Boete - Verkeersboetes in Duitsland voor 2020

Boete - Verkeersboetes in Duitsland voor 2020 Hoe hoog zijn de verkeersboetes in Duitsland voor personenauto's, lichte bedrijfsauto's en motorfietsen in 2020? In Duitsland geldt voor genoemde motorvoertuigen in principe geen maximumsnelheid op de autosnelwegen, wel een adviessnelheid met een maximum van 130 km/u. Over het algemeen liggen de boetebedragen in Duitsland lager dan in Nederland het geval is. Dit neemt echter niet weg dat de boetes bij overtredingen in Duitsland behoorlijk op kunnen lopen voor zowel snelheidsovertredingen als andere verkeersovertredingen.

Duitsland Verkeersregels algemeen

 • Binnen de bebouwde kom geldt een maximum toegestane snelheid van 50 km/u, tenzij door verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Buiten de bebouwde kom geldt een maximum toegestane snelheid van 100 km/u, tenzij door verkeerstekens anders aangegeven.
 • Op autosnelwegen geldt een adviessnelheid van 130 km/u, tenzij door verkeerstekens anders aangegeven.
 • Iedere bestuurder dient de snelheid zodanig aan te passen, dat volledig beheersing van het voertuig mogelijk blijft.
 • Bij een zicht van minder dan 50 meter, mag niet sneller gereden worden dan 50 km/u.
 • Een bestuurder moet zijn snelheid aanpassen en mag - zonder goede reden - niet zodanig langzaam rijden, dat andere bestuurders worden gehinderd.

Verwarnung of Bussgeldbescheid

In Duitsland worden de lichte overtredingen beboet volgens de "Verwarnung". Voor zwaardere overtredingen geldt een "Bussgeldbescheid". De Verwarnung moet binnen korte tijd betaald worden (binnen één week), betaalt u niet of te laat, dan wordt de Verwarnung omgezet naar een Bussgeldbescheid. Dit heeft als gevolg dat de boete hoger zal uitvallen.

Boete - Bezwaar indienen

Bij een Verwarnung kunt u geen bezwaar indienen, bij een Bussgeldbescheid kan dit binnen twee weken na ontvangst van het Bussgeldbescheid. U kunt zich dan wenden tot de instantie die op het Bescheid vermeld staat.

Veelvoorkomende verkeersboetes voor overtredingen in Duitsland


Boete snelheidsovertreding Duitsland voor 2020

De hoogte van de boetebedragen voor snelheidsovertredingen in Duitsland zijn ingedeeld in boetes "binnen de bebouwde kom" en in boetes "buiten de bebouwde kom". Daarnaast wordt er bij overtredingen van de maximum toegestane snelheid bij het vaststellen van de hoogte van de boetebedragen een onderscheid gemaakt tussen "normale" en "slechte" weersomstandigheden, waarbij het zicht minder bedraagt dan 50 meter.

Correctie op de gemeten snelheidsovertreding

 • 3 km/u bij overschrijden van de maximumsnelheid tot en met 100 km/u bij flitsen.
 • 3% bij overschrijden van de maximumsnelheid boven 100 km/u bij flitsen.
 • 4 – 5 km/u bij overschrijden van de maximumsnelheid tot en met 100 km/u bij videoregistratie vanuit rijdend voertuig.
 • 4% km/u bij overschrijden van de maximumsnelheid boven 100 km/u bij videoregistratie vanuit rijdend voertuig.

Over het algemeen geldt

Hoe hoger de snelheid, des groter de zijdelingse afstand bij inhalen.

Boete snelheidsovertreding binnen en buiten de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom en 30 km-zone.
Km/u tot 10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 61-70 > 70
Euro 15253580100160200280480680

Buiten de bebouwde kom

Overschrijding van de maximumsnelheid buiten de bebouwde kom
Km/u tot 10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 61-70 > 70
Euro 1020307080120160240440600

Binnen bebouwde kom - Slechte weersomstandigheden

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij een zicht van minder dan 50 meter, bij mist, hevige sneeuwval en/of regen.
Km/u tot 25 26-30 31-40 41-50 51-60 61-70 >70
Euro 80100160200280480680

Buiten bebouwde kom - Slechte weersomstandigheden

Overschrijding van de maximumsnelheid buiten de bebouwde kom bij een zicht van minder dan 50 meter, bij mist, hevige sneeuwval en/of regen.
Km/u tot 25 26-30 31-40 41-50 51-60 61-70 >70
Euro 80120160200240440600

Boete niet aanhouden voldoende volgafstand, oftewel "bumperkleven"

De hoogte van de boete - in euro's - bij bumperkleven op autowegen en autosnelwegen is afhankelijk van de gereden/gemeten snelheid in combinatie met de afstand die aangehouden wordt ten opzichte van de voorligger. Het boetebedrag wordt bepaald door een percentage van de helft van de gereden/gemeten snelheid.

Onvoldoende volgafstand/bumperkleven tot een snelheid van 80 km/u

 • Onvoldoende afstand (bumperkleven) tot een voorligger binnen de bebouwde kom 25 euro.
 • Onvoldoende afstand (bumperkleven) tot een voorligger tot 80 km/u 25 euro.

