Verkeersborden Nederland en België

Verkeersborden Nederland en België Nederland en België kennen -evenals de overige Europese landen- vele overeenkomsten in de verkeersregels en de verkeersborden, maar ook enkele verschillen. Beide landen hebben hun verkeersborden en verkeersregels, die zorg moeten dragen voor een goede veiligheid op de weg en een soepele doorstroming van het verkeer binnen een beperkt wegennet. Onderstaand een vergelijking tussen verkeersborden en de omschrijving in Nederland en België.

Hoe verhoudt Nederland zich tot België, of België zich tot Nederland

In beide landen zijn de verkeersborden ingedeeld in categorieën. Uitgangspunt in dit artikel zijn de borden in Nederland; daartegenover staan de overeenkomstige of meest overeenkomende borden die in België het verkeersbeeld bepalen. Niet altijd worden dezelfde verkeersborden gebruikt, of is de regelgeving identiek. In dergelijke gevallen volsta ik met: 'geen vermelding'.

Onderscheid en begrip

Maak bij de beoordeling van de betekenis van de verkeersborden -daar waar van toepassing- een onderscheid tussen bestuurders, weggebruikers en verkeer. Wordt er over verkeer gesproken, dan zijn dit alle weggebruikers, inclusief de voetgangers. Spreekt men daarentegen over bestuurders, dan geldt de regel niet ten aanzien van de voetgangers.
Ook is het belangrijk het onderscheid tussen voertuigen en motorvoertuigen in je benadering mee te nemen.

Verkeersborden Nederland

Verkeersborden België

A-borden: snelheid
B-borden: voorrang
C-borden: geslotenverklaring
D-borden: rijrichting
E-borden: parkeren en stilstaan
F-borden: overige geboden en verboden
G-borden: verkeersregels
H-borden: bebouwde kom
J-borden: waarschuwing
K-borden: bewegwijzering
L-borden: informatie
A-borden: gevaarsborden
B-borden: verkeersborden betreffende de voorrang
C-borden: verbodsborden
D-borden: gebodsborden
E-borden: verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren
F-borden: aanwijzingsborden

A-borden: snelheid

A1A1
A1 Maximumsnelheid
C43C43
C43 Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod te rijden met een grotere snelheid dan deze die is aangeduid.
A2A2
A2 Einde maximumsnelheid
C45C45
C45 Einde van de snelheidsbeperking opgelegd door het verkeersbord C43.
A3A3
A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord
Geen vermelding
A4A4
A4 Adviessnelheid
Geen vermelding
A5A5
A5 Einde adviessnelheid
Geen vermelding

B-borden: voorrang

B1B1
B1 Voorrangsweg
B9B9
B9 Voorrangsweg
B2B2
B2 Einde voorrangsweg
B11B11
B11 Einde van voorrangsweg
Geen vermelding
B13B13
B13 Verkeersbord dat het verkeersbord B11 aankondigt op de bij benadering aangeduide afstand
B3B3
B3 Voorrangskruispunt
B15B15
B15 Voorrang De horizontale streep van het symbool mag worden gewijzigd om duidelijker plaatsgesteldheid weer te geven
B4B4
B4 Voorrangskruispunt. Zijweg links
Geen vermelding Zie bord B15
B5B5
B5 Voorrangskruispunt. Zijweg rechts
Geen vermelding Zie bord B15
B6B6
B6 Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
B1B1
B1 Voorrang verlenen
B7B7
B7 Stop; verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg
B5B5
B5 Stoppen en voorrang verlenen

