Boete (snelheids)overtreding bromfiets, snorfiets voor 2020

Boete (snelheids)overtreding bromfiets, snorfiets voor 2020 Boete, bekeuring voor 2020 bij snelheidsovertredingen en andere verkeersovertredingen met de bromfiets, bromscooter of snorfiets. Alhoewel het accent bij controle en naleving van de verkeersregels in Nederland meer op bestuurders van motorvoertuigen zal liggen, ontkomen ook de bestuurders van bromfietsen en snorfietsen niet aan het opleggen van boetes bij snelheidsovertredingen en het niet volgen van de verkeersregels. Over het algemeen liggen de boetes, bekeuringen of sancties -die bij overtredingen voor deze weggebruikers- gegeven kunnen worden lager, maar kunnen toch oplopen enkele honderden euro's.

Gedragingen - Plaats op de weg

Los van de snelheidsovertredingen, zullen veel overtredingen plaatsvinden omdat de plaats op de weg door bestuurders niet goed aangehouden wordt. Om de verkeersstromen goed en veilig te laten plaatsvinden, geldt waar het de plaats op de weg betreft, voor de volgende bestuurders in het kort (er zijn enkele uitzonderingen):
 • Bromfietsers: gebruiken het verplichte fiets-/bromfietspad. Ontbreekt dit, dan gebruiken zij de rijbaan
 • Snorfietsers: in beginsel zijn de regels van fietsers op snorfietsers van toepassing
 • Fietsers: mogen als enige bestuurders met zijn tweeën naast elkaar rijden, zolang zij het overige verkeer niet hinderen. Fietsers dienen elkaar links in te halen; zij mogen andere bestuurders rechts inhalen.
 • Gehandicaptenvoertuigen: bestuurders van een gehandicaptenvoertuig gebruiken het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets-/bromfietspad of de rijbaan. Deze bestuurders zijn vrij bij de keuze van de plaats op de weg. De plaats op de weg die zij innemen bepalen de regels die zij moeten volgen (trottoir = voetganger / rijbaan = bestuurder)
 • Ruiters: zijn bestuurders die het ruiterpad moeten gebruiken. Ontbreekt het ruiterpad, dan gebruiken zij de berm of de rijbaan
 • Voetgangerskolonne: vormen voetgangers een formatie, dan mogen zij de rijbaan gebruiken en volgen de regels die voor bestuurders gelden

Boete, bekeuring 2020


De wet Mulder en verkeersovertredingen

De genoemde boetebedragen -per januari 2020- zijn gebaseerd op 'lichte' verkeersovertredingen die nog administratief, via de Wet Mulder worden afgehandeld.

Uitzonderingen

 • Om een opeenstapeling van sancties te voorkomen wordt per gebeurtenis voor ten hoogste drie gedragingen/overtredingen een sanctie opgelegd. Bij minderjarigen van 12 tot 16 jaar worden de vastgestelde boetebedragen gehalveerd.

Verkeersborden

Bij een aantal overtredingen wordt verwezen naar verkeersborden die het gewenste gedrag regelen.

Boete voor 2020 - Overtreding met bromfiets snorfiets en gehandicaptenvoertuig

Waar OM staat weergegeven gold tot 2016 een boete van 140 tot 250 euro. Voor 2020 geldt dat de officier van justitie een beslissing neemt over de zwaarte van de sanctie, danwel de hoogte van de boete.

Omschrijving van de overtredingBoetebedragen 2020 in euro's
Bromfietsen en Snorfietsen
Boetebedragen 2019 in euro's Gehandicaptenvoertuigen
Met een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar is45
Het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig op/aan:
 • een motorrijtuig
 • de aanhangwagen

95
95
Rijden terwijl het rijbewijs niet voldoet aan de gestelde eisen.30
Het rijbewijs zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur, waarbij de geldigheidsduur één jaar of minder is verstreken.65
Het rijbewijs niet behoorlijk leesbaar is.65
Als bestuurder van een bromfiets rijden, terwijl het rijbewijs ongeldig is verklaard voor een of meer categorieën, niet zijnde de categorie AM, en aan betrokkene geen nieuw rijbewijs voor de categorie AM is afgegeven.65
Beneden de 16 jaar een bromfiets besturenOM
In strijd handelen met aan een ontheffing verbonden voorschrift.9555
Niet op eerste vordering behoorlijk ter inzage afgeven van het kentekenbewijs45
Niet op eerste vordering behoorlijk ter inzage afgeven van het rijbewijs95
Niet op eerste vordering behoorlijk ter inzage afgeven van rijbewijs, niet zijnde rijbewijs AM95
Niet op eerste vordering behoorlijk ter inzage afgeven van een gehandicaptenparkeerkaart of een kaart ten behoeve van gehandicaptenvervoer.95 55
Niet meewerken aan het onderzoek van de psychomotorische functies en de oog- en spraakfuncties en/of de aanwijzingen die in dat kader worden gegeven niet opvolgen.160 95
Niet meewerken aan het onderzoek van speeksel en/of de aanwijzingen die in dat kader worden gegeven niet opvolgen.160 95
Niet meewerken aan het voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht16095
Als bestuurder, die in overtreding wordt bevonden van een bij of krachtens de WVW 1994 vastgesteld voorschrift, de gegeven bevelen niet opvolgenOMOM
Niet voldoende afstand houden (kleven) snelheid tot en met 80 km/h190
Niet zoveel mogelijk rechts houden op weg16095
Als (snor)fietser niet het verplichte fietspad (G11) of fiets/bromfietspad (G12a) gebruiken9555
Als (snor) fietser bij ontbreken verplicht fietspad (G11) of fiets/ bromfietspad (G12a) niet de rijbaan gebruiken ook gebruiken bij fietsen op voetgangersgebied (G7)9555
Als snorfietser niet de rijbaan gebruiken terwijl dit bij het bord verplicht fietspad met een onderbord is aangeduid95
Als bromfietser niet de rijbaan gebruiken bij ontbreken fiets/bromfietspad bord G7, G11 en G1395
Als snorfietser met ingeschakelde motor het onverplichte fietspad gebruiken bord G1395
Met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken (rijden) als bromfietser95
Inhalen
Niet links inhalen16095
Oprijden van kruispunten
Een kruispunt blokkeren16095
Verlenen van voorrang
Geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts
Geen voorrang verlenen aan bestuurders op verharde weg
Geen voorrang verlenen aan bestuurder van een tram
Een overweg opgaan, terwijl men niet direct kan doorgaan en deze niet geheel vrij kan maken
Geen voorrang verlenen aan bestuurders op verharde weg
Voor alle overtredingen geldt een boete van euro 160Voor alle overtredingen geldt een boete van euro 95
Doorsnijden militaire colonnes/uitvaartstoeten
Als weggebruiker een militaire colonne doorsnijden6535
Als weggebruiker een uitvaartstoet van motorvoertuigen doorsnijden6535
Afslaan
Afslaan zonder richting aan te geven6535
Bij het afslaan niet het tegemoet komend verkeer voor laten gaan
Bij het afslaan niet het verkeer naast/ links dicht achter voor laten gaan
Bij het afslaan niet het verkeer naast/ rechts dicht achter voor laten gaan
Bij het links afslaan de rechts afslaande bestuurders niet voor laten gaan
Voor alle overtredingen geldt een boete van euro 160Voor alle overtredingen geldt een boete van euro 95
Stilstaan
Een voertuig op een zodanige wijze laten staan waardoor op de weg gevaar wordt/kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt/kan worden gehinderd9555
Parkeren
Parkeren in parkeervak bij parkeermeter6535
Een bromfiets op andere wijze plaatsen dan is toegestaan65
Signalen en verlichting
Signalen geven in andere gevallen of op andere wijze dan is toegestaan wat voor signalen (bijv. claxonneren6535
Geen dim- of grootlicht voeren bij:
nacht, binnen de bebouwde kom
6535
Geen dim- of grootlicht voeren bij:
 • nacht, buiten de bebouwde kom
 • dag, indien het zicht slecht is

