Boete of sanctie bij verkeersovertredingen voor 2021

Boete of sanctie bij verkeersovertredingen voor 2021 Boete of sanctie bij verkeersovertredingen in Nederland, vastgesteld voor 2021. In Nederland kennen we vele verkeersregels, verkeersborden en verkeerstekens die het verkeer regelen, om de doorstroming en de veiligheid op de weg te waarborgen of te bevorderen. Alhoewel wel eens getwijfeld wordt aan de hoeveelheid geplaatste verkeersborden (Shared Space) en een overdaad aan verkeersregels, wordt naleving van de regels gecontroleerd en volgt bij het niet naleven van de regels een boete of sanctie. Bij de lichtere verkeersovertredingen wordt dit afgehandeld via de “Wet Mulder” en ontvangt u een geldelijke beschikking van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), voor de zwaardere overtredingen en misdrijven volgt een gang naar het OM. De meest voorkomende boete of sanctie voor bestuurders van een personenauto, gekoppeld aan het overtreden of negeren van verkeersregels en verkeerstekens op een rij!

Boetes volgens de Wet Mulder

Lichte verkeersovertredingen worden afgedaan via de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. In de volksmond is deze wet beter bekend als de “Wet Mulder”, genoemd naar de secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie en lid van de Raad van State; mr. dr. Albert Mulder. Invoering van de wet had en heeft tot doel om overtredingen op eenvoudige administratieve wijze af te handelen, zodat het justitieel apparaat –het Openbaar Ministerie- minder wordt belast. Onder de Wet Mulder vallen uitsluitend gedragingen, waarbij geen letsel aan personen is ontstaan of schade aan goederen is toegebracht.

Boete - bezwaar indienen bij CJIB

Strafrechtelijk ontvangt u nu na een (lichte) verkeersovertreding een transactievoorstel via de wet Mulder (M) dat u dient te betalen. Bent u het niet eens met dit voorstel, dan bestaat de mogelijkheid in beroep te gaan bij de Officier van Justitie. De boete hoeft nog niet betaald te worden totdat er helderheid bestaat over de aard van de overtreding.

Boete verkeersovertreding 2021

Boete, bekeuringen of sancties bij verkeersovertredingen in 2021. De boetebedragen kunnen opgelegd worden bij verkeersovertredingen of overtreding van de verkeersregels. Deze regels zijn vastgelegd in de Wegenverkeerswet, dan wel het RVV 1990 (Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990)

Wet Mulder - Verkeersovertredingen die vallen onder strafrecht

Een aantal overtredingen die tot 2015 onder de wet Mulder vielen, zijn overgebracht naar het strafrecht, waardoor veelplegers /recidive (in de volksmond "verkeershufters") uit de anonimiteit worden gehaald en via de rechter zwaarder bestraft kunnen worden voor:

Als bestuurder

 • Een blinde, voorzien van een blindenstok niet voor laten gaan.
 • Een bestuurder van een gehandicaptenvoertuig, die op een voetgangersoversteekplaats oversteekt of kennelijk op het punt staat over te steken, niet voor laten gaan.
 • Een voertuig inhalen vlak voor of op een voetgangersoversteekplaats.
 • Een andere bestuurder die links heeft voorgesorteerd en een teken geeft linksaf te willen slaan, links inhalen.
 • Een voetganger, die op een voetgangersoversteekplaats oversteekt of kennelijk op het punt staat over te steken, niet voor laten gaan.
 • Een persoon die zich moeilijk voortbeweegt niet voor laten gaan.
 • Als bestuurder van een motorrijtuig dat motorrijtuig niet op eerste vordering stilhouden.
 • Anders dan als bestuurder van een motorvoertuig waarmee sneller mag en kan worden gereden dan 60 kilometer per uur, een autosnelweg gebruiken.
 • Als bestuurder van een motorvoertuig op een autosnelweg keren.
 • Als bestuurder van een motorvoertuig op een autosnelweg achteruitrijden.
 • Als bestuurder van een motorvoertuig op een autosnelweg; deze op de rijbaan laten stilstaan.
 • Anders dan als bestuurder van een motorvoertuig waarmee sneller mag en kan worden gereden dan 50 kilometer per uur, een autoweg gebruiken.
 • Als bestuurder van een motorvoertuig op een autoweg keren.
 • Als bestuurder van een motorvoertuig op een autoweg achteruitrijden.
 • Als bestuurder van een motorvoertuig op een autoweg deze op de rijbaan laten stilstaan.

Als weggebruiker

 • Geen gevolg geven aan een door een opsporingsambtenaar ter zake van het verkeer op de weg gegeven aanwijzing.
 • Niet opvolgen van aanwijzingen gegeven door middel van verlichte transparant op personen‐, bedrijfsauto of motorfiets van; politie.
 • Niet stoppen voor een stopteken; gegeven door middel van een rode lamp.
 • Niet stoppen voor een stopteken; gegeven met een aan een politievoertuig aangebrachte verlichte transparant.
 • Niet opvolgen van de in de bijlage II RVV 1990 vastgestelde aanwijzingen; gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaar.
 • Bij verlicht rood kruis een rijstrook gebruiken.
 • Behoudens in noodgevallen als weggebruiker op een autosnelweg; over de vluchtstrook of vluchthaven rijden.
 • Behoudens in noodgevallen als weggebruiker op een autoweg over de vluchtstrook of vluchthaven rijden.

Eigenaar van een motorrijtuig is verantwoordelijk

Bij het begaan van een misdrijf hoeft geen staandehouding plaats te vinden en is de houder of eigenaar in eerste instantie verantwoordelijk. In dit geval geldt artikel 165 van de Wegenverkeerswet, namelijk:
 1. Indien een bij deze wet als misdrijf strafbaar gesteld feit wordt begaan door een bij de ontdekking van het feit onbekend gebleven bestuurder van een motorrijtuig, is de eigenaar of houder van dat motorrijtuig verplicht op vordering van een der in Artikel 159 bedoelde personen binnen een daarbij te stellen termijn, die ten minste achtenveertig uren bedraagt, de naam en het volledige adres van de bestuurder bekend te maken.
 2. Het eerste lid geldt niet, indien de eigenaar of houder niet heeft kunnen vaststellen wie de bestuurder was en hem daarvan redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt.

Boete, bekeuring, sanctie bij verkeersovertredingen in 2021

 • Om een opeenstapeling van sancties te voorkomen wordt per gebeurtenis voor ten hoogste drie gedragingen een sanctie opgelegd.
 • Bij minderjarigen van 12 tot 16 jaar worden de vastgestelde bedragen gehalveerd.
 • De hoogte van de boetes in het overzicht zijn gebaseerd op overtredingen, begaan door bestuurders van personenauto's.
 • Sancties hebben in de praktijk een codering of nummer en worden eventueel nader onderbouwd door de bevoegde ambtenaar.
 • Waar in het overzicht OM staat weergegeven gold tot en met 2015 een boetebedrag van 370 euro. Vanaf 2016 beslist de officier van justitie over de sanctie.

Omschrijving van de overtredingBoete in euro's
Plaats op de weg
Niet zoveel mogelijk rechts houden op:
 • Een auto(snel)weg.
 • Een andere weg dan auto(snel)weg.

150
250
Als bestuurder van een motorvoertuig:
 • Niet de rijbaan gebruiken door te rijden over het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad.
 • Niet de rijbaan gebruiken door stil te staan op het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad.

150

100
Met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken (rijden) als bestuurder van motorvoertuig. 140
Inhalen
Niet links inhalen. 250
Oprijden van kruispunten
Een kruispunt blokkeren. 250
Verlenen van voorrang
Geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts. 250
Geen voorrang verlenen aan bestuurders op verharde weg. 250
Geen voorrang verlenen aan bestuurder van een tram 250
Een overweg opgaan, terwijl men niet direct kan doorgaan en deze niet geheel vrij kan maken. 250
Doorsnijden militaire colonnes/uitvaartstoeten
Als weggebruiker een militaire colonne doorsnijden. 100
Als weggebruiker een uitvaartstoet van motorvoertuigen doorsnijden. 100
Afslaan
Afslaan zonder richting aan te geven. 100
Bij het afslaan niet het tegemoet komend verkeer voor laten gaan. 250
Bij het afslaan niet het verkeer naast/ rechts dicht achter voor laten gaan. 250
Bij het links afslaan de rechtsafslaande bestuurders niet voor laten gaan. 250
Signalen
Als bestuurder van een motorvoertuig geen geel of groen zwaai-, flits- of knipperlicht voeren bij werkzaamheden en omstandigheden, waarbij dit, ingevolge artikel 6 van de Regeling optische en geluidssignalen, verplicht is indien de kans bestaat dat dit motorvoertuig niet tijdig wordt opgemerkt.

Signalen geven in andere gevallen of op andere wijze dan is toegestaan voor signalen (bijv. claxonneren).
Voor beide
overtredingen
geldt een boete
van euro 100
Gebruik van lichten tijdens het rijden(verlichting zowel rijdend als stilstaand: Nacht - de periode tussen zonsondergang en zonsopgang
Geen dim- of grootlicht voeren bij:
 • Nacht, binnen de bebouwde kom.
 • Nacht buiten de bebouwde kom.
 • Dag, indien het zicht slecht is.

