf een landweg waar 1 strook is en aan beide zijden een fietsstrook is. Ik rijd richting een t-splitsing, wat een gelijkwaardig kruispunt is. Er komt een auto van rechts, die naar links (dus mijn weg) wil. In principe kunnen wij tegelijkertijd over het kruispunt. Moet hier iemand voorrang verlenen? en zo ja wie dan?
Mvg Erik Reactie infoteur, 13-03-2013
Beste Erik,

Strikt volgens de regels geldt:
"op kruispunten verlenen bestuurders voorrang aan voor hen van rechts komende bestuurders"
Alhoewel je wordt geacht op de (denkbeeldige) weghelft te blijven en andere weggebruikers niet onnodig mag hinderen en / of in gevaar mag brengen, gaat het primair om bovenstaande regel.

Mvg - Sjaak

Marianne, 08-06-2012
Ik rijd op een gelijkwaardig kruispunt en wil afslaan naar links, een tegenligger is dat ook vanplan maar dan uiteraard vanaf de andere kant… moeten beide auto's dan elkaar voorlangs of achterlangs kruisen? Reactie infoteur, 09-06-2012
Beste Marianne,

Hier is geen standaard regel voor, alhoewel het op de grotere kruispunten beter en logischer is voor elkaar langs te kruisen (doorstroming). Vaak wordt dan de rijlijn door middel van de aangebrachte witte belijning aangegeven. Verder moet je dit af laten hangen van het type kruispunt, de verkeersdrukte op het bewuste kruispunt en het gedrag van de andere bestuurders, waarbij het zoeken van (oog)contact met de ander van doorslaggevende betekenis kan zijn voor de wijze van handelen.

Mvg - Sjaak

Rik, 12-04-2012
Ik had een vraag bij de volgende situatie: Op een kruispunt met verkeerslichten sla ik rechts af. Het verkeerslicht voor mij is groen (met pijl) en dat voor het doorgaande voetgangers/fietsverkeer op rood. Echter kan ik de bocht niet afmaken want het is druk op de weg, ik kom tot stilstand op de oversteek plaats (die rood heeft). Er is op de linkerbaan ruimte. Mag ik stilstaan op de doorgaande oversteek plaats die rood heeft of "moet" ik de ruimte benutten op de linkerbaan? Reactie infoteur, 13-04-2012
Beste Rik,

Theoretisch mag je een kruispunt pas overgaan als je deze direct weer vrij kunt maken (over rood of groen verkeerslicht wordt hierbij niet gesproken). Ingeval van je voorbeeld bij rechts afslaan met -een om de hoek gelegen- VOP en/of naastgelegen fiets-/bromfietspad zou je het voertuig -indien je je weg niet kunt vervolgen- vóór deze voorzieningen tot stilstand moeten brengen om andere verkeersstromen niet te hinderen ingeval jouw verkeerslicht rood wordt en die van hen dus groen. Gezien de drukte kan je dit dan verwachten / moet je dit inschatten.
Door voor / bij het afslaan de bocht goed door te kijken in je gewenste rijrichting heb je de stremming als het goed is al gezien en kan je hier je rijgedrag en de positie van je voertuig op aanpassen.
Het kiezen van de linker weghelft zou alleen in geval van nood of ernstige stremming een oplossing zijn, omdat je in jouw geval spoedig weer een groen verkeerslicht kunt verwachten.
… in de praktijk kan het soms verstandig zijn anders te handelen om anderen niet te hinderen of in gevaar te brengen, maar dat neemt niet weg dat de verkeerde inschatting al vóór / bij het afslaan ligt.

Mvg - Sjaak

Maaike, 01-08-2010
Ik rijd een gelijkwaardig kruispunt tegemoet, waarop ik rechtdoor wil. Van rechts komt een auto (die ik dus voorrang zou moeten verlenen) die linksaf wil slaan. Echter komt een tegenligger op mij af rijden, die links af wil (die dus voorrang heeft op de auto van rechts.), maar omdat ik rechtdoor ga op dezelfde weg heb ik op hem voorrang. Wie gaat dan eerst?
Ik dacht zelf dat ik eerst ga, omdat ik dan 'ruimte' kan maken op mijn weg, waardoor beide anderen makkelijker kunnen gaan waar zij willen? (en ik herinner me vaag van een rijles ooit dat rechtdoorgaand verkeer dan voor gaat, maar of dat echt zo is in deze situatie weet ik dus niet.) Ik ben erg benieuwd! Reactie infoteur, 01-08-2010
Beste Maaike,

Theoretisch moet jij de bestuurder van rechts voorrang verlenen, maar voor de auto van rechts geldt dat hij de -voor hem- van rechts komende bestuurder ook voorrang moet verlenen.
Voor de tegemoet komende bestuurder geldt inderdaad "rechtdoorgaand verkeer op de zelfde weg gaat voor afslaand verkeer".

