Boete of bekeuring bij fout parkeren en stilstaan voor 2021

Boete of bekeuring bij fout parkeren en stilstaan voor 2021 Hoe hoog is de boete of bekeuring bij fout parkeren en/of fout stilstaan voor 2021? De hoogte van de opgelegde boete of bekeuring dat u als schikkingsvoorstel van het CJIB kunt ontvangen, varieert van 100 tot maximaal 400 euro. De boete of bekeuring die voor overtredingen opgelegd kunnen worden gelden voor fout parkeren of fout stilstaan met de personenauto, de brommobiel of met een lichte bedrijfsauto op de openbare weg. De opgenomen boetebedragen, zijn bedragen, die nog geldelijk en administratief afgedaan worden via de Wet Mulder. Bij hogere boetebedragen die volgen op zwaardere overtredingen doet het OM (justitie) of de rechter uitspraak.

De Wet Mulder

Onder de Wet Mulder vallen uitsluitend gedragingen, waarbij geen letsel aan personen is ontstaan of schade aan goederen is toegebracht. Strafrechtelijk ontvangt u nu na een verkeersovertreding een transactievoorstel dat u dient te betalen. Bent u het niet eens met dit voorstel, dan bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Officier van Justitie. De boete hoeft dan nog niet betaald te worden in afwachting van de beslissing.

Parkeren en stilstaan - Hoogte boetes bij overtredingen


Wat is parkeren en wat is stilstaan

Om inzicht te krijgen in de vaststelling van de boetes voor parkeren of stilstaan is het van belang te weten wat hier onder verstaan wordt. In het algemeen kunt u stellen dat er overal geparkeerd of stilgestaan mag worden, tenzij geldt wat er in onderstaande artikelen 24 en 23 van het RVV 1990 omschreven staat.

Parkeren

Parkeren is "het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor én gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen". Bij parkeren is artikel 24 van het RVV van belang.

Artikel 24 - De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren

 • Bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan.
 • Voor een inrit of een uitrit.
 • Buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg.
 • De bestuurder mag zijn voertuig niet dubbel parkeren.

Op een parkeergelegenheid

Bij een aantal overtredingen worden de verkeersborden die betrekking hebben op de bewuste overtreding aangehaald.
 • Voor zover zijn voertuig niet behoort tot de op het bord of op het onderbord aangegeven voertuigcategorie of groep voertuigen;
 • Op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord of op het onderbord is aangegeven;
 • Op dagen of uren waarop dit blijkens het onderbord is verboden;
 • Langs een gele onderbroken streep.
 • Op een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen;g. op een parkeerplaats voor vergunninghouders, aangeduid door verkeersbord E9 van bijlage I, indien voor zijn voertuig geen vergunning tot parkeren op die plaats is verleend.
 • Indien onder de verkeersborden E4 tot en met E10, E12 en E13 van bijlage 1, op een onderbord dagen of uren zijn vermeld, gelden de uit het bord of onderbord voortvloeiende geboden of verboden slechts gedurende de aangegeven dagen of uren.
 • Indien een parkeergelegenheid, aangeduid met een van de verkeersborden E4 tot en E10, E12 of E13 van bijlage 1, is voorzien van parkeervakken, mag slechts in die vakken worden geparkeerd.

Stilstaan

Stilstaan is al wat niet onder parkeren valt. Hierbij moet wel onderscheid gemaakt worden tussen vrijwillig stilstaan (eigen keuze) of onvrijwillig stilstaan (als de verkeerssituatie dit van u verlangt). Bij het stilstaan is artikel 23 van het RVV van belang.

Artikel 23 - De bestuurder mag zijn voertuig niet laten stilstaan

 • Op een kruispunt of een overweg.
 • Op een fietsstrook of op de rijbaan langs een fietsstrook.
 • Op een oversteekplaats of binnen een afstand van vijf meter daarvan.
 • In een tunnel.
 • Bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering dan wel, ingeval die markering niet is aangebracht, op een afstand van minder dan 12 meter van het bord.
 • Op de rijbaan langs een busstrook en
 • langs een gele doorgetrokken streep.

Het stoppen ter hoogte van een bushalte geldt niet voor het onmiddellijk laten in- en uitstappen van passagiers.

Boete fout parkeren en stilstaan per 1 januari 2021 in euro's

Voor 2021 is de hoogte van de boetebedragen bij fout parkeren in de meeste gevallen verhoogd met 5 euro. Voor de meeste overtredingen geldt een geldboete van 100 of 150 euro. Uitschieter is het ongeoorloofd parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats, namelijk: 400 euro.

Artikel 5 van de Wegenverkeerswet - Kapstokartikel

"Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd" Handelen in strijd met artikel 5 geeft een boete van 150 euro.

Boete fout parkeren 2021

Als bestuurder de auto parkeren
 • Bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan.
 • Voor een inrit of een uitrit.
 • Buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg.
 • Op een parkeergelegenheid terwijl dat voertuig niet behoort tot de aangegeven categorie of groep voertuigen.
 • Op een parkeergelegenheid op een andere dan de aangegeven wijze.
 • Op een parkeergelegenheid met een ander doel dan de aangegeven wijze.
 • Op een parkeergelegenheid op dagen of uren waarop dit blijkens het onderbord is verboden.
 • Langs een gele onderbroken streep.
 • Op een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen (E7)
 • Op een parkeerplaats voor vergunninghouders aangeduid door verkeersbord E9, zonder dat voor dat voertuig een vergunning tot parkeren op die plaats was verleend.
 • Op een parkeergelegenheid buiten de aangegeven parkeervakken (E4 tot en met E10 en E12 of E13)
 • Als bestuurder dubbel parkeren.
 • Bij een blauwe streep: zonder duidelijk achter de voorruit geplaatste parkeerschijf waarop het tijdstip staat aangegeven wanneer met parkeren is begonnen, of
 • als de aangegeven parkeertijd is verstreken.
 • Parkeren in een parkeerschijfzone zonder juist ingestelde parkeerschijf.
 • Parkeren zonder de parkeermeter in werking te stellen.
 • Parkeren als de parkeertijd verstreken is.
 • Parkeren terwijl reeds een motorvoertuig geparkeerd staat.
 • Parkeren op een parkeerplaats voor (andere) vergunninghouders in strijd met de aan de parkeervergunning verbonden voorwaarden.
 • Auto laten staan in een park, plantsoen of openbare beplantingen of groenstroken (geldt niet voor bermparkeren)
 • Een recreatiegebied gebruiken in strijd met de bepalingen geldend voor dat gebied door het parkeren of aanwezig hebben van een voertuig.
 • Een defect voertuig langer dan de vastgestelde termijn op een weg parkeren.
 • Een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, keetwagen, aanhangwagen of ander dergelijk voertuig op een aangewezen weg waar dit niet is toegestaan, langer dan de vastgestelde termijn te plaatsen of hebben.

Als bestuurder parkeren met een voertuig dat, met inbegrip van de lading

 • Langer is dan 6 meter of hoger is dan 2,4 meter parkeren op een plaats, die als schadelijk voor het aanzien van de gemeente is
 • aangewezen.
 • Langer is dan 6 meter, buiten de vastgestelde tijden, parkeren op een aangewezen weg, waar dit parkeren buitensporig is met het
 • oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte.
 • Langer is dan 6 m of hoger is dan 2,4 m zodanig parkeren bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw dat
 • daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of op andere wijze hinder/overlast wordt aangedaan.

100
Parkeren bij een parkeerautomaat
 • Zonder aanbrengen van de parkeerkaart op de voorgeschreven wijze.
 • Terwijl de parkeertijd verstreken is.
100
Gehandicaptenparkeerplaatsen
 • Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats zonder geldige gehandicaptenparkeerkaart.
 • Parkeren op een specifiek gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, anders dan het voertuig waarvoor de parkeerplaats bedoeld is.
 • Parkeren zonder dat het parkeren rechtstreeks verband houdt met het vervoer van een gehandicapte.
400

Boetes bij parkeren in de volgende gevallen: euro 210

 • Parkeren op of aan een weg(gedeelte), die/dat door de burgemeester of College is aangewezen, waar het niet is toegestaan een geparkeerd voertuig te koop aanbieden of verhandelen.
 • Een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame op een weg parkeren met als doel handelsreclame te maken.

