Verkeersborden in België plus de omschrijving

Verkeersborden in België plus de omschrijving Verkeersborden en informatieborden in België. Verkeersborden en verkeersregels dienen met name ter bevordering van de veiligheid en de doorstroming van het verkeer; dit geldt in Nederland en in het buitenland. De verkeersregels en de verkeersborden in België komen in grote lijnen overeen met die in Nederland en de overige landen van de Europese Unie. Voorwaarde is wel dat we de verkeersborden en de daaruit voortvloeiende verkeersregels kennen én kunnen toepassen voor een veilige reis naar of door België.

Enkele basisregels deelname verkeer België

 • De weggebruikers moeten zich op de openbare weg zo gedragen, dat ze geen hinder of gevaar veroorzaken voor de andere weggebruikers.
 • Elke bestuurder moet zijn snelheid regelen/aanpassen zoals vereist gegeven de aanwezigheid van andere weggebruikers en de weer-, weg- en verkeersomstandigheden.
 • Bestuurder die de rijbaan volgen moet zo dicht mogelijk bij de rechterrand van die rijbaan blijven (plaats op de weg is zoveel mogelijk rechts)
 • Elke bestuurder moet voorrang verlenen aan de bestuurder die van rechts komt, behalve indien hij op een rotonde rijdt of indien de bestuurder die van rechts komt uit een verboden rijrichting komt. (tenzij verkeersborden of verkeerstekens anders aangeven)
 • Het inhalen geschiedt links. Inhalen geschiedt echter rechts wanneer de in te halen bestuurder te kennen heeft gegeven dat hij voornemens is links af te slaan of zijn voertuig op te stellen aan de linkerkant van de openbare weg en zich naar links begeven heeft om deze beweging uit te voeren.

Lichte overtreding van de verkeersregels in België worden over het algemeen door onmiddellijke inning afgerond. Boetes in België variëren in dit geval vanaf 58 tot en met 116 euro.

Snelheid op wegen in België

 • De snelheid mag geen oorzaak zijn van ongevallen en/of hinderen van het verkeer tot gevolg hebben.
 • De bestuurder moet zijn snelheid aanpassen, zodat tussen zijn voertuig en zijn voorligger een voldoende grote, veilige afstand aangehouden wordt.
 • De bestuurder moet in alle omstandigheden kunnen stoppen voor een hindernis die kan worden voorzien.
 • Geen enkele bestuurder mag de normale gang van andere bestuurders hinderen door abnormaal traag te rijden wanneer daar geen geldige reden toe is, of door plots te remmen wanneer dit niet om veiligheidsredenen vereist is.

Maximum toegestane snelheid in België

Maimum toegestane snelheid voor personenauto's (tenzij op verkeersborden of door verkeerstekens anders wordt aangegeven)
 • Binnen de bebouwde kom – 50 km/u.
 • Buiten de bebouwde kom – 70 km/u.*
 • Autosnelwegen – 120 km/u.

* In het gewest Vlaanderen geldt een maximum toegestane snelheid van 70 km/u, in Wallonië een maximum toegestane snelheid van 90 km/u in de volgende situatie buiten de bebouwde kom:
 1. Op openbare wegen verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting en de rijrichtingen gescheiden zijn door wegmarkeringen;
 2. Op de andere openbare wegen.

Verkeersborden België

A-verkeersborden: gevaarsborden
B-verkeersborden: verkeersborden betreffende de voorrang
C-verkeersborden: verbodsborden
D-verkeersborden: gebodsborden
E-verkeersborden: verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren
F-verkeersborden: aanwijzingsborden

A-verkeersborden

A1aA1a
A1a Gevaarlijke bocht. Bocht naar links
A1bA1b
A1b Gevaarlijke bocht. Bocht naar rechts
A1cA1c
A1c Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links
A1dA1d
A1d Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar rechts
A3A3
A3 Gevaarlijke daling
A5A5
A5 Steile helling
A7aA7a
A7a Rijbaanversmalling
A7bA7b
A7b Rijbaanversmalling
A7cA7c
A7c Rijbaanversmalling
A9A9
A9 Beweegbare brug
A11A11
A11 Uitweg of een kaai of een oever
A13A13
A13 Uitholling overdwars of ezelsrug
A14A14
A14 Verhoogde inrichting(en)
A15A15
A15 Glibberige rijbaan
Het onderbord van dit model mag gebruikt worden om aan te duiden dat de weg glad kan zijn ten gevolge van ijzel of sneeuw
A17A17
A17 Kiezelprojectie
A19A19
A19 Vallende stenen
A21A21
A21 Oversteekplaats voor voetgangers
A23A23
A23 Plaats waar speciaal veel kinderen komen
A25A25
A25 Oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen of plaats waar die bestuurders van een fietspad op de rijbaan komen
A27A27
A27 Doortocht van groot wild
A29A29
A29 Doortocht van vee
A31A31
A31 Werken
A33A33
A33 Verkeerslichten
A35A35
A35 Overtocht van vliegtuigen op geringe hoogte
A37A37
A37 Zijwind
A39A39
A39 Verkeer toegelaten in twee richtingen na een gedeelte van de rijbaan met eenrichtingsverkeer
A41A41
A41 Overweg met slagbomen
A43A43
A43 Overweg zonder slagbomen
A45A45
A45 Overweg voor enkel spoor
A47A47
A47 Overweg voor twee of meer sporen
A49A49
A49 Kruising van een openbare weg door een of meer in de rijbaan aangelegde sporen
A51A51
A51 Gevaar dat niet door een speciaal symbool wordt bepaald. Een onderbord duidt de aard van het gevaar aan

B-verkeersborden

B1B1
B1 Voorrang verlenen
B3B3
B3 Verkeersbord dat het verkeersbord B1 aankondigt op de bij benadering aangeduide afstand
B5B5
B5 Stoppen en voorrang verlenen
B7B7
B7 Verkeersbord dat het verkeersbord B5 aankondigt op de bij benadering aangeduide afstand
B9B9
B9 Voorrangsweg
B11B11
B11 Einde van voorrangsweg
B13B13
B13 Verkeersbord dat het verkeersbord B11 aankondigt op de bij benadering aangeduide afstand
B15B15
B15 Voorrang. De horizontale streep van het symbool mag worden gewijzigd om duidelijker plaatsgesteldheid weer te geven
B17B17
B17 Kruispunt waar de voorrang van rechts geldt
B19B19
B19 Smalle doorgang. Gebod doorgang te verlenen aan de bestuurders die uit tegenovergestelde richting komen
B21B21
B21 Smalle doorgang. Voorrang ten opzichte van de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen
B22B22
B22 Krachtens verkeersbord B22 mogen fietsers de in artikel 61 bedoelde driekleurige verkeerslichten voorbijrijden om rechts af te slaan, wanneer het verkeerslicht op rood of oranjegeel staat, op voorwaarde dat zij hierbij voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich verplaatsen op de openbare weg of op de rijbaan.
B23B23
B23 Krachtens verkeersbord B23 mogen fietsers de in artikle 61 bedoelde driekleurige verkeerslichten voorbijrijden om rechtdoor te rijden, wanneer het verkeerslicht op rood of oranjegeel staat, op voorwaarde dat zij hierbij voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich verplaatsen op de openbare weg of op de rijbaan vanaf het rode of oranjegele licht.

