Verkeersborden Nederland - Omschrijving en aanvullingen

Verkeersborden Nederland - Omschrijving en aanvullingen De verkeersborden voor Nederland, gebaseerd op het RVV 1990. Het RVV 1990 volgt in grote lijnen het verdrag van Wenen uit 1968, aangaande de verkeersborden en verkeerstekens. Een wijziging uit 2012 stelt wegbeheerders in staat de verkeersborden te voorzien van een dunne witte rand. Deze uitvoering van de verkeersborden is ingevoerd zodat mensen met een visuele beperking de nuances op de borden beter kunnen waarnemen. De vernieuwde borden zullen overigens voor iedereen beter opvallen dankzij een groter contrast en door de afbakening van de tekens met een witte bies. Per 1 januari 2018 zijn er veertien nieuwe verkeersborden aan het straatbeeld toegevoegd.

Verkeersborden Nederland

De voorlaatste nieuw ingevoerde verkeersborden in Nederland dateren al weer uit 2012 en 2018. Werd vanaf 2012 de 'witte rand' om de verkeersborden ingevoerd om de herkenbaarheid voor personen met een visuele beperking te vergroten; met ingang van 1 januari 2018 zijn de verkeersborden F11 tot en met F 22 en de borden L20 en L21 in het RVV 1990 opgenomen en van kracht geworden.

Het verdrag van Wenen

Verkeersborden en verkeerstekens

Het verdrag van Wenen dateert uit 1968. Vele (Europese) landen hebben zich akkoord verklaard te voldoen aan de omschreven regels/eisen die dit verdrag met zich mee brengt. Het gaat hierbij om het toepassen van de verkeersregels en het plaatsen van verkeerstekens. Dit om zoveel mogelijk eenheid te krijgen in de internationale regelgeving op de weg en hiermee de herkenbaarheid en veiligheid te bevorderen. Landen of wegbeheerders kunnen op detail afwijken van hetgeen in het verdrag van Wenen geregeld is.


Verkeersborden Nederland met Witte rand

Verkeersborden en contrasterende witte rand

Nederland telt ongeveer 700.000 kleurenblinden. Voor sommige kleurenblinden zijn bepaalde verkeersborden niet duidelijk omdat de kleuren niet of moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. De verkeersborden bijvoorbeeld waarop rode elementen in een blauw vlak worden weergegeven blijken voor hen te bestaan uit één vlak van dezelfde kleur. Een contrasterende witte rand tussen de verschillende kleuren moet dit probleem verhelpen en maakt het bord voor hen beter herkenbaar. Voor de blauwe verkeersborden geldt dit probleem niet, omdat deze al waren voorzien van een witte omtrek-bies.

Wegbeheerder belast met plaatsing verkeersborden

Omdat de 'oude' verkeersborden voorlopig nog niet uit het straatbeeld verdwenen zullen zijn, kunnen de oude en nieuwe verkeersborden naast elkaar gebruikt worden. Het is aan de individuele wegbeheerders om te bepalen of en wanneer de nieuwe verkeersborden worden geplaatst. Bijvoorbeeld bij nieuwe aanleg of regulier onderhoud van wegen.

Voorbeelden 'oude' en 'nieuwe' verkeersborden


Verkeersborden Nederland - Indeling en aanvulling/motivatie

In het overzicht van de verkeersborden is de indeling van het RVV1990, bijlage 2 aangehouden. Naast de weergave van de borden is in de tabel de omschrijving voor Nederland weergegeven. Volgend op de tabel, indien van toepassing, de motivatie zoals die in het verdrag van Wenen voor het verkeer is opgesteld.

A - Verkeersborden snelheid

A1A1
Maximumsnelheid
A2A2
Einde maximumsnelheid
A4A4
Adviesnelheid
A5A5
Einde adviessnelheid
A3A3
Maximumsnelheid elektronisch signaleringsbord
Einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden en adviezen

Snelheidsbeperking - A Snelheid

Richtlijnen/advies volgens het verdrag van Wenen.
De aanduiding van een snelheidsbeperking dient te worden gegeven door het bord als A1. Het cijfer op het teken dient de maximumsnelheid aan te geven in de meeteenheid van het stelsel dat in het betrokken land gewoonlijk wordt gebruikt om er de snelheid van voertuigen in uit te drukken. Achter of onder het cijfer dat de snelheid aangeeft kan bijvoorbeeld 'km' (kilometer) of 'm' (mijl) worden toegevoegd. Teneinde een snelheidsbeperking aan te geven voor voertuigen die een toegestane maximum massa te boven gaan, dient het cijfer dat hierop betrekking heeft op een onderbord te worden aangegeven, welk bord onder het teken dient te worden geplaatst.

B - Verkeersborden voorrang

B1B1
Voorrangsweg
B2B2
Einde voorrangsweg
B3B3
Voorrangskruispunt
B4B4
Voorrangskruispunt weg links
B5B5
Voorrangskruispunt weg rechts
B6B6
Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
B7B7
STOP: verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
Bron: RVV 1966Bron: RVV 1966
Let op: in sommige buitenlanden kan ook dit bord gebruikt worden in plaats van bord B7.