100
150
150
Groot licht voeren bij dag
Bij het tegenkomen van een andere weggebruiker, of bij het op korte afstand volgen van een ander voertuig. 150
Niet gelijktijdig branden van de achterlicht(en) met lichten aan de voorzijde.50
Bij nacht, binnen de bebouwde kom. 100
Bij nacht, buiten de bebouwde kom. 150
Bij dag, indien het zicht slecht is. 150
Niet gelijktijdig branden van de achterkentekenplaatverlichting met lichten aan de voorzijde.50
Anders dan bij mist, sneeuwval of regen, die het zicht ernstig belemmert mistlicht(en) aan de voorzijde voeren.100
Mistachterlicht voeren, indien het zicht door mist/sneeuwval niet minder dan 50 meter is.150
Gebruik van lichten tijdens het stilstaan
Bij nacht of bij dag, indien het zicht slecht is buiten de bebouwde kom op de rijbaan of op een parkeer-/vluchtstrook of -haven langs een auto(snel)weg geen licht voeren op een stilstaand motorvoertuig. 150
Bijzondere lichten
Als bestuurder van een motorvoertuig tegelijk met enig ander licht aan de voorzijde dagrijlicht voeren.
150
Naast het dimlicht/mistlicht andere verlichting aan de voorzijde voeren dan het (de) toegestane bermlicht, bochtlicht, hoeklicht, richtlicht, markerings- of staaklichten:
 • Bij nacht.
 • Bij dag, indien het zicht slecht is.
 • Voeren van verlichte transparant door ander voertuig of op andere wijze dan genoemd.
Voor alle
overtredingen
geldt een boete
van euro150
Autosnelwegen
Als bestuurder van een motorvoertuig op een autosnelweg:
 • Keren.
 • Achteruit rijden.
 • Op rijbaan motorvoertuig laten stilstaan.
OM
Behoudens in noodgevallen als weggebruiker op een autosnelweg:
Buiten noodzaak rijden over de vluchtstrook of vluchthaven.OM
Buiten noodzaak gebruik maken van de berm 140
Buiten noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven250
Als bestuurder van een samenstel van voertuigen dat langer is dan 7 meter, op een autosnelweg met drie of meer rijstroken in dezelfde richting een andere dan de twee meest rechts gelegen rijstroken gebruiken.250
Autowegen
Als bestuurder van een motorvoertuig op een autoweg:
 • Keren.
 • Achteruitrijden.
 • Rijbaan motorvoertuig laten stilstaan.
OM
Behoudens in noodgevallen als weggebruiker op een autoweg
Rijden over de vluchtstrook of vluchthavenOM
Gebruik maken van de berm.150
Stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven.250
Erven
Binnen een erf parkeren anders dan op daarvoor bestemde parkeerplaatsen 100
Voetgangers
Niet voor laten gaan van:
 • Een blinde voorzien van een blindenstok.
 • Een persoon die zich moeilijk voortbeweegt.
 • Voetganger (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken).
 • Gehandicaptenvoertuig (voornemens) op -voetgangersoversteekplaats (over te steken).
OM
Voorrangsvoertuigen
Voorrangsvoertuig niet voor laten gaan. 250
In- en uitstappende passagiers
Passagiers die bij een tram of autobus willen in- of uitstappen daartoe geen gelegenheid geven.400
Slepen
Bij slepen onderlinge afstand meer dan vijf meter 100
Bijzondere manoeuvres
Zonder het overige verkeer voor te laten gaan:
 • Wegrijden.
 • Achteruitrijden.
 • Uit een uitrit de weg oprijden.
 • Van de weg een inrit inrijden.
 • Keren.
 • Invoegen.
 • Uitvoegen.
 • Van rijstrook wisselen.
Voor alle
overtredingen
geldt een boete
van euro 250
Geen teken met de richtingaanwijzer of arm geven bij:
 • Wegrijden.
 • Inhalen.
 • Oprijden van de doorgaande rijbaan.
 • Verlaten van de doorgaande rijbaan.
 • Het wisselen van rijstrook.
 • Belangrijke zijdelingse verplaatsing.
Voor alle
overtredingen
geldt een boete
van euro 100
Een autobus geen gelegenheid geven weg te rijden van een halte.150
Onnodig geluid
Onnodig geluid veroorzaken. 400
Gevarendriehoek
Geen gevarendriehoek plaatsen bij een obstakel (stilstaand motorvoertuig of aanhangwagen). 150
Zitplaatsen
Tijdens deelname aan het verkeer als bestuurder of passagier niet op de voor hem/haar bestemde zitplaats zitten en/of als bestuurder (een) passagier(s) vervoeren terwijl deze/die niet op een zitplaats zit(ten) geldt niet voor: bus met staanplaatsen of incidenteel gebruik gangpad/toilet andere bus; kind < 3 jr in bus;passagiers < 18 jr en < 1.35 m, bij gebruik kinderzitplaats met gordels; vervoer rolstoelpassagiers; 1 persoon > 8 jr op bagagedrager fiets (geen snorfiets); passagier op ligplaats.150
Autogordels en kinderbeveiligingssystemen
 • Zonder autogordel (geldt voor bestuurder en / of passagier(s))
 • Passagier vervoeren jonger dan 12 jaar en korter dan 1.35 m die geen gebruikmaakt van een kinderbeveiligingssysteem.
 • Passagier vervoeren jonger dan 12 jaar met een lengte van 1.35 m of meer die geen gebruik maakt van een autogordel.
 • Voorin passagier vervoeren van 3 tot 18 jaar en korter dan 1.35 m, terwijl geen autogordel of goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem aanwezig is.
 • Passagier vervoeren jonger dan 3 jaar, terwijl geen autogordel of kinderbeveiligingssysteem beschikbaar is.
 • Terwijl de zitplaatsen voor passagiers zijn voorzien van autogordels, meer passagiers vervoeren dan er autogordels aanwezig zijn.
 • Passagier jonger dan 18 jaar vervoeren in naar achteren gericht kinderzitje op passagierszitplaats, terwijl voorairbag niet is uitgeschakeld.
 • In een taxi op een van de voorste zitplaatsen (een) passagier(s) vervoeren jonger dan 18 jaar en met een lengte van minder dan 1.35 m, terwijl geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is.
 • (een) passagier (s) jonger dan 12 jaar vervoeren terwijl de autogordel, de veiligheidsgordel of het kinderbeveiligingssysteem wordt gebruikt op een wijze die de beschermende werking ervan negatief beïnvloedt of kan beïnvloeden de autogordel, de veiligheids-gordel of het kinderbeveiligingssysteem gebruiken op een wijze die de beschermende werking ervan negatief beïnvloedt of kan beïnvloeden.
 • Rolstoelpassagier vervoeren zonder dat deze gebruik maakt van veiligheidsgordel die deel uitmaakt van motorvoertuig of van systeem waarmee de rolstoel aan de vloer is bevestigd.
Voor alle
overtredingen
geldt een boete
van euro 150
Rolstoelpassagier vervoeren zonder dat de stabiliteit van de rolstoel en de veiligheid van de passagier worden gewaarborgd. 250
Gebruik van mobiele telecommunicatieapparatuur
Tijdens het rijden een mobiele telefoon vast houden. 250
Vervoer van personen in of op aanhangwagens en in laadruimten personen vervoeren
In de gesloten laadruimte van een motorvoertuig, geldt niet voor laadruimte (dieren) ambulance, reddingsbrigade of rolstoelvervoer. 150
In de open laadruimte van een motorvoertuig, dan wel in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig.
250
Verkeersborden (Zie: Verkeersborden Nederland)
Geen voorrang verlenen (B6). 250
Niet stoppen bij stopbord (B7). 150
Geen voorrang verlenen (B7). 250
Niet stoppen en geen voorrang verlenen bord B6, bord B7. 250
Handelen in strijd met geslotenverklaring:
In beide richtingen de weg gebruiken (C1). 100
In beide richtingen (C1) weg(gedeelte) bestemd voor aangewezen categorie(ën) voertuigen (doelgroepstroken) bord C1, bord C2.150
Eenrichtingsweg overige wegen (C2).150
Eenrichtingsweg (C3).150
Eenrichtingsweg (C4) bord C3 bord C4. 150
Motorvoertuig op meer dan twee wielen (C6).100
Motorvoertuig met aanhangwagen (C10) bord C10 bord C11. 100
Alle motorvoertuigen (C12).100
(samenstel van) voertuigen langer dan aangegeven (C17). 150
Voertuigen breder dan aangegeven (C18) bord C18 bord C19.150
Voertuigen hoger dan aangegeven (C19) bord C20 bord C21.150
Rijden in strijd met verplichte rijrichting
 • Op rotonde (D1.)
 • Bij gebod voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft (D2).
 • Bij gebod tot het volgen van de aangegeven rijrichting (D4).
 • Bij gebod tot het volgen van de aangegeven rijrichting (D5).
 • Bij gebod tot het volgen van één van de aangegeven rijrichtingen (D6).
 • Bij gebod tot het volgen van één van de aangegeven rijrichtingen (D7).
Voor alle
overtredingen
geldt een boete
van euro 100
Parkeerverboden op borden
Parkeren in strijd met parkeerverbod/parkeerverbodszone (E1). 100
Laten staan in strijd met verbod stil te staan (E2). 100
Geboden en verboden
Inhalen in strijd met inhaalverbod (F1). 250
Doorgaan in strijd met verbod door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting (F5). 150
Keren in strijd met keerverbod (F7). 150
Niet stoppen bij stopgebod (F10).240
Als bestuurder van een motorvoertuig, niet zijnde een lijnbus, in strijd met bord F13 gebruik maken van een uitsluitend voor lijnbussen bestemde rijbaan of rijstrook.100
Als bestuurder van een motorvoertuig in strijd met bord F15 gebruik maken van een uitsluitend voor trams bestemde rijbaan of rijstrook.100
Als bestuurder van een motorvoertuig, niet zijnde een lijnbus, in strijd met bord F17 gebruik maken van een uitsluitend voor lijnbussen en trams bestemde rijbaan of rijstrook. 100
Als bestuurder van een motorvoertuig, niet zijnde een vrachtauto of lijnbus, in strijd met bord F19 gebruik maken van een uitsluitend voor vrachtauto's en lijnbussen bestemde rijbaan of rijstrook. 100
Als bestuurder van een motorvoertuig, niet zijnde een vrachtauto, in strijd met bord F21 gebruik maken van een uitsluitend voor vrachtauto's bestemde rijbaan of rijstrook. 100
Verkeerslichten (driekleurig verkeerslicht)
Niet doorgaan bij groen licht. 150
Niet stoppen voor rood licht. 250
Tweekleurig verkeerslicht
Niet stoppen voor rood licht. 250
Overweglichten
Niet stoppen voor rood knipperend overweglicht.250
Bruglichten
Niet stoppen voor rood (knipperend) bruglicht. 250
Rijstrooklichten
Rijstrook aangeduid met verlicht rood kruis gebruiken. OM
Rijstrook aangeduid met rijstrooklicht “BUS” gebruiken. 150
Toeritdosering
Niet stoppen voor rood bij toeritdosering. 100
Verkeerstekens op het wegdek
Doorgetrokken streep tussen rijstroken/op paden met verkeer in één richting als bestuurder de zich niet langs de rand van de rijbaanverharding bevindende doorgetrokken streep overschrijden met verkeer in een richting.150
 • Als bestuurder de zich niet langs de rand van de rijbaanverharding bevindende doorgetrokken streep overschrijden met verkeer in beide richtingen.
 • Verdrijvingsvlak gebruiken.
 • Als bestuurder een puntstuk gebruiken niet van toepassing indien bestuurder spitsstrook volgt, die splitsing of samenvoeging van wegen, rijstroken of rijbanen passeert.
 • Andere richting volgen dan richting van voorsorteervak.
 • Na verlaten van doorgaande rijbaan andere richting volgen dan richting die pijlen op uitrijstrook aangeven.
Voor alle
overtredingen
geldt een boete
van Euro 250
Niet stoppen voor stopstreep stopt wel maar niet voor streep.100
Bij haaietanden geen voorrang verlenen aan bestuurders op kruisende weg. 250
Als weggebruiker, anders dan als bestuurder van een lijnbus, autobus of tram, gebruik maken van een busbaan of -strook aangeduid met “BUS”.150
Als weggebruiker, anders dan als bestuurder van een lijnbus of tram, gebruik maken van een busbaan of - strook aangeduid met: “LIJNBUS”. 150
Aanwijzingen
Verplichtingen weggebruikers:
 • Niet opvolgen stopteken dmv een rode lamp.
 • Niet opvolgen verlichte politietransparant.
 • Niet opvolgen verlichte transparant weginspecteur Rijkswaterstaat.
OM
Niet opvolgen aanwijzing:
 • Verkeersbrigadier bord F10.
 • Gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaar bevoegdheid.
 • Gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersregelaar.
 • Gegeven met verlichte transparant op voertuig van politie.
 • Gegeven met verlichte transparant op voertuig van Rijkswaterstaat of bedrijfsauto van transportbegeleider.
OM