C-borden

C1C1
C1 Verboden richting voor ieder bestuurder
C3C3
C3 Verboden toegang, in beide richtingen voor ieder bestuurder
C5C5
C5 Verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen met meer dan twee wielen en van motorfietsen met zijspan
C7C7
C7 Verboden toegang voor bestuurders van motorfietsen
C9C9
C9 Verboden toegang voor bestuurders van bromfietsen
C11C11
C11 Verboden toegang voor bestuurders van rijwielen
C13C13
C13 Verboden toegang voor bestuurders van gespannen
C15C15
C15 Verboden toegang voor ruiters
C17C17
C17 Verboden toegang voor bestuurders van handkarren
C19C19
C19 Verboden toegang voor voetgangers
C21C21
C21 Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen, waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa
C22C22
C22 Verboden toegang voor bestuurders van autocars
C23C23
C23 Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen gebruikt voor het vervoer van zaken
C24aC24a
C24a Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen, die de gevaarlijke goederen, bepaald door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde Ministers, vervoeren
C24bC24b
C24b Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die de gevaarlijke ontvlambare of ontplofbare stoffen, bepaald door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde Ministers, vervoeren
C24cC24c
C24c Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die de gevaarlijke verontreinigde stoffen, bepaald door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde Ministers, vervoeren
C25C25
C25 Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen of slepen, waarvan de lengte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide
C27C27
C27 Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen, waarvan de breedte, lading inbegrepen, groter is dan de aageduide
C29C29
C29 Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen, waarvan de hoogte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide
C31aC31a
C31a Verbod aan het volgend kruispunt af te slaan in de richting door de pijl aangegeven
C31bC31b
C31b Verbod aan het volgend kruispunt af te slaan in de richting door de pijl aangegeven
C33C33
C33 Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod te keren
C35C35
C35 Vanaf het kruispunt tot het volgend kruispunt, verbod een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen, links in te halen
C37C37
C37 Einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C35
C39C39
C39 Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod voor bestuurders van voertuigen of slepen gebruikt voor het vervoer van zaken, waarvan de maximale massa meer dan 3500 kg. bedraagt, een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen, links in te halen
C41C41
C41 Einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C39
C43C43
C43 Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod te rijden met een grotere snelheid dan deze die is aangeduid
C45C45
C45 Einde van de snelheidsbeperking opgelegd door het verkeersbord C43
C46C46
C46 Einde van alle plaatselijke verbodsbepalingen opgelegd aan de voertuigen in beweging
C47C47
C47 Tolpost. Verbod voorbij te rijden zonder te stoppen. Het opschrift mag vervangen worden door het woord "Taks"
C48C48
C48 Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod de cruise control of kruissnelheidsregelaar te gebruiken
C49C49
C49 Einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C48

D-verkeersborden

D1D1
D1 Verplichting de door de pijl aangeduide richting te volgen. De plaatsgesteldheid bepaalt de stand van de pijl. Wanneer het verkeersbord dat een niet-gebogen pijl voorstelt, op een hindernis geplaatst is, betekent het dat de door de pijl aangeduide richting moet voorbijgereden worden
Zie D1 Verplichting de door de pijl aangeduid richting te volgen
D3D3
D3 Verplichting één van de door de pijlen aangeduide richtingen te volgen
D5D5
D5 Verplicht rondgaand verkeer
D7D7
D7 Verplicht fietspad
D9D9
D9 Deel van de openbare weg voorbhouden voor het verkeer van voetgangers, van fietsen en van tweewielige bromfietsen klasse A
D10D10
D10 Deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers en fietsers
D11D11
D11 Verplichte weg voor voetgangers
D13D13
D13 Verplichte weg voor ruiters

E-verkeersborden

E1E1
E1 Parkeerverbod
E3E3
E3 Stilstaan en parkeren verboden
E5E5
E5 Parkeerverbod van de 1e tot de 15e van de maand
E7E7
E7 Parkeerverbod van de 16e tot het einde van de maand
E9aE9a
E9a Parkeren toegstaan
E9bE9b
E9b Parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en minibussen
E9cE9c
E9c Parkeren uitsluitend voor lichte vrachtauto's en vrachtauto's
E9dE9d
E9d Parkeren uitsluitend voor autocars
E9eE9e
E9e Verplicht parkeren op de berm of op het trottoir
E9fE9f
E9f Verplicht parkeren deels op de berm of op het trottoir
E9gE9g
E9g Verplicht parkeren op de rijbaan
E9hE9h
E9h Parkeren uitsluitend voor kampeerauto's
E9iE9i
E9i Parkeren uitsluitend voor motorfietsen
E11E11
E11 Halfmaandelijks parkeren in gans de bebouwde kom