Boete foutief stilstaan 2021

Artikel 5
Een voertuig op zodanige wijze laten staan waardoor op de weg gevaar wordt / kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt / kan worden gehinderd (zg. "kapstokartikel"/artikel 5 van de Wegenverkeerswet)
150
Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op
 • Een kruispunt
150
Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op
 • Een fietsstrook.
 • De rijbaan langs een fietsstrook.
 • Op een oversteekplaats of binnen een afstand van 5 meter daarvan.
 • In een tunnel.
 • Bij een bord bushalte ter hoogte van een geblokte markering.
 • Bij een bord bushalte binnen een afstand van 12 meter van dat bord terwijl de geblokte markering niet is aangebracht (voor en na de halte)
 • Op de rijbaan langs een busstrook.
 • Langs een gele doorgetrokken streep.
 • Op een overweg.
 • Stil staan op het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad.
100

Bezwaar beschikking - boete CJIB

Bent u het niet eens met de beschikking/de bekeuring voor lichte verkeersovertredingen, de zogenaamde "Mulderbeschikking", dan kunt u hiertegen online bezwaar indienen bij het CJIB via het Digitaal Loket Verkeer.

Lees verder

© 2014 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bekeuringen 2021: verkeersboetes en snelheidsovertredingenBekeuringen 2021: verkeersboetes en snelheidsovertredingenDe boete voor te hard rijden kan u in 2022 en 2023 veel geld kosten, maak een eigen berekening. Zeker als er werkzaamhed…
Verkeersboete 2020: snelheidovertreding en boetesVerkeersboete 2020: snelheidovertreding en boetesDe verkeersboetes 2020 gaan omhoog. Te hard gereden met de auto, een snelheidsovertreding buiten de bebouwde kom als pre…
Alles over het parkeren van de autoZodra u met de auto op weg gaat weet u dat er altijd een moment komt waarop u de auto weer moet parkeren. Parkeren is ei…
Tarieven voor het parkerenTarieven voor het parkerenIn vrijwel alle winkelcentra moet u fors betalen om u auto te parkeren. In steden als Amsterdam en Utrecht kunnen de tar…

Ouderen, mobiliteit en technologieMobiliteit betekent beweeglijkheid of verplaatsbaarheid en houdt in brede zin alle vormen van voortbewegen in. Voor oude…
Ouderen in het verkeerOuderen in het verkeerEr wordt wel eens lacherig over gedaan, maar ouderen in het verkeer wordt wel eens gezien als onverantwoord of een regel…
Bronnen en referenties
 • Rijksoverheid
 • Centraal Justitieel Incasso Bureau
 • RVV 1990
 • Autorij-instructie.nl
Reacties

Menno, 10-11-2020
Parkeren mag dus niet binnen 5 meter van een kruispunt. Mijn vraag hierover: als je binnen de bebouwde kom een straat hebt met een zijstraat rechts, mag je dan aan de linkerkant van de straat parkeren, binnen 5 meter van de zijstraat rechts? Of geldt dit ook als een kruispunt? Mvg Menno Reactie infoteur, 11-11-2020
Beste Menno,

Het kruispunt moet je dan denkbeeldig doortrekken. Parkeren mag ook hier binnen 5 meter niet, evenals b.v. op een T of Y-splitsing.

Mvg - Sjaak

Parkeren, 24-09-2020
En hoe zit het met het bezet houden met pionnen van een parkeerplaats op de openbare weg, zodat je alstijd parkeerplaats hebt voor je deur? Reactie infoteur, 24-09-2020
Beste Parkeren,

Op de openbare weg mag in principe door eenieder met het voertuig geparkeerd worden tenzij door bebording of belijning op de weg anders aangeven. Wanneer het een parkeerzone of erf betreft gelden wat afwijkende regels.
Indien geen vergunning verleend, heeft het afzetten van een parkeerplaats geen betekenis. (alhoewel er wel een noodzakelijke reden kan zijn?)

Mvg - Sjaak

Oxy, 23-09-2020
Hallo Sjaak,
Hoe lang is een officiële waarschuwing voor fout parkeren geldig? Heeft de officiële waarschuwing een geldigheids-of bewaartermijn?
Mvg, Oxy Reactie infoteur, 23-09-2020
Beste Oxy,

Ik weet niet precies wat je bedoelt, maar officieel bestaat er geen waarschuwing of tijdsduur voor fout parkeren en zou daar direct voor bekeurd kunnen worden. Uitzondering is wellicht parkeren bij pech op een autosnelweg. Daar geldt dat het voertuig zo snel mogelijk welgesleept dient te worden. (staat dus niet vast)

Mvg - Sjaak

Jozef Missinne, 24-08-2020
Wanneer er op de grond van de straat het teken van gehandicapte geschilderd staat, veronderstel ik dat er dan ook toelating is je voertuig daar te parkeren, in het vak waar er op de grond een geschilderd handicap teken staat.
Klopt dit?
met dank

Jozef Missinne Reactie infoteur, 24-08-2020
Beste Jozef,

Voor België weet ik het niet zeker, maar waarschijnlijk heeft alleen een symbool op het wegdek geen zelfstandige functie, maar moet begeleid worden door verkeersbord E9a.

Mvg - Sjaak

Conny van der Snickt, 23-08-2020
Hallo,
wij wonen in een straat waar amper drie huizen staan en die verder overgaat in een niet verharde landbouwweg. De straat is voorzien van een plakkaat plaatselijk verkeer. De ene kant staan dus 3 huizen, de andere kant is het bosgebied van een privépersoon. De straat is zonder wegmarkeringen, is zowel voor op als af te rijden, enkel niet gemotoriseerde voertuigen mogen verder de landbouwweg in. Mogen mensen zich met hun auto parkeren de kant van het bos tussen de bomen in de rijrichting van de baan? Reactie infoteur, 24-08-2020
Beste Conny,

Als de weg open staat voor het openbaar verkeer en er zijn geen fysieke belemmeringen (toegangscontrole) en/of verkeersborden die parkeren verbieden, dan mag er geparkeerd worden. Alleen een (onder)bord "plaatselijk verkeer" heeft m.i geen juridische grond zonder plaatsing van verkeersbord C3. Op de landbouwweg mag vanaf/bij plaatsing van het juiste verkeersbord (C5 plus onderbord "met uitzondering van"?) door motorvoertuigen niet geparkeerd worden.

Mvg - Sjaak

Jenneke van Rheenen, 05-08-2020
Mag ik even stilstaan om iemand uit de auto te laten op een parkeerplek met infobordje "uitsluitend voor politievoertuigen", waar een wit kruis is aangebracht en waar ook het infobordje "noodhulp" bij staat? Reactie infoteur, 06-08-2020
Beste Janneke,

Als dit aangeduid wordt als parkeerplaats, mag dit formeel om de persoon -onmiddellijk- te laten in- of uitstappen (of direct laden en lossen). Al het andere/meerdere zou als parkeren gezien worden. Of het verstandiger is om een andere plek te kiezen?

Mvg - Sjaak

Roger, 26-07-2020
Mag ik parkeren voor mijn garage met gele onderbroken strepen? Reactie infoteur, 27-07-2020
Beste Roger,

Bij een gele onderbroken streep mag niet geparkeerd worden, wel even gestopt. Bij een doorgetrokken gele belijning mag zelfs niet gestopt worden.

Mvg - Sjaak

Robert Danz, 11-07-2020
Beste Sjaak,
In u w reactie op #124 (dd 09-02-2020) schrijft u:
"Op het trottoir mag niet geparkeerd worden, hooguit met twee wielen, maar dan staat dit met een verkeersbord aangegeven.
(deels) op het trottoir parkeren zal geen prioriteit hebben, tenzij dit gevaar oplevert."
Dat dacht ik tot nu toe ook, want:
- (ik noem een willekeurig voorbeeld) In de straat waar mijn dochter woont, in Amersfoort, staan ter weerszijde van de straat alle auto's geparkeerd met twee wielen op het trottoir. 24/7.
- Zelf parkeer ik sinds misschien wel tien jaar wekelijks mijn auto op die manier voor de winkel waar ik mijn boodschappen doe.
Ik laat ruimte voor het verkeer in de smalle straat en hou ook nog rekening met de klanten die de fietsenrekken willen gebruiken die de winkelier op de stoep heeft geplaatst. Nooit beboet, nooit gewaarschuwd. (Ik weet niet welk bord u bedoelt, maar er staat daar geen bord.)
Vandaag kreeg ik op die plek een bon van €95.- wegens 'parkeren op de stoep'.
Mijn vraag: Heb ik te maken met een dienstklopper die een punt heeft, of kan ik mij met enige kans op succes verweren? Zo ja, waar en met welk steekhoudend argument?
Bij voorbaat mijn dank voor uw moeite. Hartelijke groet, Robert. Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Robert,

Deels parkeren op het trottoir is in sommige gevallen toegestaan om de doorstroming te bevorderen en gevaar op conflicten te verminderen. Dit moet dan wel staan aangegeven met verkeersbord E08-1 (P afbeelding waarbij voertuig half geparkeerd staat op het trottoir)
Wordt dit niet aangegeven, dan is (half) parkeren op het trottoir niet toegestaan, ook al is hier in het verleden niet tegen opgetreden. Soms lijken bepaalde situaties een gewoonterecht te zijn geworden, maar het officieel mag het niet. Strikt volgens de regels is de bekeuring terecht. Of het OM ontvankelijk is voor uw argumenten is lastig te voorspellen, maar ik vrees van niet.