Vuistregel volgafstand

De vuistregel is: de afstand tot de voorligger is ongeveer de helft van de aangegeven waarde op de snelheidsmeter. Enkele voorbeelden voor een veilige afstand tot de voorligger bij een snelheid van:
 • 50 km/u = 25 meter
 • 80 km/u = 40 meter
 • 100 km/u = 50 meter
 • 130 km/u = 65 meter

Om de afstand te bepalen zoekt u een vast oriëntatiepunt zoals een lantaarnpaal, hectometerpaaltje (100 meter) aan de hand waarvan u de juiste afstand tot een voorligger bepaalt.

Afstand tot de voorligger is minder danBoete bij 80 en 100 km/uBoete bij 130 km/u
5/10 x de helft van de gemeten snelheid. 75 100
4/10 x de helft van de gemeten snelheid.100 180
3/10 x de helft van de gemeten snelheid. 160 240
2/10 x de helft van de gemeten snelheid.240 320
1/10 x de helft van de gemeten snelheid. 320 400

Boete autosnelwegen en autowegen

Motorvoertuigen die een minimumsnelheid van 60 km/u kunnen en mogen rijden, mogen gebruik maken van de autosnelweg.
Op autosnelwegen zal invoegen en uitrijden alleen op de daartoe aangelegde invoeg- en uitrijstroken plaatsvinden. Op autowegen zal het verkeer veelal via kruispunten de autowegen op- en af rijden. Op beide wegen geldt de verplichting zoveel mogelijk rechts te rijden. Bij inhalen mag (tijdelijk) de linker rijstrook gebruikt worden.

Vaststelling van de boetes in het algemeen

Er wordt in Duitsland vaak een onderscheid gemaakt tussen het begaan van een "standaard" overtreding, en overtredingen waarbij ernstige hinder of gevaar voor een ander ontstaat en de overtreding waardoor schade veroorzaakt wordt. Het boetebedrag wordt hoger naarmate de gevolgen van de gemaakte overtreding groter zijn. Voor de vermelde boetebedragen in de kolommen geldt:
 1. Standaard overtreding.
 2. Overtreding ernstige hinder of gevaar.
 3. Overtreding waardoor schade wordt veroorzaakt.

Feit of overtredingBoete 1Boete 2Boete 3
Ongeoorloofd inhalen.30
Ongeoorloofd parkeren. 70
Ongeoorloofd gebruik maken van berm of vluchtstrook. 75
Nier zoveel mogelijk op de rechter rijstrook rijden. 80
Gebruik maken van de weg met voertuigen die niet sneller kunnen rijden dan 60 km/u. 20
Gebruik maken van de weg met voertuigen die -inclusief lading- hoger zijn dan 4.20 meter. 70
Ongeoorloofd stilstaan op op- en afritten. 25 35
Bij stremmend verkeer voorrangsvoertuigen geen gelegenheid geven. 200
Bij invoegen het verkeer op de doorgaande rijbaan niet voor laten gaan. 75 90 110
Als voetganger de weg gebruiken. 10

Boete verlenen voorrang - voor laten gaan

Bij het verlenen van voorrang geldt de basisregel "rechts gaat voor links". Dit tenzij de voorrang door verkeersborden/-tekens anders wordt geregeld. Kruispunten moeten met gepaste snelheid genaderd worden. Zoek bij twijfel (oog)contact met de andere weggebruiker.

Attentie

Bij uitrijden/verlaten van uitritten, overrijden van trottoirs, bij kantstrepen op de rijbaan, bij parkeerstrepen en verlaten van een erf is een bestuurder verplicht kruisende bestuurders voor te laten gaan alvorens zich in de verkeersstroom te mengen. “rechts voor links” geldt niet. Ook het overige verkeer (voetgangers) moet een bestuurder voor laten gaan.

Feit of overtredingBoete 1Boete 2Boete 3
Te snel aan komen rijden bij een voorrangsweg. 10
De regel "rechts voor links" niet in acht nemen, waarbij hinder ontstaat. 25
Stopbord negeren, waarbij gevaar ontstaat. 70
Verkeer niet voor laten gaan bij wegversmalling. 5
Negeren van de stopstreep. 10
Te snel naderen van een voetgangersoversteekplaats, waarbij voetgangers geen gelegenheid wordt gegeven over te steken 80

Boetes parkeren en stilstaan

Onder parkeren wordt het stilstaan, langer dan 3 minuten bedoeld, ook al blijft u als bestuurder in de auto aanwezig. Onder stilstaan wordt een vrijwillige onderbreking op wegen of vluchtstroken bedoeld, anders dan wanneer dit door verkeerstekens/-borden wordt toegestaan.

Feit of overtredingBoete 1Boete 2Boete 3
Stilstaan bij onoverzichtelijke kruispunten, scherpe bochten, binnen vijf meter van een voetgangersoversteekplaats en taxistandplaatsen en daar waar het door verkeersborden verboden is. 10 15
Stilstaan voor brandplaatsen. 10
Stilstaan naast reeds stilstaande voertuigen. 15 20
Niet plaatsbesparend stilstaan. 10
Onterecht stilstaan op pechstrook of vluchthaven. 20
Stilstaan op het rijvlak van railvoertuigen. 20 30
Parkeren op trottoir of fietspad, bij onoverzichtelijk kruispunten, scherpe bochten, binnen 5 meter voor een voetgangersoversteekplaats, binnen 10 meter van een stopstreep. 15 25 35
Parkeren bij wegversmallingen, zodat voorrangsvoertuigen gehinderd kunnen worden. 60
Parkeren voor of op uitgang voor brandweervoertuigen. 35 65
Dubbel parkeren. 20 25 35
Ongeoorloofd parkeren in verkeersluwe zones. 10 15 30
Parkeren binnen 5 meter van kruispunten, uitritten, bushaltes, taxistandplaatsen, voor en na Andreaskruizen, op putdeksels en daar waar het door verkeerstekens verboden is. 1015 30
Overschrijding van de parkeertijd of niet plaatsen parkeerschijf. 10 tot 30
Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats. 35
Niet plaatsbesparend geparkeerd. 10
Parkeren op een plaats voor vergunninghouders. 10
Parkeren in voetgangersgebied of andere verbodszones. 3035
Parkeren voor in- en uitritten. 20
Ten onrechte parkeren op vlucht- of pechhaven. 25
Parkeren van een aanhanger, langer dan twee weken. 20
Parkeren binnen de rijlijn van railvoertuigen. 2535
Parkeren op autosnelwegen of autowegen. 70

