Boete zware verkeersovertreding en misdrijf 2020

Boete zware verkeersovertreding en misdrijf 2020 Een boete voor zware overtredingen binnen het verkeer worden niet geldelijk, administratief via de wet Mulder afgehandeld. Het Openbaar Ministerie beslist dan over de hoogte van de boete of de zwaarte van de straf. Denk bijvoorbeeld aan bumperkleven bij hoge snelheid, of gebruik van een - door middel van een rood kruis - aangegeven en afgesloten rijstrook op de autosnelweg, het negeren van aanwijzingen van verkeersregelaars. Ook ernstige gebreken aan het de auto die te zeer afwijken van hetgeen beschreven is de "Regeling Voertuigen" kunnen er onder vallen. Verlaten van een ongeval waarbij ernstige gewonden zijn gevallen - zonder achterlaten van de persoonlijk gegevens - en/of deelname aan het verkeer bij inname van te veel alcohol zijn zelfs misdrijven.

De wet Mulder, politiestrafbeschikking of de rechter, het OM

De meeste overtredingen binnen het verkeer worden via de "wet Mulder" administratief afgedaan. Het CJIB stuurt u een transactievoorstel. Dit is geen opgelegde sanctie, maar een voorstel tot betaling van een geldbedrag om te voorkomen dat u voor de rechter moet verschijnen. Bij zwaardere overtredingen volgt automatisch een gang naar de rechter en krijgt u niet de kans dit via een geldelijke beschikking af te handelen.

Strafbeschikking

Bij een (politie)strafbeschikking kan het Openbaar Ministerie in plaats van het aanbieden van een transactievoorstel, een zaak zelf, zonder tussenkomst van de rechter bestraffen. De hoogte van de boete wordt door de officier van justitie bepaald. De officier stelt eventueel ook vast of de zaak wel in aanmerking komt voor een strafbeschikking of dat wordt overgegaan tot een dagvaarding.
Bij een aantal zware overtredingen, misdrijven of steeds terugvallen in negatief verkeersgedrag (recidive) wordt er geen transactievoorstel aangeboden, maar moet u zich verantwoorden voor de rechtbank, waar de rechter uw zaak "weegt" en de sanctie vaststelt.

Inhoudsopgave


Gedragsregels en verkeersregels

In de Wegenverkeerswet 1994 staan de gedragsregels omschreven, die gelden bij deelname aan het verkeer. Artikel 5 van de Wegenverkeerswet gaat zelfs verder en kan voor eenieder gelden, ook als er niet direct aan verkeer wordt deelgenomen, maar het gedrag wel gevaar op kan leveren voor het verkeer op de weg. Verlaten van een ongeval (artikel 7) of rijden onder invloed (artikel 8) kan zelfs als misdrijf aangemerkt worden, afhankelijk van de ernst van de overtreding.

De verkeersregels, waar u bij deelname aan het verkeer mee te maken kunt krijgen, zijn vastgelegd in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, kortweg RVV 1990. Als bijlagen zijn binnen het RVV 1990 de verkeersborden en de omschrijving, aanwijzingen en begripsbepalingen opgenomen.

Rijden onder invloed is misdrijf

Rijden onder invloed is geen overtreding maar een misdrijf, waarop zware straffen staan. Bij het rijden onder invloed wordt een onderscheid gemaakt tussen een beginnende bestuurder en een bestuurder die het rijbewijs al langer in het bezit heeft.

Maximum aan alcohol in het algemeen

 • 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht. Vanaf 235 microgram volgt een sanctie.
 • 0,5 milligram alcohol per milliliter bloed. Vanaf 0,54 milligram volgt een sanctie.

Maximum aan alcohol voor een beginnende bestuurder

 • 88 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht. Vanaf 95 microgram volgt een sanctie.
 • 0,2 milligram per milliliter bloed. Vanaf 0,22 milligram volgt een sanctie.