Mvg - Sjaak

Rene,, 23-06-2020
Beste Sjaak. Wat zijn nu exact de regels mbt het parkeren bij/op een invalidenparkeerplek? Ik heb zelf sinds kort zo'n plaats bij ons voor de deur maar heb regelmatig moeite om erin of eruit te komen. Er staan witte strepen en een bord met kenteken. Plaats is 5.50 mtr, mijn auto is 3.72 mtr lang. Maar de buurman heeft 2 auto's. 1 staat op z'n oprit, de ander op het resterende stuk voor z'n huis. Die auto zou passen maar hij heeft ivm het wat makkelijker indraaien z'n auto ca 1 mtr stoep naast z'n oprit vrij gehouden waardoor hij zo'n 30-40 cm over de streep van mijn P plaats staat. Aan de andere kant kan er vaak net geen auto meer tussen. Ben ik weg dan is het regelmatig zo dat er een auto, soms 20 cm, soms 1mtr.over de streep staat. Dus reken maar uit hoeveel ruimte ik van de eigenlijke 1.80mtr inrijruimte overhoudt. Buurman op aangesproken maar die beweert dat hij met de banden tegen de streep mag staan. Ik kan natuurlijk gaan bellen, maar dat vind ik eigenlijk niet netjes. Heb geen zin om iemand een boete aan te smeren, temeer omdat ik ook de regelgeving erg onduidelijk vind. Anderzijds: 40 mtr verderop zijn een flink aantal P stroken waar vrijwel altijd plaats is. Maar blijkbaar hebben de meeste mensen een hekel aan een stukje lopen. Valt me in veel van de reacties hier ook wel op. Voor een gele streep gaan staan, op de stoep parkeren, bord niet gezien, kortom: het ligt altijd aan de bekeurder. Natuurlijk is het zondegeld, een bekeuring. Dus proberen de meesten eronderuit te komen. Maar als je het risico wilt lopen door ergens te gaan staan waar het niet mag dan moet je ook zo sportief zijn om de boete aanvaarden. Las overigens ook nog een reactie hier over iemand die op een inv.plaats ging staan en niks mankeerde vlg.de schrijver. Hij oogde zo gezond als een vis of i.d. Wel: niet iedereen met een invalide kaart heeft maar 1 been of zit in een rolstoel hoor. Ma.w.: je ziet niet alles aan de buitenkant. Maar goed: ben benieuwd of je me iets wijzer kunt maken mbt de regels over afmetingen. Mvg. Rene. Reactie infoteur, 24-06-2020
Beste Rene,

De strepen ter afbakening van het parkeervak staan er niet voor niets. Het is niet de bedoeling dat de buurman zijn auto over de treep parkeert; de witte streep mag hij om te parkeren niet overschrijden. Tegen de streep aan zou in principe mogen alhoewel dit -uw situatie kennende- mogelijk niet sociaal is. Mocht het parkeervak in principe wat te smal zijn, dan is het wellicht een optie de gemeente aan te schrijven met het verzoek de situatie aan te passen (als de ruimte er voor is). Is andersom parkeren een optie? Inderdaad is niet te zien waarom iemand een IPK is verleend, de keuring is over het algemeen streng zoals u zelf ongetwijfeld heeft ervaren. Een toegekende kaart hoeft niet altijd voor de bestuurder te zijn, maar kan b.v. ook voor een partner met een beperking verleend zijn. De auto moet dan bij parkeren wel in functie van degene met de beperking gebruikt worden. Mvg - Sjaak

Miranda Visser, 04-06-2020
Ik woon op een hoek waar op de hele hoek paaltjes staan. Er gaan gewoon auto's voor de paaltjes parkeren, dus nu is de hoek smaller en dus minder toegankelijk voor brandweer en ziekenauto.
Volgens mij is het verboden om voor paaltjes te parkeren. Reactie infoteur, 04-06-2020
Beste Miranda,

De paaltjes zullen inderdaad tot doel hebben de doorstroming en/of het zicht te bevorderen of parkeren op het trottoir tegen te gaan.
De algemene regel is dat er binnen vijf meter van een kruispunt niet geparkeerd mag worden. Staan de paaltjes meer dan vijf meter van de hoek, dan mag er in principe geparkeerd worden als bebording niet anders aangeeft.

Mvg - Sjaak

Rob, 13-03-2020
Hoi,

Bij ons in de straat staan 3 parkeervakken achter elkaar. nu dat te weinig is parkeert iedereen de auto iets dichter bij elkaar zodat er nog een vierde bij kan. Die staat dan wel voor iets minder dan de helft buiten het vak maar het hindert niemand.
Nu heb ik helaas op zo'n manier toch een bekeuring gekregen, de hele buurt zegt dat ik hier een bezwaar voor moet indienen.
Maar hoeveel centimeter mag je buiten een vak met je auto staan? of is 1 cm al genoeg voor een bekeuring? Reactie infoteur, 13-03-2020
Beste Rob,

Het ligt aan de omgeving waar een bekeuring is gegeven. In een erf bijvoorbeeld mag alleen geparkeerd worden in de daartoe bestemde vakken. In een aantal andere situaties is de afscheiding/belijning van een parkeervak "slechts" een indicatie om het parkeren te regelen en hoeft de belijning niet bindend te zijn. Soms is het ook lastig vast te stellen of er foutief geparkeerd is. Je kunt moeilijk inschatten wat voor voertuigen met wat voor lengte gedurende de dag geparkeerd en weer vertrokken zijn; dit is mede bepalend voor de ruimte die ontstaat of wordt ingenomen. Betreft het geen erf en is er geen bebording die dit aangeeft, dan kan het de moeite zijn bezwaar in te dienen, al dan niet met foto. (heb je een locatie via street view?)

Mvg - Sjaak

Willem van den Akker, 24-02-2020
Hallo,

Ik heb een vraag, betrekking hebbende op het dwars parkeren van een vrachtwagen in een doodlopende straat, zodat bewoners niet in of uit de straat kunnen.
Politie doet er niets aan, en handhaving ook dus niet, wordt gewoon gedoogd, en zelfs de gemeente snapt dit niet, als er wat gebeurt en of je moet snel weg kan dit niet, dus onze vraag als bewoners hoe kunnen dit probleem oplossen, vrachtwagenchauffeur doet hier niets mee, of hij snapt het niet (Turkse chauffeur). Reactie infoteur, 24-02-2020
Beste Willem,

Over het algemeen kennen gemeenten een plaatselijke verordening (PV) voor het parkeren van vrachtauto's binnen de bebouwde kom. Vrachtauto's of bestelbusjes boven een bepaalde afmeting mogen dan niet binnen de bebouwde kom geparkeerd worden of… alleen op daartoe aangewezen plaatsen.
Informeer even wat de inhoud van de PV in de eigen gemeente is, dan heb je eventueel een argument om de vrachtauto(s) te weren.

Mvg - Sjaak

G. Berendsen, 09-02-2020
Hallo
In mijn omgeving zijn er steeds meer mensen die denken dat ze hun auto maar half of zelfs helemaal op het trottoir moeten parkeren.
Ik heb dit al meerdere keren gemeld bij de politie die daar niets aan doet. Daardoor zijn er steeds meer mensen die dit voorbeeld volgen en ook hun auto maar half op het trottoir gaan zetten. Nou kwam ik dit bericht tegen op de site van de politie.