Boete inhalen en voorbij gaan

Zijdelingse afstand bij het inhalen: houd bij het inhalen van personenauto's of vrachtauto's minstens 1 meter zijdelingse afstand aan. Bij autobussen en lijndiensten op een halte minimaal 2 meter en bij passeren van fietsen, bromfietsen en motorfietsen minimaal 1,5 meter.
Let op: de toegestane maximumsnelheid mag bij het inhalen niet overschreden worden.

Feit of overtredingBoete 1Boete 2Boete 3
Na inhalen, bij voorsorteren, de ingehaalde hinderen. 20
Bij inhalen te weinig zijdelingse afstand aangehouden. 30
Bij inhalen de snelheid te veel verhoogd. 30
Bij inhalen niet wezenlijk harder rijden dan de in te halen bestuurder. 80 120
In gevaar brengen van het achteropkomende verkeer. 80
Rechts inhalen binnen de bebouwde kom. 30 35
Rechts inhalen buiten de bebouwde kom. 100120 145
Inhalen bij verkeersborden 276 en 277 70
Inhalen bij een voetgangersoversteekplaats. 80
Inhalen bij onduidelijke verkeerssituaties. 100
Inhalen bij onduidelijke verkeerssituaties en inhaalverbod. 150 250 300

Boete verkeerslichten

Overtreding rood verkeerslicht: iIn basis wordt er een onderscheid gemaakt tussen een “eenvoudige” overtreding en “gekwalificeerde” overtreding. Onder een eenvoudige overtreding wordt het door rood licht rijden tot één seconde roodlicht bedoeld en -de duurdere- gekwalificeerde overtreding geldt als het verkeerslicht langer dan één seconde op rood stond bij passeren van het licht. Rijden door rood licht kan door flitsen of door waarneming van een bevoegde beambte worden vastgesteld.

Feit of overtredingBoete 1Boete 2Boete 3
Door rood licht rijden. 90 200 240
Door rood licht rijden, bij langer dan één seconde roodlicht. 200 320 360
Door rood licht rijden bij pijl voor rechts afslaan. 70 100120
Hinderen van voetgangers en/of fietsers bij een groene pijl voor rechts afslaan. 100

Boete spoorwegovergang

Automobilisten moeten bij een spoorwegovergang de snelheid aanpassen om tijdig op eventuele gevaren, aanwijzingen en/of signalen te kunnen reageren.

Feit of overtredingBoete 1Boete 2Boete 3
Ongeoorloofd inhalen voor of op een spoorwegovergang. 70 85 105
Geen voorrang verlenen aan een spoorvoertuig bij geplaatst Andreaskruis. 80 100 120
Te snel overrijden van een spoorwegovergang. 100
Overtreding tegen de plicht te wachten. 80 100 120
Overtreding te wachten bij rood of geel waarschuwingslicht. 240 290 350
Negeren van licht, signalen of aanwijzingen. 240 290 350
Overrijden bij gesloten spoorbomen. 700

Boete milieu en milieuzone

Duitsland kent drie verschillende milieuzones

 • In de eerste mogen auto's met rode, gele of groene milieustickers rijden.
 • In de tweede mogen auto's met een gele of groene milieusticker rijden.
 • De derde zone is uitsluitend toegestaan voor auto's met een groene milieusticker.

Feit of overtredingBoete 1Boete 2Boete 3
Onnodig veroorzaken van geluid en uitlaatgas. 10
Zonder enig doel heen en weer rijden binnen de bebouwde kom. 20
De weg bevuild of bevochtigd waarbij mogelijk gevaar kan ontstaan. 10
Bevuilen van andere verkeersdeelnemers door onachtzaam handelen. 10
Voorwerpen op de weg laten liggen die mogelijk tot gevaar kunnen leiden. 80
Zonder vereiste sticker in een milieuzone rijden. 80

Boete autobanden

Vuistregel voor de autobanden: in de periode van oktober tot Pasen moet in Duitsland met winterbanden gereden worden. Als alternatief zijn all-seasons banden toegestaan, mits met aanduiding M+S. De profieldiepte op de hoofdgroef moet minimaal 1.6 mm diep zijn. Aanbevolen wordt een minimale diepte van 4 mm.

Feit of overtredingBoete 1Boete 2Boete 3
Rijden met banden die niet aan de weersgesteldheid voldoen. 60 80 100
Als boven, maar dan een ongeval tot gevolg hebbende. 120
Rijden met auto of aanhanger met onvoldoende profiel. 60

Boete ongeval

Na een ongeval dient de weg zoveel mogelijk vrijgemaakt te worden. Bij een ongeval op de autosnelweg moet een gevarendriehoek of waarschuwende knipperlichten gebruikt worden. Afhankelijk van de ernst van het ongeval moet politie, arts of brandweer ingeschakeld worden.