C-borden: geslotenverklaring

C1C1
C1 Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee
C3C3
C3 Verboden toegang, in beide richtingen voor ieder bestuurder
C2C2
C2 Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee
C1C1
C1 Verboden richting voor ieder bestuurder
C3C3
C3 Eenrichtingsweg
F19F19
F19 Openbare weg met eenrichtingsverkeer
C4C4
C4 Eenrichtingsweg
Geen vermelding
C5C5
C5 Inrijden toegestaan
Geen vermelding
C6C6
C6 Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
C5C5
C5 Verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen met meer dan twee wielen en van motorfietsen met zijspan
C7C7
C7 Gesloten voor vrachtauto's
C23C23
C23 Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen gebruikt voor het vervoer van zaken
C8C8
C8 Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h
Geen vermelding
C9C9
C9 Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen en mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen
Geen vermelding
C10C10
C10 Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen
Geen vermelding
C11C11
C11 Gesloten voor motorfietsen
C7C7
C7 Verboden toegang voor bestuurders van motorfietsen
C12C12
C12 Gesloten voor motorvoertuigen
Geen vermelding
C13C13
C13 Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en voor gehandicaptenvoetuigen met inwerking zijnde motor
C9C9
C9 Verboden toegang voor bestuurders van bromfietsen
C14C14
C14 Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor
C11C11
C11 Verboden toegang voor bestuurders van rijwielen
C15C15
C15 Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen
Geen vermelding
C16C16
C16 Gesloten voor voetgangers
C19C19
C19 Verboden toegang voor voetgangers
C17C17
C17 Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven
C25C25
C25 Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen of slepen, waarvan de lengte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide
C18C18
C18 Gesloten voor voertuigen, die met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord aangegeven
C27C27
C27 Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen, waarvan de breedte, lading inbegrepen, groter is dan de aageduide
C19C19
C19 Gesloten voor voertuigen, die met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord aangegeven
C29C29
C29 Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen, waarvan de hoogte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide
C20C20
C20 Gesloten voor voertuigen, waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven
Geen vermelding
C21C21
C21 Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven
C21C21
C21 Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen, waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa
C22C22
C22 Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen
C24aC24a
C24a Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen, die de gevaarlijke goederen, bepaald door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde Ministers, vervoeren
C23-01C23-01
C23-01 Spitsstrook open
Geen vermelding
C23-02C23-02
C23-02 Spitsstrook vrijmaken
Geen vermelding
C23-03C23-03
C23-03 Spitsstrook gesloten
Geen vermelding

D-borden: rijrichting

D1D1
D1 Rotonde, verplichte rijrichting
D5D5
D5 Verplicht rondgaand verkeer
D2D2
D2 Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft
Geen vermelding
D3D3
D3 Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan
F21F21
F21 Rechts of links voorbijrijden toegelaten
D4D4
D4 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
D1D1
D1 Verplichting de door de pijl aangeduide richting te volgen. De plaatsgesteldheid bepaalt de stand van de pijl. Wanneer het verkeersbord dat een niet-gebogen pijl voorstelt, op een hindernis geplaatst is, betekent het dat de door de pijl aangeduide richting moet voorbijgereden worden
D5D5
D5 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
Zie D1 Verplichting de door de pijl aangeduid richting te volgen.
D6D6
D6 Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
D3D3
D3 Verplichting één van de door de pijlen aangeduide richtingen te volgen
D7D7
D7 Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
Geen vermelding

E-borden: parkeren en stilstaan

E1E1
E1 Parkeerverbod
E1E1
E1 Parkeerverbod
E2E2
E2 Verbod stil te staan
E3E3
E3 Stilstaan en parkeren verboden
E3E3
E3 Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen
Geen vermelding
E4E4
E4 Parkeergelegenheid
E9aE9a
E9a Parkeren toegstaan
E5E5
E5 Taxistandplaats
Geen vermelding
E6E6
E6 Gehandicaptenparkeerplaats
E9E9
E9 duidt aan dat het parkeren voorbehouden is voor voertuigen waarop op de binnenkant van de voorruit de parkeerkaart is aangebracht
E7E7
E7 Gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen
E9cE9c
E9c Parkeren uitsluitend voor lichte vrachtauto's en vrachtauto's
E8E8
E8 Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven
E9bE9b
E9b Parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en minibussen
E9E9
E9 Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders
Geen vermelding
E10E10
E10 Parkeerschijfzone
Begin van een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone)
E11E11
E11 Einde parkeerschijf-zone
Einde van een zone met beperkte parkeertijd
E12E12
E12 Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer
Geen vermelding
E13E13
E13 Parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers
Geen vermelding