Foutparkeren

Het handhaven van parkeerproblemen is géén taak van de politie, maar van de afdeling Handhaving/Stadstoezicht van uw gemeente. Neem hierover dus telefonisch contact op met uw gemeente of meld het via hun website.
Wij treden als politie alleen op als een verkeerd geparkeerde auto, motor of ander voertuig zó geparkeerd staat dat het gevaar oplevert voor anderen. Alleen in dat geval kunt u contact met ons opnemen via 0900-8844.
Maar ik lees ook overal dat mensen wel boetes krijgen voor het parkeren op het trottoir. Ik woon op een dorp waar geen Handhaving/Stadstoezicht is. Dan lijkt het mij toch een taak van de politie om die mensen te waarschuwen en bij verdere overtreding te beboeten. Kunt u mij uitleggen hoe dit zit.
Mvg G. Berendsen Reactie infoteur, 10-02-2020
Beste G,

Op het trottoir mag niet geparkeerd worden, hooguit met twee wielen, maar dan staat dit met een verkeersbord aangegeven.
(deels) op het trottoir parkeren zal geen prioriteit hebben, tenzij dit gevaar opleverd. Bij afwezigheid van Handhaving zal dit een taak van de politie (wijkagent) moeten zijn, maar zoals al aangehaald zal dit geen prioriteit hebben. Contact opnemen met de gemeente en de (gevaarlijke) situatie voorleggen kan een mogelijkheid zijn.

Mvg - Sjaak

Bert, 16-01-2020
Hallo Sjaak,

Ik heb een vraag. Ik woon sinds enkele jaren aan een woonerf. Binnen dit woonerf zijn parkeervakken aangelegd. Nou is er een buurtbewoner die vaak zijn/haar auto dusdanig parkeert, waardoor 2 parkeervakken bezet zijn met één auto. Is dit toegestaan?

Ik heb zelf al geprobeerd om de wet erbij te zoeken: ''Het is bestuurders van een motorvoertuig verboden binnen een erf te parkeren anders dan op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven.''

Kan ik hier uit opmaken dat een auto enkel tussen de lijntjes van één parkeervak geparkeerd moet worden? De auto staat namelijk geparkeerd op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen, alleen niet in één parkeervak. Dus hoe moet ik dit interpreteren?

Met vriendelijke groet,

Bert Reactie infoteur, 16-01-2020
Beste Bert,

Het enige wat er voor parkeren in een erf is beschreven is inderdaad het artikel wat je al aanhaalt. Letterlijk genomen vloeit hier uit voort dat een parkeervak gelegen is tussen de lijnen.
Zou de regel vrij geïnterpreteerd worden, dan kan een bestuurder ook wel besluiten een voertuig overdwars te parkeren, zodat er drie of vier plaatsen in beslag genomen worden. De regels moeten over het algemeen wel beoordeeld worden in de geest / volgens de strekking zoalsde wet bedoeld is, ook al staat het niet altijd expliciet beschreven.

Mvg - Sjaak

Angelique, 13-01-2020
Hallo,

ik kwam vanochtend aan in de Mulderdreef in Apeldoorn om 8.15 uur.
Het was nog donker.
Ik heb mijn auto op een hoek geparkeerd omdat dat de enige plek was die nog vrij was.
Ik kom daar nooit met mijn auto (altijd met de fiets), maar omdat ik in de thuiszorg werk, en daar een client van mij woont, kwam ik daar om 8.15 uur aan.
Toen ik om 10.30 uur terug kwam bij mijn auto zat er een wit papiertje achter mijn ruitenwisser, zonder enige uitleg op de bon beschreven.
Ik stapte mijn auto uit om te kijken wat er aan de hand was.
Zie ik op dat moment een blauw bordje met NP.
Dat bordje is donker blauw, en staat ongeveer 2 meter boven de grond.
Op de parkeerplaats zelf staat niet NP vermeld, en er staat geen lantaarnpaal in de buurt die het bordje zichtbaar maak.
Ik ben hier behoorlijk van geschrokken.
Als ik het bordje goed kon zien, of als er op de parkeerplaats NP vermeld stond, dan had ik daar uiteraard niet geparkeerd.
Dus ik hoop dat hier iets mee gedaan kan worden, omdat:

*het was nog donker om 8.15 uur.
*het bordje staat ongeveer 2 meter boven de grond.
*er staat niet NP in het parkeervak vermeld.
*er staat geen lantaarpaal in de buurt die het bordje eventueel wat verlicht zodat het zichtbaar is als het nog donker is.

Graag verneem ik uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Angelique. Reactie infoteur, 14-01-2020
Beste Angelique,

De plaatsing van het verkeersbord komt -zoals je het beschrijft- overeen met de voorschriften. Als weggebruiker wordt je zelf geacht het/een bord op te merken en hier na te handelen. Staat een bord dicht bij verlichting dan zal het eerder opgemerkt worden, maar het is geen eis of richtlijn. Een extra signalering op het wegdek maakt het misschien duidelijker, maar hoeft niet aangebracht te worden.
Ik vrees dat er niet zoveel aan te doen is.
Zie ook: https://www.cjib.nl/ik-ben-het-niet-eens-met-een-verkeersboete

Mvg - Sjaak

M. Jeurninck, 21-12-2019
Hallo
Ik heb een vraag bij ons op de inrit wordt geregeld geparkeerd waardoor ik er niet in of uit kan met mijn auto wat kan ik hier tegen doen?
Ik heb een paar weken terug de politie gebeld dat ik er niet uit kon zij kwamen er niet voor.
Nu kom ik thuis kan ik mijn oprit niet op ik heb mijn auto er dwars achter gezet ben ik nu in overtreding?
Groetjes Marian Reactie infoteur, 23-12-2019
Beste Marian,

Naar mijn mening ben je niet in overtreding, zolang het je eigen oprit betreft en het dwars parkeren niet op de openbare weg plaatsvindt. In feite doe je niet anders dan de ander doet; daarbij is het je eigen oprit. Misschien op enigerlei wijze bekend maken dat het "privé" is.

Mvg - sjaak

Kevin, 07-12-2019
Goedemiddag,

Ik heb een parkeeroverlast vraag. Wij wonen in een hofje binnen de bebouwde kom. De gemeente heeft het hofje zo ingericht dat er dus niet in de groenvoorziening voor het huis geparkeerd kan worden en de weg is volgens de algemene minimale breedte ingericht zodat de hulpdienstvoertuigen bij de huizen kunnen komen. Betekent dat het een weg is die geschikt is om eigenlijk met 1 auto doorheen te rijden. Nu is het zo dat men omdat er geen parkeerverbod bord in het hofje vermeld is dat de visite van buren hun auto maar gewoon op de smalle weg parkeert. Vervelende is dat mijn vrouw en ik mochten de buren visite hebben wij nauwelijks meer bij onze eigen oprit van ons huis kunnen komen. Ik word gedwongen om rakelings langs de verhoogde stoeprand en spiegel van geparkeerde auto's te rijden met alle risico's van dien, en als ik schade rij heb ik het zeker nog gedaan ook.

Overigens heeft het hofje aan de overzijde wel een parkeerverbod bord staan.

Kan toch niet zijn dat ik bijna schade moet rijden om bij mijn eigen huis te komen omdat de visite hun auto alsnog op de weg parkeert, omdat men door middel van de groenstroken te verhogen deze expres onklaar heeft gemaakt om te parkeren.

Wat kunnen wij hier mee? of welk artikel valt hier onder? Artikel 5?

Met vriendelijke groet,

Kevin Reactie infoteur, 09-12-2019
Beste Kevin,

Het beste kunt u contact opnemen met de gemeente, al dan niet onder toevoeging van een foto van de situatie. Hulpdiensten moeten in principe bij de percelen/woonhuizen kunnen komen ingeval van calamiteiten.Formeel is het zo dat er geparkeerd mag worden als er geen bebording of gele belijning is aangebracht die parkeren verbiedt, of wanneer het een erf betreft. Artikel 5 regelt situaties waarin de wegenverkeerswet/ het RVV niet voorziet. Ten aanzien van parkeren doet het RVV dit wel. Er is geen artikel dat bepaalt dat er op een weg met een bepaalde minimale breedte niet geparkeerd mag worden. Wijs de gemeente op mogelijke gevaarlijke situaties en verzoek aanpassing.