* *PL.V = plaatselijke verordening

Lees verder

© 2012 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Asociaal verkeersgedrag - Boete via strafrechtAsociaal verkeersgedrag - Boete via strafrechtDe asociale automobilist -in de volksmond en de media ook wel asomobilisten of "verkeershufters" genoemd- worden per 1 j…
Hoogte boetes en bekeuringen bij verkeersovertredingenHoogte boetes en bekeuringen bij verkeersovertredingenDe hoogte van een verkeersboete hangt af van de overtreding die er heeft plaats gevonden. Des te gevaarlijker de overtre…
Ins en outs van de Wet MulderIns en outs van de Wet MulderDe Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften, beter bekend als de Wet Mulder, is in het leven geroe…
Verplichte vrije dagen 2020 en 2021 en schoolvakantiesVerplichte vrije dagen 2020 en 2021 en schoolvakantiesWat zijn in 2022 en 2023 de verplichte vrije dagen en schoolvakanties, wat zijn de data? Wie werkt heeft bovenop deze ve…

Mijn kind moet met het openbaar vervoer (OV) reizen, help!Mijn kind moet met het openbaar vervoer (OV) reizen, help!Elk jaar als de scholen weer beginnen staan er rijen met hopeloze ouders bij het station of bij punten waar u buskaarten…
Vouwwagen kopen: Waar moet je op letten en wat is de prijs?De vouwwagen is terug van weg geweest en met name, omdat de prijs veel lager ligt dan die van een camper of kampeerauto,…
Bronnen en referenties
 • Openbaar Ministerie
 • Ministerie Verkeer en Waterstaat
 • Autorij-instructie Pré-B
Reacties

Manni, 30-10-2020
Zojuist staande gehouden door agent, bij een tijdelijke wegafsluiting gaf ik richting aan naar links, terwijl rijrichting naar rechts is. Ik merkte laat op om alsnog naar rechts te gaan. Stopte, voor het uiteindelijke verkeersbord, en wilde iets naar achteren om alsnog naar rechts te gaan. Agent is van mening dat ik de intentie had om links te gaan, omdat mijn richttingaanwijzer naar links stond en vind dit een boete waard. Dus concreet, knipperlicht maar links, niet helemaal naar links gereden, niet voorbij het verkeersbord. Wilde alsnog naar verplichte rijrichting, maar wordt door agent niet geaccepteerd.
Is hier mogelijkheid voor bezwaar. Reactie infoteur, 31-10-2020
Beste Manni,

Formeel zou de agent je gedrag als omschreven beoordeeld kunnen hebben. Je kunt -met onderbouwing- bezwaar proberen in te dienen.
Zie: https://www.cjib.nl/ik-ben-het-niet-eens-met-een-verkeersboete

Mvg - Sjaak

Soof, 24-09-2020
Beste,

Ik en een vriendin reden op een elektrische scooter (van een lease bedrijf op mijn naam).
1.5 maand later krijg ik via dit bedrijf te horen - die een melding had ontvangen van het CJIB - dat er geen voorrang was verleend aan een voetganger.
Dit was doorgegeven door een politie agent in zijn privé tijd in privé kleding. Geen bewijs, alleen zijn constatering.
Aangezien het zo lang geleden is kan ik me niet meer herinneren wat de precieze situatie is geweest, ik heb zelf ook geen bewijsstukken om aan te tonen dat dit niet zo was.
Aangezien dit een Strafrechtelijk verkeersdelict is zal dit mij behalve €390 ook nog eens een aantekening op mijn strafblad kosten.

Vervelende is dat mijn vriendin op de scooter reed, maar helaas op mijn naam. Mocht ik dit aangeven kost het €500 extra voor het lease bedrijf omdat ik een “derde heb laten rijden”.

Mocht u enig advies willen verschaffen ben ik u zeer dankbaar. Reactie infoteur, 25-09-2020
Beste Soof,

Het niet voor laten gaan van een voetganger geldt zwaar en is enige jaren geleden inderdaad overgebracht naar het trafrecht. Ook een politiebeambte in burger of tijdens de vrije tijd heeft de bevoegdheid een overtreding -24/7- te signaleren, te registreren en door te geven.
Voor welke afwikkeling je gaat, kun je alleen zelf bepalen, maar de bekeuring lijkt helaas terecht.

Mvg - Sjaak

Frans V. Londen, 20-09-2020
Ik reed 11sept op de huissenseweg in arnhem werd terecht aangehouden en bekeurd want ik reed aan de verkeerde kant van de weg. De betreffende agent zei dat kost €95,= en €9,00 administratie kosten. Maar heb n giro binnen gekregen van €240=en €9,= kosten. Beetje vreemd dit Reactie infoteur, 21-09-2020
Beste Frans,

Heb je de code op de beschikking voor mij? Ik vermoed namelijk dat je uiteindelijk bekeurd bent naar de inhoud van artikel 5 van de Wegenverkeerswet. Dit luidt:
"Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd"

Mvg - Sjaak

F., 26-08-2020
Beste,

Ik reed gister op de Rivum Boulevard in Capelle aan den Ijssel. Bij de verkeerslicht ten hoogte bij het Restaurant Masha, heb ik gekeerd terwijl er een keerverbod bord staat. Ik zag bij het bedrijf Breur camera's staan en vroeg me af of ik hier een boete voor kan krijgen? Reactie infoteur, 27-08-2020
Beste F,

Als de camera is geplaatst om de situatie op het bewuste kruispunt te registreren, kan het zijn dat er een boete volgt (ken de situatie ter plekke niet)

Mvg - Sjaak

Job Veerman, 27-05-2020
Ik reed vanochtend op de A5 via Amsterdam naar Zwanenburg. Ik reed op de rechter rijstrook en opeens zag ik een matrix bord waarop stond dat ik zachter moest gaan rijden. Verderop zag ik een soort geel busje staan met 2 mannen die ook gele/oranje hesjes aanhadden. Een van de mannen leek iets van een telefoon te gebruiken om foto’s te maken en ging met zijn apparaat op en neer. Toen ik op naar de borden keek zag ik dat ik links moest invoegen, alleen hier had ik te weinig ruimte voor. Het volgende bord wat ik zag had een rood kruis en ik heb voor dit bord ingevoegd. Omdat ik schrok van de mannen langs de weg heb ik mijn snelheid eruit gehaald zodat ik daardoor ook kon invoegen op de linker rijstrook. De man die foto’s zat te nemen heeft er ook een van mijn auto gemaakt en ik vraag me nu de hele dag al af wat dit had kunnen zijn en of het ernstige gevolgen kan hebben. Reactie infoteur, 28-05-2020
Beste Job,

Als je conform de borden en/of aanwijzingen tijdig hebt gereageerd en gehandeld zal dit geen gevolgen hebben. Je hebt dan tenslotte geen verkeersovertreding begaan. Wat de reden van het nemen van de foto's kan zijn geweest?

Mvg - Sjaak

Patrick K., 25-05-2020
Geachte,
Wij zijn al geruime tijd werkzaam als krantenbezorger voor de Persgroep. Onze werktijden liggen tussen 3.30 uur en 7.00 uur dagelijks. Een van onze abonnees bevindt zich in een nieuwbouwwijk. De wegen worden momenteel aangelegd, waardoor we geconfronteerd worden met inrijverboden en afzettingen met hekken. Vanaf geen enkele kant kunnen de woningen worden bereikt zonder een van die hekken te verplaatsen en het verbod te negeren. Onze werkgever eist van ons dat we dat toch doen, want: De krant moet bezorgd worden!
Lopen wij risico op een boete als we 'betrapt' worden en zo ja, hoe hoog zal die naar verwachting zijn?
Kan en mag een werkgever verwachten dat zijn werknemers dit soort overtredingen maken ten behoeve van de bezorging van de krant?

Graag uw reactie/advies in deze. Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste Patrick,

Ik neem aan dat verkeersbord C1 is geplaatst (rond, wit en rode rand) Officieel zou deze weg -zonder onderbord dat anders bepaalt- alleen lopend betreden mogen worden. Ik weet niet of het een enkele krant betreft of dat er kranten bij een agentschap bezorgd moet worden? Lopend of met een steekkarretje zou het dus mogen, met een voertuig feitelijk niet. Kan me voorstellen dat dit een probleem kan zijn, maar een werkgever kan niet eisen dat je de wet overtreedt, ook al zal het tussen 3.30 en 7.00 met de controle niet zo'n vaart zal lopen. Een dergelijk bord kan ook geplaatst zijn omdat de weg(en) (nog) niet veilig is/zijin. Hoe zit het met de toegankelijkheid voor de bewoners? Veelal geldt er een uitzondering voor bestemmingsverkeer, waar je bij bezorgen van een krant onder valt. Hoop dat het voldoende duidelijk is?