F-borden: overige verboden en geboden

F1F1
F1 Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
C35C35
C35 Vanaf het kruispunt tot het volgend kruispunt, verbod een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen, links in te halen
F2F2
F2 Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
C37C37
C37 Einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C35
F3F3
F3 Verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
C39C39
C39 Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod voor bestuurders van voertuigen of slepen gebruikt voor het vervoer van zaken, waarvan de maximale massa meer dan 3500 kg. bedraagt, een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen, links in te halen
F4F4
F4 Einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
C41C41
C41 Einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C39
F5F5
F5 Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting
B19B19
B19 Smalle doorgang. Gebod doorgang te verlenen aan de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen
F6F6
F6 Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan
B21B21
B21 Smalle doorgang. Voorrang ten opzichte van de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen
F7F7
F7 Keerverbod
C33C33
C33 Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod te keren
F8F8
F8 Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden
C46C46
C46 Einde van alle plaatselijke verbodsbepalingen opgelegd aan de voertuigen in beweging
F9F9
F9 Einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden
Geen vermelding
F10F10
F10 Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast
C47C47
C47 Tolpost. Verbod voorbij te rijden zonder te stoppen. Het opschrift mag vervangen worden door het woord "Taks"

G-borden: verkeersregels

G1G1
G1 Autosnelweg
F5F5
F5 Begin van een autosnelweg
G2G2
G2 Einde autosnelweg
F7F7
F7 Einde van een autosnelweg
G3G3
G3 Autoweg
F9F9
F9 Autoweg
G4G4
G4 Einde autoweg
F11F11
F11 Einde van een autoweg
G5G5
G5 Erf
F12aF12a
F12a Begin van een woonerf of van een erf
G6G6
G6 Einde erf
F12bF12b
F12b Einde van een woonerf of van een erf
G7G7
G7 Voetpad
D11D11
D11 Verplichte weg voor voetgangers
G8G8
G8 Einde voetpad
Geen vermeldig
G9G9
G9 Ruiterpad
D13D13
D13 Verplichte weg voor ruiters
G10G10
G10 Einde ruiterpad
Geen vermelding
G11G11
G11 Verplicht fietspad
D7D7
D7 Verplicht fietspad
G12G12
G12 Einde verplicht fietspad
Geen vermelding
G12aG12a
G12a Fiets/bromfietspad
Geen vermelding
G12bG12b
G12b Einde fiets/bromfietspad
Geen vermelding
G13G13
G13 Onverplicht fietspad
F99bF99b
F99b Weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters met aanduiding van het deel van de weg dat bestemd is voor de verschillende categorieën van weggebruikers. Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is (zijn) toegelaten
G14G14
G14 Einde onverplicht fietspad
F101bF101b
F101b Einde van de weg zoals omschreven bij bord F99b

H-borden: bebouwde kom

H1H1
H1 Bebouwde kom
F1bF1b
F1b Begin van een bebouwde kom
H2H2
H2 Einde bebouwde kom
F3bF3b
F3b Einde van een bebouwde kom