Voorrangstekens - B Voorrang

Richtlijnen/advies volgens het verdrag van Wenen.
De verkeersborden om weggebruikers van de bijzondere voorrangsregels bij kruisingen in kennis te stellen zijn de borden als: B1, B2, B6 en B7. De borden om aan weggebruikers een voorrangsregeling op smalle weggedeelten kenbaar te maken zijn de borden als: F5 en F6.
 • Bord B6 - Voorrang verlenen: wordt gebruikt om bestuurders ervan in kennis te stellen dat zij, op de kruising waar dit teken is geplaatst, voorrang moeten verlenen aan voertuigen op de weg die zij naderen.
 • Bord B7 - STOP: wordt gebruikt om aan bestuurders kenbaar te maken dat zij, bij de kruising waar het teken is geplaatst, dienen te stoppen alvorens zich op die kruising te begeven en dat zij voorrang dienen te verlenen aan voertuigen op de weg die zij naderen.
 • Bord B6 of B7 - Mag op een andere plaats dan bij een kruising worden geplaatst, indien het bevoegde gezag dit noodzakelijk acht. Bord B6 en B7 dienen vlak voor kruisingen te worden geplaatst, indien mogelijk op één lijn met het punt waar voertuigen dienen te stoppen of waar zij niet voorbij mogen rijden wanneer zij voorrang moeten verlenen.
 • Voor het geven van een vóórwaarschuwingsteken voor bord B6 wordt het zelfde teken gebruikt, voorzien van een onderbord.
 • Voor het geven van een vóórwaarschuwingsteken voor bord B7, wordt dit bord voorzien van een onderbord met het ,STOP’-symbool en een getal dat de afstand tot bord B7 aangeeft.
 • Bord B1 - Voorrangsweg dient te worden gebruikt om aan gebruikers van een weg kenbaar te maken dat, op kruisingen van deze weg met andere wegen, de bestuurders van voertuigen die op die andere wegen rijden of er vandaan komen, voorrang moeten verlenen aan de voertuigen die op deze weg rijden. Dit bord kan aan het begin van de weg worden geplaatst en na elke kruising worden herhaald. Het kan ook vóór of bij de kruising worden geplaatst. Wanneer teken B1 op een weg is geplaatst, dient teken B2 "einde voorrangsweg" te worden geplaatst bij het naderen van het punt waar de voorrangsweg ophoudt voorrang boven andere wegen te hebben. Teken B2 kan enige malen worden herhaald vóór het punt waar de voorrang eindigt; het teken of de tekens die voor dit punt zijn geplaatst, worden dan voorzien van een onderbord.
 • Indien op een weg voor een kruising wordt gewaarschuwd door middel van een gevaarsteken dat een van de symbolen als op de borden B3, B4 of B5 bevat, of indien de weg bij die kruising een voorrangsweg is en als zodanig is aangeduid door bord B1, dient op alle andere wegen bij die kruising het bord B6 of B7 te worden geplaatst. Het plaatsen van deze borden is niet verplicht op wegen zoals paden of niet-verharde wegen, waar bestuurders bij kruisingen ook voorrang dienen te verlenen wanneer een dergelijk teken ontbreekt. Het bord B7 dient uitsluitend te worden geplaatst indien het bevoegde gezag het raadzaam acht van bestuurders te eisen dat zij stoppen, met name uit hoofde van slecht zicht voor bestuurders op de weggedeelten aan beide zijden van de kruising die zij naderen.

C - Verkeersborden geslotenverklaring

C1C1
Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters, geleiders van rij- of trekdieren of vee
C2C2
Eénrichtingsweg. In deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee
C3C3
Eénrichtingweg
C4C4
éénrichtingsweg
C5
Inrijden toegestaan
C6C6
Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
C7C7
Gesloten voor vrachtauto's
C7aC7a
Gesloten voor autobussen
C7bC7b
Gesloten voor autobussen en vrachtauto's
C8C8
Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h
C9C9
Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen
C10C10
Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen
C11C11
Gesloten voor motorfietsen
C12C12
Gesloten voor alle motorvoertuigen
C13C13
Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehadicaptenvoertuigen met inwerking zijnde motor
C14C14
Gesloten voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor
C15C15
Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen
C16C16
Gesloten voor voetgangers
C17C17
Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven
C18C18
Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven
C19C19
Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn op het bord is aangegeven
C20C20
Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord staat aangegeven
C21C21
Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord staat aangegeven
C22C22
Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen
C22aC22a
Gesloten voor vrachtauto's die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d
C22bC22b
Einde geslotenverklaring voor vrachtauto;s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d
C23-01C23-01
Spitsstrook open
C23-02C23-02
Spitsstrook vrijmaken
C23-03C23-03
Einde spitsstrook

Geslotenverklaring - C geslotenverklaring

Richtlijnen/advies volgens het verdrag van Wenen.
Deze serie borden beschrijft de verbodstekens en beperkende tekens en geeft hun betekenis weer. Het beschrijft tevens de tekens die het einde van deze verboden en beperkingen, of van één van deze, aanduiden.

D - Verkeersborden rijrichting

D1D1
Rotonde: verplichte rijrichting
D2D2
Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft
D3D3
Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan
D4D4
Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
D5D5
Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven (kan ook gebruikt worden met het teken/de pijl naar links)
D6D6
Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
D7D7
Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
Bron: RVV 1966Bron: RVV 1966
Bron: RVV 1966Bron: RVV 1966
Let op: in sommige buitenlanden kunnen ook deze borden worden gebruikt in plaats van het bord als D5. De betekenis is in dit geval: verboden rechts of links af te slaan. In Nederland zijn deze borden m.i.v. het RVV 1990 vervangen door de "blauwe" borden.