F-verkeersborden

F1aF1a
F1a Begin van een bebouwde kom. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke toegangsweg tot een bebouwde kom; het mag links herhaald worden
F1aF1a
F1a Begin van een bebouwde kom. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke toegangsweg tot een bebouwde kom; het mag links herhaald worden
F1bF1b
F1b Begin van een bebouwde kom. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke toegangsweg tot een bebouwde kom; het mag links herhaald worden
F1bF1b
F1b Begin van een bebouwde kom. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke toegangsweg tot een bebouwde kom; het mag links herhaald worden
F3aF3a
F3a Einde bebouwde kom. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke uitvalsweg van een bebouwde kom; het mag links herhaald worden
F3aF3a
F3a Einde bebouwde kom. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke uitvalsweg van een bebouwde kom; het mag links herhaald worden
F3bF3b
F3b Einde bebouwde kom. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke uitvalsweg van een bebouwde kom; het mag links herhaald worden
F3bF3b
F3b Einde bebouwde kom. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke uitvalsweg van een bebouwde kom; het mag links herhaald worden
F4aF4a
F4a Begin van een zone met een snelheidsbeperking van 30 km per uur
F4bF4b
F4b Einde van een zone met een snelheidsbeperking van 30 km per uur
F5F5
F5 Begin van een autosnelweg
F7F7
F7 Einde van een autosnelweg
F8F8
F8 Tunnel. Tunnel met een lengte van meer dan 500 meter. Op onderborden wordt de lengte van de tunnel en eventueel zijn naam aangeduid
F9F9
F9 Autoweg
F11F11
F11 Einde van een autoweg
F12aF12a
F12a Begin van een woonerf of van een erf
F12bF12b
F12b Einde van een woonerf of van een erf
F13F13
F13 Verkeersbord dat pijlen op de rijbaan aankondigt en de keuze van een rijstrook voorschrijft. Dit verkeersbord kan de verschillende richtingen aanduiden. De streep tussen de rijstroken kan eventueel onderbroken zijn. Het bord mag aangevuld worden om de voorsorteringsstroken voorbehouden voor het verkeer van fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen aan te duiden
F14F14
F14 Opstelvak voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen
F15F15
F15 Neerwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op doorgaande richtingen; schuin opwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op afslaande richtingen; het aantal pijlen vertegenwoordigt het aantal rijstroken
F17F17
F17 Aanduiding van de rijstroken van een rijbaan met een strook voorbehouden voor autobussen
F18F18
F18 Aanwijzing van een bijzondere overrijdbare bedding, voorbehouden aan het verkeer van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer
F19F19
F19 Openbare weg met eenrichtingsverkeer
F21F21
F21 Rechts of links voorbijrijden toegelaten
F23aF23a
F23a Nummer van een gewone weg
F23bF23b
F23b Nummer van een autosnelweg
F23cF23c
F23c Nummer van een internationale weg
F23dF23d
F23d Nummer van een ring
F25F25
F25 Voorwegwijzer
F27F27
F27 Voorwegwijzer
F29F29
F29 Wegwijzer. De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn
F31F31
F31 Wegwijzer. Reisweg over een autosnelweg.
F33aF33a
F33a Bewegwijzeringsbord op afstand : luchthaven, universitair centrum, kliniek en ziekenhuis, beurs- of tentoonstellingshal, haven, wijk, ring, bedrijf, industriepark en commercieel centrum. De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn
F33bF33b
F33b Bewegwijzeringsbord op afstand : vallei of waterloop van toeristische aard.
De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn
F33cF33c
F33c Bewegwijzeringsbord op afstand : sportcentrum, plaats met een toeristisch of ontspannend karakter, recreatie- of pretpark, cultureel park, monument, merkwaardig landschap
F34aF34a
F34a Bewegwijzeringsbord in de nabijheid van inrichtingen en etablissementen die openbaar zijn of van algemeen belang, en in 't bijzonder : luchthaven, bibliotheek, post- en telefoonkantoor, brandweer en civiele bescherming, cultureel centrum of complex, animatiecentrum, openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (O.C.M.W.), begraafplaats, kliniek en ziekenhuis, politiediensten, onderwijsinstelling, station van de diensten voor het gemeenschappelijk vervoer, televisieomroep, plaats voor eredienst, museum, gerechtsgebouw, parking, haven, hulppost, taxatiekantoor, schouwburg, bedrijf, industriepark en commercieel centrum
F34b1F34b1
F34b1 - F 34b2 Wegwijzer : aanbevolen reisweg voor bepaalde categorieën van weggebruikers. De afstand in km en fracties van km kan op de wegwijzer aangeduid zijn.
Op het verkeersbord F34b.2, zijn de vermelding van de bestemming en de pijl facultatief
F34c1F34c1
F34c1 - F34c2 Wegwijzer : aanbevolen reisweg naar een toeristische bestemming voor bepaalde categorieën van weggebruikers.De afstand in km en gedeelten van km kan op de wegwijzer aangeduid zijn.