J-borden: waarschuwing

J1J1
J1 Slecht wegdek
A13A13
A13 Uitholling overdwars of ezelsrug
J2J2
J2 Bocht naar rechts
A1bA1b
A1b Gevaarlijke bocht. Bocht naar rechts
J3J3
J3 Bocht naar links
A1aA1a
A1a Gevaarlijke bocht. Bocht naar links
J4J4
J4 S-bocht(en), eerst naar rechts
A1dA1d
A1d Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar rechts
J5J5
J5 S-bocht(en), eerst naar links
A1cA1c
A1c Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links
J6J6
J6 Steile helling
A5A5
A5 Steile helling
J7J7
J7 Gevaarlijke daling
A3A3
A3 Gevaarlijke daling
J8J8
J8 Gevaarlijk kruispunt
B17B17
B17 Kruispunt waar de voorrang van rechts geldt
J9J9
J9 Rotonde
Geen vermelding
J10J10
J10 Overweg met overwegbomen
A41A41
A41 Overweg met slagbomen
J11J11
J11 Overweg zonder overwegbomen
A43A43
A43 Overweg zonder slagbomen
J12J12
J12 Overweg met enkel spoor
A45A45
A45 Overweg voor enkel spoor
J13J13
J13 Overweg met twee of meer sporen
A47A47
A47 Overweg voor twee of meer sporen
J14J14
J14 Tram(kruising)
A49A49
A49 Kruising van een openbare weg door een of meer in de rijbaan aangelegde sporen
J15J15
J15 Beweegbare brug
A9A9
A9 Beweegbare brug
J16J16
J16 Werk in uitvoering
A31A31
A31 Werken
J17J17
J17 Rijbaanversmalling
A7aA7a
A7a Rijbaanversmalling
J18J18
J18 Rijbaanversmalling rechts
A7cA7c
A7c Rijbaanversmalling
J19J19
J19 Rijbaanversmalling links
A7bA7b
A7b Rijbaanversmalling
J20J20
J20 Slipgevaar
A15A15
A15 Glibberige rijbaan
J21J21
J21 Kinderen
A23A23
A23 Plaats waar speciaal veel kinderen komen
J22J22
J22 Voetgangersoversteekplaats
A21A21
A21 Oversteekplaats voor voetgangers
J23J23
J23 Voetgangers
Geen vermelding
J24J24
J24 Fietsers en bromfietsers
A25A25
A25 Oveersteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen of plaats waar die bestuurders van een fietspad op de rijbaan komen
J25J25
J25 Losliggende stenen
A17A17
A17 Kiezelprojectie
J26J26
J26 Kade of rivieroever
A11A11
A11 Uitweg of een kaai of een oever
J27J27
J27 Groot wild
A27A27
A27 Doortocht van groot wild
J28J28
J28 Vee
A29A29
A29 Doortocht van vee
J29J29
J29 Tegenliggers
A39A39
A39 Verkeer toegelaten in twee richtingen na een gedeelte van de rijbaan met eenrichtingsverkeer
J30J30
J30 Laagvliegende vliegtuigen
A35A35
A35 Overtocht van vliegtuigen op geringe hoogte
J31J31
J31 Zijwind
A37A37
A37 Zijwind
J32J32
J32 Verkeerslichten
A33A33
A33 Verkeerslichten
J33J33
J33 File
Geen vermelding
J34J34
J34 Ongeval
Geen vermelding
J35J35
J35 Slecht zicht door sneeuw, regen of mist
Geen vermelding
J36J36
J36 IJzel of sneeuw
bij A15bij A15
Onderbord bij bord A15
J37J37
J37 Gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord)
A51A51
A51 Gevaar dat niet door een speciaal symbool wordt bepaald. Een onderbord duidt de aard van het gevaar aan
J38J38
J38 Verkeersdrempel
A14A14
A14 Verhoogde inrichting(en)
Geen vermelding
A19A19
A19 Vallende stenen

K-borden: bewegwijzering

K1K1
K1 Lage beslissingswijzer langs autosnelwegen voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg
Geen vermelding
K2K2
K2 Voorwegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting, met afstandsaanduiding, interlokale doelen (bovenste doel = afritnaam) verwijzing naar vliegveld/luchthaven en routenummer niet-autosnelweg
F15F15
F15 Neerwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op doorgaande richtingen; schuin opwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op afslaande richtingen; het aantal pijlen vertegenwoordigt het aantal rijstroken
K3K3
K3 Beslissingswijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting naar een verzorgingsplaats, met de naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen aangeven
Geen vermelding
K4K4
K4 Hoge beslissingswijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting en aftakkingspaneel voor de afgaande richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en Europese hoofdroutes
F15F15
F15 Neerwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op doorgaande richtingen; schuin opwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op afslaande richtingen; het aantal pijlen vertegenwoordigt het aantal rijstroken
K5K5
K5 Voorwegwijzer langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein
F25F25
F25 Voorwegwijzer
K6K6
K6 Beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg met interlokale doelen en routenummer niet-autosnelweg
F29F29
F29 Wegwijzer. De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn
K7K7
K7 Wegwijzer voor fietsers en brom-fietsers (handwijzer) met lokaal doel, interlokaal doel, stedelijke fietsroutenummer (boven) en met interlokale doelen en interlokaal fietsroutenummer (onder)
Geen vermelding
K8K8
K8 Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief)
Geen vermelding
K9K9
K9 Omleiding. Maatregel op voorwegwijzer langs niet-autosnelweg
F39F39
F39 Voorwegwijzer die een omlegging aankondigt
K10K10
K10 Voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met interlokaal doel, een dagrecre-atiecentrum, objecten en stadsroutenummers
F27F27
F27 Voorwegwijzer
K11K11
K11 Voorsorteren op niet-autosnel-wegen. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg
F15F15
F15 Neerwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op doorgaande richtingen; schuin opwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op afslaande richtingen; het aantal pijlen vertegenwoordigt het aantal rijstroken
K12K12
K12 Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknamen (in verkeersgebieden)
Geen vermelding
K13K13
K13 Wijkwegwijzers binnen de bebouwde kom, met wijknummers (in verkeersgebieden)
Geen vermelding
K14K14
K14 Route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen
Geen vermelding