D – Rijrichting

Richtlijnen/advies volgens het verdrag van Wenen.
Deze serie borden beschrijft de gebodstekens tot het volgen van een aangegeven richting en geeft hun betekenis weer.

E - Verkeersborden parkeren en stilstaan

E1E1
Parkeerverbod
E2E2
Verbod stil te staan
E3E3
Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen
E4E4
Parkeergelegenheid
E5E5
Taxistandplaats
E6E6
Gehandicaptenparkeerplaats
E7E7
Gelegenheid tot het onmiddellijk laden en lossen van goederen
E8E8
Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven
E9E9
Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders
E10E10
Parkeerschijfzone
E11E11
Einde parkeerschijfzone
E12E12
Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer
E13E13
Parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers
Let op: in sommige buitenlanden kunnen ook deze borden gebruikt worden, om het verbod op parkeren op even of oneven dagen aan te geven.

F - Verkeersborden overige geboden en verboden

F1F1
Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
F2F2
Einde verbod voor motorvoetuigen om elkaar onderling in te halen
F3F3
Verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
F4F4
Einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
F5F5
Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegenovergestelde richting
F6F6
Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan
F7F7
Keerverbod
F8F8
Einde alle door verkeersborden aangegeven verboden
F9F9
Einde van alle op elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden en adviezen
F10F10
Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt geplaatst
F11F11
Verplicht gebruik passeerstrook. Rijstrook om ingehaald te kunnen worden, uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h.
Geldt ook voor heftrucks, graafmachines en dergelijke. Verboden voor andere bestuurders
F12F12
Einde verplicht gebruik van de passeerstrook voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen en mogen rijden dan 25 km/u
F13F13
Rijbaan of rijstrook,uitsluitend ten behoeve van lijnbussen
Voertuigen met een ontheffing uitgezonderd (b.v. taxi's)
F14F14
Einde busbaan of busstrook
F15F15
Rijbaan of rijstrook, uitsluitend ten behoeve van trams
Voertuigen met een ontheffing uitgezonderd (b.v. taxi's)
F16F16
Einde trambaan of tramstrook
F17F17
Rijbaan of rijstrook, uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams
Voertuigen met een ontheffing uitgezonderd (b.v. taxi's)
F18F18
Einde busbaan of trambaan of busstrook of tramstrook
F19F19
Verplichte rijbaan of rijstrook, uitsluitend ten behoeve van vrachtauto's en lijnbussen
Voertuigen met een ontheffing uitgezonderd (b.v. taxi's)
F20F20
Einde verplichte rijbaan of rijstrook voor vrachtauto's en lijnbussen
F21F21
Verplichte rijbaan of rijstrook, uitsluitend bestemd voor vrachtauto's
F22F22
Einde verplichte rijstrook of rijbaan voor vrachtauto's

Verbodstekens of beperkende tekens

Richtlijnen/advies volgens het verdrag van Wenen.
Verbodstekens en beperkende tekens dienen rond te zijn; hun diameter dient ten minste 60 cm te zijn buiten de bebouwde kom en ten minste 40 cm binnen de bebouwde kom. Tenzij bij de beschrijving van de tekens anders is aangegeven, dienen verbodstekens en beperkende tekens een wit of geel vlak te hebben. De symbolen en eventueel nodige opschriften dienen zwart of donkerblauw te zijn en indien er schuine banen op voorkomen, dienen deze rood te zijn en te lopen van links boven naar rechts beneden.

G - Verkeersborden verkeersregels

G1G1
Autosnelweg
G2G2
Einde autosnelweg
G3G3
Autoweg
G4G4
Einde autoweg
G5G5
Erf
G6G6
Einde erf
G7G7
Voetpad
G8G8
Einde voetpad
G9G9
Ruiterpad
G10G10
Einde ruiterpad
G11G11
Verplicht fietspad
G12G12
Einde verplicht fietspad
G12aG12a
Fiets/bromfietspad
G12bG12b
Einde fiets/bromfietspad
G13G13
Onverplicht fietspad
G14G14
Einde onverplicht fietspad

H - Verkeersborden bebouwde kom

H1H1
Bebouwde kom
H2H2
Einde bebouwde kom

H - Bebouwde kom

Richtlijnen/advies volgens het verdrag van Wenen.
De borden als H1 en H2 wijzen de weggebruikers op het feit dat de algemene bepalingen, van toepassing zijn vanaf deze borden, behalve als door andere tekens op bepaalde weggedeelten in de bebouwde kom anders wordt aangegeven. Het bord als B2 wordt echter altijd geplaatst op een voorrangsweg die wordt aangegeven door middel van het bord B1 wanneer deze weg binnen de bebouwde kom ophoudt een voorrangsweg te zijn.