95

95
Groot licht voeren bij dag, bij het tegenkomen van een andere weggebruiker, of bij het op korte afstand volgen van een ander voertuig9555
Niet gelijktijdig branden achterlicht(en) met lichten aan de voorzijde, bij:
 • nacht, binnen de bebouwde kom
 • nacht, buiten de bebouwde kom
 • dag, indien het zicht slecht is
 • mistachterlicht voeren, indien het zicht door mist/sneeuwval niet minder dan 50 meter is
 • mistlicht(en) aan de voorzijde voeren

65
95
95
95
65

35
55
55

55
35
Bij nacht of bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd geen voor- en achterlicht voeren
Als bestuurder van een gehandicaptenvoertuig zonder motor,
gebruikmakend van de rijbaan of het fiets-/bromfietspad
35
Verblindend wit of geel licht aan de voorzijde voeren 65
Knipperende verlichting voeren 65
Voeren van verlichte transparant door ander voertuig of op andere wijze dan genoemd op welke wijze gebruikt9555
Autosnelwegen
Anders dan met motorvoertuig dat sneller mag en kan dan 60 km/h soort voertuig; reden niet sneller kunnen rijden (geldt ook voor voetgangers/ lifters op vluchtstroken)OM150
Autowegen
Anders dan met motorvoertuig dat sneller mag en kan dan 50 km/h soort voertuig; reden niet sneller kunnen rijdenOM150
Voetgangers niet voor laten gaan van/als
 • blinde voorzien van een blindenstok waaruit bleek dit; mate van hinder
 • een persoon die zich moeilijk voortbeweegt
 • voetganger (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken)
 • gehandicaptenvoertuig (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken)
OMOM
Voorrangsvoertuigen
Voorrangsvoertuig niet voor laten gaan werden optische en geluidssignalen gevoerd16095
In- en uitstappende passagiers
Passagiers die bij een tram of autobus willen in- of uitstappen daartoe geen gelegenheid geven260150
Bijzondere manoeuvres
Zonder het overige verkeer voor te laten gaan bij:
 • wegrijden
 • achteruitrijden
 • uit een uitrit de weg oprijden
 • van de weg een inrit inrijden
 • keren
 • invoegen
 • uitvoegen
 • van rijstrook wisselen
Voor alle overtredingen geldt een boete van euro 160Voor alle overtredingen geldt een boete van euro 95
Geen teken met de richtingaanwijzer of arm geven
 • bij wegrijden
 • bij inhalen
 • bij oprijden van de doorgaande rijbaan
 • bij verlaten van de doorgaande rijbaan
 • bij het wisselen van rijstrook
 • bij belangrijke zijdelingse verplaatsing
Voor alle overtredingen geldt een boete van euro 65
autobus geen gelegenheid gevenweg te rijden van een halte9555
Onnodig geluid
Als bestuurder van een motorvoertuig of als bromfietser c.q. snorfietser
onnodig geluid veroorzaken
260
Zitplaatsen
Tijdens deelname aan het verkeer als bestuurder of passagier niet op de voor hem/haar bestemde zitplaats zitten en/of als bestuurder (een) passagier(s) vervoeren terwijl deze/die niet op een zitplaats zit(ten) geldt niet voor: bus met staanplaatsen of incidenteel gebruik gangpad/toilet andere bus; kind < 3 jr in bus;passagiers < 18 jr en < 1.35 m, bij gebruik kinderzitplaats met gordels; vervoer rolstoelpassagiers; 1 persoon > 8 jr op bagagedrager fiets (geen snorfiets); passagier op ligplaats9555
Als (brom)fietser een passagier jonger dan acht jaar vervoeren op ondoelmatige/onveilige voorziening9555
Als bestuurder van een motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig met motor tijdens het rijden een mobiele telefoon vast houden (geldt niet voor fietser)16095
Geen helm dragen op bromfiets of brommobiel als bestuurder en/of passagier95
Geen helm dragen op bromfiets of brommobiel als bestuurder en/of passagier jonger dan 12 jaar95
Verkeersborden
Geen voorrang verlenen (B6)16095
Niet stoppen bij stopbord (B7)9555
Geen voorrang verlenen (B7)16095
Niet stoppen en geen voorrang verlenen bord B6 bord B716095
Handelen in strijd met geslotenverklaring
In beide richtingen (C1) wegen algemeen6535
 • in beide richtingen (C1) weg(gedeelte) bestemd voor aangewezen categorie(ën) voertuigen (doelgroepstroken)
 • eenrichtingsweg overige wegen (C2)
 • eenrichtingsweg (C3)
 • eenrichtingsweg (C4) bord C3 bord C4
Voor alle overtredingen geldt een boete van euro 95Voor alle overtredingen geldt een boete van euro 55
Geslotenverklaring
Ruiter, vee, wagen, motorvoertuig niet harder dan 25 km/h, brommobiel,
(brom)fiets en gehandicaptenvoertuig (C9)
6535
 • bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig met in werking zijnde motor bord C12 bord C13
 • fiets, gehandicaptenvoertuig zonder motor (C14) (categorie 3 betreft alleen snorfiets) bord C14 bord C15
 • (brom)fiets, gehandicaptenvoertuig (C15)
Voor alle overtredingen geldt een boete van euro 65Voor alle overtredingen geldt een boete van euro 35
Rijrichting
Rijden in strijd met:
 • verplichte rijrichting op rotonde (D1)
 • gebod voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft (D2)
 • gebod tot het volgen van de aangegeven rijrichting (D4)
 • gebod tot het volgen van de aangegeven rijrichting (D5)
 • gebod tot het volgen van één van de aangegeven rijrichtingen (D6)
 • gebod tot het volgen van één van de aangegeven rijrichtingen (D7)
Voor alle overtredingen geldt een boete van euro 65Voor alle overtredingen geldt een boete van euro 35
Parkeren en stilstaan
Verbod (brom)fietsen te plaatsen (E3)6535
Inhalen
Doorgaan in strijd met verbod door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting (F5)9555
Overige geboden en verboden
Keren in strijd met keerverbod (F7)9555
Niet stoppen bij stopgebod (F10)16095
Gebruik maken van een uitsluitend voor lijnbussen bestemde rijbaan of rijstrook als bestuurder van een motorvoertuig, niet zijnde een lijnbus (F13)6535
Gebruik maken van een uitsluitend voor trams bestemde rijbaan of rijstrook als bestuurder van een motorvoertuig (F15)6535
Gebruik maken van een uitsluitend voor lijnbussen en trams bestemde rijbaan of rijstrook als bestuurder van een motorvoertuig, niet zijnde een lijnbus (F17)6535
Gebruik maken van een uitsluitend voor vrachtauto’s en lijnbussen bestemde rijbaan of rijstrook als bestuurder van een motorvoertuig, niet zijnde een vrachtauto of lijnbus (F19)6535
Gebruik maken van een uitsluitend voor vrachtauto’s bestemde rijbaan of rijstrook als bestuurder van een motorvoertuig, niet zijnde een vrachtauto.6535
Verkeerslichten
Driekleurig verkeerslicht:
 • niet stoppen voor rood licht
 • rechtsaf door geel of rood en het overige verkeer niet voor laten gaan