Feit of overtredingBoete 1Boete 2Boete 3
Achtergelaten voertuig niet afgesloten en als obstakel kenbaar gemaakt. 30
Als betrokkene bij een ongeval het overige verkeer niet waarschuwen. 30 35
Als "kijker" bij een ongeval niet direct doorrijden.30 35
Ongevalssporen verwijderen voordat de politie hier kennis van heeft kunnen nemen. 30

Boete verkeerscontrole

Over het algemeen zijn verkeerscontroles routinematig en betreft het controle van de papieren, het voertuig en dan met name de conditie van de banden, de verlichting, aanwezigheid van gevarendriehoek en waarschuwingsvest(en).

Feit of overtredingBoete 1Boete 2Boete 3
Het niet kunnen tonen van rijbewijs en kentekenpapieren. 10
Het niet aanwezig zijn van verbanddoos, gevarendriehoek en veiligheidsvest. 15
Niet opvolgen van aanwijzingen van de politiebeambte bij een verkeerscontrole. 20
Geen vrije doorgang geven aan voorrangsvoertuigen. 20
Stopteken van de politie negeren. 70
Aanwijzing van de politie niet opvolgen. 70

Boete alcohol en drugs in het verkeer

In Duitsland is een alcoholpromillage van maximaal 0,5 promille toegestaan, mits de bestuurder ouder is dan 21 jaar en geen beginnersrijbewijs heeft. Bij misbruik van zowel alcohol of drugs geldt bij een verkeerscontrole een boete van:
 • Eerste keer 500 euro.
 • Tweede keer 1000 euro.
 • Derde keer 1500 euro.

Boete mobiel bellen

In het algemeen geldt dat de mobiele telefoon indien spraakgestuurd of NIET in de hand gehouden gebruikt mag worden (als telefoon of navigatie). Gebruik mag niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid

Feit of overtredingBoete 1Boete 2Boete 3
Onjuist gebruik van het mobieltje. 100 150 200

Voorbeelden van lichte en zware overtredingen

Voorbeelden lichte overtredingen

 • Rijden met niet goed gezekerde lading.
 • Rijden zonder veiligheidsgordel.
 • Vervoeren van kinderen zonder kinderzitje.
 • Rijden met te weinig profiel op de banden.
 • Snelheidsovertredingen minder dan 20 km/u.
 • Met vervuild voertuig rijden in een milieuzone.
 • Het niet kunnen tonen van het rijbewijs.

Voorbeelden zware overtredingen

 • Dronken achter het stuur aan het verkeer deelnemen.
 • Bumperkleven.
 • Oneigenlijk gebruik van de vluchtstrook.
 • Gevaarlijk verkeersgedrag.
 • Negeren van een rood verkeerslicht.
 • Negeren van een inhaalverbod.
 • Snelheidsovertredingen boven 20 km/u.

Lees verder

© 2016 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verkeersboete 2020: snelheidovertreding en boetesVerkeersboete 2020: snelheidovertreding en boetesDe verkeersboetes 2020 gaan omhoog. Te hard gereden met de auto, een snelheidsovertreding buiten de bebouwde kom als pre…
Winterbanden DuitslandWinterbanden DuitslandDe vraag die bij velen opkomt als men met de auto van plan is in de winter naar Duitsland te gaan of door Duitsland heen…
EK voetbal 1972Voor het eerst in de geschiedenis bereikte België in 1972 de finales van het EK. Dat jaar werd België ook gekozen tot he…
Buitenlandse verkeersboetes worden in Nederland geïndBuitenlandse verkeersboetes worden in Nederland geïndWie in Europa een verkeersovertreding begaat en daar door de politie bekeurd wordt, heeft grote kans dat hij een acceptg…

Blind of slechtziend: Hulpmiddelen bij de mobiliteitBlind of slechtziend: Hulpmiddelen bij de mobiliteitVoor een blinde of slechtziende persoon zijn tal van mobiliteitshulpmiddelen en aanpassingen in de mobiliteit beschikbaa…
De UltraCane: Een slimme stok voor blinden en slechtziendenDe UltraCane: Een slimme stok voor blinden en slechtziendenVisueel gehandicapte personen vertrouwen op een blindengeleidehond of taststok om zich buitenshuis te verplaatsen. Dankz…
Bronnen en referenties
 • StVO - Bussgeldkatalog 2019
Reacties

Djim, 27-09-2020
Ik heb een boete ontvangen vanuit Rendsburg, hier heb ik 29km p/h te hard gereden in een 30km zone. (131,80)
Wat mijn vraag is, is dat deze 30km zone maar 100 meter lang is, zo ook aangegeven met signalering naast de weg.
Nu stond mij bij, en ook heb ik dit gevonden op een Nederlandse website, dat er binnen een x-aantal meters na een nieuwe maximum snelheid niet geflitst mag worden, daar je het voertuit moet kunnen laten afremmen/uitrollen.
In Nederland schijnt dit geen wet te zijn, maar een beleidsregel (zie onderstaande link)
Geld deze beleidsregel ook in Duitsland, en zo ja zou het dan de moeite waard zijn om bezwaar te maken op deze boete omdat deze onterecht zou zijn?

https://www.advocaat-verkeersstrafrecht.nl/minimale-afstanden-flitser-en-bord-maximale-snelheid-snelheidslimiet/ Reactie infoteur, 28-09-2020
Beste Djim,

Met zekerheid durf ik het voor Duitsland niet te zeggen, maar zoals je het omschrijft zou de 30-km zone -met inachtneming van de plaatsing van de borden- over 100 mtr geen zin hebben.
Het is dan ook een coulance regeling en geen wet. Volgens de regels zou je de snelheidsverandering op afstand moeten signaleren, zodat je in staat bent bij / vanaf passage van het verkeersbord de juiste snelheid te rijden.