J - Verkeersborden waarschuwing

J1J1
Slecht wegdek
J2J2
Bocht naar rechts
J3J3
Bocht naar links
J4J4
S-bocht(en) eerst naar rechts
J5J5
S-bocht(en) eerst naar links
J6J6
Steile helling
J7J7
Gevaarlijke daling
J8J8
Gevaarlijk kruispunt
J9J9
Rotonde
J10J10
Overweg met overwegbomen
J11J11
Overweg zonder overwegbomen
J12J12
Overweg met enkel spoor
J13J13
Overweg met twee of meer sporen
J14J14
Tram(kruising)
J15J15
Beweegbare brug
J16J16
Werk in uitvoering
J17J17
Rijbaanversmalling
J18J18
Rijbaanversmalling rechts
J19J19
Rijbaanversmalling links
J20J20
Slipgevaar
J21J21
Kinderen
J22J22
Voetgangersoversteekplaats
J23J23
Voetgangers
J24J24
Fietsers en bromfietsers
J25J25
Losliggende stenen
J26J26
Kade of rivieroever
J27J27
Groot wild
J28J28
Vee
J29J29
Tegenliggers
J30J30
Vliegtuigen
J31J31
Zijwind
J32J32
Verkeerslichten
J33J33
File
J34J34
Ongeval
J35J35
Slecht zicht door sneeuw, regen of mist
J36J36
IJzel of sneeuw
J37J37
Gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord)
J38J38
Verkeersdrempel
J39J39
Waarschuwing voor elektronische in- en uitschuifbare paal in de rijbaan (poller), waamee toegankelijkheid van straten en gebieden kan worden geregeld

Gevaarstekens - J Waarschuwing

Richtlijnen/advies volgens het verdrag van Wenen.
 • Het aantal gevaarstekens dient niet onnodig te worden vergroot, maar dergelijke tekens dienen te worden geplaatst om voor mogelijke gevaren op de weg te waarschuwen daar, waar deze voor een bestuurder die met de nodige voorzichtigheid rijdt, moeilijk tijdig zijn waar te nemen.
 • Gevaarstekens dienen op zodanige afstand van het gevaarspunt te worden geplaatst, dat zij overdag en 's nachts zo doeltreffend mogelijk zijn, met inachtneming van de toestand van de weg en de verkeersomstandigheden, met name de normale snelheid van de voertuigen en de afstand waarop het teken zichtbaar is.
 • De afstand tussen het teken en het begin van een gevaarlijk weggedeelte kan kenbaar worden gemaakt op een onderbord. Deze informatie dient te worden verschaft wanneer de afstand tussen het teken en het begin van het gevaarlijke weggedeelte niet door bestuurders kan worden beoordeeld en afwijkt van de afstand die zij gewoonlijk kunnen verwachten.
 • Gevaarstekens kunnen worden herhaald, met name op autosnelwegen en op wegen die als autosnelwegen worden behandeld. Wanneer zij worden herhaald, dient de afstand tussen het teken en het begin van het gevaarlijke weggedeelte te worden aangegeven. Ten aanzien van gevaarstekens die waarschuwen voor beweegbare bruggen en voor overwegen, staat het de wegbeheerder echter vrij de volgende bepalingen toe te passen: een rechthoekig bord met de langste zijde verticaal en voorzien van drie schuine rode banen op een wit of geel vlak, kan worden geplaatst onder gevaarstekens met een van de symbolen als op het bord J15, J10, of J11 mits aanvullende tekens in de vorm van borden met dezelfde vorm met respectievelijk een of twee schuine rode banen op een wit of geel vlak zijn opgesteld op ongeveer eenderde en tweederde van de afstand tussen het teken en de spoorlijn. Deze tekens mogen worden herhaald aan de tegenovergestelde zijde van de rijbaan.
 • Indien een gevaarsteken wordt gebruikt om te waarschuwen voor een gevaar op een weggedeelte van een bepaalde lengte (bijvoorbeeld voor een reeks gevaarlijke bochten of een deel van de rijbaan dat in slechte toestand verkeert), en indien het wenselijk is de lengte van dat gedeelte aan te geven, dient dit te worden gedaan op een onderbord.

L - Verkeersborden informatie

L1L1
Hoogte onderdoorgang
L2L2
Voetgangersoversteekplaats
L3bL3b
Bushalte
L3cL3c
Tramhalte
L3aL3a
Bushalte/tramhalte
L4L4
Voorsorteren
L5L5
Einde rijstrook
L6L6
Splitsing
L7L7
Aantal doorgaande rijstroken
L8L8
Doodlopende weg
L9L9
Vooraanduiding doodlopende weg
L10L10
Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting
L11L11
Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/rijstroken
L12L12
Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook
L13L13
Verkeerstunnel
L14L14
Vluchthaven
L15L15
Vluchthaven voorzien van een noodtelefoon en brand-blusapparaat
L16L16
Noodtelefoon
L17L17
Brandblusapparaat
L18L18
Noodtelefoon en brandblusapparaat
L19L19
Dichtstbijzijnde uitgang of twee dichtstbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand
L20L20
Uitwijkplaats rechts van de weg
L21L21
Uitwijkplaats links van de weg

Tunnels

Het bord als L13 moet worden gebruikt bij tunnels van 1000 m of meer en in de bij nationale wetgeving bepaalde gevallen. Bij tunnels van 1000 m of meer moet de lengte worden vermeld ofwel in het onderste gedeelte van het teken ofwel op een onderbord. De naam van de tunnel mag worden vermeld.