L-borden: informatie

L1L1
L1 Hoogte onderdoorgang
Geen vermelding
L2L2
L2 Voetgangersoversteekplaats
F49F49
F49 Oversteekplaats voor voetgangers
L3L3
L3 Bushalte/tramhalte
Geen vermelding
L4L4
L4 Voorsorteren
F13F13
F13 Verkeersbord dat pijlen op de rijbaan aankondigt en de keuze van een rijstrook voorschrijft. Dit verkeersbord kan de verschillende richtingen aanduiden. De streep tussen de rijstroken kan eventueel onderbroken zijn. Het bord mag aangevuld worden om de voorsorteringsstroken voorbehouden voor het verkeer van fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen aan te duiden
L5L5
L5 Einde rijstrook
F97F97
F97 Verkeersbord dat een versmalling aanduidt die de omvang van een rijstrook heeft. Het symbool mag aangepast worden om duidelijker de plaatsgesteldheid weer te geven
L6L6
L6 Splitsing
F13F13
F13 zie boven
L7L7
L7 Aantal doorgaande rijstroken
F13F13
F13 Zie boven
L8L8
L8 Doodlopende weg
F45F45
F45 Doodlopende weg
L9L9
L9 Vooraanduiding doodlopende weg
Zie boven
L10L10
L10 Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting
Geen vermelding
L11L11
L11 Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/rijstroken
Geen vermelding
L12L12
L12 Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook
Geen vermelding


Overzicht verkeersborden Nederland en diverse landen

© 2008 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verkeersborden - Verkeersregels op het waterVerkeersborden - Verkeersregels op het waterVerkeersborden - Verkeersregels op het water. Evenals voor het wegverkeer, kennen we op het water ook verkeersregels en…
Wie heeft er voorrang?Wie heeft er voorrang?Verkeersregels: wie heeft er voorrang? Soms is het onduidelijk wie er voorrang heeft op een kruising of een T-splitsing.…
Verkeer - Verkeersregelaars en WegmarkeringenVerkeer - Verkeersregelaars en WegmarkeringenBij deelname aan het Nederlandse verkeer worden we geconfronteerd met vele verkeersborden. Over het algemeen zal het nal…
Verkeer - Verkeersregels en de wegenverkeerswetVerkeer - Verkeersregels en de wegenverkeerswetHet Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens = RVV en de WegenVerkeersWet = WVW kennen vele artikelen, die de gedragin…

Verkeersborden in België plus de omschrijvingVerkeersborden in België plus de omschrijvingVerkeersborden en informatieborden in België. Verkeersborden en verkeersregels dienen met name ter bevordering van de ve…
Autorijles en examen - Controle en handelen in de lesautoAutorijles en examen - Controle en handelen in de lesautoTijdens de autorijles en het praktijkexamen bij het CBR worden er een aantal voorbereidende handelingen in de lesauto va…
Bronnen en referenties
  • Pré-B Autorij-instructie
  • CROW
  • Wegcode België
Reacties

Eric, 13-06-2016
Rood H is de plaats waar H2O (water) beschikbaar is voor de brandweer. Reactie infoteur, 14-06-2016
Bedankt voor de reactie Eric, weer wat geleerd!