Mvg - Sjaak

Van Bouchaute Dirk, 18-05-2020
Geachte, heb een boete gekregen voor te snel rijden (reed 78 waar 70 toegelaten is). Was wel voertuig aan het voorbijsteken die max. 65km/ u reed. Men moet toch een actie zo snel mogelijk uitvoeren? Grt, Dirk Reactie infoteur, 19-05-2020
Beste Dirk,

Klop dat je een actie zo snel mogelijk moet uitvoeren, maar wel met inachtneming van de toegestane maximum snelheid. In nood kan het zijn dat er tijdelijk wat sneller gereden moet worden. Voor correctie is de snelheid waarschijnlijk boven de 80 geweest.

Mvg - Sjaak

Mika, 09-05-2020
Hallo,

Laatst kwam ik op de snelweg een situatie tegen met een rijbaan met rood kruis, echter moest ik daar mijn afslag hebben en zag ik verder geen afzetting. En ben dus over de strook met rood kruis gereden om de afslag te nemen, toen zag ik verderop pas een politiewagen staan zonder verdere afzetting/signalen/waarschuwingsborden of pillonen. Ik ben toen gelijk weer terug ingevoegd. Het was verder niet druk op de weg en heb niks van een gevaarlijke situatie gezien waarvoor het rode kruis zou zijn. Heeft het zin om tegen de boete in verzet te gaan? Feitcode R610 Reactie infoteur, 11-05-2020
Beste Mika,

Nee, dat zal geen zin hebben omdat een rood kruis tijdig gesignaleerd kan worden en die strook dan absoluut niet bereden mag worden. Een paar jaar terug is deze overtreding overgebracht van de wet Mulder (geldelijke boete) naar het strafrecht (OM)
Er hoeft geen waarneembare activiteit te zijn… men zal een rijstrook niet langer afsluiten dan strikt noodzakelijk is om een veilige afhandeling te waarborgen van…?
Mocht je rijgedrag (terug invoegen) tot een gevaarlijke situatie leiden, dan kan dit een andere/tweede boet opleveren, maar staat los van het rode kruis.

Mvg - Sjaak

Rens, 24-04-2020
Hallo,
Ik heb een boete ontvangen voor het gebruiken van een puntstuk. Er heeft geen staandehouding plaatsgevonden. Tevens kan ik geen foto aanvragen, ik zou eerst in beroep moeten gaan. (via CJIB is geen foto geüpload en de politie kan geen foto verschaffen)
Nu vraag ik me af of iemand me kan vertellen of ik in me gelijk sta, anders vind ik het zonde om de boete aan te vechten.

Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 24-04-2020
Beste Rens,

Er hoeft geen foto te zijn en/of een staandehouding plaats te vinden, signaleren door een bevoegde beambte is voldoende.

Mvg - Sjaak

Pkm, 03-04-2020
Hallo, ik ben vandaag staande gehouden door een agent, ivm te weinig afstand op een N weg, uiteraard niet bewust maar ja, de agent vertelde mij dat de officier van justitie de boete gaat bepalen, ik heb mijn rijbewijs nu goed 10 jaar, zoiets nog nooit meegemaakt, en vroeg mij af hoe hoog zo'n boete kan zijn. Reactie infoteur, 06-04-2020
Beste Pkm,

De informatie die de agent je heeft gegeven is correct. Het "bumperkleven" is overgeheveld naar het strafrecht; dit houdt in dat de hoogte van de boete mede afhankelijk zal zijn van je verkeersverleden (herhaling/recidive). De officier van justitie zal mede rekening houden met de situatie waarbinnen de overtreding heeft plaatsgevonden en de mate van het gevaarscheppend gedrag zoals b.v.: binnen of buiten bebouwde kom, autosnelweg of autoweg, maximum toegestane snelheid etc.
Over de hoogte van het boetebedrag kan ik helaas weinig zeggen, maar reken wel op een behoorlijk bedrag.

Mvg - Sjaak

Richard, 01-04-2020
Spontaan viel er een bekeuring op de deurmat mbt het 'vasthouden van een mobiel'. Ik weet echt nergens van en ben zelf een voorstander van handsfree. Ik ben ook niet staande gehouden. Wel beschikt bij mobiel over een magnetisch hoesje waar mijn pasje in zitten. Deze is altijd los van de telefoon in de auto aanwezig. Wellicht heb ik dit hoesje vastgepakt om alvast naar mijn laadpasje te zoeken?

Kan ik hier bezwaar tegen maken? Maak ik kans? Voelt echt niet ok!

Met vriendelijke groet, Richard Reactie infoteur, 02-04-2020
Beste Richard,

Staandehouding is niet nodig, signalering door een bevoegde ambtenaar is voldoende. Voor een beambte is niet te constateren of je een mobiel alleen vasthoudt of deze ook daadwerkelijk gebruikt (als dit het geval was). Bezwaar maken zal denk ik geen zin hebben, ook al was de bedoeling niet verkeerd.
Zie ook: https://www.cjib.nl/ik-ben-het-niet-eens-met-een-verkeersboete

Mvg - Sjaak

Dennes, 27-03-2020
Mijn vraag is

We zitten met 6 man in een huis en rijden ook met een bouwvakker bus naar het werk.

Kunnen we nu een boete krijgen, wat zijn de regels hiervoor? Reactie infoteur, 30-03-2020
Beste Dennes,

Ik neem aan dat je op de corona maatregelen doelt? Voor zover ik kan beoordelen worden jullie gezien als huisgenoten en dan zou dit geen probleem moeten zijn. Zolang er geen klachten zijn bij één van jullie hoef je ook niet in thuisisolatie en zou je met het busje naar het werk kunnen.

Mvg - Sjaak

A., 26-03-2020
Door de corona is mijn vraag mag ik met meer dan 1 persoon in de auto zitten? 2 of 3 mensen? Reactie infoteur, 26-03-2020
Beste A,

Daar geldt geen officiële beperking voor, zeker niet als het familie is. Maar of het verstandig is… de minimale 1.5 meter is niet aan te houden. Autorijllessen bijvoorbeeld zijn niet meer toegestaan.

Mvg - Sjaak

Laga, 20-02-2020
Beste,
Ik probeer antwoord te krijgen op het volgende: Ik ben tegengehouden door agenten in Brussel stad voor de volgende overtreding: Het rijden over de trambedding, men beweert dat ik dat enkele 100 den meter deed, werkelijkheid is 10 a15 meter op de trambedding om in een leeg vak dat naar links afslaan mogelijk maakt te gaan staan. Boete volgens de agenten 174 euro? Is dit geen overtreding eerste graad?80 of 90 euro? en: tijdens de controle stelde men vast dat mijn nummerplaat, de originele achteraan, vastgemaakt is rechts boven en onder door middel van vijzen, en links onder en boven door middel van spanbanden, in de voorziene gaten uiteraard, volgens de agenten niet conform en dus slecht bevestigd boete 80 euro?
Kan dit kloppen? Reactie infoteur, 21-02-2020
Beste Laga,

Het niet volgen van de rijbaan zou tot een minnelijke schikking van 174 euro kunnen leiden (artikel 9) https://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/109-art9-
Alhoewel het vergezocht is zou de visie van de beambte kunnen zijn dat de kentekenplaat niet deugdelijk bevestigd was. Mits het kenteken nog goed leesbaar was. Maar de 174 euro suggereert dat het alleen om de eerste overtreding gaat.
Eventueel kun je hier informatie inwinnen:
https://www.politie.be/5907/

Mvg - Sjaak

Adri van Ee, 27-12-2019
Tijdens een evenement ben ik door een verkeersregelaar langs een bord met geslotenverklaring met uitgezonderd bestemming verkeer gestuurd om mijn auto 30 meter voorbij het bord te parkeren. Toen ik terug kwam stond een boa mijn auto te bekeuren. Ik gaf aan dat ik door een verkeesregelaar daar werd neer gezet. De boa gaf aan dat ik er wel mocht staan maar niet mocht komen dus alstublieft 95 euro. en nog zeker 10 auto, s werden bekeurd. Ben met mijn bon naar de verkeersregelaar gaan.
Maar gaf aan dat de boa niet voor rede vatbaar was en maar moesten uitzoeken bij de rechter. Mochten de Verkeersregelaars mij daar neerzetten. We moeten deze mensen toch gehoorzaam zijn. Reactie infoteur, 27-12-2019
Beste Adri,

Het lijkt me de moeite waard om bezwaar in te dienen omdat je de aanwijzingen van een verkeesrregelaar hebt opgevolgd. Het zou mooi zijn als je dit met andere "overtreders" zou kunnen doen. Zijn de gegevens van de verkeersregelaar en/of het bedrijf voor wie hij of zij werkt bekend?
Zie: https://www.cjib.nl/ik-ben-het-niet-eens-met-een-verkeersboete

Mvg - Sjaak

Dave, 23-10-2019
Beste,
Boete ontvangen voor het met auto inrijden van een eenrichtingsstraat. Situatie; ik rijd in centrum van de stad per ongeluk deze straat in, kom tot de conclusie dat ik verkeerd zit dus neem de eerste straat links, met alarmlicht (+/- 30 mtr verder) (toegang tot parkeerterrein) om fout te herstellen. Verderop, andere kant van de straat 2 BOA's op de fiets, aan het einde van de straat. Ik zie ze overleggen, maar geven geen stopteken. Ik steek mijn hand nog op als teken van 'sorry, verkeerd' en rijd in de juiste richting de straat uit. Een van de Boa's zet al fietsend de achtervolging in. Ik voel me opgejaagd, maar zie steeds geen stopteken, dus blijf rijden. Zeker 2 kilometer is zij mij blijven achtervolgen, tot ik haar op een ogenblik niet meer kan zien in mijn achteruitrijspiegel. Nu, 3 weken later bekeuring binnen van € 149,00. Maak ik kans wanneer ik bezwaar aanteken? Reactie infoteur, 23-10-2019
Beste Dave,

Ik geef je helaas weinig kans bij bezwaar maken, alhoewel ik niet op de stoel van het CJIB zit. 30 meter aan de verboden zijde een éénrichtingsweg inrijden is best wel veel. Per ongeluk of niet, dat is door BOA's of ander bevoegd gezag helaas onmogelijk te beoordelen.

