Alcohol in het verkeer - Gevolgen en boete 2020

Alcohol in het verkeer - Gevolgen en boete 2020 Gevolgen en sancties bij gebruik van alcohol en deelname aan het verkeer plus de boetebedragen voor 2020. In het algemeen geldt dat deelname aan het verkeer verboden is als u onder invloed verkeert van alcohol, drugs of medicatie die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. De gevolgen, boete of sancties kunnen variëren van betaling van een geldbedrag, ontzegging van de rijbevoegdheid tot maximaal 24 uur of tot (tijdelijk) invorderen van het rijbewijs. Het rijden onder invloed van (te veel) alcohol geldt als een misdrijf waar zware straffen op kunnen volgen, die door het OM worden vastgesteld en mede afhankelijk zijn van recidive (herhaling).

Alcohol in het verkeer - Verkeer en bestuurders

De definities “verkeer” en “bestuurders” omvatten in dit verband eigenlijk iedereen die wel of niet direct aan het verkeer deelneemt, maar die door zijn of haar gedrag negatieve invloed heeft op de veiligheid op of rondom de weg (zie de omschrijving bij artikel 5).

Definities RVV 1990

 1. Verkeer: alle weggebruikers (dus ook voetgangers)
 2. Bestuurders: alle weggebruikers, behalve voetgangers

Verder wordt nog een onderscheid gemaakt tussen

 1. Voertuigen: fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens
 2. Motorvoertuigen: alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen

Inhoud - Alcohol en verkeer


Lichamelijke invloeden bij 0 - 0,5 promille alcohol

Globaal geldt dat de waarde van 0 tot 0.5 promille al bereikt kan worden bij 1 glas* alcoholische drank voor vrouwen, tot 2* glazen voor mannen. Dit kan resulteren in de volgende lichamelijke veranderingen:
 • Stemming en gedrag veranderen.
 • Reactievermogen in het verkeer vermindert.
 • Polsslag en ademhaling sneller.
 • Bloedvaten verwijden zich.
 • Smaak en reuk gaan achteruit.
 • Pijngevoel vermindert.
 • Eetlust neemt toe.

* een standaard glas alcohol wijn, bier of gedestilleerd bevat ongeveer even veel alcohol.

Alcohol in het verkeer - Regels voor bestuurders

Artikel 8 - WvW 1994. Voor een ieder die een voertuig bestuurt geldt:
 1. Het is een ieder verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen, terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik daarvan - al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof - de rijvaardigheid kan verminderen, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht.
 2. Het is een ieder verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat:
  • a. het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan tweehonderdtwintig microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, dan wel
  • b. het alcoholgehalte van zijn bloed bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan een halve milligram alcohol per milliliter bloed.
 3. In afwijking van het tweede lid is het de bestuurder van een motorrijtuig voor het besturen waarvan een rijbewijs is vereist, indien sedert de datum waarop aan hem voor de eerste maal een rijbewijs is afgegeven nog geen vijf jaren zijn verstreken, dan wel, indien het voor het eerst afgegeven rijbewijs een rijbewijs betreft dat de bevoegdheid geeft tot het besturen van bromfietsen en dit rijbewijs is afgegeven aan een persoon die op het ogenblik van die afgifte de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, nog geen zeven jaar zijn verstreken, en de eerste afgifte van het rijbewijs op of na 30 maart 2002 heeft plaatsgevonden, verboden dat motorrijtuig te besturen of als bestuurder te doen besturen na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat:
  • a. het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 88 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, dan wel
  • b. het alcoholgehalte van zijn bloed bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 0,2 milligram per milliliter bloed.
 4. Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op de bestuurder van een motorrijtuig die zonder rijbewijs een motorrijtuig bestuurt voor het besturen waarvan een rijbewijs vereist is.
 5. Het is verboden een motorrijtuig als bestuurder te doen besturen door een persoon waarvan men weet of redelijkerwijs moet weten dat deze verkeert in een toestand als in het eerste, tweede, derde of vierde lid is omschreven.
 6. Voor de toepassing van het derde lid wordt onder een rijbewijs mede verstaan een rijbewijs, afgegeven door het daartoe bevoegde gezag buiten Nederland.

Verkeersdeelname – Alcohol en bestuurders

Voor bestuurders in het algemeen geldt dat het alcoholgehalte in het bloed niet hoger mag zijn dan 0,5 promille. Dit geldt ook als u bijvoorbeeld aan het verkeer deelneemt met een scootmobiel, brommobiel, bromfiets, bromscooter, snorfiets, fiets etc.