Mvg - Sjaak

Maria Nabben, 16-09-2020
We hebben een boete van € 188.50 gekregen voor bumperkleven en een maand Fahrverbot in Duitsland van de politie in Rheinland Pfalz, toen we terug kwamen van onze vakantie in Oostenrijk in juli 2020. We hebben de boete betaald, maar zitten een beetje in de maag, hoe we het Fahrverbot moeten gaan regelen. De politie in Nederland adviseert ons om het originele rijbewijs NOOIT op te sturen naar Duitsland (waren we ook niet van plan, mijn man heeft het rijbewijs nodig voor zijn werk in Nederland) maar het zelf brengen vinden we ook een kostbare zaak. De Zentrale Bussgeldstelle ligt in Speyer, 350 km enkele reis vanuit ons huis. We hebben naar Speyer gebeld maar zij zeggen dat het alleen bij hun geregeld kan worden. Kan iemand ons adviseren? Reactie infoteur, 16-09-2020
Beste Maria,

Welke documenten er opgestuurd moeten worden weet ik niet precies, dat zal in de beschikking staan. Voor zover ik weet geldt het het verbod om te rijden alleen in Duitsland voor de periode die vermeld is en verloopt vanzelf.

Mvg - Sjaak

Lorenzo, 07-07-2020
Beste Sjaak,

Op 05-06-2020 ben ik op de A2 van Berlijn richting Dortmund geflitst met een snelheid van 167km waar 130 was toegestaan volgens de borden boven de snelweg. (Mijn fout hierin in eerste instantie was dat ik dacht dat dit de adviessnelheid was en niet de maximum.)
Vervolgens heb ik een Bußgeldverfahren binnen gekregen met daarbij een link om mijn verklaring te geven, deze heb ik ingevuld d.m.v. mijn Nederlandse tekst te laten vertalen door google translate.

Nu heb ik op 04-07-2020 de boete binnengekregen (met datum van de brief op 25-06-2020) waarop word vermeld dat ik € 448,50 dien te betalen, terwijl ik op internet lees dat de prijs normaliter €120,00 hoort te zijn voor deze snelheidsovertreding.
Overige omstandigheden: Het was helder weer, geen bumperkleven.

Overige Duitse tekst met ik vermoed de opsomming :

Tatvorwurf: Sie uberschritten die zulassige Hochstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um 37 km/h. Zulassige Geschwindigkeit 130 km/h. festgestekkte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug) 167 km/h.
ERLAUTERUNG : Grobe verletzung der Pflichten eines Kraftfahrzeugfuhrers (ß 25 StVG).
Von der Anordnung eines Fahrverbotes wird ausnahmweise abgesehen und dafur die Geldbuße angemessen erhoht (ß4 Abs. 4 BKaTV).
ß 17 OWiG; ß 4 ABS; ß 4 BKaTV ;ß 41 ABS. 1 iVm Anlage 2, ß 49 StVO; ß24 ; ß 25 StVG; 11.3.6 Bkat ß4 abs. 1 BKatV.

Aanvullende vraag, wat gebeurt er als ik de boete NIET betaal? Op de site van de ANWB staat vermeld dat de inning alleen gebeurt via het CJIB, echter geeft het CJIB aan niks achter mijn naam te zien staan en zij dit ook niet innen, wel dat de ANWB mij verder kan helpen (Kastje muur verhaal).
In het geval van wel de boete betalen:
Bij de boete zit wel een betaalverzoek en een acceptgiro.Kan ik beter wachten op een incasso van het CJIB?

Ik kijk uit naar je reactie. Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Lorenzo,

Het bedrag van 120 euro lijkt me gezien de overtreding terecht. Helaas kan ik alleen algemene informatie geven. Het is inderdaad zo dat het CJIB -conform de Europese afspraken- het boetebedrag kan innen. Wellicht staat er nog niets onder je naam vermeld, maar kan dit nog komen. Wachten op het CJIB lijkt me niet raadzaam omdat dit kostenverhogend kan werken. Zou toch even contact opnemen met de ANWB… helaas kan ik je ook niet verder helpen.

Mvg - Sjaak

Joep, 24-04-2020
Ik ben op 30-01-2020 geflitst met 41 km/h te hard. Nu is deze 'strafcode' opgelegd. 11.3.7 BKat. Volgens deze catalogus is mijn boete dan 200 euro. Nu staat er in de brief dat de boete 320 euro is. Ik weet niet hoe zie hierop komen.
Bij overtreden wettelijke bepalingen staat het volgende: § 41 Absats 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; §24, §25 StVG; 11.3.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV.
Ik dacht dat ik meer moet betalen omdat ik dan geen rijverbod zou krijgen. Nu staat er echter onder dat ik ook een rijverbod van 1 maand is opgelegd. Kan iemand hier mij bij helpen? Reactie infoteur, 24-04-2020
Beste Joep,

Onder welke omstandigheid heeft de overtreding plaatsgevonden?
Misschien kom je hier verder mee:
https://www.bussgeldkatalog.org/tatbestandskatalog-geschwindigkeit/
en
https://www.bussgeldkatalog.org/bussgeldrechner/

Mvg - Sjaak

Aytac, 02-04-2020
İk heb een boete gekregen voor te hard rijden in Duitsland 179km waar je 120 mag dus 59km te hard. İk moet een formulier invullen dat ik dit was geweest. Heeft deze boete ook gevolgen voor Nederland? Reactie infoteur, 03-04-2020
Nee Aytec, dit heeft alleen gevolgen voor Duitsland.