Mvg - Sjaak

Boezie, 15-05-2019
Ik heb onlangs een boete gehad met feitcode F1. Er was een auto voor mij die afsloeg. Ik haalde me half in. De inhaling vond plaats voor het bord F1. Is de boete van 240 terecht. Reactie infoteur, 16-05-2019
Beste Boezie,

Ligt er aan of de inhaalactie al was afgerond vóór passage van het verkeersbord F1 én of er eerder al niet een doorgetrokken streep was aangebracht. Is dit beide niet het geval, dan is de boete niet terecht. Maar… of dit aan te tonen is?

Mvg - Sjaak

S. Ouarssasse, 10-04-2019
Goedendag,
Een paar dagen geleden reed er een motoragent al enige tijd achter me. Het was best warm dus besloot ik het raampje open te klikken. Er vloog iets kleins uit het raam.
De agent hield mij staande en schreef een bekeuring voor me uit. Ik legde de politieagent uit dat dit per ongeluk was nadat ik het raampje had opengedaan. De agent weigerde te luisteren. Enig idee of bezwaar aantekenen zin heeft. Als je iets verkeerds doet en je krijgt een bekeuring kan je daar lering uittrekken… maar zo is het echt pijnlijk. Reactie infoteur, 10-04-2019
Beste Ouarssasse,

Bezwaar indienen zal helaas niet zo veel zin hebben. Het is namelijk nooit hard te maken dat dit per ongeluk gebeurde en de visie van de dienstdoende agent zal hierin de doorslag geven.

Mvg - Sjaak

Wim, 07-02-2019
Goedenmiddag, ik heb een ladder 2 straten ver in mijn auto vervoerd. Hij stak 20 cm uit en achterklep kon niet dicht. Achterklep open gelaten en langzaam gereden Ladder niet gezekerd omdat het maar een klein stukje uitstak en m.i. niet naar buiten kon schuiven. Nu boete van €380 ivm gevaar van vallen lading. Is dat terecht niet een beetje erg veel?
Met vriendelijke groet, Wim Reactie infoteur, 07-02-2019
Beste Wim,

Betreft het code P061? Het boetebedrag is inderdaad erg hoog, maar helaas kan hier een boete van 380 euro voor worden opgelegd.

Mvg - Sjaak

Danielle Elsinghorst, 22-01-2019
We hebben 3x dezelfde boete gekregen met de vrachtwagen, op 3 dagen binnen 1 week voor hetzelfde vergrijp. Vrachtwagen stond op de parade stil voor werkzaamheden evenement. Deze is langer dan 10 m. Hiermee mag ik niet in de binnenstad van Den Bosch, tenzij ik een ontheffing zou hebben aangevraagd. De boete bedraagt 239 euro, feitcode R554c. Dit klopt mijns inziens niet, omdat dit gaat over milieuzone. We hebben een euro 5 vrachtwagen waarmee we de milieuzone in mogen. Onder het verbodsbord C7 stond milieuzone en een onderbord met "uitgezonderd korter dan 10 m". Het boetebedrag voor een te lange vrachtwagen voor verkeersbord c17 is maar 140 euro. Klopt de feitcode en het boetebedrag dan wel? Reactie infoteur, 23-01-2019
Beste Danielle,

Betreft het parkeren zonder dat de auto in die drie dagen verplaatst is geweest? Dan zou drie maal bekeuren voor eenzelfde vergrijp namelijk ook niet kunnen.
Zoals je het omschrijft zou de boete m.i. niet terecht zijn opgelegd. Er lijkt nog al wat verwarring te bestaan over het beleid binnen de (niet uniforme) milieuzones (ook bij mij). Het beste kun je contact opnemen met de plaatselijke politie om het probleem voor te leggen.
Online bezwaar indienen kan ook:
https://www.cjib.nl/ik-ben-het-niet-eens-met-een-verkeersboete
Handelen in strijd met geslotenverklaring: R 554 c - vrachtauto’s in als milieuzone aangeduid gebied (C7) 240

Mvg - Sjaak

Karin, 16-11-2018
Hallo, mijn zoon is net aangehouden voor het rijden met een tandemasser zonder E rijbewijs. Ik voel me schuldig, mijn tip was om 1 te huren, alleen daar waren op dat moment alleen tandemassers. We dachten dat het mocht tot 750 kilo. Nu weten we dat dat niet zo is. Gevolg, officier van justitie gaat de straf bepalen. Dit kost hem dan 2 punten + boete (of en rijbewijs?). Wat zal de sanctie zijn? Hij zou als vrijwilliger even een goede daad doen voor de scouting, iets ophalen. :( Reactie infoteur, 18-11-2018
Beste Karin,
Sorry voor de late reactie. Ik kom op het volgende:
"Als bestuurder van een voertuig rijden (terwijl):
het niet in overeenstemming is met de gegevens op de kentekencard, het kentekenbewijs of met de in het kentekenregister vermelde gegevens"
Hierbij bepaalt de officier inderdaad de strafmaat en is op de persoon (je zoon) afgestemd. Dit is individueel verschillend en afhankelijk van het "verkeersverleden"
Verder speelt het volgende:
"De op de kentekencard of het kentekenbewijs of in het kentekenregister vermelde toegestane maximum massa (van het samenstel) wordt overschreden of de som van de aslasten in beladen toestand" Boete 140 tot 470 euro, afhankelijk van de overschrijding.
Zie ook:
https://auto-en-vervoer.infonu.nl/transport/10162-verkeer-auto-afmetingen-lading-aanhangwagen.html
Een concreter antwoord kan ik helaas niet geven, omdat het individueel kan verschillen. Was de aanhanger plus toegestane massa niet zwaarder dan 750 kg.

Andre, 14-02-2018
Beste meneer Sjaak,

Enkele dagen geleden een boete gehad van 239 euro van het CJIB met de volgende feitcode: "Bij op wegdek aangebrachte "haaientanden" geen voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg. (feitcode R621)"
Google maps lokatie: https://www.google.nl/maps/@51.9559165,4.5163428,3a, 75y, 160.82h, 83.54t/data=!3m6!1e1!3m4!1sFN_u4F7eScL2NIq9Kb5iwA!2e0!7i13312!8i6656
Ik weet echter zeer zeker dat er op het moment van de vermeende overtreding geen sprake was van verkeer van links. Ik snap daarom ook totaal niet waarop dit gebaseerd is. Ik kom al 10 jaar elke dag op die plaats en ken de verkeerssituatie door en door.
Ik heb ook geen politie gezien in de buurt. Heeft het zin om hier tegen in bezwaar te gaan?

Ik verneem het graag! Reactie infoteur, 15-02-2018
Beste Andre,

Ik neem aan dat je rechts af sloeg? Dit omdat je alleen verkeer van links noemt? Het gaat in andere gevallen om alle bestuurders van links en rechts, inclusief fietsers e.d. Is er iets bij één van de drie stappen verkeerd gegaan? VOP, fietspad en kruisende weg?
Het boetebedrag -inclusief 9 euro administratiekosten zou kunnen kloppen (behalve VOP). Bezwaar indienen zal lastig worden, omdat je -zonder getuigen- nooit zal kunnen bewijzen dat de situatie is zoals je schetst. Een bevoegde beambte mag in dit geval verbaliseren aan de hand van het kenteken; staandehouding is niet noodzakelijk.

Mvg - Sjaak

Carla, 23-03-2017
Beste meneer Sjaak,
Conclusie: gewoon boete betalen, een bezwaar indienen zal wel niet gehonoreerd worden.
Al doende kan ik zeggen dat men er van leert en ik in het vervolg de hond ook aanlijn in de auto. Bedankt voor uw tijd en aandacht in deze zaak.
Mvg. Carla. Reactie infoteur, 24-03-2017
Jammer Carla. Alhoewel het wel een potentieel gevaar kan zijn is het zonde van het geld.
Overigens hoeft de hond niet per definitie aangelijnd te zijn, als hij of zij maar geen gevaar oplevert (achterbank, kofferbak).

Mvg - Sjaak

Carla, 23-03-2017
23-03-2017
De schikking is inmiddels binnen.
Feltcode P030.

Ben benieuwd.
M.vr.gr. Carla. Reactie infoteur, 23-03-2017
Bedankt voor de aanvulling Carla.
Het betreft hier het volgende:
" P 030 hij wordt gehinderd door passagiers, lading of op andere wijze " ( € 230)

Je kunt eventueel online bezwaar indienen via:
https://www.cjib.nl/bent-u-het-niet-eens-met-een-verkeersboete

Of het gehonoreerd zal worden, kan ik helaas niet beoordelen.

Mvg - Sjaak

Carla, 17-03-2017
Beste Meneer Sjaak,
Bedankt voor uw uitspraak tot dus ver. Heb zelf nog even her en der op internet gezocht en vond onder anderen dit, als is deze uit het jaar 2015. Site: http://zelfverzekerd.verzekeruzelf.nl/hond-in-auto/

Hond in auto niet verboden. Hoewel je in het buitenland vaak je hond niet los in de auto mag vervoeren, is dit in Nederland gewoon toegestaan. Wanneer je autorijdt mag de hond los op de achterbank of zelfs op de bijrijdersstoel. Toch wordt aangeraden om je huisdier bijvoorbeeld in een speciale gordel te vervoeren. Het blijkt dat 51% van autobestuurders weleens in een noodsituatie terecht is gekomen door hun huisdier. Neem jij je hond ook liever niet los mee in de auto?

Nu in afwachting van de beschikking en code en laat het u t.z.t. weten.
Mvg. Carla Reactie infoteur, 17-03-2017
Beste Carla,

Had het artikel ook gezien, maar ik ben benieuwd hoe het volgens de regels uitpakt.
Hoor het graag van je.

Succes - mvg - Sjaak

Carla, 15-03-2017
Geachte,
Vandaag 15-03-2017 boete gekregen voor vervoeren van een hond los in de auto. Ga akkoord met een boete maar vervoeren van personen zonder autogordel dragen of kinderen beneden de 12 etc. allemaal boetebedrag van € 140,--. Nu is mijn boetebedrag - schrik niet - € 230,-- want door meneer agent is het kwaad dat is geschied vergelijkbaar met mobiel bellen in de auto. Heb mijn hond niet aangeraakt tijdens rijden (rit van 15 min). Is de hoogte van de boete terecht? Overigens geen boetebon gezien of gekregen. Reactie infoteur, 16-03-2017
Beste Carla,

Ik kan de overtreding in het feitenboekje niet vinden, ben benieuwd wat de code gaat zijn op de beschikking die je mogelijk krijgt. (laat dit t.z.t. even weten)
Een agent kan de regels niet naar eigen inzicht aanpassen of vergelijken met mobiel bellen.