Op het verkeersbord F34c2, zijn de vermelding van de bestemming en de pijl facultatief
F35F35
F35 Wegwijzer : sportcentrum, plaats met een toeristisch of ontspannend karakter, recreatie- of pretpark, cultureel park, monument, merkwaardig landschap, vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer
F37F37
F37 Wegwijzer : jeugdherberg, overnachtingsgelegenheden, kampeer- en caravanterrein, restaurant en vakantiedorp
F39F39
F39 Voorwegwijzer die een omlegging aankondigt
F41F41
F41 Wegwijzer, omleggingsweg
F43F43
F43 Plaatsnaambord
F45F45
F45 Doodlopende weg
F47F47
F47 Einde van de werken
F49F49
F49 Oversteekplaats voor voetgangers
F50F50
F50 Oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen
F50bisF50bis
F50bis Verkeersbord dat de bestuurders die van richting veranderen wijst op fietsers en besuurders van tweewielige bromfietsen die dezelfde openbare weg volgen
F51F51
F51 Ondergrondse of bovengrondse oversteekplaats voor voetgangers
F52F52
F52 Aankondiging van een nooduitgang in tunnels
F52bisF52bis
F52bis Vluchtroute. Aankondiging van de dichtsbijzijnde nooduitgang in de aangeduide richting. De afstand in meter is aangeduid op het verkeersbord
F53F53
F53 Verplegingsinrichting
F55F55
F55 Hulppost
F56F56
F56 Brandblusapparaat
F57F57
F57 Waterloop
F59F59
F59 Aankondiging van een parking
F60F60
F60 Aankondiging van een overdekte parking
F61F61
F61 Telefoon
F62F62
F62 Noodtelefoon
F63F63
F63 Bezinepost
F65F65
F65 Hotel of motel
F67F67
F67 Restaurant
F69F69
F69 Drankgelegenheid
F71F71
F71 Kampeerterrein
F73F73
F73 Caravanterrein
F75F75
F75 Jeugdherberg
F77F77
F77 Vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer, trefpunt voor toeristische informatie
F79F79
F79 Voorwegwijzer die de vermindering van het aantal rijstroken aankondigt
F81F81
F81 Voorwegwijzer die een uitwijking aankondigt
F83F83
F83 Voorwegwijzer die een doorsteek van de middenberm aankondigt
F85F85
F85 Verkeer toegelaten in beide richtingen op een deel van de rijbaan met éénrichtingsverkeer
F87F87
F87 Verhoogde inrichting(en)
F89F89
F89 Voorwegwijzer die een gevaar of een verkeersregel aankondigt die slechts van toepassing is op een of meerdere rijstroken van een rijbaan die meerdere rijstroken in dezelfde richting omvat. Dit verkeersbord mag niet boven de rijbaan geplaatst worden. De aankondiging van een gevaar of een verkeersregel kan boven de rijbaan aangebracht worden, boven de rijstrook waarvoor ze bestemd is, zonder dat het verkeersbord F89 geplaatst wordt
F91F91
F91 Slechts van toepassing is op één of meerdere rijstroken van een rijbaan die meerdere rijstroken in dezelfde richting omvat. Dit verkeersbord mag niet boven de rijbaan geplaatst worden. De aankondiging van een gevaar of een verkeerrsregel kan boven de rijbaan aangebracht worden, boven de rijstrook waarvoor ze bestemd is, zonder dat het verkeersbord F91 geplaatst wordt
F93F93
F93 Verkeersbord dat een radio-omroep aanduidt waar verkeersinformatie gegeven wordt
F95F95
F95 Noodstopstrook
F97F97
F97 Verkeersbord dat een versmalling aanduidt die de omvang van een rijstrook heeft. Het symbool mag aangepast worden om duidellijker de plaatsgesteldheid weer te geven
F98F98
F98 Vluchthaven. Een onderbord met volgende symbolen duidt aan dat de vluchthaven uitgerust is met een noodtelefoon en een brandblusser
F99aF99a
F99a Weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters. Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is/zijn toegelaten
F99bF99b
F99b Weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers, ruiters met aanduiding van het deel van de weg dat bestemd is voor de verschillende categorieën van weggebruikers. Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is/zijn toegelaten
F99cF99c
F99c Weg voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters. Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is/zijn toegelaten
F101aF101a
F101a Einde van de weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters. Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is/zijn toegelaten
F101bF101b
F101b Einde van de weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters met aanduiding van het deel van de weg dat bestemd is voor de verschillende categorieën van weggebruikers. Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is/zijn toegelaten
F101cF101c
F101c Einde van de weg voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters. Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is/zijn toegelaten
F103F103
F103 Begin van een voetgangerszone. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst aan elke toegang tot een voetgangerszone; het mag links herhaald worden
F105F105
F105 Einde van een voetgangerszone. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst aan elke toegang tot een voetgangerszone; het mag links herhaald worden
F107F107
F107 Inhaaltoelating. Vanaf dit verkeersbord tot aan het verkeersbord F109 is het voor bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton toegelaten om een gespan, een tweewielig motorvoertuig of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen
F109F109
F109 Einde van de inhaaltoelating voor de bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton toegelaten om een gespan, een tweewielig motorvoertuig of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen

Lees verder

© 2008 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verkeersborden - Verkeersregels op het waterVerkeersborden - Verkeersregels op het waterVerkeersborden - Verkeersregels op het water. Evenals voor het wegverkeer, kennen we op het water ook verkeersregels en…
Wat betekenen die strepen op de weg?Wat betekenen die strepen op de weg?Op een heleboel wegen buiten de bebouwde kom komen we tegenwoordig een ander soort belijning tegen. De oude doorgetrokke…
Verkeer - Verkeersregels en de wegenverkeerswetVerkeer - Verkeersregels en de wegenverkeerswetHet Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens = RVV en de WegenVerkeersWet = WVW kennen vele artikelen, die de gedragin…
Autosnelwegen - Maximumsnelheid 100, 120 of 130 km. per uur?Autosnelwegen - Maximumsnelheid 100, 120 of 130 km. per uur?Er heerst veel verwarring over de te rijden maximumsnelheid op de Nederlandse wegen. Ter ontlasting van het milieu, het…

Verkeersborden België en NederlandVerkeersborden België en NederlandWorden in het artikel 'Verkeersborden Nederland en België Totaaloverzicht' de verkeersborden uit het Nederlandse RVV 199…
Verkeersborden Nederland en BelgiëVerkeersborden Nederland en BelgiëNederland en België kennen -evenals de overige Europese landen- vele overeenkomsten in de verkeersregels en de verkeersb…
Bronnen en referenties
 • Wegcode België
 • Autorij-instructie.nl
Reacties

Maurice Donders, 13-05-2020
Mag ik met een motor van 125 Cc of meer op een weg rijden die aangegeven is met het verkeersbord F99c? Reactie infoteur, 13-05-2020
Beste Maurice,

Zolas op het bord aangegeven nee. De omschrijving luidt:
"F99c Weg voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters. Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is/zijn toegelaten"
De motorfiets van 125CC is een motorvoertuig en is dus uitgesloten.

Mvg - Sjaak

André, 12-03-2020
Moet het verkeersbord E3 opgehangen worden met/aan een specifieke bevestiging?
Ik meen ergens gelezen te hebben dat het bord aan een oranje paal moet gehangen worden om 100% wettelijk te zijn (misschien is mijn parkeerboete dan niet geldig …)
Met dank Reactie infoteur, 12-03-2020
Beste André,

Nee een oranje paal is niet omschreven… het kan hooguit een extra attentiewaarde hebben. De voorschriften/adviezen die in het verdrag van Wenen uit 1968 staan omschreven worden over het algemeen gevolgd.
Zie: https://wetten.overheid.nl/BWBV0003507/2016-09-19

Mvg - Sjaak

De Moerloose, 03-02-2020
Ik zie geen verkeersbord M3 :uitgezonderd fietsers Reactie infoteur, 04-02-2020
Beste Moerloose,

Klopt, ik heb de onderborden niet vermeld, wel de reguliere, officiële verkeersborden.

Mvg - Sjaak

Van Waeyenberg, 04-12-2019
Reeds verscheidene malen heb ik een oranje bord ontmoet met daarin de doorstreepte letters GPS. Zo'n bord staat o.a. op de baan van de Brugse "Blauwe Toren" naar Blankenberge (N371), even voorbij de kruising met de A11.Het lijkt ondenkbaar dat men bedoelt dat het hulpmiddel GPS niet zou mogen worden gebruikt. Graag een woordje uitleg. Reactie infoteur, 04-12-2019
Beste,

Voor zover ik weet betekent dit dat de GPS ontvangst over een bepaald traject een slechte of geen ontvangst heeft. De GPS uitschakelen wordt hiermee niet bedoeld.