Uitzondering beginnende bestuurders

Voor beginnende bestuurders gelden strengere normen. De alcohollimiet voor een beginnende bestuurder ligt op 0,2 promille. U bent beginnend bestuurder tot en met het 5de jaar ná ontvangst van het rijbewijs.

Voor 16-jarigen en 17-jarigen geldt zelfs een langere termijn, namelijk: tot en met 7 jaar (tot 24 jaar) na het verkrijgen van een bromfietsrijbewijs (categorie AM).

Vaststellen van het alcoholpercentage

Om te controleren of u onder invloed bent van alcohol, doet de politie een ademtest/blaastest, waarmee kan worden aangetoond of u meer heeft gedronken dan wettelijk is toegestaan. De uitslag van de blaastest bepaalt of u mee moet naar het politiebureau voor een nader onderzoek met het adem-analyse-apparaat.

Bent u fysiek niet in staat de blaastest of ademanalyse goed af te leggen, dan wordt er een bloedproef genomen door een arts. Vindt de arts de bloedproef niet verstandig, dan kan een derde mogelijkheid uitsluitsel geven; een urineproef.

Invorderen van het rijbewijs

Als uw rijbewijs is ingevorderd, mag u tijdens de duur van de ontzegging niet autorijden.

Invordering niet-beginnend bestuurder

 • Als een alcoholgehalte hoger dan 1,3 promille (570 Ug/L) wordt gemeten.
 • Bij weigering mee te werken aan een adem-, bloed-, of urine- onderzoek (is een misdrijf)

Ligt de uitslag tussen 1,0 promille en 1,8 promille, of bent u eerder aangehouden voor het rijden onder invloed met een uitslag die hoger was dan 0,80 promille, dan bent u verplicht een driedaagse cursus te volgen. De kosten voor de cursus Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA) zijn voor eigen rekening (euro 954). Bij weigering om aan deze cursus deel te nemen kan een ongeldig verklaring van het rijbewijs volgen.

Invordering beginnend bestuurder

Voor een beginnend bestuurder gelden andere percentages of waarden voor invorderen van het rijbewijs, n.l:
 • Als een alcoholgehalte hoger dan 0,8 promille (350 Ug/L) wordt gemeten.
 • Bij weigering mee te werken aan een adem-, bloed-, of urine- onderzoek (is een misdrijf)

Ligt de uitslag tussen 0,5 en 0,8 promille, dan bent u verplicht de cursus Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeerscursus (LEMA) te volgen. De cursus beslaat 2 x een dagdeel (ochtend of middag). De kosten voor de cursus Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (LEMA) zijn voor eigen rekening (euro 609).

Alcohol in het verkeer - Regels voor fietsers

Als u onder invloed van alcohol, of dronken wordt aangehouden op de fiets bij deelname aan het verkeer, kan de politie of het bevoegd gezag uw rijbewijs niet invorderen. Voor de fiets geldt immers géén rijbewijsplicht. Wel kunt u een rijverbod van enkele uren opgelegd krijgen tot een maximum van 24 uur. Bestuurt u binnen deze periode toch een voertuig –ook de fiets- dan is dit een misdrijf.

In het algemeen mag het alcoholpercentage in het bloed niet hoger zijn dan 0,5 promille (220 Ug/L); voor beginnende bestuurders geldt een maximum van 0,2 promille (88 Ug/L).

Sancties voor fietsers

Fietsers (en alle andere deelnemers aan het verkeer) kunnen eventueel -behalve door toepassing van artikel 8- een sanctie krijgen op grond van de volgende artikelen uit de WegenverkeersWet 1994:
 • Artikel 5 - Het zogenaamde Kapstokartikel. Het is eenieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt, of kan worden veroorzaakt, of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.
 • Artikel 6. Letsel of dood door schuld. Het is eenieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.

In beide artikelen wordt gesproken over “eenieder”, dit betekent dat het feitelijk niet uitmaakt of u bestuurder, passagier of voetganger bent. De mate waarin u schuldig bevonden wordt aan een ongeval is uiteraard afhankelijk van de aard en de ernst van het ongeval.