Mijn inziens zou je wel bekeurd kunnen worden op grond van artikel 5
"Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd".

Daarnaast staat in de regeling voertuigen o.a.:
Artikel 5.18.3
1 De bestuurder mag bij het besturen van het voertuig niet door passagiers, lading of op andere wijze worden gehinderd.

Hier zouden dieren onder kunnen vallen, maar dit wordt in het feitenboekje niet genoemd.

Mvg - Sjaak

Marjorie, 20-02-2017
Een bekeuring gekregen van 90€ voor het 'Niet zoveel mogelijk rechts houden op een andere weg dan autoweg of autosnel-weg'. Echter was ik op de fiets op een fietspad en niet personenauto. Enig idee of de hoogte van de boete terecht is? Reactie infoteur, 20-02-2017
Beste Marjorie,

Helaas is het boetbedrag terecht.
Zie:
http://auto-en-vervoer.infonu.nl/fietsen/133910-boetes-verkeersovertredingen-met-fiets-en-scootmobiel-2017.html

Mvg - Sjaak

Walter, 02-12-2016
Vandaag staande gehouden. Ik was even de weg kwijt dus was een doodlopend weggetje afgeslagen, dit was verder niet erg. Ik voerde (per ongeluk) mistlicht. De agent gaf aan dat hij zo ging kijken en mij een boete zou geven als ik m'n mistlichten aan had. Die deed ik toen snel uit en legde uit dat ik de auto nieuw had en het niet had gezien. Ook moest ik mijn rijbewijs afgeven. De agent legde me ook even de weg uit. Hij ging samen met zijn collega bij de licht kijken/voelen/meten (geen idee).

Hij kwam terug en gaf me mijn rijbewijs terug en vroeg ik of nog vragen had, nee dus.
Toen ging hij weg. Verder niks gezegd over of ik een boete kreeg, administratiekosten oid. Helemaal niks. Nu ben ik dus heel erg benieuwd of ik een boete heb gehad of niet? Enig ervaring/idee? Reactie infoteur, 02-12-2016
Beste Walter,

Als de agenten verder geen melding hebben gemaakt van een boete voor de overtreding, is het niet aannemelijk dat dit gevolgen heeft.

Mvg - Sjaak

Nynke, 20-10-2016
Beste Sjaak,

Ik heb geen code gekregen. Meneer zei dat alles digitaal verwerkt wordt en daar moest ik het mee doen. Hij had wel zijn uniform aan, maar heeft zich niet gelegitimeerd.

Nynke Reactie infoteur, 20-10-2016
Beste Nynke,

Was de agent niet in burger? Even afwachten tot je de beschikking krijgt.
Als je me dan de code laat weten, kan ik met zekerheid een uitspraak doen.

Mvg - Sjaak

Nynke, 19-10-2016
Afgelopen maandag ben ik staande gehouden door een agent in burger. Meneer vertelde mij een boete op te leggen van 260 omdat ik in zijn beleving te weinig ruimte heb gegeven op de rotonde toen ik zelf de rotonde opreed. Met andere woorden ik heb hem geen voorrang verleend om dat hij moest afremmen. Ik zie nergens voorrang op rotonde onder de boetes staan, wel zie ik voorrang verlenen waar dat moet maar dan kom ik uit op een boete van 230. Is dit dan waar ik naar moet kijken qua hoogte van de boete? Reactie infoteur, 20-10-2016
Beste Nynke,

Ik kom ook op een bedrag van 230 euro uit, exclusief administratiekosten.
Heb je een code voor me, dan is het exact na te gaan?
Was het wel een bevoegde ambtenaar, heeft hij zich gelegitimeerd?

Mvg - Sjaak

Kenneth, 14-10-2016
Ik heb vandaag een aanvankelijk proces-verbaal verkeer zonder inspectie opgestuurd gekregen via mijn werkgever. Ik reed op de snelweg toen ik in een file belandde. Zag in de verte zwaailampen. Er was een frontale botsing van 2 vrachtwagens in de tegengestelde richting die helemaal afgesloten was. Aangezien ik vrachtwagenbestuurder ben kan ik soms dingen vastleggen op mijn telefoon. Ik pakte mijn telefoon en heb een stukje gefilmd want er werd toch stapvoets gereden. Dit werd opgemerkt door een agent die in een groep stond te praten terwijl andere hulpverleners druk bezig waren met opruimen. Ik moet nu een verklaring invullen van burgerlijke aansprakelijkheid. En een vragenlijst. Volgens de politie wordt deze overtreding beschouwd als tweede graad krachtens artikel 2.3 van kb 30-09-2005: art. 8.4. Zou ik door iemand bijgepraat kunnen worden omtrent dit voorval en/of er andere maatregelen te nemen zijn? Reactie infoteur, 17-10-2016
Beste Kenneth,

Helaas kan ik je vraag niet beantwoorden. Het niet handsfree "bellen" zou een argument kunnen zijn. Artikel 2.3 volgens? In de wegenverkeerwet betreft artikel 2 het niet in staat zijn tot het lichamelijk besturen van een voertuig, waarbij vervolgens artikel 8.4 me dan weer niet van toepassing lijkt.

Zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0011362/2016-07-07#Bijlage

Mvg - Sjaak

Marcel, 19-09-2016
Ik moest oversteken en naar links en tegelijkertijd invoegen op het voorsorteervak voor rechtdoor, maar omdat het heel druk was belandde ik op het voorsorteervak voor linksaf, en stond daar vooraan. Ik twijfelde om dan maar linksaf te gaan, maar omdat ik snel kan optrekken ging ik bij groen licht voor rechtdoor ook rechtdoor. Het verkeerslicht voor linksaf stond nog op rood. Ik heb nu een boete van € 230,- gekregen voor R602, niet stoppen voor rood, driekleurig verkeerslicht.
Volgens mij had ik een boete van € 230,- moeten krijgen voor het volgen van een andere richting dan de richting van het voorsorteervak en is de boete van door rood rijden geen correcte omschrijving omdat voor rechtdoor het licht op groen stond.
Hoewel het niet netjes was wat ik deed en ik de volgende keer toch maar linksaf zal gaan, wil ik weten of ik de boete kan aanvechten omdat de feitcode naar mijn mening verkeerd is omschreven. Mocht ik de boete kunnen aanvechten en in het gelijk worden gesteld, kan ik dan vervolgens nog een boete verwachten voor het feit dat ik verkeerd voorgesorteerd stond? Ik ben benieuwd of mijn pijn nog te verzachten is. Ik heb er in ieder geval wel een les uit geleerd. Reactie infoteur, 20-09-2016
Beste Marcel,

Zoals je het beschrijft kan -voor zover ik het beoordeel- beide.
Vanuit de voorsorteerstrook voor linksaf reed je in eerste instantie vanuit deze strook door rood, waarna je vervolgens de aangegeven rijrichting niet volgde.

Mvg - Sjaak

Weid, 01-08-2016
Hoi Judith gisteren exact dezelfde boete in de bus gehad… Ben jij al wat wijzer? Wij snappen niks van deze boete…

mvg Reactie infoteur, 01-08-2016
Beste Weid,

Ik weet niet of Judith de mail leest, maar heb je de locatie via Google maps, dan kan ik je misschien helpen?

Mvg - Sjaak

Judith, 18-07-2016
Ik heb zaterdag een boete binnen gekregen van de CJIB met omschrijving: 'Handelen ism een geslotenverklaring op meer dan 2 wielen, bord C6 bijlage I RVV 1990, Feitcode R553B.' Dit zou op 1 juli 2016 zijn gebeurd op de stadhoudersweg in Rotterdam. Wat ik weet is dat als je van de snelweg komt vanaf Delft de A13 dat de enige weg is waar je op kan rijden om naar het centrum te gaan, daar rij ik vaker als in naar Rotterdam ga. Dus of ze waren die dag misschien bezig met de weg, maar dan zou die weg toch afgesloten zijn, kan je niet erin, want ik weet niet anders dat je daar gewoon kan rijden om naar het centrum te gaan. Ik las ook op internet dat wanneer je de milieuzone overtreedt dat je ook die omschrijving krijgt. En CJIB en gemeente Rotterdam kan mij ook niet helpen hiermee. CJIB stuurt mij naar Gemeente Rotterdam en deze stuurt mij naar de politie. Heeft iemand hiermee in die periode ook een boete gehad of een soortgelijke boete gehad? Reactie infoteur, 18-07-2016
Beste Judith,

Is het een tijdelijke maatregel om bord C6 (geslotenverklaring) te plaatsen en is er geen alternatieve route om in het centrum te komen (omrijden)?
Als je coördinaten op Google Maps hebt, is het mogelijk beter te beoordelen.

Mvg - Sjaak

Remco, 17-07-2016
Even een vraagje. Ik heb een boete gekregen voor het verkeerd sorteren van rijstrook. Bij een grote rotonde moest ik links af maar stond op de rijbaan recht door. Ben vervolgens links afgeslagen. Auto's op de linkerbaan lieten mij voor gaan. Paar weken later heb ik een boete ontvangen verkeerd sorteren rijstrook. Ik vind dit belachelijk… en vooral als ik een paar weken later een film op facebook tegenkom van een dashcam waarbij politie agenten zonder sirene op een motor rechtssorteren voor rechtsaf en vervolgens bewust kiezen rechtdoor te rijden. Wat kan ik nu doen? Alsnog ik beroep gaan? Het filmpje van de agenten heb ik bewaard als soort van bewijs. Ik hoor van je.
Gr
Remco Reactie infoteur, 18-07-2016
Beste Remco,

Als je éénmaal voor een bepaalde rijrichting in een voorsorteerstrook hebt gekozen én er is een doorgetrokken streep tussen de rijstroken, dan moet je de gekozen/aangegeven rijrichting blijven volgen.
Of de politie een dringende taak uit te oefenen heeft staat of valt niet met het voeren van optische of geluidssignalen, ook al is dit wel het meest zichtbaar/hoorbaar.