160
160

95
95
Tweekleurig verkeerslicht:
Niet stoppen voor rood licht
16095
Rechtsaf door geel of rood en het overige verkeer niet voor laten gaan16095
Tram- buslicht:
Niet stoppen voor een rood tram- of buslicht
160
Bruglichten:
Niet stoppen voor rood (knipperend) bruglicht
16095
Rijstrooklichten:
Rijstrook aangeduid met rijstrooklicht “BUS” gebruiken
9555
Verkeerstekens op het wegdek
Doorgetrokken streep tussen rijstroken/op paden met verkeer in één richting als bestuurder de zich niet langs de rand van de rijbaanverharding bevindende doorgetrokken streep overschrijden met verkeer in een richting9555
Als bestuurder de zich niet langs de rand van de rijbaanverharding bevindende doorgetrokken streep overschrijden met verkeer in beide richtingen16095
Verdrijvingsvlak gebruiken16095
Als bestuurder een puntstuk gebruiken16095
Andere richting volgen dan richting van voorsorteervak160
Na verlaten van doorgaande rijbaan andere richting volgen dan richting die pijlen op uitrijstrook aangeven160
Niet stoppen voor stopstreep6535
Bij haaientanden geen voorrang verlenen aan bestuurders op kruisende weg mate van gevaar/hinder16095
Als weggebruiker, anders dan als bestuurder van een lijnbus, autobus of tram, gebruik maken van een busbaan of -strook aangeduid met “BUS”9555
Als weggebruiker, anders dan als bestuurder van een lijnbus of tram,
gebruik maken van een busbaan of - strook aangeduid met: “LIJNBUS”
9555
Verplichtingen weggebruikers
Het niet opvolgen aanwijzing:
 • dmv een rode lamp
 • verlichte politietransparant
 • verlichte transparant weginspecteur Rijkswaterstaat
 • verkeersbrigadier bord F10
OMOM
Niet opvolgen van aanwijzing:
 • gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaar
 • gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersregelaar
 • gegeven met verlichte transparant op voertuig van politie
 • gegeven met verlichte transparant op voertuig van Rijkswaterstaat of bedrijfsauto van transportbegeleider
OMOM
* geldt alleen voor gehandicaptenvoertuigen

Boete 2020 - Te hard rijden met de bromfiets of snorfiets

De geldboetes gelden bij overschrijding van de maximum toegestane snelheid voor bromfietsen, brommobielen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor, binnen de verschillende (weg)omstandigheden. Voor overtredingen binnen de bebouwde kom, erf, 30-km zone, buiten de bebouwde en/of bij wegwerkzaamheden gelden verschillende boetebedragen.

Hoogte boete 2020 - na correctie - bij snelheidsovertreding

De correctie op de gemeten snelheid bedraagt bij een geconstateerde snelheidsoverschrijding van 00 tot 101 km/u -3 kilometer. De correcties zijn al in de boetebedragen verwerkt. Bij kleven tot en met een snelheid van 80 km/u geldt een boete van euro 190.

Boete binnen de bebouwde kom

 • Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (bord A3)
 • Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (bord A1)
Km/u 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euro 2734404854637295105115123133144
Km/u 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Euro 153165176191203215229241256270287304317

Boete wegwerkzaamheden - Bebouwde kom

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (verkeersbord A1 - aanduiding 30km-zone) en binnen een erf en bij wegwerkzaamheden.
Km/u 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euro 465463737990113121133147170185195
Km/u 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Euro 209223241257270283302319337356375394412

Boete buiten de bouwde kom

 • Overschrijding van de maximumsnelheid wegen buiten de bebouwde kom (bord A1)
 • Overschrijding van de maximumsnelheid op wegen buiten de bebouwde kom (bord A3)
Km/u 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euro 2432374350576790100110117129137
Km/u 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Euro 147157170183191203215229241256269283300

Boete wegwerkzaamheden - Buiten de bebouwde kom

 • Overschrijding van de maximumsnelheid op wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (bord A1)
 • Overschrijding van de maximumsnelheid op wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (bord A3)
Km/u 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Euro 37455363737990113121133147158173
Km/u 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Euro 187198211223241256265283300316334349307

Bezwaar indienen tegen een bekeuring - beschikking

Heb je naar aanleiding van een overtreding een beschikking ontvangen, of ben je het niet eens met de beschikking, dan kun je hiertegen bezwaar indienen bij het Openbaar Ministerie.

Heeft bezwaar kans van slagen

Op basis van de meest voorkomende bezwaren kan je alvast een inschatting maken van je kans van slagen. Kijk voor meer duidelijkheid en inzicht op de site van het Centraal incassobureau. Op deze site vind je ook aanwijzingen en informatie over het opstellen van een bezwaarschrift.

Lees verder

© 2012 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verkeersboete 2020: snelheidovertreding en boetesVerkeersboete 2020: snelheidovertreding en boetesDe verkeersboetes 2020 gaan omhoog. Te hard gereden met de auto, een snelheidsovertreding buiten de bebouwde kom als pre…
Boete onverzekerd rijden auto en artikel 34 verklaringBoete onverzekerd rijden auto en artikel 34 verklaringOnverzekerd, geen verzekeringspapieren kunnen tonen? Als uw auto of motorvoertuig onverzekerd is in 2022 en u gaat toch…
Belastingaangifte 2019 te laat ingediend, uitstel of boete?Belastingaangifte 2019 te laat ingediend, uitstel of boete?Alle inwoners van Nederland die van de Belastingdienst een aangiftebrief krijgen, zijn verplicht om voor 1 mei 2021 de b…
Verkeersboetes 2021: bezwaar en beroepschriftVerkeersboetes 2021: bezwaar en beroepschriftU wilt in 2021 of 2022 bezwaar maken tegen een verkeersboete van de politie. Dat kan een in 2020 uitgeschreven bekeuring…

Kentekenplaat bromfiets en snorfiets: waar te verkrijgen?Sinds 2007 is het in Nederland verplicht om een kentekenbewijs te voeren voor bromfiets, snorfiets en scooter. Anders da…
Yamaha X-Max, mobiliteit tegen halve prijsYamaha X-Max, mobiliteit tegen halve prijsLaten we wel wezen, de dagelijkse files zullen nooit meer verdwijnen. Slaafs aanschuiven lijkt dan je lot, al is dat een…
Bronnen en referenties
 • Openbaar Ministerie
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • Centraal Justitieel Incasso Bureau
 • Feitenboekje 2020
Reacties

Robin, 27-09-2020
Ik heb een nieuwe (snor)scooter gekocht, en laten opvoeren tot 34 km/h.

Zelf ben ik geen licht persoon.
Mijn vraag: rijdt de scooter ook 34 km/h op de rollerbank, of rijd hij daar minder hard op? Reactie infoteur, 28-09-2020
Beste Robin,

De kans is groot dat de snorscooter zonder gewicht/belasting op de rollerbank een hogere snelheid zal laten zien dan wanneer je er op zit. Alhoewel men een marge aanhoudt, zal de gemeten snelheid op de rollerbank bepalend zijn.