Mvg - Sjaak

Yves, 03-09-2018
Wie mag er een straat inrijden waar een C3 bord hangt met als onderbord (blauw met witte letters) : >uitgezonderd diensten< en daaronder tussen aanhalingstekens "laden en lossen"
Mag iedereen er in rijden om te laden en lossen?
Of is dit enkele voor stadsdiensten? en dan nog maar enkel om te laden/lossen Reactie infoteur, 09-09-2018
Beste Yves,

Met zekerheid durf ik het niet te zeggen, maar zoals ik het lees is inrijden toegestaan voor (hulp) diensten en alleen voor laden en lossen voor overige voertuigen.

Mvg - Sjaak

Ger, 06-04-2018
Geregeld maak ik gebruik van de N74 (Noord Zuidverbinding) tussen Helchteren en Valkenswaard. Wat is nu de maximale snelheid op deze vierbaansweg met een middenberm maar ook aangeduid met een G3 (F9) bord. Reactie infoteur, 06-04-2018
Beste Ger,

Afhankelijk van de indeling van de weg (en het voertuig) maximaal 90 tot 120 km/u, tenzij op borden een lagere snelheid wordt aangegeven.
Zie;
https://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/170-art11

Mvg - Sjaak

Edmond, 10-01-2018
Mijn vraag heeft te maken met indicaties op een vrachtwagen. Het gaat om een hydraulische kraan, in één stuk, van 17m lang en 3,90m breed. Mag zo'n gevaarte gewoon zonder begeleiding in Brussel circuleren, volstaat de indicatie "Uitzonderlijk vervoer"?
Bij het draaimanoeuvre zwenkt de kraan/vrachtwagen uit : is dat niet verplicht duidelijk te vermelden achteraan de vrachtwagen langs het bord "Zwenkt uit", zoals bv op de "dubbele" bussen die door de stad rijden? Reactie infoteur, 11-01-2018
Beste Edmond,

Voor zover ik kan nagaan zou het voertuig vergezeld moeten worden van een begeleidingsvoertuig
Zie: https://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/kb-270213/1994-bijlage1 onder c1, waar het volgende te lezen is:

Er is geen begeleidingsvoertuig als dat vereist is (1), of het aantal begeleidingsvoertuigen of begeleiders is onvoldoende (2).
"- Eén begeleidingsvoertuig met een verkeerscoördinator is vereist als het uitzonderlijk voertuig aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoet :
1° zijn lengte is groter dan 30,00 meter en kleiner dan of gelijk aan 35,00 meter;
2° zijn breedte is groter dan 3,50 meter en kleiner dan of gelijk aan 4,50 meter;
3° zijn massa is groter dan 90,000 ton;

Mvg - Sjaak

Monique Vermincksel, 10-09-2017
Betr. Verkeersbord E 3
Als bij dit bord, dat voor een reguliere parkeerplaats staat, een onderbord hangt met als datum van 3/9 tot 4/9 en het uur van… tot… is niet ingevuld mag je dan van 3/9 tot en met 4/9 niet parkeren en tot welk uur dan of is het van 3/9 tot 4/9 dwz vanaf 3/9 01u (?) tot 3/9 24u (?). Dank voor uw antwoord.
Tks,
Monique Reactie infoteur, 11-09-2017
Beste Monique,

Als er alleen data worden genoemd, zonder nadere tijdsaanduiding, dat geldt het verbod tot stilstaan en parkeren vanaf 0.00 tot en met 24.00 uur, gedurende de vermelde dag(en).

Mvg - Sjaak

Elke, 08-08-2017
Even een vraag over het verkeersbord E9b. Mag een camionet hier parkeren? Wat met een auto (jeep) die ingeschreven is als lichte vracht? Die mag daar dan niet staan? Alvast bedankt! Reactie infoteur, 08-08-2017
Beste Elke,

Bepalend voor de "vrachtauto" is niet zozeer het model of uitvoering, als wel het gebruiksdoel en het gewicht van het motorvoertuig.
Is het voertuig niet ingericht voor het vervoer van personen en weegt deze meer dan 3500 kg., dan geldt het motorvoertuig als vrachtauto

Je kunt ook even op de wegcode.be kijken, maar de site werkt op het moment (hier) niet correct. https://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode

Mvg - Sjaak

Albrecht, 28-06-2017
Ik ben in het bezit van een brommobiel (aixam). Waar mag ik in België overal rijden? Reactie infoteur, 29-06-2017
Beste Albrecht,

Behalve op de autosnelweg, autoweg en wegen waar verkeersbord C9 geplaatst is, mag je op de openbare weg rijden. Houd de regels zoals die in Nederland gelden aan.
Zie ook:
http://www.aixam-cgm.be/nl/Wetgeving-auto-zonder-rijbewijs-in-Belgie.php

Mvg - Sjaak

Jozef, 22-06-2017
Een parkeerbord in Belgie. Blauw rechthoekig bord met P voor bewoners. Onderschrift zaterdag en zondag.
Mag ik daar als niet bewoner dan wel van maandag t/m vrijdag wel parkeren? Reactie infoteur, 23-06-2017
Beste Jozef,

Op doordeweekse dagen mag er ook door anderen geparkeerd wordt. Staat het bord er om de parkeerdruk in het weekend te verminderen ten gunste van de bewoners?
Zo de bewoners er in het weekend niet zouden mogen parkeren, zou er "uitgezonderd zaterdag en zondag" moeten staan.

Mvg - Sjaak

Jan Kobus, 06-02-2017
Wat is de maximale snelheid voor vrachtwagens op provinciale wegen? Reactie infoteur, 06-02-2017
Beste Jan,

In artikel 11 van de Wegcode vind je -met betrekking tot motorvoertuigen buiten de bebouwde kom- onder andere het volgende:
"De snelheid van voertuigen en slepen met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton, van autobussen en autocars, is hier evenwel beperkt tot 90 km per uur.

Dit uiteraard als door verkeerstekens geen lagere snelheid wordt aangegeven.