Voetgangersoversteekplaats

Het tekens L2 wordt geplaatst bij voetgangersoversteekplaatsen indien het bevoegde gezag dit raadzaam acht. De borden die een bijzonder voorschrift inhouden worden alleen geplaatst op plaatsen waar het bevoegde gezag dit noodzakelijk acht. Deze tekens mogen worden herhaald; door middel van een onderbord mag de afstand tussen het teken en het aangegeven punt worden vermeld; deze afstand mag ook op het onderste gedeelte van het teken zelf worden vermeld.

K - Verkeersborden bewegwijzering

K1<BR>
Lage beslissingswijzer langs autosnelweg (nieuwe blauwe borden worden gefaseerd ingevoerd/geplaatst)K1
Lage beslissingswijzer langs autosnelweg (nieuwe blauwe borden worden gefaseerd ingevoerd/geplaatst)
K2<BR>
Voorwegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richtingK2
Voorwegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting
K3<BR>
Beslissingswijzer langs autosnelwegK3
Beslissingswijzer langs autosnelweg
K4<BR>
Hoge beslissingswijzer langs autosnelwegK4
Hoge beslissingswijzer langs autosnelweg
K5<BR>
Voorwegwijzer langs niet-autosnelwegK5
Voorwegwijzer langs niet-autosnelweg
K6<BR>
Beslissingswijzer langs niet-autosnelwegK6
Beslissingswijzer langs niet-autosnelweg
K7<BR>
Wegwijzer voor fietsers en bromfietsersK7
Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers
K8<BR>
Wegwijzer voor fietsers en bromfietsersK8
Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers
K9<BR>
Omleiding: voorwegwijzer op niet-autosnelweg K9
Omleiding: voorwegwijzer op niet-autosnelweg
K10<BR>
Voorwegwijzer binnen de bebouwde komK10
Voorwegwijzer binnen de bebouwde kom
K11<BR>
Voorsorteren op niet-autosnelweg K11
Voorsorteren op niet-autosnelweg
K12<BR>
Wijkwegwijzer binnen de bebouwde komK12
Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom
K13<BR>
Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom K13
Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom
K14<BR>
Route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffenK14
Route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen

Richtingtekens - K-Bewegwijzering

Richtlijnen/advies volgens het verdrag van Wenen.
Een richtingteken mag de namen van verschillende plaatsen vermelden; de namen dienen dan op het bord onder elkaar te staan. De letters die voor een plaatsnaam zijn gebruikt mogen alleen groter zijn dan die voor de andere, indien de betrokken stad de grootste is. Wanneer afstanden zijn aangegeven, dienen de desbetreffende cijfers op één lijn te zijn geplaatst met de plaatsnaam. Op pijlvormige richtingborden dienen deze cijfers tussen de plaatsnaam en de punt van de pijl te worden geplaatst; op rechthoekige borden dienen zij achter de plaatsnaam te worden geplaatst.

Vooraanduidingstekens

Vooraanduidingstekens dienen op zodanige afstand vóór de kruising te worden geplaatst dat hun doeltreffendheid overdag en 's nachts zo groot mogelijk is, met inachtneming van de toestand van de weg en de verkeersomstandigheden, met name van de gebruikelijke snelheid van de voertuigen en van de afstand waarop het teken zichtbaar is; deze afstand hoeft niet groter te zijn dan 50 m binnen de bebouwde kom, maar mag niet minder zijn dan 500 m op autosnelwegen en op andere wegen met snelverkeer. De tekens kunnen worden herhaald. Een onderbord kan de afstand aangeven tussen het teken en de kruising; deze afstand kan ook op het onderste deel van het teken zelf worden aangegeven.

Aanwijzingen gegeven door verkeersregelaars

Algemeen stopteken
Stopteken voor het verkeer, dat de verkeersregelaar van voren nadert
Stopteken voor het verkeer dat de verkeersregelaar van achteren nadert
Stopteken zowel voor het verkeer dat de verkeersregelaar van voren, als voor het verkeer dat hem van achteren nadert
Stopteken voor het verkeer dat de verkeersregelaar van rechts nadert
Stopteken voor het verkeer in de vrije richtingen. Opletten voor het verkeer in de stopgezetten richtingen. Kruispunt vrijmaken
Teken tot snelheid verminderen
Stopteken door verkeersbrigadier met toepassing van bord F10

Overige bepalingen die op tekens van toepassing kunnen zijn

Verbods- en gebodstekens en beperkende tekens

Deze borden dienen te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van het punt waar het gebod, de beperking of het verbod begint en kunnen worden herhaald indien het bevoegde gezag dit noodzakelijk acht. Indien het bevoegde gezag het raadzaam acht, uit hoofde van zichtbaarheid of om weggebruikers van te voren te waarschuwen, kunnen deze borden evenwel op een passende afstand worden geplaatst vóór het punt waar het gebod, de beperking of het verbod van toepassing is. Onder de borden die vóór het punt zijn geplaatst waar het gebod, de beperking of het verbod van toepassing is, wordt een onderbord geplaatst.

Zones

Borden die van toepassing zijn op alle wegen in een bepaalde zone (zonale geldigheid) dienen te worden geplaatst op alle wegen die tot de desbetreffende zone toegang geven. De zone dient bij voorkeur alleen wegen te omvatten die soortgelijke eigenschappen hebben. Borden die het einde van een zone aangeven, dienen te worden geplaatst op alle wegen die kunnen worden gebruikt om de zone te verlaten.