Daarnaast kan het CBR een onderzoek naar de rijgeschiktheid/rijvaardigheid opleggen bij een geconstateerd adem-alcoholgehalte van meer dan 785 microgram per liter uitgeademde lucht, oftewel een bloed-alcoholgehalte van meer dan 0,18 milligram bij een ervaren bestuurder. Voor een beginnend bestuurder zijn de waarden vanaf een alcoholgehalte van 570 microgram oftewel 0,13 milligram. Dit kan leiden tot de ontzegging van de rijbevoegdheid, of in het ergste geval ongeldig verklaren van het rijbewijs.

Boete 2020 - Zware overtredingen en misdrijven

Om een ongewenste opeenstapeling van sancties bij verkeersovertredingen te voorkomen, wordt per gebeurtenis voor ten hoogste 3 gedragingen een sanctie opgelegd. Als de politie bijvoorbeeld bij het volgen van een voertuig, meerdere overtredingen kort na elkaar constateert, wordt voor ten hoogste drie overtredingen een sanctie opgelegd of een strafbeschikking uitgevaardigd.

Belang artikel 165 uit de Wegenverkeerswet

 1. Indien een bij deze wet als misdrijf strafbaar gesteld feit wordt begaan door een bij de ontdekking van het feit onbekend gebleven bestuurder van een motorrijtuig, is de eigenaar of houder van dat motorrijtuig verplicht op vordering van een der in Artikel 159 bedoelde personen binnen een daarbij te stellen termijn, die ten minste achtenveertig uren bedraagt, de naam en het volledige adres van de bestuurder bekend te maken.
 2. Het eerste lid geldt niet, indien de eigenaar of houder niet heeft kunnen vaststellen wie de bestuurder was en hem daarvan redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt.

Boete - Het voertuig / de auto

 • Wanneer een voertuig niet is goedgekeurd voor toelating tot het verkeer op de weg, het voertuig geen kenteken heeft en/of het kenteken de geldigheid heeft verloren. Dit geldt ook voor voertuigen die na herstel zijn afgekeurd door het RDW, of niet na behoren zijn gerepareerd.
 • Het laten staan of daarmee (laten) rijden terwijl dit voertuig niet is goedgekeurd voor toelating tot het verkeer op de weg. Dit geldt ook voor aanhangwagens met een maximum toegestane massa vanaf 750 kg.
 • Als bestuurder van een voertuig rijden terwijl in of aan het motorvoertuig een radarontvangstapparaat aanwezig is, dat geschikt is om de aanwezigheid aan te tonen van een apparaat dat tot doel heeft om een overschrijding van de maximumsnelheid vast te stellen.
 • Het niet bij één, in artikel 29* RVV 1990 genoemde dienst, in gebruik zijnde voertuig is voorzien van een lichtarmatuur voor een blauw zwaai-, flits- of knipperlicht of voorzieningen die de indruk wekken dat het voertuig is voorzien van een dergelijke lichtarmatuur en/of het voertuig is voorzien van andere geluidssignaalinrichtingen dan is toegestaan.
 • Als het toegestane geluidsniveau van het voertuig, waarvoor geen waarde (op het kentekenbewijs of) in het kentekenregister is vermeld, wordt overschreden met meer dan 4 dB.
 • Als bestuurder van een motorrijtuig dat motorrijtuig niet op eerste vordering stilhouden.
 • Als bestuurder, die in overtreding wordt bevonden van een bij of krachtens de WVW 1994 vastgesteld voorschrift, de gegeven bevelen niet opvolgen.
 • Handelen in strijd met artikel 5. Zich zodanig gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Boete - Het rijbewijs, kentekenbewijs en verzekering

 • Met een motorrijtuig rijden terwijl krachtens de Wet Mulder het rijbewijs is ingenomen of gevorderd.
 • Rijden of op de weg laten staan van een motorvoertuig of buiten de weg aan het verkeer deelnemen zonder de vereiste verzekering.
 • Rijden zonder rijbewijs, of zonder vereiste verzekering.
 • Als bestuurder beneden de 18 jaar een motorrijtuig van de rijbewijscategorie B besturen (uitgezonderd 2toDrive met begeleider).
 • Rijden of laten rijden van het voertuig zonder vereiste verzekering, op de weg laten staan, buiten de weg aan verkeer deelnemen
 • Als het rijbewijs de geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur, waarbij de geldigheidsduur meer dan één jaar is verstreken.
 • Als bestuurder van een motorrijtuig niet op eerste vordering het aan hem afgegeven rijbewijs overgeven, of het voorgeschreven bewijs van de vereiste verzekering.
 • Niet op eerste vordering het voorgeschreven bewijs van verzekering ter inzage afgeven.