Mvg - Sjaak

Laura, 04-12-2019
Hoi, ook een vraag.
Ik had sinds één dag een bewonersparkeervergunning voor een gebied waarvan de betreffende straat het centrum en de naamgeving van het gebied vormt, en kreeg de bekeuring: "Parkeren op parkeergelegenheid op dagen/uren waarop volgens onderbord verboden", rond 10:30. De gemeente zei dat er in de dagen ervoor meerdere foute bekeuringen waren uitgeschreven, maar ik begrijp toch niet zeker of de bekeuring wel of niet terecht is. Er was geen uitleg over wat de vergunning betekent, alleen maar een opsomming van straten, en mijn verkeersexamen om de borden te begrijpen is te lang geleden geweest.
Het bord bestaat uit drie delen: zone betaald parkeren, daaronder tijden (alle dagen overdag), en daaronder zone verboden te parkeren herhaling. Er is ook een bord dat zegt zone verboden te parkeren is voorbij, met fiets en bromfiets eronder, dat lijkt me niet relevant.
Bedankt voor het meedenken. Reactie infoteur, 05-12-2019
Beste Laura,

Ik weet niet wat de inhoud van de regelgeving van de gemeente is ten aanzien van de vertrekking van de parkeervergunning. Het lijkt mij dat de vermelde tijden niet opgaan omdat het dan voor bewoners ondoenlijk is de auto volgens de regels te parkeren. Je kunt het best toch even contact opnemen met de gemeente om de geldende regelgeving op te vragen. Dit kan namelijk per gemeente verschillen.

Mvg - Sjaak

Roel, 27-11-2019
Ik heb een vraag betreffende een invalidenparkeerplek. Mijn moeder parkeert voor haar werk iedere dag in dezelfde wijk. Ze heeft daar dan ook een aantal 'vaste' parkeerplekken. Nu is een van deze plekken recentelijk verandert naar een invalidenparkeerplek. Niet bewust hiervan heeft ze hem daar geparkeerd denkende dat het nog een normale parkeerplek was en een boete gekregen. Dom uiteraard. Is er in deze een optie om hier iets aan te doen omdat de plek net nieuw was en ze er normaal gesproken dagelijks parkeert?

Vriendelijke groet,

Roel Reactie infoteur, 27-11-2019
Beste Roel,

Ik vrees van niet. Verkeerssituaties kunnen weizigen en je wordt als verkeersdeelnemer geacht hier op te letten en de veranderde regels te volgen… helaas.

Mvg - Sjaak

Kees, 01-11-2019
Moet de geschreven boete aan bepaalde voorwaarde voldoen? Een briefje onder de ruitenwisser met daarop een geschreven bericht dat er foutief geparkeerd is het bedrag en het nummer van de surveillant is dat voldoende? Reactie infoteur, 04-11-2019
Beste Kees,

Vormfouten zijn tegenwoordig geen reden meer om een overtreding teniet te doen. Het vaststellen door een bevoegd beambte kan al voldoende zijn.

Mvg - Sjaak

Remeeus, 26-10-2019
Wij waren zojuist in leiden en waren 50 meter van de geparkeerde auto verwijderd en stonden voor het stoplicht toen ik de parkeerapp stopte, op dat moment reed de handhavingauto voorbij, hoeveel minuten respijt heb je als je parkeren stopt en er een foto net erna gemaakt wordt door de parkeerwachter?
Zou het erg lullig vinden omdat we netjes betaald hebben en hoogstens 2 minuten later wegreden.

Mvg
Sandra Reactie infoteur, 28-10-2019
Beste Remeeus,

Ik denk (weet) niet dat ze tot op de minuut controleren en/of boetes uitschrijven, maar theoretisch kan het natuurlijk wel. Mijn vermoeden is dat ze wel een bepaalde marge aanhouden; het strikte beleid ken ik echter niet. Bewaar de gegevens zodat u het -bij een eventueel bezwaar indienen- kunt aantonen.

Mvg - Sjaak

Willem, 03-10-2019
Ik woon sinds 15 jaar aan een woonerf. Dit woonerf (met officiële borden) heeft aan een zijde een groenstrook, zonder bebouwing, en de andere kant is volledig bebouwd met huizen. Aan de voorkant van de huizen loopt een (verhoogd) trottoir. Voor de stoep zijn dan weer parkeerplaatsen. In de zomer staan in de parkeervakken diverse caravans, soms wekenlang, geparkeerd waarvan de dissel zo'n 2 meter over het trottoir uitsteekt (buiten het parkeervak dus). Hot trottoir is daardoor nauwelijks te gebruiken. Elk jaar zijn er weer mensen die hierover vallen, tot zelfs een ziekenhuis opname toe. Een gevaarlijke situatie dus. Wanneer ik de regels over een woonerf lees, dan hoort er op een woonerf geen verhoogd trottoir te zijn en mag er niet buiten het parkeervak te worden geparkeerd. Volgens de gemeente worden er geen regels overtreden, en kan er daarom ook niet worden gehandhaafd? Hoe zit dit nu wettelijk in elkaar en wat kan ik doen tegen de zeer gevaarlijke situatie waar vooral ouderen de dupe van zijn? Reactie infoteur, 03-10-2019
Beste Willem,

Binnen een erf mag alleen geparkeerd worden op de daartoe bestemde plekken of in de daartoe aangelegde parkeervakken. Alhoewel ik niet met zekerheid een uitspraak durf te doen, hoort de trekstang / dissel wel tot de lengte van een voertuig. Dit betekent m.i. dat een uitstekende dissel theoretisch niet op tot het trottoir mag uitsteken. Sla verder de plaatselijke verordening er even op na, wat misschien als argument naar de gemeente toe kan dienen.
Zie ook:
https://www.caravantrekker.nl/vragen/vraag_antwoord.php?id=14703

Mvg - Sjaak

Van Werven, 18-09-2019
Goedemiddag,

Onze dochter parkeert dagelijks haar auto bij ons voor de deur (niet voor het oprit) aangezien de oprit vol staat met de auto van mijn man en mij. Ze parkeert haar auto altijd met twee wielen op de stoep zodat er meer ruimte is voor de auto's en fietsers die er ook langs rijden. De stoep houdt meer dan voldoende ruimte over zodat er makkelijk nog een kinderwagen door kan. (het is nl. een hele brede stoep) Ze zet haar auto gedeeltelijk op de stoep om overzicht te houden voor het overige verkeer. Nu heeft ze vorige week een bekeuring gekregen (107 euro), blijkbaar mag haar auto dus niet (gedeeltelijk) op de stoep staan… Dit is nieuw voor ons aangezien wij al ruim 12 jaar wonen op deze plek. Is het terecht dat ze een bekeuring heeft ontvangen? Reactie infoteur, 18-09-2019
Beste,

Het is wellicht kinderachtig en vergezocht van de parkeerwacht of politie, maar parkeren op de stoep is niet toegestaan. Met hoeveel cm. staat verder niet beschreven; daar wordt geen onderscheid in gemaakt.

Mvg - Sjaak

H. M. B. van der Want, 03-09-2019
Ik heb een parkeer boete gekregen in Rotterdam.
Ik stond niet in een parkeer vak maar op de weg, deze is breed genoeg voor passerende automobielen.
Mijn zoon was ziek en ik heb hem eten gebracht, hij stond al op de stoep te wachten om het aan te pakken.
Mijn vrouw is uit de auto gestapt heeft en eten overhandigd en hem beterschap gewenst bezegeld met een kus. Ik ben in de auto blijven zitten. Dit alles heeft nog geen 10 minuten geduurd. Daarna zijn wij weggereden. In die tussen tijd kwam er een auto aanrijden die mijn auto fotografeerde. Ik teken hierop beroep.
Met vriendelijke groet
Henk van der Want Reactie infoteur, 04-09-2019
Beste Henk,

Helaas zou het formeel terecht kunnen zijn. 10 minuten wordt -zonder duidelijke activiteit tot laden en lossen en/of in of uitstappen- niet als stilstaan gezien, maar als parkeren.

Mvg - Sjaak

Nathalie, 20-08-2019
Hoeveel afstand moet je houden vanaf een invalidenplaats waar je achter parkeert. De politie zegt met de wielen mag je ertegen aan staan, zolang deze niet over de markering gaat. Handhaving bevestigt dit en zegt dat je er geen boete voor kan krijgen als je deze zo parkeert. Een ander van handhaving zegt weer wat anders, dat je achter de streep/ markering moet blijven en anders een boete krijgt als je paar cm met de bumper eroverheen komt. Reactie infoteur, 21-08-2019
Beste Nathalie,

Dat staat bij mijn weten niet exact omschreven. Trek je de redenatie door naar de regels die voor het stoppen voor een stopstreep gelden, dan zijn de wielen inderdaad bepalend en niet het begin van het voertuig. Ik denk dat het meest van belang uiteindelijk is dat je een gehandicapte voldoende ruimte geeft.