Informatieve borden

Het opschrift op de informatieve tekens/toeristische informatieborden dienen in landen die geen Latijnse letters gebruiken, zowel in de landstaal te zijn aangebracht als met Latijnse letters te zijn herschreven op een wijze die de uitspraak in de landstaal zo dicht mogelijk benadert. In landen waar geen Latijnse letters worden gebruikt, mogen de woorden, die met Latijnse letters zijn geschreven ofwel op het zelfde teken worden aangebracht als de woorden in de landstaal, of op een herhalingsteken. Een teken mag geen opschriften bevatten in meer dan twee talen.

Tekens ter identificatie van een weg

De tekens die worden gebruikt om wegen te identificeren, hetzij door het aangeven van hun nummer, samengesteld uit cijfers, uit letters of uit een combinatie van cijfers en letters, hetzij door het aangeven van hun naam, dienen te bestaan uit dat nummer of die naam gevat in een rechthoek of een schild. De wegbeheerder mag de rechthoek vervangen door het symbool van hun wegenclassificatie.

Tekens ter identificatie van een plaats of plek

De tekens die worden gebruikt ter identificatie van een plaats of plek kunnen worden gebruikt om de grens tussen twee landen, of de grens tussen twee bestuurlijke onderdelen van hetzelfde land, of de naam van een rivier, een bergpas, een mooi plekje, enz. aan te duiden. Deze tekens dienen op opvallende wijze te verschillen van de verkeersborden van het RVV 1990.

Bevestigingtekens

Bevestigingstekens kunnen worden gebruikt om de richting van een weg te bevestigen, indien het bevoegde gezag zulks noodzakelijk acht, bijvoorbeeld waar de weg een grote bebouwde kom verlaat. Deze tekens dienen de namen van één of meer plaatsen te vermelden. Wanneer de afstanden worden aangegeven, dienen de desbetreffende cijfers achter de plaatsnaam te worden geplaatst.

Bepalingen die algemeen op informatieve tekens van toepassing zijn

De informatieve borden worden geplaatst waar de wegbeheerder dit raadzaam acht. Andere informatieve tekens dienen uitsluitend te worden geplaatst waar het bevoegde gezag zulks van wezenlijk belang acht. Met name de borden voor reparaties in noodgevallen, benzineverkoop, onderdak en het verkrijgen van verfrissingen en maaltijden worden geplaatst als deze voorzieningen zeldzaam zijn. Informatieve borden kunnen worden herhaald. Een onderbord kan de afstand aangeven tussen het bord en de plaats waarop het bord betrekking heeft; deze afstand kan ook worden aangegeven op het onderste deel van het bord zelf.
© 2013 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verkeersborden, hoe en watVerkeersborden, hoe en watOns verkeer wordt voor een groot gedeelte geregeld door verkeersborden. Verkeersborden zijn een van de drie verkeersteke…
Wat betekenen die strepen op de weg?Wat betekenen die strepen op de weg?Op een heleboel wegen buiten de bebouwde kom komen we tegenwoordig een ander soort belijning tegen. De oude doorgetrokke…
Autosnelwegen - Maximumsnelheid 100, 120 of 130 km. per uur?Autosnelwegen - Maximumsnelheid 100, 120 of 130 km. per uur?Er heerst veel verwarring over de te rijden maximumsnelheid op de Nederlandse wegen. Ter ontlasting van het milieu, het…
Verkeer - Verkeersregelaars en WegmarkeringenVerkeer - Verkeersregelaars en WegmarkeringenBij deelname aan het Nederlandse verkeer worden we geconfronteerd met vele verkeersborden. Over het algemeen zal het nal…

IJzel en de onaangename verrassing van een gladde wegIJzel en de onaangename verrassing van een gladde wegElke winter komt het wel een keer voor en kunnen we van de schoonheid van de ijzel genieten. Het ijzige laagje om de tak…
Het nieuwe rijden - Een bewuste manier van autorijdenHet nieuwe rijden - Een bewuste manier van autorijdenHet nieuwe rijden. Tips en aandachtspunten voor je praktijkexamen bij het behalen van je rijbewijs! Een onderdeel van he…
Bronnen en referenties
 • Autorij-instructie.nl
 • Overheid.nl
 • RVV 1990
 • RVV 1966
 • Afbeelding bron 1: RVV 1966
 • Afbeelding bron 2: RVV 1966
 • Afbeelding bron 3: RVV 1966
Reacties

Herman, 07-07-2020
Beste,

In tijdelijke verkeerssituaties zie ik zowel witte als gele onderborden. Bij verkeersregelaars wordt onder een J37 bijvoorbeeld een wit onderbord gebruikt. Bij een aanduiding van 'voetgangers op rijbaan' wordt onder dezelfde J37 een geel onderbord geplaatst. Wat zijn de regels voor gebruik van gele en witte onderborden, en belangrijker, waar staat dit precies beschreven. Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Herman,

Onderborden worden in het wit uitgevoerd. Gele borden kunnen in een tijdelijk situatie als onderbord gebruikt worden.
Zie bij onderbord:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009104/2017-07-01#HoofdstukIII