Boete te veel alcohol in het verkeer 2020

Bestuurders van een motorvoertuig

Promillage of Ug/L * Ervaren bestuurderBeginnend bestuurder
0,22/0,54 - 0,8 promille of 88/220- 350 Ug/L € 325 € 300
0,81 - 1,0 promille of 355 - 435 Ug/L € 425 € 350 + 4 maanden OBM
1,01 - 1,15 promille 440 - 500 Ug/L € 550 € 450 + 4 maanden OBM
1,16 - 1,3 promille 505 - 570 Ug/L € 650 € 550 + 4 maanden OBM

Bestuurders van bromfietsen en snorfietsen

Promillage
of Ug/L *
Ervaren bestuurderBeginnend bestuurder
0,22/0,54 - 0,8 promille of 88/220- 350 Ug/L € 125 € 125
0,81 - 1,0 promille of 355 - 435 Ug/L € 125 € 125 + 1 maand OBM
1,01 - 1,30 promille of 440 - 570 Ug/L € 125 € 125 + 2 maanden OBM

* Ug/L = uitgeademde lucht per liter
+ OBM: 1 tot 4 maanden ontzegging van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen
© 2012 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verkeer - Educatieve Maatregel Alcohol - EMAVerkeer - Educatieve Maatregel Alcohol - EMAVerkeersovertreders kunnen -bij gebruik van alcohol in het verkeer of vertonen van risicovol rijgedrag- worden geconfron…
Verkeersboete 2020: snelheidovertreding en boetesVerkeersboete 2020: snelheidovertreding en boetesDe verkeersboetes 2020 gaan omhoog. Te hard gereden met de auto, een snelheidsovertreding buiten de bebouwde kom als pre…
Gevolgen van rijden onder invloed van alcohol en drugsGevolgen van rijden onder invloed van alcohol en drugsIndien u onder invloed van alcohol en drugs een auto bestuurt, bent u strafbaar. De gevolgen zijn groot als u wordt aang…
Rijden onder invloed van alcohol of drugsRijden onder invloed van alcohol of drugsDoor onder invloed van alcohol of drugs te gaan autorijden, brengt u uzelf en de medeweggebruikers extra in gevaar. De k…

Maximumsnelheid met de auto: volgens regels CBRIn Nederland is het vaak erg onduidelijk welke maximumsnelheid geldt op de weg. Er bestaan basisregels, maar daar worden…
Boete snelheidsovertreding - Te hard rijden voor 2021Boete snelheidsovertreding - Te hard rijden voor 20212021 - Boete of bekeuring bij te hard rijden, oftewel overschrijding van de maximum toegestane snelheid met de personena…
Bronnen en referenties
 • Openbaar Ministerie
 • Autorij-instructie.nl
 • CBR
 • Politie
Reacties

Ml, 15-12-2020
Geachte infoteur,

Ik ben in 2018 aangehouden met volgens het cbr met 285 ug/l aangehouden hier heb ik nooit een proces of een schijven van gehad van het CBR. Zo ben ik afgelopen november aangehouden drugstest en alcoholtest ondervonden drugstest (cocaïne) was positief volgens de agent. Ik ben meegenomen naar het bureau voor een bloedtest de uitslag van de bloedtesten was cocaïne negatief geen sporen van cocaïne wel alcohol 335 ug/l. Nu moet ik deelnemen aan een EMA cursus. Mag dit zomaar heb nooit geweten dat ik de keer deze alcoholpromillage had heb een half uur rijontzeging gehad. Graag hierover u advies. Mvg ML Reactie infoteur, 16-12-2020
Beste ML,

Voor zover ik kan beoordelen is de uitslag van de test bepalend, waardoor je voor het EMA bent aangemeld. Er kan ook nog sprake zijn van recidieve (herhaling) Voor specifieke vragen kun je beter contact opnemen met het CBR.

Mvg - Sjaak

Jf, 09-11-2018
Volgens eerste uitslagen bedroeg het cocaïne gehalte 92 microgram in mijn bloed (i.p.v. toegestane 10) en 0,51 milligram ethanol (i.p.v. toegestane 0,2). Enig idee wat mij te wachten staan. Rijbewijs 14 jaar in bezit. Amper boetes voor te hard rijden. Geen eerdere boetes voor onder invloed rijden. Reactie infoteur, 09-11-2018
Beste JF,

Er is helaas geen concreet antwoord op je vraag te geven. De rechter zal een beslissing nemen over de strafmaat, wat mede afhankelijk zal zijn van je verleden en de hoeveelheid en omstandigheden waarbinnen de drugs gebruikt zijn.
Zie o.a.
https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/handhaving-verkeer/alcohol-drugs/drugs/