Mvg - Sjaak

A. van Kleef, 17-09-2020
Beste,

vervalt een WOK melding als je bezwaar hebt ingediend tegen een boete? (ik heb van het Openbaar Ministerie het bericht ontvangen van mijn bezwaar in behandeling is, hoe zit het dan met de WOK melding, vervalt die dan zolang het bezwaar in behandeling is?) Reactie infoteur, 17-09-2020
Beste A,

De term geeft het al aan "wachten op keuren". In afwachting van mag niet gereden worden.
Zie o.a.:
https://weblog.independer.nl/autoverzekeringen/wok-status-auto-wat-nu/

Mvg - Sjaak

Sandra, 30-08-2020
Mijn zoon reed op een scooter die was opgevoerd, degene waarvan de scooter was zat achterop. Hij was aangehouden en heeft dus een boete gehad. Hoort hij die te krijgen of degene van wie de scooter is? Reactie infoteur, 01-09-2020
Beste Sandra,

Normaal gesproken is de eigenaar verantwoordelijk. In dit geval is bij de staandehouding de bestuurder verantwoordelijk voor de snelheidsovertreding, de eigenaar voor mankementen aan de scooter.

Mvg - Sjaak

Richard, 30-06-2020
Beste,

ik heb een vraag mbt de snelheidboetes voor snorfietsen op de rollerbank. er staat bij een snelheid van meer dan 16km per uur. 260 euro boete. En bij 3x in 2jaar inbeslagname.

Maar stel dat de snorfiets dan 30km per uur te hard zou rijden bijvoorbeeld. Dan blijft dit gelden? altijd 260 euro. Of komt de officier van justitie toch om de hoek kijken op gegeven moment? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Richard,

Je moet een onderscheid maken tussen het werkelijk te hard rijden en een test op de rollerbank. De gegevens in het artikel gelden bij werkelijk te hard rijden op de openbare weg in verschillende omstandigheden. Constatering van een verandering van de constructiesnelheid op de rollerbank levert de volgende boetes op: t/m 10 km/u 65 euro en vanaf 10 t/m 15 130 euro.
Boven de 15 km/u wordt het OM ingeschakeld en beslist de officier van justitie. De hoogte van de straf/boete zal afhankelijk zijn van je verkeersverleden (recidieve). Hier is dan ook geen algemene uitspraak over te doen.

Mvg - Sjaak

Damian van Daalen, 18-01-2020
Even een vraagje aan u. Ik heb vorige week een bekeuring gehad voor met brommer rijden op fietspad (geel kenteken) volgens jullie site is het 95 euro en als ik verder zoek op andere sites is het ook 95 euro. Echter ik heb een bekeuring gekregen van 140 euro. Dat klopt toch niet? Reactie infoteur, 20-01-2020
Beste Damien,

Er kunnen mogelijk twee zaken spelen, namelijk:
Code R 311 - als bromfietser niet de rijbaan gebruiken bij ontbreken fiets/bromfietspad (G12a) - 95 euro (maar hier is begrijp ik geen sprake van)
Als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken.
Code R 315 a - door te rijden over het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/ bromfietspad of het ruiterpad - 140 euro
De 140 euro lijkt (helaas) dus terecht.

Mvg - Sjaak

Miriam, 14-10-2019
Vandaag per post een verkeersboete ontvangen.
Reden: feitcode R309
Als snorfietser bij ontbreken (brom)fietspad niet de rijbaan gebruiken (bijv. Fietsen op trottoir, voetpad)

Ben nooit staande gehouden op de aangeven datum/tijdstip en locatie…
Genoemde kenteken staat wel op mijn naam…

Bestaat er iets van een bewijs dat opvraagbaar is dat deze verkeersboete terecht tot mij behoort? Reactie infoteur, 15-10-2019
Beste Miriam,

Was het niet met de bromfiets omdat je een kenteken noemt? Hoe dan ook maakt het in feite niet uit alhoewel het me moeilijk lijkt het verzekeringsplaatje van een snorfiets te kunnen lezen. Je hoeft niet staande gehouden te worden om bekeurd te worden, de visuele waarneming van een bevoegde beambte kan al voldoende zijn. Bewijs zal er alleen zijn als je geflitst bent waarbij een opname op te vragen is.

Mvg - Sjaak

Jade, 10-10-2019
Hi, ik ben bang dat ik op de Kudelstaartse weg in Aalsmeer ben geflitst. Hier staan volgens mij 2 flitspalen en ik heb binnen 3 uur deze weg 2 keer gereden (heen en terug van werk). De 2 palen die bij 2 stoplichten staan zijn denk ik echt flitspalen. Je mag max 50, op mijn km teller stond max op 60, harder gaat die niet (ook staan de palen aan de buitenkanten van de stoplichten, dus je moet ook eerst nog optrekken, wat tijd kost). Omdat je moet optrekken zal het vast niet zo zijn dat je binnen 10 seconden al op 60 zit. Daarnaast is er correctie en wijkt mijn km teller iets af van mijn werkelijke snelheid. Ik gok dus dat ik echt maximaal 55 zal hebben gereden (beide keren). Hoe hoog is de correctie? En krijg ik ook beide boetes, zelfs als ik na de correctie maar iets te hard heb gereden? Ook vraag ik me af hoe het zit met die flitsers, want een brommer heeft natuurlijk alleen op de achterkant een kenteken en niet op de voorkant. Daarnaast worden brommer snelheden/snelheidsovertredingen toch vaker gelaten voor wat het zijn., in tegenstelling tot auto's? Kortom, hoe groot is de kans dat ik een boete heb?

Met vriendelijke groet,
Jade Reactie infoteur, 10-10-2019
Beste Jade,

Om te beginnen zou je theoretisch 2 x geflitst kunnen zijn en kan er twee keer beboet worden. Juist omdat een bromfiets een kentekenplaat heeft is er te flitsen; dit in tegenstelling tot een fiets waarbij dit niet mogelijk is. Zou het flitsen ook b.v. niet voor een net passerende auto geweest kunnen zijn? Zoniet dan zou je -wederom theoretisch- twee bekeuringen kunnen krijgen bij een correctie van de hoogst gemeten snelheid met 3 km/u. Is er een trajectcontrole over een bepaalde afstand, dan geldt de gemiddeld gereden snelheid over die afstand.
De hoogte van het boetebedrag is mede afhankelijk van de omstandigheid waarbinnen de overtreding plaatsvond (binnen, buiten bebouwde kom etc.) De hoogte kun je dan aflezen in de tabellen onder aan het artikel. Hoop dat het antwoord voldoende is.

Mvg - Sjaak

Amber, 11-07-2019
Ik heb een boete gekregen voor op de stoep te rijden met de snorfiets. Ik vroeg aan de handhaver hoeveel dat mij gaat kosten. De één zei rond de 50 euro en de ander zei daarna dat dat meer gaat zijn, 100 euro. Mijn vriendin was ook aangehouden naar kreeg een waarschuwing. Zei vroeg ook hoeveel het normaal gesproken zou kosten. De handhaver zei 50 maar volgende keer 100. Hoezo is er een verschil tussen de bedragen van de boetes? En hoezo is mijn boete niet rond de 50 euro maar 104?

Mvg Amber Reactie infoteur, 11-07-2019
Beste Amber,

Je gebruikt de rijbaan niet en er is ook geen fiets- of fiets-/bromfietspad dat je zou kunnen gebruiken. De hoogte van de boete is dan 95 euro exclusief administratiekosten, zijnde 9 euro. De genoemde 104 euro is correct. 50 euro zal op een vergissing berusten.

Mvg - Sjaak

Koen, 19-11-2018
Ik ben net aangehouden met mijn snorfiets omdat een vriend aanhing en kreeg daar een boete voor. mag dat? en bestaan er regels rond aanhangen?

Mvg. Koen Reactie infoteur, 20-11-2018
Beste Koen,

De boete is terecht. De voortgetrokken fiets is geen aanhangwagen en voldoet niet aan de aankoppeling en eisen die voor het trekken van een aanhangwagen opgesteld zijn.
Daarnaast zou artikel 5 kunnen gelden:
"Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd".