Mvg - Sjaak

John, 09-07-2015
Geachte Hr. / mevr.
Bij deze even een vraag mag ik met mijn bromfiets ( NL 45 km geel kenteken ) op een fiets pad rijden in België verkeersbord D7.Daar ik graag fiets routes rijd van NL/BE B.v. van Berg a/d Maas naar heppeneert? Reactie infoteur, 09-07-2015
Beste John,

(aanvulling/verbetering)
In het algemeen is het gebruik van het fietspad alleen toegestaan voor fietsers en bromfietsers klasse A (vergelijkbaar met de snorfiets in NL). Het wel of niet mogen volgen is verder mede afhankelijk van geplaatste onderborden.
Zie:
http://www.wegcode.be/pdf/wegcode/KB.01-12-1975_v2014-10-25.pdf
en
http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/252-art69
en
http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/109-art9

Mvg - Sjaak

Sven Robyns, 04-08-2014
Hoi Sjaak,

Een tijdje geleden kreeg ik in Mechelen een parkeerboete bij het parkeren op een parking aan de kerk, waar met een bord E9a staat aangegeven dat daar geparkeerd mag worden, waarbij geen onderschrift geplaatst is. Blijkt dat ik bij het inrijden van Mechelen een bordje "zone betalend parkeren" niet gezien had.
Moet men dan de borden E9a ook niet voorzien van een onderschrift "betalend"? (zoals bv in Hasselt wél gedaan wordt)

Aangezien als er in een "zone 50" bepaalde straten zijn waar men 70km/u mag rijden, aangegeven met een bord C43; ga ik ervan uit dat men in een "zone betalend parkeren" met het bord E9a zonder onderschrift zou aanduiden dat daar wél gratis geparkeerd mag worden.

Groetjes,
Sven Reactie infoteur, 04-08-2014
Beste Sven,

Voor verkeersbord E9a zou dit zonder onderbord niet gelden.

Kijk even bij bijgaande link voor regelgeving:
http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/192-art27

Mvg - Sjaak

Luc Joossens, 02-05-2014
Bij een bord E9a parkeren toegestaan, staat het onderschrift : Uitgezonderd laden en lossen tijdens openingsuren kringloopwinkel. Bord doelt op de gevelbreedte van de winkel, 6m tot op de hoek van de straat. Hoe begrijp ik dat? Reactie infoteur, 04-05-2014
Beste Luc,

? Betreft het een zone-gebied?
Parkeren is aldaar toegestaan. Het onderbord suggereert dat er niet geparkeerd mag worden voor laden en lossen tijdens openingsuren. Het onmiddellijk laden en lossen valt overigens niet onder parkeren maar onder stilstaan, dus zou dit hoe dan ook al mogen.
Vind het niet duidelijk, zou eens informeren wat ze er zelf mee willen bereiken?

Mvg - Sjaak

Huybrechts Jozef, 13-02-2014
In Hoogstraten is een straat Postweg genaamd. Deze straat is een enkelrichtingsstraat. Aan de kant waar men er niet in mag staat nu een bord C1. De politie maakt nu de opmerking dat het beter zou zijn om dit bord te vervangen door een bord C3. Volgens mij klopt dit niet aangezien het bord C3 toch aangeeft dat het verboden toegang is in beide richtingen voor iedere bestuurder, terwijl men er vanaf de andere kant toch mag inrijden…
Verder nog de vraag of het bord C1 mag vergezeld worden van een onderbord "uitgezonderd bewoners"? Reactie infoteur, 13-02-2014
Beste Jozef,

De oplossing zou mijn inziens kunnen zijn om aan beide zijden van de straat verkeersbord C3 te plaatsen met een onderbord.
Zie ook:
http://wegcode.be/wetteksten/secties/mb/mb-111076/864-hs2art9

Mvg - Sjaak

De Bie Marc, 28-11-2013
Vraag: hoeveel meter achter een geplaatst verkeersbord telt dit verkeersbord, het verkeersbord in kwestie is E9b parkeer -regelend verkeersbord en waar word dit soort bord geplaatst? Reactie infoteur, 28-11-2013
Beste Marc,

Kijk even bij de volgende link bij artikel 70.2.2
http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/253-art70

Mvg - Sjaak

Van Goole, 29-10-2013
Beste,
Is het groene verkeersbord Verzamelplaats in Belgie een officieel erkent verkeersbord en wat is de exacte betekenis hiervan? Kan men bijvoorbeeld op een parking met dit verkeersbord in het weekend afspreken om de auto's te plaatsen? Reactie infoteur, 31-10-2013
Het bord dient om een verzamelplaats aan te geven ingeval van calamiteiten, brand, evacuaties en dergelijke.
Het is geen officieel "verkeersbord". Afspreken bij het bord kan en mag.

Mvg - Sjaak

Martien Geenen, 07-08-2013
Ben deze week op mijn scooter vanuit eindhoven naar turnhout gereden, dus moest ik over de fietspaden rijden, daar kwam ik regelmatig een verkeersbord tegen wit van kleur, met daarop een scooter en daarboven een B. Wat betekent dit bord, kan het nergens terug vinden in de lijst van belgische verkeersborden. gr. martien geenen Reactie infoteur, 07-08-2013
Beste Martien,

In België kent men 2 klassen bromfietsen, te vergelijken met de snorfiets en de bromfiets in Nederland.
Klasse A = snorfiets
Klasse B = bromfiets
De witte onderborden kunnen dan een verbod voor B of een verplichting voor B inhouden gebruik te maken van het bewuste fietspad.

Mvg - Sjaak

Yvan Vercauteren, 06-04-2013
Ik heb en vraag met de bord F4a met snelheid bepreking van 70 km, hoe hard mogen hier rijden met en vrachtwagen. Maar in de wet staan er in dat en bord C43 dat kunnen en boete geven en bord F4a dat staan niet in de wet ik kan hem nergens vinden dat deze bord verlagen van van snelheid. Reactie infoteur, 07-04-2013
Beste Yvan,

Het is me niet helemaal duidelijk wat je met de vraag bedoelt.
De op de borden vermelde snelheid is de maximum toegestane snelheid.
Voor vrachtauto's geldt een maximum snelheid van 90 km/u, tenzij op de borden of door verkeerstekens anders wordt aangegeven.
Zie ook:
http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/170-art11

Mvg - Sjaak

Van Laethem Eddy, 13-10-2012
Bij het verkeersbord F99C mag daar iemand komen doorgereden tegen vijftig per uur. Oook al heeft die persoon daar een weide met dieren. En op die plaats mag mijn hond daar niet loslopen als er niemand anders op die aardeweg is? Reactie infoteur, 13-10-2012
Beste Eddy,

Nee, het is niet toegestaan 50 km/u te rijden, daar de weg is bestemd voor o.a. voertuigen met een beperkte snelheid (25 km/u).
Als er geen plaatselijke verordening bestaat die loslopende honden verbiedt (wat ik niet vermoed), mag je daar met je loslopende hond lopen.