Mvg - Sjaak

Selmi, 26-02-2020
Ik heb ook een boete ontvangen uit Duitsland, waarbij in het formulier gevraagd wordt of de verkeersovertreding wordt toegegeven. Ik vroeg me af of het toegeven van de verkeersovertreding gevolgen heeft voor de hoogte van de boete? Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Selmi,

Nee, dit is normaal. Geef je niet toe / ben je het er niet mee eens, dan zou je bezwaar aan kunnen tekenen.

Mvg - Sjaak

A. van Hoof, 14-12-2019
Dit jaar heb ik 2 bekeuringen (op de zelfde plek A1 Bremen-Osnabrück) gehad met de vrachtwagen voor bumperkleven, hoe word dat gecontroleerd?
Is dat een moment opname of wordt op een bepaalde afstand/traject gecontroleerd? Reactie infoteur, 16-12-2019
Beste,

Zou het niet precies weten, maar het lijkt me dat het of bij camera of door waarneming van een bevoegde beambte kan worden beoordeeld. Mijn inziens is het altijd een momentopname… over een traject lijkt me niet aannemelijk omdat de volgafstand over afstand zal variëren.

Mvg - Sjaak

Peter, 11-10-2019
Hallo,
In Duitsland 61 KM te hard gereden waar 100 mag, 4 weken later heb ik een boete gekregen van 927,50 EURO en twee maanden rijverbod. Voor 61 km te hard rijden is de geldboete 440 Euro. Ik heb de politie in Duitsland gebeld. ze zeggen de ik 40% harder gereden dan 100 km en daardoor is de geldboete verdubbeld. Ik heb bezwaar gemaakt tegen deze beslissing. Moet ik alsnog de boete betalen of moet ik wachten tot ze beslissen wat ze gaan doen? Reactie infoteur, 11-10-2019
Beste Peter,

Een verdubbeling van de geldboete is mij niet bekend. Spelen overtredingen in het verleden mee? Over het algemeen is het zo dat het indienen van bezwaar je niet ontslaat van de verplichting te betalen.
Zie ook: https://www.bussgeldkatalog.org/61-bis-70-km-h-zu-schnell/

Mvg - Sjaak

Stefaan, 14-09-2019
Vandaag heb ik een boete gekregen in Duitsland. We stonden voor het verkeerslicht in een rij. Naar links was druk dus elke keer een paar auto's. Voor mij stond een man uit Oostenrijk. We konden nog doorrijden maar moesten toen stoppen ik stond half/half over de streep in de tussentijd is het rood geworden. Dan om de hoek komt een politieauto en worden we uit de rij gehaald. Verhaal in het kort:
Verkeerslicht stond al 30 seconden op rood dat kan hij niet gezien hebben hij kon het verkeerslicht niet eens zien. De voorste kreeg geen bekeuring ik moest 238,50 euro aftikken. Op de bekeuring stond 1 seconde door rood gereden en tijdens de stopzetting werd gezegd 30 sec. Als ik direct achter iemand aan rijd dan staat niet eerst het verkeerslicht 30 seconden op rood voordat ik ga rijden. En later werd ik nog opgebeld door 1 van de agenten dat ze allemaal gegevens wilden hebben. Kan dit zo maar en is dit nog aan te vechten? Maar ik ben zeker niet door rood gereden! Reactie infoteur, 16-09-2019
Beste Steefan,

Wacht eerst de beschikking via het CJIB af. Door een verkeerslicht op de kruisende weg te beoordelen, kan beoordeeld worden of het verkeerslicht voor jouw rijrichting rood is geweest. Rijden door rood kan dan aan de orde geweest zijn. Of dit 1 of meerdere secondes geweest zijn hoeft niet zo veel uit te maken onder het motto "rood is rood".
In een dergelijk geval is het beter te blijven wachten en in de binnenspiegel in de gaten te houden wanneer het achterop komend verkeer weer groen heeft.
Dat de gegevens opgevraagd worden is niet uitzonderlijk; anders had met het aan de hand van het kenteken -binnen europees verband- in Nederland op kunnen vragen.

Mvg - Sjaak

Rik, 05-08-2019
Ik ben een paar weken geleden staande gehouden en moest een urine test doen. die was positief voor cannabis en cocaïne. nu ben ik gelijk daarna gestopt omdat ik veelal in Duitsland werk. maar ik rookte al meer dan 20 jaar iedere dag wel. dit kan dus nog heel lang zichtbaar blijven in mijn urine en bloed. kan ik daardoor nogmaals beboet worden ook al ben ik gestopt? Reactie infoteur, 06-08-2019
Beste Rik,

Als de waarde te hoog blijken te zijn bij een volgende controle wel. Weet niet hoe snel de afbraak plaatsvindt.