Mvg - Sjaak

Evelien, 29-01-2018
Mijn zoon is aangehouden door een agent. Bij het wegrijden bij het stoplicht kwam zijn voorwiel van de grond. Hij rijdt brommer. Wat kan hij verwachten? Hoe hoog is deze bekeuring? Reactie infoteur, 29-01-2018
Beste Evelien,

Ik weet niet of uw zoon al een beschikking heeft ontvangen en/of het feitnummer van de overtreding bekend is?
Het meest waarschijnlijk lijkt mij dat het een overtreding van artikel 5 van de Wegenverkeerswet betreft (z.g. kapstokartikel)
Het artikel luidt als volgt:

“Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.”

Een vast boetebedrag is hier niet voor, maar dit zal mede afhankelijk zijn van het "verkeersverleden" van uw zoon, aan de hand waarvan de officier de hoogte van de boete zal vaststellen.

Mvg - Sjaak

Tessa, 05-08-2017
Hallo,

Ik lees hierboven dat een scooter/brommer niet in een park mag rijden. Laat staan racen. Waarom is het hier dan de gewoonste zaak van de wereld? Erg onveilig als je bedenkt dat er ook kinderen spelen. En er is een losloopveld voor honden. En laat ik vooral mij zelf niet vergeten. Ben nu net al 3x voor mijn sokken gereden. Alsof ik er niet liep. Heb de heren gevraagd ook met de andere in het park rekening te houden, maar m'n gevoel zegt me dat dat het niet gaat worden.
Met vriendelijke groet,
Tessa. Reactie infoteur, 07-08-2017
Beste Tessa,

Afhankelijk van de geplaatste verkeersborden zal het voor bromfietsen verboden zijn; in de meeste gevallen ook voor snorfietsen als het een onverplicht fietspad of voetpad betreft.
Het probleem met snorfietsen en/of bromfietsen zal in vele "recreatiegebieden" spelen en gevaar op kunnen leveren voor de overige recreanten.
Probleem is dat de prioriteit veelal niet op de controle ligt en/of de pakkans uiterst gering is. Personen op een brom- of snorfiets zij uiterst flexibel (vluchtwegen) en hebben vaak de leeftijd waarop ze zich (nog) moeten bewijzen en in sommige gevallen de verkeersregels derhalve niet zo nauw nemen. De persoon er op aanspreken zal waarschijnlijk de beste en meest directe "oplossing" zijn; van controle hoef je vrees ik niet zo veel te verwachten.

Mvg - Sjaak

Willem, 07-06-2017
Beste,
mijn zoon is staande gehouden door een agent in uniform in zijn privé auto omdat deze had geconstateerd had dat hij veel te hard reed. De agent vertelde hem dat hij met zijn eigen auto naast hem reed en zijn km teller 60 km per uur aan gaf maar dat zijn auto niet geijkt is en dat hij die avond met een collega zijn auto gaat ijken op een landweg.

De agent vroeg om zijn rijbewijs en noteerde de gegevens van het rijbewijs en zijn kenteken maar vroeg niet om zijn kenteken bewijs. Hij vroeg vervolgens om zijn telefoon nr zodat hij die avond kon doorgeven wat de werkelijke snelheid was en wat de boete zou zijn en of hij een wok krijgt. Mijn zoon vroeg wat een wok is en of hij verder mocht rijden waarop de agent zei dat dit goed was maar niet harder dan 25km per uur.

Die avond werd hij inderdaad gebeld met de juiste snelheid (56km) en de hoogte van de boete en dat de scooter een wok status heeft. Heeft deze agent juist gehandeld? Reactie infoteur, 08-06-2017
Beste Willem,

Een agent is 24/7 bevoegd op te treden, ook als hij of zij op dat moment geen dienst heeft.
Op: https://www.politie.nl/themas/snelheidscontroles.html#alinea-title-op-welke-manieren-controleert-de-politie-op-snelheid - staat het volgende te lezen:
"Surveillance
Iedere surveillerende politieagent die achter een auto rijdt die te snel gaat, kan ook zonder speciale apparatuur overgaan tot een staandehouding. Hij kijkt hoe hard zijn surveillancevoertuig op dat moment rijdt en past bij het opmaken van een proces-verbaal een correctie toe. Van elke politieauto is exact bekend welke correctie dat is; alle snelheidsmeters zijn geijkt".
Hoe het is als de snelheidsmeter op het moment van controle niet geijkt is, weet ik niet.
Wellicht toch wel de moeite waard om bezwaar in te dienen?
Zie: https://www.cjib.nl/bent-u-het-niet-eens-met-een-verkeersboete
Voor WOK
https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Na-status-'wacht-op-keuren'-weer-de-weg-op-met-uw-bromfiets.asp

Larko, 29-11-2016
Beste Sjaak,

Mijn zoon is aangehouden met zijn snorscooter door een motoragent. De motoragent reed in tegengestelde richting met middenberm. Hij reed op het fietspad de motorrijder tegemoet. Mijn zoon was al bij school en parkeerde zijn scooter op het schoolplein toen de motoragent hem staande hield. Er is dus geen exacte snelheid gemeten. Dat kon volgens mij ook niet op deze manier. Hij moest langs het bureau om zijn scooter op de rollerbank te meten. Ja hij reed harder dan de toegestane max contructie snelheid. Een Wok melding was een feit en terecht. Maar nu krijgt hij de bekeuring van 115 euro (ex admin) binnen voor een snelheidsovertreding van groter dan 15 km. Kan dat als de snelheid zelf niet is geklokt? En klopt het bedrag voor een te hard rijdende brom scooter? Op de rollerbank ging de scooter 46km per uur. Reactie infoteur, 30-11-2016
Beste Larko,

Heeft u de feitcode die op de beschikking staat vermeld voor mij, dan is een goed antwoord te geven? De boete lijkt mij gebaseerd op de geconstateerde snelheid op de rollerbank en niet de gereden snelheid op de openbare weg.

Mvg - Sjaak

Nick, 24-11-2016
Beste,

Van de wokmelding ben ik bewust maar omdat die juist zo extreem hard gaat dus 65 km per uur. Ben ik bang dat die in beslag genomen wordt of val ik dan nog aan de goede kant?

Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 25-11-2016
Beste Nick,

Als je snorfiets meer dan 30 km/u te hard kan, bestaat de mogelijkheid dat deze wordt ingenomen.
Zie o.a.: https://www.juridischloket.nl/politie-en-justitie/verkeersovertredingen/snelheidsovertreding

Mvg - Sjaak

Nick, 20-11-2016
Beste,

Ik heb een snorfiets en die loopt momenteel 65km. Nu kan ik nergens vinden wat eventueel de gevolgen zijn als ik word gepakt op de rollerbank met die snelheid? Ben bang dat ik hem dan moet inleveren dus daarom dat ik het vraag.

Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 21-11-2016
Beste,

Je kan te maken krijgen met een zogenaamde WOK-melding.
Zie o.a:
https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Na-status-'wacht-op-keuren'-weer-de-weg-op-met-uw-bromfiets.aspx
en
https://www.politie.nl/nieuws/2014/oktober/27/04-opgevoerde-scooters-naar-keuring.html

Mvg - Sjaak

Christian, 09-11-2016
Ik ben gisteren aangehouden door een politieagent op de motor buiten de bebouwde kom op mijn snorfiets. Ik reed volgens hem na correctie 32 km te harder dan mijn constructie snelheid. Ik moest mee naar het bureau op de rollerbank. Hier gaf hij 58 km per uur aan dat is 53 zonder correctie. Mijn rijbewijs is ingevorderd en ik heb een wok melding gekregen. De snorfiets laat ik vernietigen. Maar mijn vraag is wat er nu zal gebeuren de agent was vrij onduidelijk. Ik krijg na tien dagen pas te horen wat er gaat gebeuren. Maar waar moet ik grofweg rekening mee houden. Dit is mijn eerste keer en ik ben geen beginnend bestuurder meer en nooit in aanraking geweest met politie of justitie. Hoeveel kan de geldboete en rij ontzegging ongeveer grofweg bedragen. Ik weet, het is mijn eigen schuld. Maar een goede leer. Reactie infoteur, 09-11-2016
Beste Christian,

Als de 53 km de vastgelegde snelheid inhoudt, dan kun je de boete in het overzicht voor te hard rijden aanhouden. 28 km te snel = 275 euro. Dit wordt dan nog administratief volgens de wet Mulder afgehandelt.
Zie voor het zelf vernietigen van het voertuig:
https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Uw-voertuig-zelf-slopen-of-laten-slopen-door-een-niet-RDW-erkend-demontagebedrijf.aspx

Mvg - Sjaak

Soraya, 08-10-2016
Ik ben aangehouden door een politieagent op de brommer. Ik reed volgens de agent 49km p/u op een scooter met blauwe kenteken van 25 km p/u. De scooter is niet op de rollerbank gemeten noch gemeten met een laser. De snelheid heeft hij zelf geconstateerd met zijn eigen snelheid. (Hij reed ongeveer 1 min achter me aan). Heb een boete gekregen die wordt bepaald door de officier van justitie en een WOK-melding gekregen. Nu is mijn vraag. is zijn meting gegrond? Reactie infoteur, 10-10-2016
Beste Soraya,

Zoals het heeft plaatsgevonden, is het toegestaan.
Zie o.a.:
http://www.advocaat-verkeersstrafrecht.nl/snelheidsmeting-via-boordsnelheidsmeter-politieauto/

Mvg - Sjaak

Everhard, 02-10-2016
Ik ben aangehouden door een agent en reed 55 op mijn scooter die 25 mag. Ik heb afgesproken dat ik hem afvoer of verkoop en dan krijg ik geen bekeuring. Als ik niks doe heeft hij dan het recht om mij alsnog te bekeuren. Want hij heeft me niet gelaserd maar geklokt met de auto. Reactie infoteur, 03-10-2016
Beste Everhard,

Ik ben geen jurist, zeker weten doe ik het niet, maar het lijkt me onwaarschijnlijk dat je met terugwerkende kracht bekeurd kan worden.
Ik kan me wel voorstellen dat er op "dorpsniveau" waar men elkaar kent een soort van waarschuwing van uit kan gaan.

Mvg - Sjaak

Doede, 16-09-2016
Heb op een fietspad op een kruispunt op de verkeerde kant op gereden met mijn snor scooter, wat is hiervan de boete? Reactie infoteur, 20-09-2016
Beste Doede,

Waarschijnlijk is het volgende van toepassing en moet je rekenen op een boete van 95 euro. "Als (snor) fietser bij ontbreken verplicht fietspad (G11) of fiets/ bromfietspad (G12a) niet de rijbaan gebruiken (ook gebruiken bij fietsen op voetgangersgebied G7)"

Mvg - Sjaak

Daniel, 09-06-2016
Ik ben net aan gehouden met me snorfiets…, op de rollenpatroon 53 ging 6 correctie vanaf dus 47 bleef over! 18 km te hard wat is daar voor de boete ongeveer!? Ze konden of wilde het niet zeggen, ze hadden het over een wok geval ofzo!?!? Gr Daan Reactie infoteur, 09-06-2016
Beste Daniel,

Het ligt er aan in welke omstandigheid de snelheidsovertreding begaan is.
Onder aan het artikel vind je een overzicht van de boetebedragen die gelden bij de snelheidsovertredingen (exclusief administratiekosten).

Mvg - Sjaak

Christopher, 24-05-2016
Beste,

Ik ben op 24-05-2016 in Amstelveen op mijn brommer aangehouden voor te hard rijden binnen de bebouwde kom. Ik ben gelaserd op 40 km/u. Ik heb hier de snelheidscorrectie nog niet vanaf gehaald, volgens mij 4km/u als ik mij niet vergis.

Volgens de agent die de boete uitschreef zou de boete 102 EUR zijn, maar volgens mij is dit teveel of klopt dat?

bij voorbaat dank

met vriendelijke groet,

Christopher Reactie infoteur, 24-05-2016
Beste Christopher,

Ik neem aan dat je doelt op een snelheidsovertreding met de snorfiets?
Dan zou de boete -binnen de bebouwde kom- uit komen op een overschrijding van de maximumsnelheid met 12 km/u, na correctie van 3 km.
De hoogte van de boete is dan 102 euro, exclusief administratiekosten.

Mvg - Sjaak

Nick van der Sluis, 15-02-2016
Ik ben al twee keer aangehouden met een mijn blauw kenteken-Vespa met een snelheid van 67 km/u op beide metingen. Kan ik een invordering bij een derde staande houding voorkomen door het kenteken op iemand anders naam te zetten? De scooter loopt nu 45 / 50 km/u

Met vriendelijke groet,

Nick van der Sluis Reactie infoteur, 16-02-2016
Nee Nick, je bent als bestuurder verantwoordelijk voor je gedrag. De staande houding maakt dat je op naam aangesproken, bekeurd en eventueel vervolgd kunt worden.

Mvg - Sjaak

Pim, 05-02-2016
Beste Sjaak,

Vanmiddag heeft de vriend van onze dochter een klein stukje over de stoep gereden om voor ons huis zijn snorfiets te kunnen parkeren. Hij kreeg daar vervolgens van een persoon van handhaving een boete van €140 voor. Klopt dat want ik zie in tabel volgens mij €95?
Handhaver stelde vrij directe en insinuerende vragen als ' is deze scooter wel van jou, heb je wel rijbewijs, staat hij wel op jouw naam. Is dat niet vreemd?

Vriendelijke groet Pim Reactie infoteur, 07-02-2016
Beste Pim,

Volgens het feitenboekje 2016 zou er inderdaad een boete van 95 euro kunnen volgen, mogelijk heeft de ambtenaar zich vergist?

Wat is de feitencode die op de beschikking staat vermeld (mR 311?), met de omschrijving:
"als bromfietser niet de rijbaan gebruiken bij ontbreken fiets/bromfietspad"?

U kunt online bezwaar indienen. Zie:
https://www.cjib.nl/Onderwerpen/In-beroep-tegen-een-verkeersboete/

Mvg - Sjaak

Ben, 04-01-2016
Hallo,
vandaag ben ik aangehouden voor door 2 keer door rood rijden en het overschrijden van de maximum snelheid,
Ik reed 54 op een snorfiets terwijl de maximum snelheid daar 50 was.
Ik zou graag willen weten op welk bedrag ik mij kan voorbereiden, aangezien het nog een tijd duurt voordat ik dit bedrag thuis zal ontvangen. Reactie infoteur, 05-01-2016
Beste Ben,

Het ligt er aan of het in 2015 of 2016 was.
De bedragen voor 2016 zijn in een enkel geval een paar euro's hoger, maar veel scheelt het niet.

Rijden door rood licht is 160 euro (per keer)
De hoogte van de boete voor te snel rijden is afhankelijk van het feit of de overtreding plaatsvond binnen of buiten de bebouwde kom en ligt vermoedelijk tussen de 300 en 400 euro.
Daarnaast spelen eventueel geplaatste verkeersborden nog een rol (zie overzicht snelheidsovertredingen)

Voor een snorfiets is de maximum toegestane snelheid 25 km/u. Dat je ter plekke in dit geval met een motorvoertuig max. 50 km/u mag rijden is niet relevant. Daarom zal er waarschijnlijk een boete opgelegd worden, gebaseerd op een snelheidsoverschrijding van 29 km/u.