Mvg - Sjaak

Vankeerberghen, 08-10-2012
F12a Begin van een woonerf of van een erf. Wat is de max snelheid welke men mag rijden bij een bord welke aangeeft een woonerf? Dank u. Reactie infoteur, 09-10-2012
Beste Luc,

In Belgie is de maximumsnelheid in erven of woonerven beperkt tot 20 km per uur.
Echter… "Elke bestuurder moet zijn snelheid regelen zoals vereist wegens de aanwezigheid van andere weggebruikers, in ’t bijzonder de meest kwetsbaren, de weersomstandigheden, de plaatsgesteldheid, haar belemmering, de verkeersdichtheid, het zicht, de staat van de weg, de staat en de lading van zijn voertuig; zijn snelheid mag geen oorzaak zijn van ongevallen, noch het verkeer hinderen".

Mvg - Sjaak

Serge Bailliu, 26-08-2012
Ik krijg in Knokke een retributie omdat ik geparkeerd sta waar men zogezegd moet betalen in een doodlopend straatje aan het Zegemeer. Aan het begin van het straatje staat geen enkel verkeersbord dat dit aanduidt. Ik repliceer langs E-mail en Knokke antwoordt: "Verkeersborden die een betalende- of blauwe zone aanduiden, zijn zonale verkeersborden. Dit houdt in dat één verkeersbord verantwoordelijk is voor de signalisatie van één of meerdere straten." Het zijn gewone E9a borden -een blauw veld met een witte P- zonder enige verdere aanduiding. Hoe moet ik nu verder reageren? Zonale borden vind ik niet op deze website! Graag een reactie, dank u. Reactie infoteur, 27-08-2012
Beste Serge,

De verkeersborden E1, E3, E5, E7 en E9a tot E9g gelden langs de kant van de openbare weg waar zij geplaatst zijn en vanaf het verkeersbord tot het volgende kruispunt.
Daar waar het de doodlopende weg betreft, zou het dan voor de geplaatste zijde in de gehele straat gelden.
Zie ook:
http://wegcode.be/wetteksten/secties/mb/mb-111076/48-kb/kb-01121975/190-art25#25.1.9

Mvg - Sjaak

Haenen, 01-08-2012
Sinds kort hebben enkele bewoners van de eksterlaar in deurne en boete in de bus gekregen.
Dit omdat ze geparkeert stonden in een grote wei langs de weg.
Toch staan er rond de weide nergens borden dat je er niet mag staan.
Kan dit? Reactie infoteur, 01-08-2012
Beste Haenen,

Er kunnen zaken spelen die ik uit de vraagstelling niet kan herleiden, mede omdat ik de situatie ter plekke niet ken.
Kijk even bij de link onder artikel 23, 24 en 25 voor meer duidelijkheid over parkeren.
http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/188-art23

Mvg - Sjaak

Van Achteren, 19-07-2012
In Deurne-Antw, omgeving Eksterlaar staan er sinds kort en dat in verschillende straten een verbodsbord (rode rand en wit vlak met afbeelding van een moto, daaronder staat de tekst, "alleen voor vergunningshouder"
Wat wil dat zeggen, dat bord heb ik nog nooit ergens anders gezien. Reactie infoteur, 20-07-2012
Beste Willy,

Men kan door middel van een onderbord afwijken van de officiële strekking van het bewuste bord.
De tekst op het onderbord die je noemt komt op mij nogal vreemd over. Ik zou het uitleggen als: verboden voor personen met motoren die een vergunning / ontheffing hebben. Lijkt me de omgekeerde wereld?
In Nederland zou je dan b.v. de tekst aan kunnen treffen "uitgezonderd vergunninghouders"
Dus…?

Mvg / Sjaak

Paul Vranckx, 10-07-2012
Te Leuven en omgeving merk ik sinds kort meerdere verkeersborden op met een gele achtergrond en met een letter en enkele pijlen. Wat betekenen deze?

Met vriendelijke groeten. Reactie infoteur, 10-07-2012
Beste Paul,

Waarschijnlijk borden die een omleidingsroute aangeven in verband met (aankomende) wegwerkzaamheden.

Mvg - Sjaak

Karel Verherstraeten, 20-01-2012
Beste, In onze gemeente hangt onder het bord C21 met max.3,5 t een blauw bord met witte tekst " uitgezonderd landbouwvoertuigen ". Mag ik vragen welke inhoud dit bord heeft want landbouwvoertuigen die nooit op een akker komen en 20 à 25 ton vervoeren rijden onze straten stuk. Ik vind ook geen omschrijving van dit bord in het door un opgestelde overzicht.
graag reaktie
Met dank bij voorbaat
Karel Reactie infoteur, 20-01-2012
Beste Karel,

De tekst op het onderbord geeft aan wat het is. Er is niet nader bepaalt hoe het landbouwvoertuig wordt ingezet.
Regelingen m.b.t. de landbouwvoertuigen vind je hier:
http://wegcode.be/component/search/?searchword=landbouwvoertuigen&ordering=newest&searchphrase=all

Mvg - Sjaak

Cecile Verschueren, 13-05-2011
Wat betekent het groene 5 hoekige bord op oranje achtergrond? Reactie infoteur, 16-05-2011
Beste Cecile,

Ik zou er -als nederlandse autorij-instructeur- niet direct een antwoord op weten.
Stel je vraag op het forum van wegcode.be:
http://www.wegcode.be/forum/

Mvg - Sjaak

Cor, 10-02-2011
Hallo Sjaak, als vrachtwagenchauffeur "woon" ik zowat in België, toch zij bij ons op het bedrijf diverse ideeën voor wat betreft bord c107 (en het onderbord [19u - 6u] ). Ik lees dit als, zonder onderbord, ik mag inhalen, met onderbord, ik mag inhalen tussen 19:00u en 06:00u. Nu zegt een collega dat europeesch gezien, het betekent dat als het onderbord er bij is, je gevraagd wordt enkel in te halen tussen de aangeduide tijd. Dit omdat het een "gebodsbord" is en geen verbodsbord. (zoals in Nederland wordt gebruikt). Wat is het nu precies? Reactie infoteur, 10-02-2011
Beste Cor,

Ik lees het bord ook zoals jij aangeeft, maar ik kan in de -vernieuwde- wegcode de strekking van het bord niet direct terug vinden en kan je helaas geen uitsluitsel geven.

In het verlengde hiervan staat m.b.t. inhalenbij verkeersbord F107 het volgende:
"" 17.2bis. In afwijking van artikel 17.2., 7°, is het links inhalen van een gespan, van een tweewielig motorvoertuig of van een voertuig met meer dan twee wielen buiten de bebouwde kom, op de openbare wegen waarvan de rijbaan twee rijstroken in de gevolgde rijrichting omvat, toegelaten voor de bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton wanneer het verkeersbord F107 is aangebracht, behoudens bij neerslag voor voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een toegelaten massa van meer dan 7,5 ton"".