Mvg - Sjaak

Rob, 25-07-2019
Heb een boete ontvangen heb in plaats van 100 km heb ik 125 km gereden op de autoweg 25 km te hard dus ik heb een geld boete gekregen van 98,50 euro incl. kosten.Boete heb ik meteen betaald nu heb ik een tweede brief gekregen dat ik een 1 strafpunt krijg in het fahreignungsregister.Wat houdt dit precies in en moet ik nog iets ondernemen.


met vriendelijke groet,

Rob Reactie infoteur, 25-07-2019
Beste Rob,

In principe hoef je niets te doen. Bij een aantal strafpunten mag je in Duitsland gedurende een bepaalde periode niet meer rijden,
Zie:
https://www.bussgeldkatalog.org/wenden-rueckwaertsfahren-abbiegen/

Mvg- Sjaak

Danny, 04-08-2018
Heb een boete gekregen voor 33km te hard buiten de bebouwde kom is dit een probleem aangezien ik in NL nog beschouwd word als beginnend bestuurder? Reactie infoteur, 06-08-2018
Beste Danny,

De snelheidsovertreding in Duitsland heeft geen consequenties voor het rijbewijs in Nederland.

Mvg - Sjaak

Rob, 25-07-2018
Boete gekregen wegens verkeerde rijstrook benutten. in baustelle rij ik netjes rechts, mijn spiegel van de sprinter overschrijdt echter de rijstrook met 20 cm, zodoende boete! omdat ik 600 meter voor de Baustelle een bord had moeten zien dat het voertuig niet breder zou mogen zijn dan… Lekker dan, wat kan ik hiertegen doen? Reactie infoteur, 25-07-2018
Beste Rob,

In Duitsland geldt de maximale breedte inclusief de spiegels, dit in tegenstelling tot Nederland. Helaas zou het dus kunnen zijn dat je te breed was.
Zie o.a.:
https://www.camperforum.nl/viewtopic.php?t=8428367&start=28

Mvg - Sjaak

Marieke, 19-06-2018
Ik heb een Bussgeldbescheid ontvangen voor overschrijding van de max. snelheid met 48 km/u buiten de bebouwde kom. Dit zou volgens de staffel een geldboete van 160 euro zijn. Echter staat er in de brief bij dat ze in plaats van het opleggen van een rijverbod de boete verhoogd hebben naar 320 euro! Wie bepaalt of je een rijontzegging krijgt of een geldboete? ik krijg liever een rijverbod van 1 maand dan een gelboete van 320 euro. Wie weet tot wie ik mij met deze vraag kan wenden of hoe dit zit? Reactie infoteur, 19-06-2018
Beste Marieke,

In plaats van het opsturen van het rijbewijs naar de Duitse autoriteiten door de rij-ontzegging kan ook een verdubbeling van de boete vastgesteld worden. Alhoewel dit veel geld is, is het waarschijnlijk gunstiger dan dat je het rijbewijs voor minimaal een week kwijt bent, zodat je gedurende deze tijd ook geen auto in Nederland mag besturen (los van de rijontzegging van een maand in Duitsland). Opsturen van het rijbewijs zou zonder verhoging van de boete het enig alternatief zijn.
Zie ook de vraagstelling op:
https://www.anwb.nl/experts/Juridisch/vraag/741578b1-6bb6-46ee-a6bd-0dff8023c07b/boete-+-rijverbod-duitsland-wat-moet-ik-doen-met-het-rijverbod
en informatie op:
https://www.bussgeldkatalog.org/geschwindigkeitsueberschreitung/

Mvg - Sjaak

Guido, 12-01-2018
Hallo Sjaak,
Aanvullend: ik zie dat zelfs de RDW het op zijn website heeft vermeld:
https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/auto/uw-registratie-bij-de-rdw/uitwisseling-van-kentekengegevens-voor-buitenlandse-verkeersboetes
-> specifiek en beperkend tot 8 typen overtredingen.

Betekent dit dat er in mijn geval ten onrechte vanuit Duitsland kentekengegevens zijn opgevraagd? En dat er dus geen zaak voor ze is aangaande de door hen aangenomen overtreding van te weinig afstand houden"? Reactie infoteur, 12-01-2018
Beste Guido,

Bedankt voor de reactie, het was me niet bekend. Mogelijk zou bumperkleven onder een snelheidsovertreding kunnen vallen?
Het kan dat je bezwaar indient. Dit houdt dan wel in dat je in eerste instantie niet betaald en wacht op de aanmaning (bussgelgbescheid), hetgeen eventueel wel resulteert in een hogere boete.

Mvg - Sjaak

Guido, 11-01-2018
Heb een boete ontvangen uit Duitsland voor te weinig afstand houden icm bepaalde snelheid.
Foto gemaakt als bewijs en aan de hand van kentekengegevens uitwisseling mij 'opgespoord' neem ik aan.

Vraag: kan/mag een Duitse instantie voor dit type overtreding wel mijn gegevens opvragen en daarmee mij dus in Nederland een boete opleggen?
Vraag dit omdat er een EU directive bestaat waarin precies wordt aangegeven voor welk type overtredingen er gegevens mogen worden uitgewisseld :http://etsc.eu/faq-eu-cross-border-enforcement-directive/
-Dat zijn er dus 8, echter niet de overtreding van afstand houden.