Dit is een situatie waarin de regelgeving niet voorziet. Dit geldt bijvoorbeeld ook als er vanuit elke richting een bestuurder komt, waarbij ze allen rechtdoor willen. Ieder heeft dan een bestuurder van rechts die voorrang verleend moet worden.
Één zal er het initiatief moeten nemen om hoffelijk te zijn en de situatie op te heffen.

Meest duidelijk, veilige en het best voor de doorstroming is waarschijnlijk dat jij gebaart naar de jou tegemoet komende bestuurder voor te gaan (links af), waarmee jij de keuze voor de bestuurder van rechts maakt (want deze moet jij voorrang verlenen).
Door voor deze (verkeersinzichtelijk en sociale) oplossing te kiezen, belandt jij niet in een conflict waarbij jou iets aangerekend kan worden.

Wat ik zelf doe in een dergelijke situatie is:
Voldoende ver vooruit kijkend kan je de overige bestuurders veelal tijdig al zien aankomen. Door op enige afstand ruimte te laten vallen naar het kruispunt toe, geef ik de andere bestuurders alvast de tijd en ruimte om het onderling op te lossen voordat ik het kruispunt dicht genaderd ben, waarna ik doorgaans vloeiend kan doorrijden.

Hoop dat het en beetje duidelijk is zo.

Mvg - Sjaak

Hans Bok, 24-03-2010
Ik rijd op een voorangsweg en wil links een inrit (van een woning) inrijden, terwijl achter me een auto links wil passeren. (knipperlicht van volgauto stond al uit). Wat moet ik doen? De een zegt dat je niet mag voorsorteren en door moet rijden tot je kan keren. waarna je rechtsaf de inrit kunt inrijden… Graag Uw reactie? Reactie infoteur, 25-03-2010
Beste Hans,

Als ik het goed begrijp gaf de achteropkomende bestuurder al richting aan om in te halen, vóórdat jij de beslissing nam (of duidelijk maakte) dat je links af een inrit in wilde rijden.
Als ik de situatie juist schets, had je beter richting naar rechts aan kunnen geven, ruimte kunnen maken, snelheid verminderen en wachten tot je ingehaald zou zijn, om dan vervolgens alsnog links de inrit in te rijden.
Mogelijk had je zelf óf eerder richting aan moeten geven en voor moeten sorteren, óf het gedrag van de achteropkomende bestuurder eerder moeten voorspellen (signaal van de richtingaanwijzer)

Mvg - Sjaak

Joost, 20-03-2010
Ik rijd tegen het verkeer in op het fietspad met een scooter. Er komt een auto uit een uitrit en kijkt alleen naar links en niet naar rechts en verleent mij dus geen voorrang. Wie is er fout? Ik rijd tenslotte tegen het verkeer in, maar er staat dat uit een uitrit al het overige verkeer voor moet laten gaan. Gr Joost Reactie infoteur, 20-03-2010
Beste Joost,

Beetje moeilijk om zo te beoordelen.
Reed jij op een fiets-/bromfietspad met (toegestaan) verkeer in beide richtingen, dan zou de andere bestuurder je redelijkerwijs kunnen verwachten.? Zoniet… dan is het aan de bevoegde autoriteiten te beoordelen wie fout is. Naar mijn idee beiden, waarbij jij moreel gezien het meest fout bent als je daar niet zou mogen rijden.
Overigens moet je voorrang (voor laten gaan) wel krijgen… en mag je nooit afdwingen.