Mvg - Sjaak

Peter, 19-08-2019
Vandaag in Haarlem een aankondiging van beschikking ontvangen van R397d (geparkeerd op een taxiplaats). De taxiplaats is tot 15 uur voor iedereen beschikbaar, en daarna alleen voor taxi's. Feit is om 15:04 geconstateerd. Geldt hier ook nog zoiets als een coulanceperiode, pardontijd of iets dergelijks? Reactie infoteur, 20-08-2019
Beste Peter,

Nee, helaas niet. Dit zal hooguit vanuit de bewuste beambte moeten komen. Bij maximum toegestane snelheden is dit wel, maar dat heeft met de geringe afwijking van de snelheidsmeters te maken. Formeel is 15.00 uur - 15.00 uur ook al voelt dit wel wrang.

Mvg - Sjaak

M. Kraft, 19-08-2019
Hoi ik was vandaag in ziekenhuis zuiderland in om een ouder dame te begeleiden omdat ze niet alleen kan gaan en slecht ter been is. Daar zij niet ver kan lopen en een rollator heeft parkeer ik op de invalideparkeerplaats en mevr. geeft mij haar invalidekaart en niet wetend leg ik die gewoon voor de venster met de foto aan de bovenkant Teruggekomen aan de auto lig er een boete van 380 euro. Deze kaart is gewoon geldig en heb ik ook daar aangetoond aan het loket alleen verkeerd omgedraaid omdat ik het niet wist, ik vind deze boete echt zo onterecht wat kan ik hier mee doen? Reactie infoteur, 19-08-2019
Beste M.

Het lijkt redelijk om bezwaar in te dienen, maar of het gehonoreerd wordt kan ik helaas niet zeggen. Zie de link voor de te ondernemen stappen.
https://www.cjib.nl/ik-ben-het-niet-eens-met-een-verkeersboete

Mvg - Sjaak

Nadine van den Bempt, 16-08-2019
Ik was op 15 augustus gaan shoppen in Bergen Op Zoom in de winkelstraat niet ver van het station, heb mijn auto geparkeerd op de parking straat weet ik niet meer dit was rond 14.uur heb toen aan de automaat een dag ticket genomen van € 10 onder kenteken nr GDF 193 maar bij nader inzien hebben wij 1GDF 193 in getikt en zat er een boete tussen mijn voorruit. Het gaat over een PEUGOT 207 uit België.
Mijn vraag is wat moet ik hiervoor doen, Ik heb nog mijn ticket bewijs. Reactie infoteur, 16-08-2019
Beste Nadine,

Je zou kunnen proberen bezwaar in te dienen. Onderbouw je bezwaar met foto's als dit kan.
Kijk even bij de volgende link:
https://www.cjib.nl/ik-ben-het-niet-eens-met-een-verkeersboete

Mvg - Sjaak

Corinne, 24-07-2019
We hebben een rijhuis met een deur voor de gewone ingang en een deur ernaast voor onze wijnproeverij. Voor ons huis is er een parkeerplaats voor iedereen met een witte vierkante lijn.
De buur naast ons heeft een stukje muur, dan de garage en dan de voordeur.
Er is geen aanduiding op de grond dus hij mag voor zijn garage gaan staan.
Een vraagje mag ik met mijn wagen parkeren met de voorste wielen net niet in de witte aangeduide vierkante lijn tot aan de muur van de buur niet voor zijn garage? Reactie infoteur, 24-07-2019
Beste Corinne,

Heeft de witte belijning wel een officiële betekenis, of is deze door een particulier aangebracht? Als het een openbare/algemene parkeergelegenheid betreft, mag eenieder hier in principe met de auto parkeren, zolang er geen overig verkeer gehinderd wordt.

Mvg - Sjaak

Johny van Stiphout, 21-07-2019
Welk is de boete bij het parkeren op het voetpad (waar dit niet toegelaten is) en daarbij de voetgangers geen doorgang verleent en deze op de rijweg dienen te gaan om de wagen voorbij te steken? Reactie infoteur, 22-07-2019
Beste Johny,

In principe geldt een boetebedrag van 95 euro, tenzij er binnen de beoordeling sprake is van gevaarzettend gedrag volgens artikel 5:
"Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd"
Dan zou er een afwijkend boetebedrag uit voort kunnen vloeien. De code op de (uiteindelijke) beschikking kan dit duidelijk maken.

Mvg - Sjaak

Sanjay, 26-06-2019
Boete gekregen niet de rijbaan gebruiken door stil te staan op het trottoir, voetpad, (brom) fietspad of ruiterpad. Dit is geen rijbaan maar een inritpad voor mijn eigen garage. Garage wordt niet gebruikt als garage want er zit een hek voor de garage en de inrit loopt dood naar een gracht rivier. Al vele jaren hebben we de inritpad gebruikt als parkeerplaats krijg nu een boete. Reactie infoteur, 26-06-2019
Beste Sanjay,

Stond de auto "volledig" op de eigen inrit, zonder overhang op trottoir, fietspad etc.? Zo ja dan zou u bezwaar in kunnen dienen. Op de eigen inrit mag geparkeerd worden, vóór de eigen inrit niet.

Mvg - Sjaak

Kenneth, 17-06-2019
Beste Infoteur, Sjaak,

Alvast hartelijk dank voor je tijd om eens naar ons geval te kijken.

We hebben een boete gekregen, feitcode R315B. Niet stilstaan op rijweg… in dit forum wel bekend. Ik heb daar beroep tegen aangetekend omdat wij op de stoep voor ons huis aan een gracht aan het lossen waren. De situatie is een rijbaan met daarnaast direct de stoep waar wij aan het lossen waren. Aantoonbaar met getuigen en helaas een exacte reden daar we o.a. een schilderij aan uitladen dat van mijn pas geleden overleden vader was.

Het is een drukke gracht waar het, gezien de veiligheid en doorstroming van het verkeer, heel logisch is dat je op het trottoir laad/lost. Wij zetten de auto altijd zo neer dat voetgangers hier geen last van hebben. Daarbij parkeren/laden/lossen zoveel auto's vrachtwagens meerdere keren per dag op dezelfde stoep, dat wij ons daar nooit enige zorg over maakte dat wij in overtreding waren.

Daarbij vraag ik me af of feitcode R315B alleen staat voor parkeren… en dus niet voor laden/lossen?

Nogmaals, alvast dank voor je moeite! Reactie infoteur, 18-06-2019
Beste Kenneth,

R315B staat voor parkeren met een voertuig op het trottoir. Het is heel vervelend, maar in feite kun je beter de doorstroming blokkeren door je auto midden op de weg te stoppen met inschakeling van de alarmerende knipperlichten en de klep open. Punt is dan wel dat er sprake moet zijn van onmiddellijk laden en lossen. Dit kan mogelijk lastig zijn als je in een stad een pakketje/schilderij o.i.d. op moet halen. Je staat zelden voor de eigen deur en veelal zal het niet op de begane grond zijn, zodat het "laden en lossen" langer duurt dan bedoelt/omschreven en wordt daarmee parkeren. De weg blokkeren en iemand bij het voertuig laten is mogelijk het enig alternatief. Probleem is dat er door een bevoegde ambtenaar niet te constateren is of het laden en lossen betreft als er geen activiteit rondom een voertuig waar te nemen is, of dat men doet "alsof". Formeel is er mogelijk juist gehandeld, alhoewel dit wel een grensgeval is. Of beroep aantekenen succes

Fischer, 14-06-2019
Achter ons huis ligt een school en naast ons huis is een paadje dat men gebruikt naar de school.
Dagelijks komen de ouders de kinderen naar school brengen met de auto en blokkeren af en toe onze inrit. In en uitstappen is geen probleem maar het komt ook voor dat de auto laten staan, hun kind naar school brengen of wachten totdat de partner terug is. Maar het grootste probleem is als de school een kamp organiseert of schoolreisjes excursies etc. dan parkeren de bussen ook voor onze oprit. De bussen komen, staan te wachten tot de kinderen komen laden tassen en koffers in etc. en staan soms meer dan een kwartier voor onze inrit. Heb met de school hierover gesproken maar ze doen het toch terwijl ik 100meter verder een alternatief heb aangeboden waar het niemand stoort. Waar is het verschil tussen stilstaan of parkeren? Wat kan ik verder nog doen. Bij het wachten op hun kinderen staan de kleine kinderen in onze voortuin met alle conflicten van dien. Reactie infoteur, 14-06-2019
Beste Fischer,

Ik vrees dat dit een probleem is bij vele scholen. In theorie kan er bekeurd worden door het bevoegd gezag, maar of dit prioriteit heeft?
Van belang is het volgende:
1. De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren: voor een inrit of uitrit (theoretisch dus ook zelf niet)
2. Parkeren is: het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen.
Bovenstaande houdt o.a. in dat het in of buiten de auto wachten op kind(eren) officieel geen stilstaan is, maar parkeren en dat mag volgens de regels niet. Met name is het wordt "onmiddellijk" hierbij van belang.
Voor een touringcar is het zoeken naar een oplossing waarschijnlijk wat lastiger.