Mvg - Sjaak

Ria, 28-08-2015
Weet iemand wat in Belgie het bordje met een Rode H betekent?
Het staat overal langs de wegen.
Bedankt voor de reactie
Ria Reactie infoteur, 01-09-2015
Beste Ria,

Helaas kan ik je geen antwoord geven. Heb je een locatie op Google Maps?

Misschien weet één van onze Belgische infoteurs of lezers het?

Mvg - Sjaak

Lamkin, 04-05-2010
Een vraag over verkeersbord C2(Eenrichtingsverkeer-rond rode bord met brede horizontale witte band)

Als onder dit bord een wit bord hangt met een afbeelding van een motor en een auto, wat is daar de betekenis van?
Bedankt voor uw antwoord
Jef Lamkin Maastricht Reactie infoteur, 05-05-2010
Beste Lamkin,

Zoals jij het omschrijft geldt dit alleen voor motoren en auto's.
Een variant is met de toevoeging m.u.v. Dan geldt het voor alle bestuurders, behalve die bij m.u.v. genoemd worden.

Mvg - Sjaak

Ria Jonkman, 10-02-2010
Ik had een vraag inzake rechtopstaande rechthoekige blauwe borden met de witte aanduiding U13, U44, U43, etc. (in de omgeving van Maasdijk/Hoek van Holland). Is het bekend bij u waar dit bord voor staat? Ben heel benieuwd.
Dank alvast voor uw antwoord.

Met vriendeliike groet,
Ria Reactie infoteur, 10-02-2010
Beste Ria,

U-borden. Geven een alternatieve route aan die je kunt volgen bij calamiteiten/ongevallen/files op autosnelwegen

Mvg - Sjaak

Astrid, 30-11-2009
Ik had een vraag over de aanduiding van 'bebouwde kom' in BE. Ik woon sinds een poosje in Belgie (kom uit NL) en nu heb ik hier in de omgeving een bord gezien WIT met de naam van het dorp of stadje, waarna ik na passeren 50 mag rijden, neem ik aan. Maar ik heb ook eenzelfde gezien maar dan GEEL met de naam van het dorp of stadje, wat betekend dat dan? En hoe hard mag ik daar rijden?
Ik moet er bij zeggen dat ik er slechts enkelen heb gezien in tegenstelling tot de witte natuurlijk.
Vriendelijke groet, astrid Reactie infoteur, 30-11-2009
Beste Astrid,

Voorzover ik kan achterhalen (ben rij-instructeur in Nederland) geven de witte borden het begin van de bebouwde kom aan, waar de maximum toegestane snelheid 50 km/u is (tenzij anders aangegeven), terwijl de gele borden een aanduiding van een plaatsnaam weergeven. Bij plaatsing van een geel bord hoeft dit niet te betekenen dat de max.snelheid 50 is, maar kan dit trajectgebonden anders zijn.

Voor meer info: www.wegcode.be

Mvg - Sjaak

Moriau Lena, 19-11-2009
Ik had graag een duidelijke verklaring voor het Belgische E-bord "Einde van een zone met beperkte parkeertijd". Heb zopas een retributiebon (15 euro) gehad voor het niet voorleggen van een parkeerschijf en meen dat deze bon ten onrechte is. Graag een antwoord hieromtrent. Mijn dank voor uw wederkerig antwoord hiervoor. Reactie infoteur, 21-11-2009
Beste Lena,

Kijk even bij onderstaande link voor een (mogelijk) antwoord op je vraag.

http://www.wegcode.be/wet.php?wet=1&node=art27#27.1.1

Mvg - Sjaak

Jan Michies, 28-09-2008
Bord gezien in Belgie, vorm vierkant, kleur oranje, opdruk is een groen "huis",en het bord dat we gezien hebben
staat op de, N49-E34-A11.
We hebben het een keer gezien met de opdruk Brussel.
Kan iemand mij vertellen wat dit bord te betekenen heeft.

alvast dank Jan Michies Reactie infoteur, 28-09-2008
Beste Jan,

Helaas heb ik geen informatie over het bedoelde bord kunnen vinden. Ik vermoed dat je het moet zoeken in de sfeer van omleidings- of alternatieve routes.
Maar… helaas!

Mvg - Sjaak

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 13-06-2015
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.