Mvg - Sjaak

Piet, 24-10-2018
Ik ben aangehouden met 655 ugl en 1,5 promille. Ben meer dan 10 jaar in het bezit van een rijbewijs en heb verder nooit een boete gehad voor een soortgelijk iets. Wel moet ik de EMA cursus doen. Ik heb geen ongeluk veroorzaakt, ik woon in een dorpje waar ze 's avonds iedereen van de weg plukken. Weet iemand waar ik ongeveer rekening mee moet houden qwa straf/boete? Reactie infoteur, 25-10-2018
Beste Piet,

De rechter bepaald wat de gevolgen zijn en die kunnen van persoon tot persoon verschillen, ook al heb je geen beginnersrijbewijs meer. Zie voor gegevens over de cursus EMA bij het CBR: https://www.cbr.nl/nl/onveilig-rijgedrag/nl/cursus-alcohol-en-verkeer/kosten-en-betaling.htm

Mvg - Sjaak

Hans, 18-09-2018
Goeiemorgen,

Ik ben als beginnend bestuurder opgepakt omdat ik 610 ugl had geblazen, op wat voor straffen kan ik me nu gaan klaarmaken? en hoe gaat het verder met mijn rijbewijs? want ik lees heel veel verschillende straffen op internet.

met vriendelijke groet,

Hans Reactie infoteur, 18-09-2018
Beste Hans,

De rechter zal bepalen wat de gevolgen zullen zijn, dit is mede afhankelijk van eventuele eerdere overtredingen. Wat het maximum tot 570 ugl is, lees je op de volgende site, maar dit zal dus hoger liggen.
Zie:
https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/handhaving-verkeer/alcohol-drugs/boetes-alcohol/
en
https://www.cbr.nl/nl/onveilig-rijgedrag/nl/cursus-alcohol-en-verkeer/hoe-en-waarom/cursus-over-alcohol-en-verkeer-1.htm

Mvg - Sjaak

Sebas, 12-08-2018
Wat is de verjaringstermijn van een geldboete voor <350 Ug/L?
Met andere worden, hoe lang na de proces-verbaal datum kan deze nog worden toegezonden? Reactie infoteur, 13-08-2018
Beste Sebas,

De meeste verkeersboetes zijn zogenaamde correctionele boetes en verjaren pas na 5 jaar.

Een alcoholfeit is na ongeveer 10 jaar wel verdwenen uit het register tenzij er binnen die termijn een nieuw soortgelijk is gepleegd want dan vind de schoning pas plaats nadat het nieuwe feit voor schoning in aanmerking komt.

Zie ook:
https://forum.infopolitie.nl/viewtopic.php?t=17504

Mvg - Sjaak

Faso, 17-04-2017
620ugl staat niet in het tabel. Wat zijn de consequenties. Aub. Reactie infoteur, 18-04-2017
Beste Faso,

In het artikel staan de consequenties tot een bepaalde waarde benoemd. Is de waarde hoger, dan bepaalt de rechter wat de gevolgen zijn. Dit zal mede afhankelijk zijn van het feit of je een beginnend bestuurder bent of niet en of er sprake is van herhaling (recidieve).
De strafmaat kan dus van persoon tot persoon verschillen.

Zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/vraag-en-antwoord/mag-ik-met-alcohol-op-deelnemen-aan-het-verkeer?utm_campaign=sea-t-verkeer_en_vervoer-a-verkeersveiligheid_alcohol_verkeer&utm_term={keyword&gclid=COXHzYTtrdMCFcWVGwodn2YH_g

Mvg - Sjaak

Naomi, 31-08-2015
Hallo ik had een alcoholcontrole en ik had 188 microgram geblazen, ik kan nergens vinden wat de boete dan bedraagt zou u me dat kunnen vertellen? Ik reed op een bromfiets en heb minder dan 5 jaar mijn rijbewijs. Reactie infoteur, 01-09-2015
Beste Naomi,

Zie het overzicht onder aan het artikel.
Bedragen zullen enkele procenten hoger zijn voor 2015.

Mvg - Sjaak

Visje, 26-09-2013
Als je de boete niet kunt betalen, kun je dan ook kiezen voor een taakstraf of gespreide betaling? Reactie infoteur, 03-10-2013
Beste Visje,

Sorry voor de late reactie in verband vakantie.
Je kunt het beste even bij onderstaande link kijken:
http://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/verkeershandhaving-0/alcohol-drugs/boetes_alcohol/

Mvg - Sjaak

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 03-01-2020
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.