Boete - Snelheid en maximumsnelheid

Bij vaststellen van een overschrijding van de maximumsnelheid, zijn de correcties al doorgevoerd.
 • In het algemeen: een overschrijding van de toegestane maximumsnelheid op openbare wegen met meer dan 30 km/u.
 • Bumperkleven bij een snelheid van meer dan 80 km/u. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen een onderlinge volgafstand van meer of minder dan 3 meter., tenzij het een snelheid van meer dan 120 km/u betreft.
 • Kleven bij een snelheid tussen de 80 en 100 km/u, waarbij de onderlinge volgafstand 0,5 tot 0,2 seconde is.
 • Kleven bij een snelheid tussen de 100 en 120 km/u, waarbij de onderlinge volgafstand 0,5 tot 0,1 seconde is.
 • Kleven bij een snelheid, hoger dan 120 km/u, waarbij de onderlinge volgafstand 0,5 seconde of minder is.

Boete - Autoweg en autosnelweg

 • Als bestuurder van een motorvoertuig tegen het verkeer in rijden op een autoweg of autosnelweg.
 • Gebruikmaken van een rijstrook, aangeduid/afgesloten met een verlicht rood kruis.
 • Niet opvolgen van een stopteken of aanwijzingen, gegeven door een rode lamp door politie, of verlicht transparant door politie of een inspecteur van Rijkswaterstaat.
 • “Spookrijden”. Als bestuurder van een motorvoertuig tegen het verkeer in rijden op een autoweg of autosnelweg.
 • Rijden op een autosnelweg, anders dan met motorvoertuig dat sneller mag en kan dan 60 km/u. Voor rijden op een autoweg geldt dat het motorvoertuig niet sneller mag en kan dan 50 km/u.
 • Het als bestuurder van een motorvoertuig op een autosnelweg of autoweg keren, achteruit rijden of het motorvoertuig stil laten staan op de rijbaan.
 • Buiten noodzaak rijden over de vluchtstrook of vluchthaven van een autosnelweg of autoweg.

Boete - Verkeersregels in het algemeen

 • Een bestuurder die heeft voorgesorteerd en kenbaar heeft gemaakt linksaf te willen slaan, links inhalen.
 • Een voertuig vlak voor of op een voetgangersoversteekplaats inhalen.
 • Het niet voor laten gaan van blinde(n) voorzien van een blindenstok, of personen die zich moeilijk voortbewegen.
 • Het niet voor laten gaan van voetgangers of een gehandicaptenvoertuig op een voetgangersoversteekplaats (als zij voornemens zijn over te steken).
 • Bij parkeren op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep met een motorvoertuig, als dat motorvoertuig is voorzien van een parkeerschijf met een mechanisme dat het tijdstip van de aankomst automatisch verschuift.
 • Het niet opvolgen van aanwijzingen van een verkeersbrigadier, een bevoegde en als zodanig zichtbare ambtenaar of verkeersregelaar.
 • Niet opvolgen van stopteken of aanwijzingen door middel van rode lamp of verlicht transparant van politie of weginspecteur van Rijkswaterstaat.
 • Blauw zwaai- of knipperlicht voeren terwijl dat niet is toegestaan.
 • Als het niet bij één, in artikel 29* van het RVV 1990 genoemde dienst, in gebruik gesteld voertuig is voorzien van een lichtarmatuur voor een blauw zwaai-, flits- of knipperlicht of voorzieningen die de indruk wekken dat het voertuig is voorzien van een dergelijke lichtarmatuur.