Mvg - Sjaak

Arno, 26-10-2015
Vandaag heb ik in Eindhoven centrum een procesverbaal gekregen, omdat ik met mijn snorfiets stapvoets door en voetgangerszone reed. Het bleek te gaan om een gebied dat rood was getegeld zei de des betreffende ambtenaar tegen mij en dit gaf een voetgangerszone aan. Ik kom zelf echter niet uit Eindhoven en wist deze volksregel niet. Ik heb in het wetboek echter ook geen regel kunnen vinden over de kleur van de bestrating die zoiets zou moeten aangeven. Er stond echter wel een bord bij de des betreffende straat namelijk bord f103 met onderbord. Deze borden waren echter beide beklad en bestickerd waardoor ze niet goed leesbaar waren. Het was binnen de bebouwde kom dus het onderbord zou aan de eis dat het 2,2 meter van de onderkant van het onderste bord tot het maaiveld moeten voldoen. Het onderbord hing op ruim 1,90 meter hoogte en het onderbord was niet evenwijdig opgehangen met de borden erboven. Als je de straat recht benaderd hing het onderbord in een hoek van 140 graden wijzend naar de muur. Hierdoor kwam het bord aan meerder eisen tekort. Mijn vraag was wat ik hier tegen zou kunnen doen mede omdat het de eerste keer was dat ik ben bekeurd (93 euro zonder administratiekosten) en omdat er enkele dingen mis waren met de situatie en de des betreffende borden. Reactie infoteur, 27-10-2015
Beste Arno,

Je zou een foto toe kunnen voegen van de bebording en deze bijsluiten bij het bezwaar dat je indient.
Als de bebording als onduidelijk of als onvoldoende wordt beoordeeld zou dit mogelijk tot seponering kunnen leiden.
Overigens zou een bord voetgangerszone aangegeven moeten worden met verkeersbord G7 op een witte rechthoek onder toevoeging van "Zone"
Verkeersbord f103 betreft een Belgisch verkeersbord.

Mvg - Sjaak

Rene, 06-05-2015
Hallo,

Mijn vraag is deze, ik heb een snorfiets en op mijn werk hebben ze op veel plaatsen een gele streep getrokken. Mag ik mijn snorfiets hier parkeren? Ik breng niemand in gevaar en veroorzaak geen gevaarlijke situatie. Ik werd gesommeerd hem weg te halen en op een andere plek neer te zetten. Ik kan nergens in de verkeerswet vinden dat dit niet mag.

Mvrgt Rene. Reactie infoteur, 07-05-2015
Beste Rene,

Bij een gele doorgetrokken streep mag je niet stoppen en dus ook niet parkeren.

Artikel 23 van het RVV:
1.De bestuurder mag zijn voertuig niet laten stilstaan:
a. op een kruispunt of een overweg;
b. op een fietsstrook of op de rijbaan langs een fietsstrook;
c. op een oversteekplaats of binnen een afstand van vijf meter daarvan;
d. in een tunnel;
e. bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering dan wel, ingeval die markering niet is aangebracht, op een afstand van minder dan 12 meter van het bord;
f. op de rijbaan langs een busstrook en
g. langs een gele doorgetrokken streep.
2.Onderdeel e van het eerste lid geldt niet voor het onmiddellijk laten in- en uitstappen van passagiers.

Mvg - Sjaak

Willie, 02-03-2015
Staat er ook een boete voor als je de hond aan een riem hebt naast een rijdende bromfiets. Zie het regelmatig gebeuren en vind het zelf levensgevaarlijk. Reactie infoteur, 02-03-2015
Beste Willie,

Het begeleiden van een dier naast een bromfiets of fiets staat niet beschreven, wel het volgende
" Niet voorkomen dat onder zijn hoede staande dieren voor de omgeving hinderlijk zijn Euro 140"

Daarnaast kan bij twijfel altijd terug gevallen worden op artikel 5 van de wegenverkeerswet:
" Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd".

Mvg - Sjaak

Miranda, 10-01-2015
Mijn zoon reed met de auto waarvan één dimlicht niet werkte. Hij had dit niet door en werd binnen de bebouwde kom bekeurd met een boete van 90 euro. Kan dit zomaar en is het bedrag niet te hoog? Reactie infoteur, 11-01-2015
Beste Miranda,

Ik vrees dat de boete terecht is.
Kijk even voor het gehele overzicht bij volgend artikel:
http://auto-en-vervoer.infonu.nl/diversen/101178-boetes-bij-overtredingen-voor-2015.html

Mvg - Sjaak

Marian, 27-10-2014
Beste Sjaak, vanmorgen is mijn dochter van 17 staande gehouden omdat ze volgens de agent per fiets overstak bij een spoorwegovergang terwijl de lichten nog knipperden. Zij en anderen die zijn staande gehouden zeggen allemaal dat het licht al gedoofd was. Ze vroeg de agent wat de hoogte van de boete zou zijn maar kreeg als antwoord: dat licht eraan of je een waarschuwing krijgt of een boete. Ik heb al contact gehad met het buro in de desbetreffende plaats maar er stonden nog geen gegevens van haar in het systeem. Ik vraag me af of ze nu daadwerkelijk een boete krijgt en zo ja wat de hoogte daarvan zal zijn. We zijn overigens wel van plan om de eventuele boete aan te vechten omdat er meerdere personen zeggen dat het licht gedoofd was. Reactie infoteur, 27-10-2014
Beste Marian,

Het niet stoppen voor een rood knipperend overgangslicht kan € 230 bedragen.
De "waarschuwing of de boete" zou m.i. suggereren dat het niet zeker is dat het in een boete resulteert.
Als het meerdere personen betreft zou ik zeker gezamenlijk bezwaar indienen als het tot een schikking komt.

Zie ook bij overweglichten: http://auto-en-vervoer.infonu.nl/diversen/101178-boetes-bij-overtredingen-voor-2014.html

Mvg - Sjaak

Celal, 24-05-2014
Ik heb laats een bekeuring gehad omdat ik door rood reed met mijn snorfiets. De boete voor een fietser die door rood rijd is € 90,- en scooter is €160,-. Welke bekeuring geldt voor mij? Reactie infoteur, 24-05-2014
Beste Celal,

Snorfietsers volgen de regels van fietsers, maar is in feite een bromfiets (motorrijtuig) waarvan de maximumsnelheid is begrenst op 25 km/u.
Helaas die van de bromfiets.

Mvg - Sjaak

Jeanette, 17-05-2014
Hallo Sjaak,

Onze zoon heeft een bekeuring gekregen voor het wegzetten van zijn scooter, er naast lopend. Hij moest blazen en had iets te veel gedronken.(Het was in een straat met allemaal kroegjes) Omdat hij zijn sleutel in het contact had gedaan ben je dus blijkbaar strafbaar. Al kan je een scooter niet besturen zonder dat je de sleutel in het contact stopt De boete was te hoog ten opzichte van zijn alcoholpercentage, dus hebben we 20 april een bezwaarschrift ingediend.
We weten daar nog niks van. Nu is onze vraag of dat daar een termijn voor staat? Of dat het na een bepaalde periode vervalt?