In hoeverre moeten lidstaten zich aan deze regeling houden? Reactie infoteur, 11-01-2018
Beste Guido,

Sinds 2013 bestaat er tussen de meeste EU landen een verdrag die het mogelijk maakt de kentekengegevens op te vragen. De 8 items die op de gelinkte site worden vermeld, lijken me niet correct/volledig.
Zie:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32011L0082

Mvg - Sjaak

Hanna, 25-11-2017
Heb boete uit Duitsland gekregen. Nu is mijn vraag kan ik die meteen betalen of moet ik eerst het antwoord formulier invullen en terug sturen en dan wachten op bedrag/bericht? Reactie infoteur, 28-11-2017
Beste Hanna,

Het ligt er aan waar voor, en hoe hoog de boete is.
Kijk even bij de volgende link:
https://www.anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie/met-de-auto-op-reis/boete-buitenland/boete-uit-duitsland

Mvg - Sjaak

Hans, 09-09-2017
Ik heb net als Billy na een bezoek aan Monschau het verzoek gekregen om 108.50 in de Duitse staatskas te storten.
Het is niet even snel te achterhalen of het ter plekke duidelijk is aangegeven dat je er maar 30 mag rijden, op de bekeuring is het niet duidelijk waar de flitsplek is. Ga gewoon maar reageren dat de snelheids aanduiding ter plekke niet duidelijk is en dat ik zonder opzet schijnbaar mogelijk te hard heb gereden. vinden wij hier de adm. kosten al hoog daar weten ze in Duitsland helemaal wel raad mee 80. voor de overtreding + 28.50 voor kosten en onkosten. Nu nog even een paar uurtjes om het in het Duits te formuleren. Gr. Hans Reactie infoteur, 11-09-2017
Beste Hans,

Of je succes zult hebben weet ik niet, maar misschien heb je aan de volgende informatie nog wat?
http://verkeersboetes.blogspot.nl/2010/07/bekeuring-duitsland.html

https://www.anwb.nl/experts/juridisch/vraag/032ddff8-728b-4eb9-9fc0-ce03d9d57c6b/wat-te-doen-met-een-duitse-brief-over-een-rijverbod

Mvg - Sjaak

Md, 14-06-2017
Hallo,

Ook ik heb onlangs een mooie brief binnengekregen van de oosterburen. Door rood rijden, kosten: 432 EUR (!). Dit was op een erg onoverzichtelijke kruising (vanuit een zijweg de doorgaande weg op) waarbij ik nooit een stoplicht voor mijn weghelft heb gezien.
Lees hier max. 320 Euro, wanneer gevaar ontstaat. Dit was 's avonds en er was geen hond op de weg, enig idee waarom de boete dusdanig hoog is? Zijn er mogelijkheden om hier tegen in beroep te gaan?
Gr M Reactie infoteur, 15-06-2017
Beste Md,

Gaat het misschien om meerdere overtredingen? Voor het negeren van rood licht staat 320 tot 360 euro.
Kijk voor indienen van bezwaar even bij het volgende:
http://www.autoweek.nl/forum/read.php?9,5467432

Mvg - Sjaak

Sarina, 27-01-2017
Hallo,
wij rijden met een Ford Mustang 2,3 ecoboost met sportuitlaat. Nu gaan wij in juni voor een weekend naar Duitsland naar een Mustang meeting. Klopt het dat er een nieuwe wet is dat je in Duitsland beboet kan worden als je met een sportuitlaat rijdt?

grtjs Sarina. Reactie infoteur, 30-01-2017
Beste Sarina,

Helaas kan ik je geen concreet antwoord geven. Ik neem aan dat het -net als in Nederland- onder andere aan het aantal decibellen gekoppeld is en niet aan de uitvoering.
Mogelijk heb je hier wat aan:
http://www.bmvi.de/SiteGlobals/Forms/Suche/DE/Servicesuche_Formular.html?nn=12872&resourceId=13364&input_=12872&pageLocale=de&templateQueryStringSearch=dezibel&submit=Suchen

Mvg - Sjaak

Billy Sobrie, 28-11-2016
Een bezoekje aan Monschau kost mij 108,50€. Op de terugweg geflitst in bebouwde kom: overtreding 24km u zone 30 zijnde 80€. Als betrokkene komen er nog kosten bij id Name MSP KOSTEN nicht vorhanden EUR te voldoen; Als je denkt met 80€ er vanaf te komen zoals te lezen op internet ben je wel mis. Alles netjes vertaald maar als je wil reageren moet het wel in het Duits gebeuren. Mijn vraag: kan ik in België beboet worden als ik daarop niet reageer? Reactie infoteur, 29-11-2016
Beste Billy,

Ik begrijp je vraag niet zo goed, je bent beboet in Duitsland… reactie België?
Mocht je in België beboet worden, dan krijg je een beschikking thuisgestuurd.

Mvg - Sjaak

Marco, 24-03-2016
Ik heb mij laten vertellen dat een boete voor buitenlanders hoger is. De reden zou zijn omdat er bij de Duitsers een punt van het puntenrijbewijs wordt afgetrokken, doordat dit bij buitenlanders niet kan zijn de bedragen hoger. Ik vraag mij nu af of dit ook waar is omdat ik het verder nergens terug kan vinden. Iemand een idee?

Gr vMarco Reactie infoteur, 25-03-2016
Beste Marco,

Bij mijn weten zijn de boetebedragen voor buitenlanders niet hoger (als er al niet direct wordt betaald). Wel kunnen er administratiekosten in rekening worden gebracht.
Ook voor buitenlanders gelden de strafpunten. Alhoewel ik de exacte uitvoering niet ken, geven de volgende publicaties wel wat meer duidelijkheid.
http://www.evo.nl/site/nederlanders-krijgen-duitse-verkeersstrafpunten
en
http://www.chauffeursforum.nl/index.php/topic/19513-inzicht-duits-boete-stelsel/

Mvg - Sjaak

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 12-12-2019
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.