Mvg - Sjaak

Kelly, 08-06-2019
Is handhaving openbare ruimte bevoegd om mij beboeten voor feitcode R315B? Half geparkeerd op berm. Reactie infoteur, 10-06-2019
Beste kelly,

Ja, om het politie-apparaat te ontlasten kunnen zij deze bevoegdheid hebben.

Mvg - Sjaak

Pieter, 06-06-2019
Ik heb een PV gekregen voor een overtreding van de 2de graad (116€) omdat ik geparkeerd stond op een gehandicaptenplaats langs de kant van de weg (auto's achter elkaar). Ik ben er zeker van dat ik enkel met mijn achterband op de lijn stond. Ik heb hier ook foto's van genomen. Is dat niet wat overdreven?
De minnelijke schikking niet aanvaarden kan maar dan heb ik het risico dat de politierechtbank een hogere boete kan schrijven. Reactie infoteur, 07-06-2019
Beste Pieter,

Een concrete uitspraak durf ik hier niet over te doen, anders dan dat men formeel gelijk heeft. Met de achterband over de lijn kan, gezien de overhang van de auto, al snel een meter zijn, wat beperking op zou kunnen leveren voor een gehandicapte!?

Mvg - Sjaak

Joke, 28-05-2019
Hallo.

Ik vroeg mij af of je tegenwoordig nog een briefje onder de ruitenwisser krijgt wanneer je een boete hebt ontvangen?
Zo niet? Kun je terug vinden of je een boete hebt ontvangen of moet je wachten of een brief in de brievenbus?

Mvg Reactie infoteur, 28-05-2019
Beste Joke,

Of er een boete uitstaat kun je via de volgende link bekijken.
https://www.cjib.nl/

Mvg - Sjaak

Ton, 28-05-2019
Bedankt Sjaak voor je uitleg en berichtgeving wacht de beschikking nog even af. Reactie infoteur, 28-05-2019
Succes met de afloop Ton. Als je t.z.t. wilt laten weten hoe het afgelopen is… graag.

Mvg - Sjaak

Carla, 27-05-2019
Als een bushalte buiten gebruik is - word het dan een parkeerplaats? Reactie infoteur, 27-05-2019
Beste Carla,

Nee, in principe niet, alhoewel het raadzaam kan zijn de wegbeheerder/gemeente hierop aan te spreken als dit "ongebruik" structureel is.

Mvg - Sjaak

Ton, 26-05-2019
Ik stond vandaag op een bushalte plaats - die niet wordt gebruikt door het openbaar vervoer er komt hier geen bus - geparkeerd.
Is er een boete uitgekeerd - in eerste instantie van €95 dit bedrag is op de bon doorgestreept en € 140 van gemaakt.
Mijn vraag: de hele winterperiode geparkeerd gestaan en niet bekeurd geweest - terwijl de politie geregeld langs gereden is - nu word ik bekeurd met een onduidelijk schrijven - niet leesbaar - en met daarop een dubbel bedrag genoteerd.
Wat kan ik hiermee? Reactie infoteur, 27-05-2019
Beste Ton,

In principe mag je rond een bushalte 12 meter voor en 12 meter na het bord bushalte niet parkeren. De frequentie waarbinnen al dan niet een bus komt, wordt in de wet niet vermeld, ook al is de gemeente er wellicht op aan te spreken als de halte niet (meer) in gebruik is.
De 140 euro zou m.i. 95 moeten zijn, behalve als op de volgende grond bekeurd is:
""Artikel 5
Een voertuig op zodanige wijze laten staan waardoor op de weg gevaar wordt / kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt / kan worden gehinderd (zg. "kapstokartikel"/artikel 5 van de Wegenverkeerswet)""

Mvg - Sjaak

Bianca, 18-05-2019
Op 8/4 heeft onze zoon zijn auto geparkeerd in een parkeervak in Breda alweer vrij parkeren is. Er was geen inrijverbod op dat moment en er stonden ook geen borden dat de weg afgesloten zou worden in beide richtingen.

Op 9/4 is onze zoon beboet voor het inrijden van een straat waar het in beide richtingen niet in mag. Hij ontdekte het op 12/4.

Bezwaar gemaakt bij Cjib dat ter plaatse vrij parkeren is en dat er geen inrijverbod is.

Bezwaar ongegrond verklaard want zo zegt het OM de handhaver kijkt altijd naar de situatie en borden ter plaatse. Met andere woorden de handhaver heeft geen fout gemaakt…

Mag je bekeurd worden als je al geparkeerd staat en die straat wordt de dag erna afgesloten in beide richtingen? Reactie infoteur, 20-05-2019
Beste Bianca,

Hier durf ik geen uitspraak over te doen. Maar… is er geen vooraankondiging geweest d.m.v. borden en/of publicatie in de plaatselijke krant?

Mvg - Sjaak

Vdvelde D., 09-05-2019
Vorig jaar met de verkiezingen hebben mijn man en ik elk apart een boete gekregen voor het negeren van een politiebevel. wij waren te voet op de parking waar we moesten gaan stemmen. de agent was de auto's die vertrokken de weg aan het wijzen en stond hierbij met zijn armen open. wij zijn toen tussen de auto's door af de parking gegaan zoals nog anderen. omdat het zo druk was stonden deze auto's stil en de persoon in de auto deed ook teken naar ons dat we door konden gaan. dus geen gevaar. heeft die agent dan gelijk om ons daarvoor een boete te geven en is dit wel rechtsgeldig op een parking. want wij stonden perplex dat we daarvoor een boete kregen. en enkel wij, niemand anders? Reactie infoteur, 10-05-2019
Beste,

Alhoewel het in de praktijk (bijna) niet meer zal voorkomen, kan hier een bekeuring voor gegeven worden. In het RVV 1990 is namelijk geregeld dat aanwijzingen van een verkeersregelaar of verkeersbrigadier door verkeer (= alle weggebruikers) opgevolgd moeten worden. Dat een individuele bestuurder u voor wilt laten gaan maakt hierbij niet uit. Ik vermoed /vrees dat de regels t.a.v. bedoelde aanwijzingen bij de meeste weggebruikers niet (meer) paraat zijn, zodat ik me de verbazing wel kan voorstellen.

Zie ook: (onder de kop "Aanwijzingen gegeven door verkeersregelaars")
https://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/109130-verkeersborden-nederland-2018-omschrijving-en-aanvullingen.html

Mvg - Sjaak

J. Verheggen, 27-04-2019
Naast mijn appartementencomplex ligt een zeer brede oprit van ruim 8 meter naar het achter ons gebouw gelegen, en met een slagboom afgesloten parkeerterrein voor de daar gevestigde bedrijven. Genoemde oprit is particulier terrein. Dit heb ik bij het kadaster nagevraagd. De oprit wordt al ruim 15 jaar als parkeerplaats gebruikt door incidentele bezoekers van ons appartement.
Afgelopen week heeft de eigenaar van bedoeld terrein plotseling de trottoirbanden langs de oprit geel geschilderd en waarschijnlijk ook meteen de parkeerpolitie gewaarschuwd, want plotsklaps zijn er de afgelopen dagen meerdere bekeuringen uitgedeeld.
Mijn vraag:
1. Mag de politie bekeuren op particulier terrein?
2. Is hier geen sprake van verworven rechten? Reactie infoteur, 29-04-2019
Beste J.