Bezwaar indienen zal naar mijn mening geen positieve uitkomst geven.

Mvg - Sjaak

Victor, 28-06-2016
Zojuist een boete ontvangen waarvan ik geen idee heb waar het hierbij om gaat: 'Handelen ism een geslotenverklaring op meer dan 2 wielen, bord C6 bijlage I RVV 1990, Feitcode R553B

Kan iemand mij aangeven wat dit nu is?
Dank alvast,

Victor Reactie infoteur, 28-06-2016
Beste Victor,

Het verkeersbord C6 betekent: "gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen".
Waarschijnlijk ben je een straat waar dit verbod geldt, met de auto (of motor met zijspan) ingereden.

Mvg - Sjaak

Branco, 30-05-2016
Welke doorgetrokken witte streep bedoelt u? Reactie infoteur, 31-05-2016
Beste Branco,

Doorgetrokken witte strepen tussen rijstroken en de middenas van de weg.

Mvg - Sjaak

Branco, 26-05-2016
Hallo,
Is terug keren (u turn) bij pijl verkeerslicht toegestaan zolang er geen F07 keerbod verkeersbord is? Reactie infoteur, 27-05-2016
Beste Branco,

Een bestuurder is verplicht de richting te volgen die door de pijl in het voorsorteervak staat aangegeven (zodra er sprake is van een doorgetrokken witte streep).
In het geschetste geval zal het volgende gelden:
"andere richting volgen dan richting van voorsorteervak".

Mvg - Sjaak

Bella Rose, 21-05-2016
Hoi gisteren reed ik vanuit Amsterdam naar Almere. Tijdstip rond 17 uur. Was druk op de weg maar kon toch redelijk doorrijden. Toen ik op de tweede baan reed stormde een politieauto voorbij goh dacht ik nog die heeft haast!

Even later zag ik op de matrix borden 70 staan. en toen 50. dacht oh die politie met haast kan er ook niet langs.
Toen ik weer verder reed zag ik ineens een pijl en reed op de meest linkerbaan. Oh moet van deze rijbaan af dacht ik nog. Ik keek naar de rijbaan naast me maar deze zat muur en muur vast. Ongeveer honderd meter voor me reed een grote audi en die kon wel opschuiven dus reed ik richting de audi om me ook daar tussen te voegen auto keek strak voor zich en gaf me geen kans. Toen zag ik ongeveer 200 M verder een gaatje en ging er gelijk op af. Achter me reed een grote auto constant op mn bumber kreeg daar ook de zenuwen van! Maar goed kon invoegen en zag toen dat ik dat net voor de rode kruid deed. Maar wel grappig er was geen rode kruis er was eerst alleeen maar een pijl naar rechts.

Maar goed toen ik verder reed denk ongeveer 250 meter zag ik de politieauto en de politiemannen deden gehaast gele jasjes aan en het kwartje viel niet. want ze stopten blijkbaar voor een truckoplegger met pech? Die stond daar op de meest linkerbaan…

Maar het bizarre is ik keek naar de politie uit nieuwsgierigheid terwijl ik langzaam langsreed en meneer de agent maakt een foto van mijn auto! Ik was in shock en dacht waarom maakt meneer de agent in hemelsnaam een foto van mijn auto? Ik reed toen verder met vreselijke buikpijn naar huis.

Ik kon vanacht de hele nacht niet slapen omdat het door mn hoofd spookte waarom is er een foto gemaakt? Is het omdat ik niet gelijk naar rechts ging maar er was geen plek en nog geen rood kruis! Ik kan toch niet zomaar mn auto naar links gooien iemand gevaarlijk afsnijden.

Ik hoop dat er iemand is die een idee heeft wat er aan de hand is. Ik zit fiancieel aan de grond ben net 2 dagen begonnen met werken en kan echt geen fikse boete betalen want er liggen nog heel wat rekeningen te wachten op betaling. Reactie infoteur, 21-05-2016
Beste Bella,

Omdat het rode kruis massaal genegeerd werd, is besloten tot extra strenge controle bij negeren hiervan. De overtreding is overgeheveld van "de wet Mulder" naar een misdrijf.

Heb je niet op de door een rood kruis afgesloten rijstrook gereden, dan lijkt mij dat er in principe niets aan de hand is.
Krijg je een volgende keer bij een dergelijke situatie geen gelegenheid, dan zou ik de auto stoppen en richting aangeven, totdat je de gelegenheid krijgt de andere rijstrook op te sturen.

Mvg - Sjaak

Rob, 17-05-2016
Hallo,

De gemeente Rotterdam wil per 1 mei 2016 de milieuzone voor personenauto's handhaven. Welke feitcode komt er op de bekeuring? In het feitenboekje 2016 staat R 572 a met een bedrag van € 140. Maar er is ook een erratum, die zegt: "Dit heeft tot gevolg dat de volgende feitcodes die zijn opgenomen in de Tekstenbundel en het feitenboekje, uitgave januari 2016, niet gebruikt mogen worden. Dit betreft de feitcodes: R 311a, R 400 af, R 572 a, R 598, 599 a t/m e." Wat kan ik verwachten? Ik hoor het graag! Reactie infoteur, 18-05-2016
Beste Rob,

De feitcode R 571 staat voor handelen in strijd met verkeersbord C22a vermeld, onder het betreffende verkeersbord in het feitenboekje 2016.
Voor Rotterdam zou er -bij overtreding vanaf 1 mei- een boete van euro 90 kunnen volgen.
Zie: http://www.gezonderelucht.nl/actueel/vervuilende-autos-milieuzone-rotterdam-vanaf-vandaag-beboet

Mvg - Sjaak

Marjon, 13-05-2016
Goedenavond,

Vroeg in de avond ontstond er voor mij op de snelweg een rare situatie. Er was veel file met langzaam en sneller rijdend verkeer. Op een gegeven moment moest ik uitvoegen om een afslag te nemen. Tegelijkertijd voegen hier ook auto's in, zodat je elkaar kruist. Tijdens files moet je hier oppassen dat je geen botsing veroorzaakt of aangereden wordt door al het gedrang van auto's. Eindelijk op die afslag ( met lange afrit) gekomen te zijn zag ik pas later doordat ik de zonneklep naar beneden had omdat de zon laag hing 2 rode kruizen op die weg. Ik reed dus al een stukje op die weg en toen zag ik dat aan het einde die afrit afgezet was. Daarna zag ik 2 mannen in gele hesjes in de verte zwaaien op de weg. Ik probeerde weer terug in te voegen op de baan waar ik mij eerst bevond. Door de file op die baan ging dat niet zo makkelijk en reed daarom zachtjes verder om een gaatje te vinden om er tussen te komen. Op het moment van het passeren (stapsvoets) van de afzetting rechts van mij zag ik dat 1 van de mannen mijn nummerbord noteerde en ik maakte een reactie dat ik deze handeling niet begreep.
Kan ik nu een boete verwachten omdat er denk ik gedacht wordt dat ik de rode kruizen genegeerd heb? Reactie infoteur, 15-05-2016
Beste Marjon,

Het ligt er mogelijk aan of je al op de -met een rood kruis- afgezette rijstrook reed, of dat dit net een overgang was tussen de witte schuine pijl en het rode kruis. Zolang je het rode kruis nog niet gepasseerd bent, mag je er in principe nog rijden, ook al heb je dan al eerdere signalering over het hoofd gezien en/of niet opgevolgd.
Rijbaan afsluitingen worden doorgaans ruim van te voren aangegeven, zodat het niet tijdig kunnen signaleren van de aankomende afsluiting mij geen steekhoudend argument lijkt.

Het hebben van voldoende zicht en/of het voldoende ver vooruit kijken is de eigen verantwoording. Er zijn landen waar de aanwezigheid en het gebruik van een zonnebril verplicht is. Dit zou het probleem bij een laagstaande zon kunnen verminderen of tegengaan.

Heb je werkelijk op een afgesloten rijstrook na een rood kruis gereden, dan zou het kunnen dat dit gevolgen heeft. Het negeren van een rood kruis valt niet meer onder de wet Mulder, maar wordt afgedaan via het strafrecht. Je krijgt hiertoe bericht van het OM. De strafmaat zal dan mede afhankelijk zijn van de aard van de overtreding, in combinatie met je verkeers-verleden (recidieve).

Mvg - Sjaak

Frank, 29-04-2016
Ik reeds op de invoegstrook en verplaatste mij naar de middelste baan met 120 in ene zette iemand van de rechterbaan(reed denk 100) zijn auto voor de mijne die mij daardoor dwong de de spitsstrook op te gaan aangezien ik geen andere keus had dit terwijl ik verderop rode kruizen zag
Heb de beste man ingehaald en gelijk weer naar rechts gegaan.heb ik kans op een bekeuring?
Zo ja hoe hoog kan die zijn? Reactie infoteur, 15-05-2016
Beste Frank,

Zoals ik het verhaal lees ben je direct na het invoegen doorgereden naar de middelste (tweede?) rijstrook. Volgens de regel had je eerst enige tijd op de eerste (meest rechtse) rijstrook rechtuit moeten rijden, vervolgens opnieuw beoordelen of je van rijstrook kunt wisselen, richting aangeven en de zijdelingse verplaatsing naar de middelste/tweede rijstrook inzetten.
Als ik het goed begrijp, had de situatie zoals beschreven dan niet ontstaan en valt de andere bestuurder m.i. niet zo veel te verwijten.

Als er gesignaleerd is dat je gebruik hebt gemaakt van een rijstrook, afgesloten met een rood kruis, beslist het OM en zal de boete afhankelijk zijn van je "verkeersverleden".
Op kenteken kan je eventueel bekeurd zijn/worden voor het direct doorrijden naar de tweede rijstrook, zonder eerst gebruik te hebben gemaakt van de eerste.

Mvg - Sjaak

Rick Melsert, 14-04-2016
Goeden dag,
Wanneer je staande wordt gehouden van een strafbaar feit (bijvoorbeeld geen richting aangeven) mag de agent je dan ook beboeten als hij ziet dat je bijvoorbeeld te weinig profiel op een van je banden hebt. Wat niet met het blote oog te zien is maar hij een apparaatje moest laten komen door een motoragent…?