Het feit dat er over toegelaten gesproken wordt (3,5 ton) houdt m.i. automatisch in dat dit niet geldt voor zwaardere voertuigen.
Ik haal dit voorbeeld aan omdat het ook hier géén verbodsbord betreft zoals wij dat in Nederland kennen, maar de regel voor zwaardere voertuigen wel een verbod betreft.

Via onderstaande link kan je een vraag op het forum stellen:
http://wegcode.be/forum/

Hoop dat je er wat aan hebt.

Mvg - Sjaak

Marten Ris, 02-01-2011
Ik kom wel eens borden tegen met teksten als: "alleen voor aangelanders" of "bestemmingsverkeer".
Deze borden kom ik on bovenstaand overzicht niet tegen. Zijn het dan geen officiele Belgische borden? En wat moet ik er mee? Ik heb namelijk heel vaak wel een bestemming: "ik wil over die weg naar plaats x".
Mag dat? Ofwel mag ik dat soort borden negeren? Reactie infoteur, 03-01-2011
Beste Marten,

Als je (reis)doel / perceel of bestemming niet aan de weg is gelegen waarvoor het bord geldt, mag je de bedoelde weg niet ingaan en kan je het bord dus ook niet negeren.
Je bent dan géén bestemmingsverkeer.
Bestemmingsverkeer is echter wel een ruim begrip. Denk aan: hulpdiensten, leveranciers, bewoners, bezoekers, postbestellers enz. enz.

Mvg - Sjaak

Marten Ris, 02-01-2011
Ik ben bezig met het uitzetten van een hardloop - estafette wedstijd. Lopers worden begeleid door fietsers en lopers worden verplaatst door auto's. Mag ik met zo'n begeleidingsauto een weg op waar bord F 99c staat? Reactie infoteur, 03-01-2011
Beste Marten,

Het bord geldt voor de weggebruikers zolas op het bord bedoeld en in de omschrijving aangegeven.
Een auto valt hier niet onder. Mogelijk dat je bij de politie ontheffing aan kunt voor vragen voor de duur van de estafette?

Mvg - Sjaak

Marino, 16-07-2010
Bijvoorbeeld bij de verbinding Maastricht - Luxemburg kan je kiezen om door Luik te rijden of er om heen. Er doorheen is vele malen korter en is in de nachtelijke uren vlot te rijden. Op deze route zag ik echter het bord C25 met een aanduiding van naar ik meen 6 of 10 meter staan. Mijn combinatie auto-caravan was in ieder geval langer. Later wist iemand mij te vertellen dat ik er niet doorheen mocht vanwege dat bord. Deze vakantie kom ik er weer in de nacht. Dan sta ik weer voor de keuze. Vandaar mijn vraag. Reactie infoteur, 16-07-2010
Beste Marino,

Het verbod geldt voor "bestuurders van voertuigen of slepen"
Als de combinatie langer is dan de op het verkeersbord aangegeven lengte, mag dit helaas niet.

Mvg - Sjaak

Marino, 10-07-2010
Wat betekent de term "bestuurders van voertuigen of slepen"? Valt hier ook een auto met caravan, met een maximaal totaal gewicht van onder de 3500kg onder? Reactie infoteur, 12-07-2010
Beste Marino,

Ja, hier valt ook een auto met caravan onder, ongeacht het gewicht.
Weet alleen niet in welk verband je de vraag bedoelt?

Mvg - Sjaak

Geelen, 20-05-2010
Beste
Heeft het verkeersbord dat het land aangeeft (blauwbord met europese sterretjes rond de naam van het land) een betekenis in de zin van: hier is de grens. Betekent dit ook dat de verbodsborden voor het landgrensbord vervallen na het bord omdat men een ander land inrijdt?
Groetjes

Edwin Reactie infoteur, 21-05-2010
Beste Edwin,

Ja, dat klopt.
Verkeersregels gelden altijd voor het land waarin je jezelf bevindt / ophoudt. Bij passeren van de aangegeven grensovergang gelden de regels van dat land.
De meeste verkeersregels/verkeerstekens komen in de Europese landen overigens wel overeen.

Mvg - Sjaak

Pascal Keldermans, 14-04-2010
Voor Marielle op haar reactie van 19-09-2009:
Dat bord staat voor een kwaliteitsparking van een wegrestaurant. (ik heb ook een tijd naar de betekenis ervan gezocht) Voor de infoteur: De volgende keer dat ik erlangs rij zal ik een foto trekken en die naar u doorsturen (dan kan u die toevoegen aan uw al zeer handig artikel).
Met vriendelijke groeten, Pascal Keldermans Reactie infoteur, 14-04-2010
Beste Pascal,

Bedankt voor je reactie. Als je t.z.t. een foto wilt sturen… graag!

Mvg - Sjaak

Deneweth Johny, 15-02-2010
Betreft het verkeersbord "doodlopende straat"
Met dit bord weet je dat men met een voertuig niet door kan.
Dikwijls kan men er wel door als voetganger of fietser.
Zou men dit niet kunnen aanduiden zodat wandelaars en/of fietsers kunnen weten of ze langs deze weg toch verder kunnen?
Groeten J. Deneweth Reactie infoteur, 15-02-2010
Beste Johny,

Je hebt helemaal gelijk, maar de toevoeging die je adviseert zou te veel afwijken van de betekenis die de wet aan het verkeersbord toekent. Laten we hopen dat je reactie en mijn antwoord de lezer op je aangegeven hiaat attendeert.

Mvg - Sjaak

Marielle, 19-09-2009
Vandaag kwam ik een bord tegen dat ik niet ken en dus niet weet wat het betekend. Kunt u mij misschien helpen. De aanwijzing stond op een groot bord waar ook een benzinepomp en een restaurant op aangeven staan. Het is een blauw/wit bord, bovenin 3 sterren en de middelste ster staat iets hoger. Daaronder staat iets wat lijkt op een snelweg/weg. Reactie infoteur, 20-09-2009
Beste Marielle,

Ik ken het bord als zodanig niet (foto?); wordt ook niet weergegeven binnen de Belgische wegcode.
Het meest aannemelijke lijkt mij dat dit een kwaliteitsaanduiding betreft. De aanduiding van de "snelweg" betekent waarschijnlijk dat je -na het restaurant bezocht te hebben- je weg weer direct of eenvoudig op de autosnelweg kunt vervolgen.

Mvg - Sjaak

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 03-02-2018
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.