Als de oprit naar het parkeerterrein (de slagboom) niet is afgesloten en/of bemand door een controleur/portier, behoort de oprit nog tot de openbare weg ook al is dit mogelijk "eigen terrein".
Is de gele onderbroken belijning voor de slagbomen aangebracht, dan mag er theoretisch niet geparkeerd worden, bij doorgetrokken gele belijning zelfs niet stil gestaan. Het kan echter niet zo zijn dat eenieder belijning aanbrengt daar waar men het wenselijk acht. Hier is het bevoegd gezag/de gemeente verantwoordelijk voor. Heeft de eigenaar de belijning aangebracht, dan heeft dit m.i. geen enkele rechtsgeldigheid. Bekeurd kan er dan hooguit worden door eventuele toepassing van artikel 5 van de wegenverkeerswet en niet voor fout parkeren.
(artikel 5: het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd)
Mvg - Sjaak

Jurriën Klaver, 25-03-2019
Naast ons huis is een klein parkeerterrein van 10 plekken voor de bewoners. Tijdens het parkeren hebben mijn ouders vaak last van een man die zijn auto dwars buiten de parkeervakken voor zijn huis (naast het parkeerterrein) zet, ook als er ruimte is. Ik vroeg mij af of wij hem anoniem konden aangeven voor een boete zodat hij dit niet meer doet? Dit zou erg fijn zijn, ik hoop snel antwoord te ontvangen. Reactie infoteur, 26-03-2019
Beste Jurriën,

Ik denk dat je het advies zult krijgen de persoon in kwestie op zijn of haar gedrag eerst aan te spreken. Help dit niet, dan zou je dit aan het bevoegd gezag door kunnen geven. Of hier ook (herhaaldelijk) tegen opgetreden wordt, zal afhankelijk zijn van de prioriteit die een gemeente hier aan stelt. Ik durf dan ook niet te zeggen of dit een structurele oplossing zal zijn.

Mvg - Sjaak

Marchel Dam, 20-03-2019
Vraag, ik heb een elektrische auto, nu wil ik mijn auto opladen bij een openbaar oplaad paal, mag een niet elektrische auto hier parkeren. Reactie infoteur, 21-03-2019
Beste Marcel,

Nee, dat mag niet. Deze punten zijn alleen gereserveerd voor elektrische auto's.

Mvg - Sjaak

Angelo, 31-01-2019
Hallo. Ik heb een vraag over een parkeerplek voor vergunninghouders. Mag je hier stil staan om je kind op te halen van school?
Alvast bedankt Reactie infoteur, 31-01-2019
Beste Angelo,

Nee dit mag niet, want het ophalen van een kind van school zal langer duren dan het onmiddellijk in- en uit laten stappen en geldt dan als parkeren en niet als stilstaan. Als je kind bij het bewuste vak wacht en onmiddellijk instapt, geldt dit niet als parkeren, maar als stilstaan en mag dit wel.

Mvg - Sjaak

Joanna, 19-12-2018
Hoe ziet een invalide parkeer vak eruit?wat zijn de normen en eisen hiervoor? Als een vak een bord heeft met drie pijltjes onder het rolstoel logo en wijzen naar dit ene vak wat betekent dit? hebben de twee naast liggende vakken er iets mee te maken als die niet expliciet zijn gemarkeerd? Reactie infoteur, 20-12-2018
Beste Joanna,

Een gehandicaptenparkeerplaats kan aangegeven worden door verkeersbord E6, al dan niet met een afbeelding van het betreffende bord op de weg. De pijlen geven aan dat de naastgelegen vakken ook als zodanig beschouwd moeten worden. Alhoewel er richtlijnen zijn opgesteld mag hier van afgeweken worden. Voorwaarde is wel dat het voor de weggebruiker duidelijk en herkenbaar is. (denk waar het de pijlen betreft ook maar aan verkeersbord E 1 of E2 die de richting/strekking van het verbod aan kunnen geven) Duidelijker zou zijn bij ieder vak een bord te plaatsen, maar dit hoeft dus niet.
Zie o.a. ook:
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Bunnik/CVDR340155.html

Mvg - Sjaak

Priscilla Bennik, 12-12-2018
In onze straat hebben bijna alle buren op een paar na een Carpool voor hun deur. Deze wordt echter door niemand gebruikt (huis of 12) alle auto's worden dus in de straat geparkeerd waardoor de huizen zonder carpool (zoals ik) letterlijk 6 straten verder moeten parkeren. Na 5 uur is er sowieso nooit meer plek. Ik vroeg mij af in hoeverre mensen verplicht kunnen worden hun auto op hun carpool te parkeren. Reactie infoteur, 12-12-2018
Beste Priscilla,

Op openbare parkeerplaatsen mag door iedereen die aan de belastingverplichtingen (motorrijtuigenbelasting) voldoet geparkeerd worden. Er dus niet zoveel aan te doen, anders dan de bewuste personen hierop aan te spreken. Of het gedrag ook sociaal is? Maar daar voorzien de regelingen ten aanzien van het parkeren helaas niet in.

Mvg - Sjaak

Jimmy Sterk, 05-12-2018
4-12-18 rond 23:00
Heb ik de auto op een invalidenplaats gezet. (Bord niet gezien) letterlijk 4 minuutjes naar eenn kelderbox gelopen. Kom ik terug. 380€ boete. Ik ben scholier. Ik weet niet hoe ik dit kan gaan betalen. Ik zag op internet dat de boete kan variëren van 95 tot 380. Waarom heeft de bonnenschrijver ervoor gekozen om een boete voor het maximale bedrag uit te schrijven? Reactie infoteur, 05-12-2018
Beste Jimmy,

De hoogte van de boetes voor fout parkeren in het algemeen varieert van 90 tot 380 euro. Het ongeoorloofd parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats wordt extra zwaar aangerekend; vandaar 380 euro. Of je nu 4 minuten of 4 uur op de parkeerplaats staat is voor een bevoegde beambte niet waar te nemen.
Ik vrees dat betalen de enige oplossing is.

Mvg - Sjaak

Marco, 23-10-2018
Vraag:
In blauweparkeerzone, die niet duidelijk is aangegeven, hebben we niet de parkeerkaart geplaatst maar direct via Parkline ingelogd bij de (via systeem) aangegeven parkeerpaal met correct nummer. Parkeerpaal stond in de zelfde straat maar geldig voor andere zijde van de straat.
Wij krijgen nu toch een bekeuring ondanks dat we hebben aangetoond (via factuur - tijdregistratie Parkline) dat we betaald hebben geparkeerd.
Wie weet of we toch kans maken om alsnog bezwaar aan te tekenen?
Want ons eerste bezwaar is niet gehonoreerd omdat verbalisant aangaf dat er geen parkeerkaart aanwezig was (klopt). Maar hij had wel kunnen zien dat we op dat moment al betaald parkeerden. Gemeente ontvangt dus parkeergeld van ons terwijl dat niet nodig was geweest. Toch een bon van 104 EUR.
Is dit een bekend geval en maken we kans en wat beste te doen?

Groeten Marco Reactie infoteur, 24-10-2018
Beste Marco,

Als er een blauwe streep is aangebracht en/of een onderbord is geplaatst waarop gebruik van de parkeerschijf staat aangegeven, heeft de verbalisant formeel gelijk; betalen alleen is dan niet voldoende.
Staat één en ander niet duidelijk aangegeven, dan kan het de moeite waard zijn bezwaar met foto van de locatie in te dienen. Of het gehonoreerd wordt, durf ik niet te zeggen.
Zie:
https://www.cjib.nl/ik-ben-het-niet-eens-met-een-verkeersboete

Mvg - Sjaak

Roel Markus, 10-09-2018
Goede middag,
Ik heb een vraag, probleem, issue mbt het fout parkeren van fietsen. Ik heb een invalide parkeerplaats op kenteken. Aan de paal waar het bord opzit worden zeer geregeld fietsen aan vastgezet, op zo'n manier dat ik mijn auto niet in of uit kan en ik ook inmiddels schade heb aan mijn nieuwe auto. Ik heb de gemeente Rotterdam gevraagd voor maatregelen, mbt APV ROTTERDAM 2012 artikel 5:12d, ik heb gevraagd voor oplossingen en ben zelf met oplossingen gekomen. 1 ervan is: het bord " verboden fietsen te parkeren ". Dit bord hangt hier en daar in de stad. Kunt u mij vertellen waarom dit niet bij mij kan? Reactie infoteur, 16-09-2018
Beste Roel,

Sorry voor de late reactie (vakantie) Ik ken helaas de APV's en/of de motivatie van de gemeente Rotterdam niet. Is de fietser hier op aan te spreken? Is het plaatsen van een bloembak o.i.d. wellicht een oplossing?

Mvg - Sjaak

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 05-01-2021
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.