Mvg - Sjaak

Martijn, 01-03-2010
Ik rij op een voorrangsweg en nader een kruispunt waarbij ik links af sla, aan de overkant staat een auto voor haaientanden en wil rechtaf, ik was al half overgestoken! wie mag er nu doorrijden, ik of de auto die rechtaf wil! hij komt uit een wijk! gr martijn Reactie infoteur, 01-03-2010
Beste Martijn,

Het is me niet helemaal duidelijk of jij de weg 'in de voorrang' volgt, of dat er vóór het kruispunt een bord einde voorrang geplaatst is.
Heb je beiden haaientanden, dan gaat de korte bocht voor de lange bocht. Rijd je 'in de voorrang', dan moet de andere bestuurder jou voorrang verlenen.
Maar… voorrang mag je nooit nemen, maar moet je krijgen.

Mvg - Sjaak

Herman, 28-02-2010
Ik ben met mijn auto de voorrangsweg opgereden en ga links af, een tegemoet komende auto komt er aan en gaat rechts af de voor rangs weg op.?wie moet stoppen ik of de tegen ligger die nog de voorrangs op moet naar rechts
Ik heb zelf gedacht die gene die een korte bocht maakt heeft voorrang, dus de tegen ligger.gr.herman Reactie infoteur, 28-02-2010
Beste Herman,

Als je bij aankomen rijden eenzelfde/vergelijkbare situatie aantreft (haaientanden e.d.) als de tegemoetkomende bestuurder, heb je helemaal gelijk.

'Korte bocht gaat voor lange bocht'

Mvg - Sjaak

Wilfred Hart, 07-07-2009
Ik nader een gelijkwaardige kruisipunt en wil rechtsaf slaan. Van rechts nadert een auto. Moet ik de auto van rechts voorrang verlenen indien ik rechtsaf sla? Wat nu als de auto die van rechts nadert voor een obstakel op zijn rechter weghelft naar links moet uitwijken en terwijl ik rechtsaf sla een aanrijding gebeurd? Reactie infoteur, 07-07-2009
Beste Wilfred,

Een sluitend antwoord is moeilijk te geven, omdat dit afhankelijk kan zijn van vele factoren binnen de situatie zoals je deze schetst. Vele situaties zullen in het verkeer verkeersinzichtelijk opgelost moeten worden. Vaak kom je er met de regelgeving alleen niet.

Een aantal aandachtspunten kunnen zijn:
1. plaats op de weg voor bestuurders is zo veel mogelijk rechts
2. bij/voor inzetten van een zijdelingse verplaatsing / bijzondere manoeuvre moet een bestuurder al het overige verkeer voor laten gaan.
Maar ook…
3. je mag het gedrag van anderen niet verergeren
4. 'voorrang' moet je krijgen en mag je niet afdwingen

Mvg - Sjaak

Chancy, 30-05-2008
Het dringt mij niet echt door wat voorruit kijken is. Ik ben daardoor 2 keer gezakt. Wil heel graag mijn rijbewijs en ben ook niet echt heel jong. Ik ben al bijna 43. Zou u aub. iets meer willen vertellen. Mvg, Radha Chancy Reactie infoteur, 31-05-2008
Beste Chancy,

Lees het artikel over het kijkgedrag in de lesauto even door. Heb je nadien nog vragen, dan kun je deze altijd stellen.

http://auto-en-vervoer.infonu.nl/diversen/16378-kijkgedrag-in-de-lesauto.html

Mvg - Sjaak

Niene, 25-09-2007
Bij een T-splitsing waarbij je van rechts van een straat met klinkers maar met afrit afkomt (dit is geen uitrit van bijv. een woning) en van links naar rechts (gezien vanuit de bestuurder die van de klinkers af komt) een weg met asfalt. Wie heeft er in deze voorrang? Reactie infoteur, 25-09-2007
Beste Niene,

Een T-splitsing wijkt in de benadering niet af van andere kruispunten.

Kom je -zoals in je voorbeeld- aanrijden en is er géén sprake van een in/uitritconstructie en zijn er géén verkeerstekens (borden) die de voorrang regelen, dan hebben bestuurders van rechts gewoon voorrang. Het gebruik van klinkers of asfalt heeft géén invloed op de voorrangsregel.

De verhoging van de klinkers die jij (mogelijk) bedoelt hebben ook geen invloed op de voorrangsregel. Deze hebben tot doel om het kruispunt beter herkenbaar/eerder zichtbaar te maken en de snelheid er bij de naderende voertuigen uit te halen, hetgeen de veiligheid verhoogt.

Dus: géén uit/inrit, géén borden/haaientanden:
bestuurders van rechts voorrang!

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 14-05-2018
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.