Mvg - Sjaak

H. Wieringa, 12-05-2019
L. S. Leerzame en leesbare site die ik vond vanwege enkele vragen uit adviesparktijk, vooral vraag 4.
1.het bord C 8 (trekker) wordt lastig en gelezen als 'landbouw', niet als 25 km/uur. Daarom zag ik bij Aalten dacht ik, dit bord met eronder 'landbouwvoertuigen toegestaan'. Is er aanpassing op komst?
2.ik lees vaak onder borden een tijdsperiode met de 'h' als uuraanduiding, bijv. van 8.00 - 17.00 h. (Overigens staat de h ook bij bord C 8; 25 km/h.) Waar is geregeld dat we een 'h' gebruiken in plaats van 'u' of 'uur'?
3.Bij borden K 4 is volgens mij bij RWS afgesproken dat de pijlen omhoog gaan staan als regel, ivm psychologisch effect doorstroming. Is dit dus oud bord?
4.Als ik het goed begrijp besluit de wegbeheerder als bevoegd gezag waar welke borden. Ook snelheden die bijv van invloed zijn op geluidberekening? Ook toegangsperiodes recreatieve motorrijders? Ik kom er niet uit hoe afstemming plaats vindt.
5.Wie is bevoegd gezag plaatsing bord bebouwde kom?
dank Reactie infoteur, 13-05-2019
Beste,
E.e.a. is geregeld in het Verdrag van Wenen. Algemeen volgt Nederland dit besluit zoals uitgewerkt in het RVV 1990 (evenals andere Europese landen). "h" zal duidelijker zijn voor buitenlanders. Speciale landbouwvoertuigen kunnen en mogen sneller dan 25 km/u; men zal de uitzondering met het onderbord willen benadrukken. De oude K-borden worden gefaseerd vervangen bij het regulier onderhoud aan de wegen, zodat dit (nog) geen landelijke dekking heeft/hoeft te hebben. Het klopt dat de pijlen contra staan. Binnen de bebouwde kom is de gemeente verantwoordelijk voor de plaatsing, daarbuiten de provincie of het Rijk. Zij volgen het besluit, vastgelegd in het BABW.
Zie ook:
http://www.autorij-instructie.nl/category/verdrag-van-wenen-verkeer-1968/
en
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009104/2015-04-01#HoofdstukIII

Mvg - Sjaak

G. P. Schutter, 07-10-2018
Overal staan gele borden in den haag. Nergens is te vinden wat ze betekenen. Reactie infoteur, 08-10-2018
Beste G,

Gele borden zijn geen officiële RVV borden, maar -naar ik aanneem- omleidingsborden, dan wel alternatieve borden i.v.m. wegwerkzaamheden e.d. De tekst of aanduiding op de borden moet duidelijk maken waar ze voor dienen.
Zie: https://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/12726-verkeer-verkeersregelaars-en-wegmarkeringen.html

Mvg - Sjaak

Sabrina, 17-12-2016
Mijn vraag, is een parkeer bord waar alleen Maar voertuigen met elektromotor mogen laden een officieel parkeer bord? Ik kan hem nergens tussen de verkeersborden zien. Reactie infoteur, 19-12-2016
Beste Sabrina,

Als de parkeerplaats is gemarkeerd door een "P" bord met onderbord voor elektrische auto's, dan mag daar alleen geparkeerd worden door dat type voertuig, dat dan ook wel gebruik moet maken van het opladen. Het "P" bord is een officieel RVV bord (denk ook aan gehandicapten, laden en lossen e.d.) en wordt gebruikt totdat er een specifiek bord is ontwikkeld.

Zie ook:
https://www.yellowbrick.nl/blog/dit-zijn-de-regels-bij-een-laadpaal/

Mvg - Sjaak

Jan Hendriks, 29-09-2016
De vraag is: Bij afslag 14 Woerden staat een blauw symbool met de letter C… wat is hiervan de betekenis? Reactie infoteur, 30-09-2016
Beste Jan,

Ik heb de exacte locatie op Google Maps mogelijk niet kunnen achterhalen. Bij afslag 14 op beide zijden van de weg kom ik het bord niet tegen?. Heb je de gegevens?
Anders dan een aanduiding "centrum" zou ik het zo niet weten.

Mvg - Sjaak

Simons, 17-10-2015
Er bestaan verkeersborden geslotenverklaringen zoals C9,C12,C13, waarom bestaat er geen verkeersbord met een:
auto, motor, bromfiets onder elkaar. Reactie infoteur, 17-10-2015
Beste Simons,

Omdat er bij de bedoelde borden een onderscheid gemaakt kan worden tussen MOTORVOERTUIGEN (C12) (separaat motorfietsen C11) en een VOERTUIG als bromfietsen (C13), die vervolgens in de voor hen specifiek geldende wegomstandigheden geplaatst kunnen worden.
Binnen een situatie waar inrijden voor auto's, motor en bromfiets niet is toegestaan, volstaat verkeersbord C2 met een onderbord "uitgezonderd fietsers".

Mvg - Sjaak
Verkeersbord is in dit verband breder toe te passen.

Roely, 13-02-2015
Ik wil graag de stopafstand begrijpen. De reactietijd is makkelijk te berekenen: het aantal kilometers gedeeld door het aantal seconden. bijv: 30 km = 30.000 m. gedeeld door 3600 sec. = 8,3. Maar hoe bereken ik de remweg? Reactie infoteur, 13-02-2015
Beste Roely,

De stopafstand is de reactietijd + de remweg.
Je hebt in het gunstigste geval 1 seconde nodig om op een situatie te reageren (reactietijd). Hier tel je de tijd die je nodig hebt vanaf het moment van remmen tot stilstand bij op (remweg)
In je voorbeeld is de stopafstand dan 1 sec. + 8.3 sec. = 9.3 sec.