Alvast bedankt,
Rick Melsert Reactie infoteur, 15-04-2016
Ja Rick, dat mag.
Het feit dat hij een ander laat komen om de profieldiepte te laten meten, gaf de agent kennelijk het vermoeden (met het blote oog) van onvoldoende profieldiepte.
Je mag tot maximaal drie overtredingen per aanhouding bekeurd worden.

Mvg - Sjaak

Daan, 29-03-2016
Ik heb een boete gekregen voor het rechts inhalen op de snel zonder staande gehouden te worden? Deze boete kreeg ik dus ineens op mijn deurmat. Hoe kan ik hier in hoger beroep gaan? Ik wil graag weten waarom ik niet ben aangehouden en hoe de rest van het proces-verbaal eruit ziet. Reactie infoteur, 29-03-2016
Beste Daan,

Er hoeft geen staande houding plaats te vinden; constatering door een bevpegd ambtenaar is voldoende.
Voor info of bezwaar e.d.:
https://www.cjib.nl/Onderwerpen/In-beroep-tegen-een-verkeersboete/

Mvg - Sjaak

Zaky, 13-03-2016
Goedemiddag, ik heb afgelopen week op de snelweg mogelijk een overtreding gemaakt. Op deze plek was sprake van een spitsstrook, aan de rechterkant, die gesloten was. Echter stond ik op het punt om uit te voegen naar een tankstation. Door een vrachtwagen die het zicht belemmerde waardoor ik slechts het begin van de daadwerkelijke uitvoegstrook zag en een voorgaande situatie waarbij ook een deel van de doorgetrokken streep op de spitsstrook gekruist moest worden om op de uitvoegstrook te komen, heb ik mogelijk een deel van de spitsstrook gepakt. Gezien de camera's die om de 300 meter stonden geplaatst vraag ik mij af of ik hiervoor beboet zal worden en of ik hier beroep tegen kan aantekenen.
Mvg Reactie infoteur, 13-03-2016
Beste Zaky,

Of er in dit specifieke geval een boete zal volgen of niet kan ik niet zeggen, maar als ik de geschetste situatie goed begrijp het volgende:
bij een afrit naar een- aan de autosnelweg gelegen tankstation of parkeerplaats- begint de afrit bij de blokmarkering, daar waar de doorgetrokken belijning stopt. Zolang deze belijning in basis gevolgd wordt kan er geen boete op volgen. In alle andere situaties in principe wel.
In geval van een spitsstrook is het onderscheid/het begin dus te maken door de blokmarkering.

Mvg - Sjaak

Hein Frens, 07-03-2016
Goedemiddag, ik heb een boete voor een verkeersovertreding per post ontvangen.
'Op een kruising geen voorrang verlenen aan bestuurder van rechts R336'
Ik ben echter niet aangehouden en er niet op gewezen. Kan dit?, wie heeft het geconstateerd? wat te doen? Reactie infoteur, 07-03-2016
Beste Hein,

Een visuele waarneming van een daartoe bevoegde ambtenaar is voldoende; een staandehouding hoeft bij een "lichte" overtreding niet plaats te vinden.
Aanvullende gegevens betreffen de weg:
" m R 336 geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts
(welke kruising of splitsing; gelijke orde?)"

Mvg - Sjaak

Robin, 25-02-2016
Beste Sjaak

Ik heb net een bekeuring gekregen bij rotterdam A15 afslag zuidplein/ahoy richting komend vanaf de maasvlakte.
Het betreft het rijden door een rood kruis op een afrit in een S bocht waar een ongeluk was gebeurd.
Deze afslag pak ik al 5 jaar en deze afrit is in die tijd 2x op rood geweest door een ongeval dus vrijwel nooit.
Nu kwam ik dus van mijn werk af zat achter een auto voegde in vanaf de A15 om voor te sorteren voor deze afrit ik hoefde na. het wisselen van baan niet meer op te schuiven, de auto voor mij schoof nog een baan op naar rechts (dus nu geen auto meer voor mij)

Ik reed nu de eerste bocht in en ik letten op de weg omdat ik een bocht in ging, en bleef daar ook kijken want na deze bocht zou ik moeten afremmen circa 20 km en een nog scherpere bocht maken die omhoog loopt en bijna rond gaat.
Nog steeds geen rode kruis te hebben vernomen (gezien) omdat ik aan het sturen was en aan het letten was op de weg/bocht zag ik in de bocht namens ik naderde een auto op de vluchtstrook staan, toen ik iets verder kwam zag ik dat er een motor agent de weg op liep en aan het seinen was dat er iets aan de hand was en vaart moest verminderen, namens ik nog meer naderde wees hij me aan de kant(dus ging ik netjes aan de kant, ondertussen zie ik dat er achter mij nog 4 auto, s aankomen en worden ook naar de kant gewezen, ik zag dat er een auto in de vangrails zat een stukje verder.
Maar draaide netjes me raam open en wachten op oom agent en zei is er een ongeluk gebeurd agent?
Hij zei dus ja en wees mij gelijk op het rode kruis.
Ik legde hem het uit maar wees me alsnog dat dat kruis er niet voor niks stond( nogmaals zei ik dat ik dat begreep maar er niet bewust in ben gereden) de agent zei hierop dat ik een bekeuring kreeg van 230 euro en ging snel naar de andere auto na het maken van een foto van mijn kenteken en nakijken van mijn rijbewijs.
Ik kon dit echt niet begrijpen, het is niet dat ik over een spits strook scheur of zo met een rood kruis.

Ik zal wat google maps linkjes erin zetten om je zo wat beter beeld te geven van die S bocht/situatie.

Moment 1: https://www.google.nl/maps/@51.8651589,4.5081246,3a, 75y, 88h, 75.62t/data=!3m6!1e1!3m4!1sNPz3_wrZHRYI-W3LjUCxAw!2e0!7i13312!8i6656

Moment 2: https://www.google.nl/maps/@51.8643861,4.5129342,3a, 75y, 133.38h, 91.04t/data=!3m6!1e1!3m4!1s2XkzSKk6ogGR7RYzh5LF2w!2e0!7i13312!8i6656

Moment 3:https://www.google.nl/maps/@51.8634701,4.5144093,3a, 75y, 133.38h, 91.04t/data=!3m6!1e1!3m4!1svV_xvK8QzsMiycRcweqYlQ!2e0!7i13312!8i6656

Nou voelt dit zwaar onterecht.
Kan ik hier iets mee om in bezwaar te gaan?
Of heb ik gewoon domme pech en word het een weekend overwerken voor de staats pot?¿

Mvg,

Robin Reactie infoteur, 26-02-2016
Beste Robin,

Ik ben bang dat je weinig kans maakt als je bezwaar indient.
Een rood kruis is als het goed is op grote afstand al te zien, zodat het gedrag tijdig op de aankomende situatie aangepast kan worden en de juiste rijstrook gekozen kan worden. (eventueel de bocht ruim door kijken in de te volgen rijrichting)
Wordt het zicht ontnomen door een ander -voor je rijdend- voertuig, dan is het de visie dat de volgafstand onvoldoende is.

De sanctie op het rijden op een rijstrook -dat door middel van een rood kruis is afgesloten- is met ingang van 2016 juist verhoogd. Dit omdat dit teken te vaak werd/wordt genegeerd en/of te laat gevolg werd/wordt gegeven aan het verbod dat dit teken inhoudt.
Gelijktijdig met de verhoging van de geldboete is aangekondigd dat er strenger gecontroleerd zou worden in de gegeven situaties.

Mede gezien deze "verzwaring" lijkt bezwaar indienen mij niet zinvol.

Mvg - Sjaak

Ray, 09-02-2016
Hallo,

Stel je staat met pech langs de weg. Mag je in Nederland dan extra LED-verlichting gebruiken naast de gevarendriehoek? Bijvoorbeeld, iets zoals men in de USA gebruikt (super handig - zie link): https://vimeo.com/134850869

Of krijg je dan juist een boete? Dank voor de reactie! Reactie infoteur, 09-02-2016
Beste Ray,

Er staat niet beschreven wat niet mag, wel wat moet, namelijk:
waarschuwende knipperlichten en/of een gevarendriehoek.
Zolang je het verkeer niet hindert en/of in gevaar brengt, lijkt het me geen probleem om andere verlichting/signalen te gebruiken, maar dan wel met inachtneming van bovenstaande.

Mvg - Sjaak

Lars, 27-01-2016
Hallo,

Ik heb vandaag een bekeuring gekregen voor foutparkeren van een buitengewoon opsporingsambtenaar.
Ik was aan het wegrijden toen de opsporingsambtenaar mij aanhield (hij heeft mijn auto niet geparkeerd zien staan).
Toch heeft hij mij een boete van €90,- gegeven. Mag dit? Reactie infoteur, 27-01-2016
Beste,

Hebben ze het op afstand gedurende een bepaalde tijd gecontroleerd?
Er moet op zijn mist geconstateerd zijn dat er geparkeerd is (geweest), anders is nooit vast te stellen of het parkeren of stilstaan betrof.
Voor stilstaan geldt "de tijd die nodig is voor het onmiddellijk in- of uit laten stappen van passagiers, of het onmiddellijk laden of lossen van goederen"
Parkeren zijn de overige redenen en duurt dus altijd langer dan stilstaan.
Bij twijfel kun je bezwaar indienen met goede argumentatie en/of een getuigenverklaring.
Zie: https://www.cjib.nl/Onderwerpen/In-beroep-tegen-een-verkeersboete/

Mvg - Sjaak

Mvg - Sjaak

Silvia, 08-12-2015
Beste lezer,

een bekeuring ontvangen voor: "als bestuurder een puntstuk gebruiken".
ik moest eerst eens opzoeken wat dit was…
maar geen foto of wat dan ook als bewijs beschikbaar, er staat alleen rijksweg A7. Ik kan dit eigenlijk niet gedaan hebben, ik vind het doodeng om laat uit te voegen en zou dit dus nooit over zo'n vlak heen doen. Wat kan ik hier nu mee? Reactie infoteur, 08-12-2015
Beste Silvia,

Je kunt bezwaar indienen tegen de beschikking als je meent ten onrechte bekeurd te zijn.
Een politie functionaris mag in dit geval een boete uitschrijven zonder staande houding.
Zie;
https://www.cjib.nl/Onderwerpen/In-beroep-tegen-een-verkeersboete/

Mvg - Sjaak

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 07-01-2021
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.