Mvgr Jeanette Reactie infoteur, 18-05-2014
Beste Jeanette,

Als ik het goed begrijp binnen 16 tot 24 weken. Kijk even bij de volgende link voor meer informatie:

http://www.om.nl/vast_menu_blok/contact/vraag_en_antwoord/u_heeft_een_boete/

Mvg - Sjaak

Joop, 09-04-2014
Op een bord staat alleen fietsers mogen hier rijden, geldt dat ook voor scooters? Reactie infoteur, 09-04-2014
Beste Joop,

Ik weet niet precies welk bord je bedoeld, maar in het algemeen het volgende:
Een verplicht fietspad moet zowel door fietsers als snorfietsers gevolgd worden. In dit geval zullen de bromfietsers op de rijbaan rijden (snorfietsers volgen de regels van fietsers, met uitzondering dat fietsers wel naast elkaar mogen rijden en snorfietsers niet)
Een gecombineerd fiets- bromfietspad wordt gevolgd door fietsers, snorfietsers en bromfietsers.
Het ligt er dus tevens aan of de scooter een snorfiets of bromfiets is (blauw of geel kenteken).

Mvg - Sjaak

Ben, 12-03-2014
Hoi
Mijn zoon is gepakt door de politie. Hij moest op een fietspad rijden waar je 30 km mag rijden maar hij reed 62 km. Wat is hier van de boete of straf? Reactie infoteur, 13-03-2014
Beste Ben,

Het is me niet helemaal duidelijk of uw zoon op een snorfiets of bromfiets rijdt, maar gezien de genoemde 30km/u zal het een bromfiets zijn!?
De boete voor het oneigenlijk gebruik van een fietspad of fiets/bromsfietspad bedraagt € 95
Voor de snelheidsovertreding is er -zoals ik begrijp- een overschrijding van de maximumsnelheid met 32 km/u, ná aftrek van 3 km. correctie, binnen de bebouwde kom.
Tot en met 30 km/u worden de boetes via de "wet Mulder" met een beschikking afgedaan. Bij hogere overschrijdingen zal de rechter uitspraak doen, waarbij rekening gehouden zal worden met de ernst van de overtreding en het feit of uw zoon al eerder met justitie in aanraking is geweest (recidive).
Het geldbedrag zal in ieder geval boven de € 300 liggen.

Mvg - Sjaak

Bram, 11-02-2014
Ik reed met mijn snorfiets van een brug in zaandijk. En aan het eind van deze brug wou ik rechtsaf slaan. Ik heb altijd geleerd dat je dan niet hoeft te wachten op het rode stoplicht. Omdat ik een korte bocht naar rechts maak en het andere verkeer niet hinder. Maar heb hier toch een boete voor gekregen. Kan ik hier wat aan doen. Of had deze agent gewoon gelijk. Gaarne wacht ik u antwoord af. Reactie infoteur, 12-02-2014
Beste Bram,

Je maakt wel een korte bocht, maar dit betekent niet automatisch dat je een rood verkeerslicht mag negeren.
Een onderbord "rechtsaf voor fietsers toegestaan" (en snorfietsers die de regels voor fietsers volgen) moet dit dan duidelijk maken. Met name in de grote steden wordt dit tegenwoordig op bepaalde kruispunten toegepast.
Helaas is in alle andere gevallen rood gewoon rood en moet je stoppen.

Mvg - Sjaak

Jennifer, 01-09-2013
Ik heb net op mijn snor een boete gehad voor een snelheidsovertreding buiten de bebouwde kom (wel op het fietspad) met een overschrijding van 19km. Wat kan ik verwachten te moeten betalen? Reactie infoteur, 02-09-2013
Beste Jennifer,

Als ik er van uit ga dat de correctie al is verrekend, zal de boete -inclusief administratiekosten- rond de 160 euro uitkomen.

Mvg - Sjaak

Roy, 23-04-2013
Ik heb vandaag een bekeuring gehad voor het overschrijden van de maximum snelheid van 30 km/h binnen de bebouwde kom met een snorfiets, wat is de hoogte van de bekeuring? Reactie infoteur, 25-04-2013
Beste Roy,

Snelheidsovertredingen vanaf 30 km/u worden niet volgens de wet Mulder afgehandeld.
Het OM zal de hoogte van de boete vaststellen. De hoogte van de boete zal mede bepaald worden door de ernst van de overtreding, boetes / gedrag in het verleden (recidive) en dergelijke.
Naar alle waarschijnlijkheid komt de beschikking in ieder geval boven de € 300

Mvg - Sjaak

S. S. Hu, 16-04-2013
Ik ben een aantal weken geleden bekeurd geweest voor het rijden van een snorfiets over de trottoir. Vandaag heb ik de beschikking van de opgelegde sanctie gekregen. De boete bedraagt 130 euro. Er staat bij de omschrijving overtreding Als bestuurder van een rijdend motor- voertuig niet de rijbaan gebruiken. Maar 130 euro staat nergens bij. Reactie infoteur, 16-04-2013
Beste S.

Heb je de feitencode?
Ik kom -gezien de beschreven overtreding- op het volgende:
"feitencode m R 309: als (snor) fietser bij ontbreken verplicht fietspad (G 11) of fiets/ bromfietspad (G12a) niet de rijbaan gebruiken"
Hiervoor zou een hoogte van € 90 gelden. Spelen er nog andere zaken?

Mvg - Sjaak

Sabrina, 14-04-2013
Wat als je als 16 jarige iemand vervoert op je brommer? Boete? Reactie infoteur, 14-04-2013
Onder welke voorwaarden Sabrina?
Heb je - in Nederland- je rijbewijs AM én vervoer je een passagier volgens de regels, dan is er niets aan de hand en zal je geen bekeuring krijgen.
Geef eventueel een toelichting!

Mvg - Sjaak

Harry, 25-03-2013
Hoe hoog is de boete als je zonder rijbewijs rijd en je bent jonger dan 16 jaar? Reactie infoteur, 26-03-2013
Beste Harry,

In basis is de hoogte voor het rijden in of op een motorrijtuig zonder rijbewijs € 230, maar voor eenieder onder de 16 jaar geldt de helft

Mvg - Sjaak.

Melle, 10-01-2013
Wat is de prijs van fietsen zonder licht of reflectie? Reactie infoteur, 10-01-2013
Beste Melle,

Waarschijnlijk tref je op de beschikking feitencoece R 438 k aan, betreffend:
Als fietser bij nacht of dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd:
"geen voortdurend voor tegemoetkomende weggebruikers zichtba(a)r(e) wit(te)- of ge(e)l(e) licht(en) aan de voorzijde voeren en/of voortdurend voor van achteren naderende weggebruikers zichtbaar rood licht aan de achterzijde voeren"
Het boetebedrag hiervoor is € 50,00 (2013)

Mvg - Sjaak

Robin Hasper, 20-08-2012
Mijn dochter van 16 heeft pas geleden een bekeuring gekregen voor het rijden met haar snorscooter over een winkelcentrum. Nu wordt er in de bekeuring aangegeven dat het om een motorvoertuig gaat en is deze dan ook € 80 hoog. Ik vraag me af of dit het juiste tafrief en of het zin heeft in beroep te gaan tegen de bekeuring (aangezien een snorscooter niet onder de motorvoertuigen valt).

BVD voor uw reactie! Reactie infoteur, 20-08-2012
Beste Robin,

De hoogte van de boete is conform de overtreding (zie overzicht).
In feite zou het om een motorrijtuig gaan. Ik denk niet dat je (tegenwoordig) sterk staat als je de term 'motorvoertuig' aanvecht? De overtreding met het voertuig is immers duidelijk.
Daarnaast gaat het ook om de vermelde feiten-code op de beschikking.

Mvg - Sjaak

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 11-12-2019
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Tweewieler
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.