Moet je de volgafstand aangeven dan kan je voor je theorie veelal de volgende regel hanteren:
De gereden snelheid : 2, plus 10%

Mvg - Sjaak

Dick, 22-11-2014
Als er een blauw bord, verplicht fietspad staat, mogen snorfietsen daar dan ook op, of moeten die er juist af. Volgens mij het laatste. Reactie infoteur, 23-11-2014
Beste Dick,

Inderdaad het laatste!
Snorfietsers mogen het onverplichte fietspad slechts gebruiken met uitgeschakelde motor.
Dit is tegenwoordig niet altijd realistisch en stamt vooral nog uit de tijd dat er bij de meeste bromfietsen / snorfietsen nog de mogelijkheid tot trappen bestond om het motorrijtuig bij uitgeschakelde motor voort te bewegen.

Mvg - Sjaak

Vraag Steller, 29-09-2014
F11
Verplicht gebruik passeerstrook. Rijstrook om ingehaald te kunnen worden, uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h.
Geldt ook voor heftrucks, graafmachines en dergelijke. Verboden voor andere bestuurders

F12
Einde verplicht gebruik van de passeerstrook voor motorvoertuigen die sneller kunnen en mogen dan 25 km/h

Oftewel: de passeerstrook mag NIET worden gebruikt door tractoren, heftrucks, graafmachines e.d. maar ALLEEN door bestuurders van voertuigen die harder kunnen en mogen dan 25 km/u. die daar moeten gaan rijden om ingehaald te kunnen worden?

Staat er volgens mij niet helemaal correct zo… Reactie infoteur, 29-09-2014
Beste,

Je hebt helemaal gelijk.Wat het woord niet al niet kan doen.
Dank.

Mvg - Sjaak

Mevr van Schagen, 14-09-2014
Wat is de betekenis van de blauwe rechthoekige borden met een letter en cijfers zoals U82? Reactie infoteur, 15-09-2014
Beste,

Deze borden geven een omleidingsroute/alternatieve route aan vanaf een autosnelweg, via secundaire wegen, bij calamiteiten of stremmingen op een autosnelweg.

Mvg - Sjaak

Koen, 29-10-2013
Beste Monique,

Dit betekent 'einde groene golf'. Het is een automatisch systeem dat dynamisch adviessnelheden meegeeft aan passanten om de groenfase bij de volgende verkeerslichten te kunnen halen. Springt hij op een golfje met een rode streep erdoorheen, dan kun je je voet alvast van het gas halen, want dan haal je het groene verkeerslicht niet meer.

Groeten Koen Reactie infoteur, 31-10-2013
Bedankt voor het antwoord Koen!

Mvg - Sjaak

Monique V. Driel, 11-09-2013
Ik zag laatst op het einde van een snelweg op een matrixbord een rond bord met daarin een horizontaal golfje met daardoor een streep. Wat betekent dit bord of deze aanduiding? Reactie infoteur, 14-09-2013
Beste Monique,

Sorry voor de late reactie, maar ik heb nog even rondgesnuffeld op internet. Helaas moet ik je het antwoord schuldig blijven. Het eerste waar ik aan moet denken is een situatie met water en / of aquaplanning.
Kan je de plaats duiden met een link via Google Maps?

Mvg - Sjaak

Ida van den Berg, 07-08-2013
Wat betekent een vierkant groen bord met 4 poppetjes erin en in elke hoek een pijl naar het midden geeicht. Het is een klein bord. Reactie infoteur, 07-08-2013
Beste Ida,

Dit bord (L1003) is een informatiebord en geeft een centrale plaats / verzamelplaats aan bij b.v. een kantorencomplex ingeval van ontruimingen, calamiteiten en dergelijke.
Het is geen officieel RVV-bord.

Mvg - Sjaak

Guldentops Gerry, 13-02-2013
Beste, bestaand er verkeersborden B22 én B23 die de fietsers toelaten door het rode verkeerslicht te laten rijden, dus rechts afslaan als het rode licht brandt? Dus bij een B22 bord door het rode licht rechts laten afslaan en bij een B23 (een T kruispunt een fietser 'rechtdoor' door het rode licht laten rijden? Dit is Belgisch wel te verstaan maar levensgevaarlijk voor visuele gehandicapten!
Beleefde groeten, Gerry (witte stok gebruiker) Reactie infoteur, 13-02-2013
Beste Gerry,

De genoemde verkeersborden bestaan inderdaad. Voorwaarde voor de fietser is wel dat deze in bedoelde situaties alle andere weggebruikers die zich op de weg verplaatsen voorrang verlenen of voor laten gaan.
Zie ook: http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/250-art67#67.3
-
Daarnaast mag de bestuurder kwetsbare weggebruikers niet in gevaar brengen.
Zie de algemene gedragsregels: http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/104-art7
-
Dus… u bent als weggebruiker wel extra beschermd. Helaas moet men zich dan wel aan de regels houden en/of de regels kennen.
Mochten er in uw woongebied gevaarlijke situaties ontstaan, dan is het wellicht de moeite waard de verantwoordelijke(n) binnen de gemeente hier op aan te spreken.

Mvg - Sjaak

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 20-12-2019
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 7
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.