Boete - Lading en aanhangwagen

 • Als een samenstel van motorvoertuig en aanhangwagen meer dan twee draaipunten heeft.
 • De lading of delen daarvan niet of niet zodanig is/zijn gezekerd dat deze onder normale verkeerssituaties, waaronder begrepen volle remmingen, plotselinge uitwijkmanoeuvres en slecht wegdek niet van het voertuig kan/kunnen vallen of de stabiliteit van het voertuig niet in gevaar kan/kunnen brengen.
 • De maximum toegestane lengte van het samenstel van voertuigen wordt overschreden, met een overschrijding van meer dan 1,00 meter.
 • De deelbare lading meer dan 1,00 meter achter het voertuig uitsteekt.
 • Als bij een voertuig de breedte, inclusief de lading vanaf meer dan 0,45 meter uitsteekt.

C1C1
C20C20
C21C21

Boete - Verkeersborden

Handelen in strijd met een geslotenverklaring C1. Als bestuurder van een motorvoertuig op een autoweg of autosnelweg spookrijden. Als de aslast van een voertuig of samenstel van voertuigen meer dan 30 procent hoger is dan op verkeersborden C20 en C21 aangegeven.

* Artikel 29
Bestuurders van motorvoertuigen in gebruik bij politie en brandweer, motorvoertuigen in gebruik bij diensten voor spoedeisende medische hulpverlening, en motorvoertuigen van andere door onze Minister aangewezen hulpverleningsdiensten voeren blauw zwaai-, flits- of knipperlicht en een tweetonige hoorn om kenbaar te maken dat zij een dringende taak vervullen.

Lees verder

© 2016 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verkeersboete 2020: snelheidovertreding en boetesVerkeersboete 2020: snelheidovertreding en boetesDe verkeersboetes 2020 gaan omhoog. Te hard gereden met de auto, een snelheidsovertreding buiten de bebouwde kom als pre…
Flitsfoto opvragen na verkeersboete en online bezwaar makenFlitsfoto opvragen na verkeersboete en online bezwaar makenAls je op basis van een flitsfoto een verkeersboete hebt gekregen voor een snelheidsovertreding of door rood licht rijde…
Bezwaar maken tegen (hogere) verkeersboetesEen verkeersboete is nooit leuk. Het is weggegooid geld waar niemand een seconde plezier voor heeft gehad. Bovendien wor…
Verkeersboete leaseauto: wie krijgt boete leaseauto?Verkeersboete leaseauto: wie krijgt boete leaseauto?In een leaseauto rijden betekent dat je baas de kosten van je auto betaalt. Je tankt als je een leasauto hebt met een pa…

Waze: app voor sociale navigatie met online communityWaze: app voor sociale navigatie met online communityNavigatie-applicaties voor de mobiel bestaan al jaren en daarin is Waze geen uitzondering. De online community achter de…
Wat kun je doen bij nevel of mist in het verkeer?Wat kun je doen bij nevel of mist in het verkeer?Nevel en mist zijn vooral in het najaar en de winter een belemmering voor het verkeer. Hierdoor kunnen levensgevaarlijke…
Bronnen en referenties
 • Feitenboekje Openbaar Ministerie
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • Overheid.nl
 • Wegenverkeerswet 1994
 • RVV 1990
Reactie

Peter Koopmans, 21-04-2020
Ik heb een vraag:

Is het zg bumperkleven bij een snelheid van ongeveer 100 km pu een overtreding of een misdrijf?
Overigens kwam hier een ongeluk uit voor zonder gewonden. Reactie infoteur, 22-04-2020
Beste Peter,

Bumperkleven is een aantal jaren terug overgheveld van de "de wet Mulder" naar het strafrecht en wordt gezien als een misdrijf. Beoordeling vindt plaats door het OM en hierin kan het verkeersgedrag uit het verleden in mee gewogen worden (recidive)

Mvg - Sjaak

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 11-12-2019
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.