InfoNu.nl > Auto en Vervoer > Fietsen > Boetes verkeersovertredingen met fiets en scootmobiel 2017

Boetes verkeersovertredingen met fiets en scootmobiel 2017

Boetes verkeersovertredingen met fiets en scootmobiel 2017 Alhoewel de bestuurder van een fiets, scootmobiel of gehandicaptenvoertuig bij deelname aan het verkeer als zwakkere verkeersdeelnemer wordt gezien, moeten ook zij zich aan de voor hen geldende verkeersregels houden. De boetes en de bijbehorende geldbedragen die bij de overtredingen worden uitgeschreven, worden nog door de wet Mulder afgehandeld. De regelgeving en de daaruit voortvloeiende boetes bij overtreding van de verkeersregels zijn gebaseerd op de Wegenverkeerswet 1994 en het RVV 1990.

De fietser in het verkeer

Fietsers -en dan met name jonge fietsers- vertonen vaak onberekenbaar gedrag. Enerzijds zijn ze jong en onbevangen en hebben mogelijk aandacht voor andere zaken dan het verkeer, anderzijds is de kennis van de verkeersregels, gevaarherkenning en het hebben van verkeersinzicht onvoldoende aanwezig of nog in ontwikkeling.

Dat fietsers in het algemeen als zwakkere verkeersdeelnemers worden gezien heeft ook te maken met het onstabiele gedrag van de fiets (b.v. wind, gladheid, slecht wegdek, uitwijken op twee smalle banden, leeftijd, cultuur) en het feit dat een fietser weinig voorzieningen op en om de fiets kent die bescherming bieden. Veelal is de fietser bij deelname aan het verkeer ook slechter zichtbaar dan de meeste andere verkeersdeelnemers.

Afwijkende regels voor fietsers

 • Voor bestuurders van fietsers geldt géén maximum toegestane snelheid. *
 • Fietsers mogen als enige bestuurders met zijn tweeën naast elkaar rijden, zolang zij het overige verkeer niet hinderen.
 • Fietsers dienen elkaar links in te halen; zij mogen andere bestuurders rechts inhalen.
 • In enkele gevallen mogen fietsers bij rood licht rechts afslaan (dit moet dan wel aangegeven staan). Zij laten -bij rechts afslaan- links afslaande tegemoet komende bestuurders dan wel voor gaan, evenals overstekende voetgangers en/of over rijdende bestuurders van gehandicapten voertuigen die gebruik maken van het trottoir of voetpad.

Artikel 5 van de Wegenverkeerswet

* Voor eenieder die aan het verkeer deelneemt, geldt wel artikel 5 uit de Wegenverkeerswet; het zogenaamde "kapstokartikel".
Het is eenieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt (kan worden) veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt (kan worden) gehinderd.

Gehandicaptenvoertuigen

Bestuurders van een gehandicaptenvoertuig gebruiken het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets-/bromfietspad of de rijbaan. Deze bestuurders zijn vrij bij de keuze van de plaats op de weg. De plaats op de weg die zij innemen bepalen de regels die zij moeten volgen en eventueel overtreden. Zo volgen zij rijdend op het trottoir of voetpad de verkeersregels voor voetgangers en rijdend op de rijbaan de regel voor voertuigen.

Maximum toegestane snelheid gehandicaptenvoertuig met motor

 • Trottoir of voetpad: 6 km/u zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
 • Op de rijbaan: 45 km/u zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
 • Fiets-/bromfietspad: 30 km/u binnen de bebouwde kom en 40 km/u buiten de bebouwde kom.

Boetes en verkeersborden voor 2017

Bij een aantal boetebedragen wordt verwezen naar het overtreden van de regel die voortvloeit uit de omschrijving van een verkeersbord, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

De wet Mulder

De genoemde boetebedragen -per januari 2016- zijn gebaseerd op 'lichte' overtredingen die nog administratief via de wet Mulder worden afgehandeld. Waar in het overzicht OM staat weergegeven, worden de sancties niet meer volgens de wet Mulder afgehandeld, maar beslist de officier van justitie over de sanctie.

Let op: de vermelde boetebedragen dateren nog uit 2016. Voor 2017 is er vertraging opgelopen omdat er nog een aantal wetswijzigingen doorgevoerd moeten worden. Half 2017 worden de nieuwe boetebedragen en gewenste aanvullingen verwacht.

Boetes bij verkeersovertredingen met fiets, scootmobiel en gehandicaptenvoertuig 2017

Omschrijving van de overtreding en boetebedragen in Euro's voor 2016Euro
Een aanwijzing van een opsporingsambtenaar niet opvolgen140
Beneden de 16 jaar een gehandicaptenvoertuig (zonder ontheffing) besturen240
Niet meewerken aan het voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht90
Als bestuurder, die in overtreding wordt bevonden van een bij of krachtens
de WVW 1994 vastgesteld voorschrift, de gegeven bevelen niet opvolgen
140
Niet zoveel mogelijk rechts houden op weg90
Als (snor)fietser niet het verplichte fietspad (G11) of fiets/bromfietspad (G12a) gebruiken55
Als (snor) fietser bij ontbreken verplicht fietspad (G11) of fiets/ bromfietspad (G12a) niet de rijbaan gebruiken (ook gebruiken bij fietsen op voetgangersgebied) (G7)55
Rijden door een park, plantsoen, beplanting of groenstrook55
Crossen door een park, plantsoen, beplanting of groenstrook140
Inhalen
Niet links inhalen90
Een bestuurder die heeft voorgesorteerd en kenbaar linksaf wil slaan, links inhalen140
Een voertuig vlak voor of op een voetgangersoversteekplaats inhalen140
Oprijden van kruispunten
Een kruispunt blokkeren90
Verlenen van voorrang
Geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts
Geen voorrang verlenen aan bestuurders op verharde weg
Geen voorrang verlenen aan bestuurder van een tram
Een overweg opgaan, terwijl men niet direct kan doorgaan en deze niet geheel vrij kan maken
Geen voorrang verlenen aan bestuurders op verharde weg
Voor alle overtredingen geldt een boete van Euro 90
Doorsnijden militaire colonnes/uitvaartstoeten
Als weggebruiker een militaire colonne doorsnijden35
Als weggebruiker een uitvaartstoet van motorvoertuigen doorsnijden30
Afslaan
Afslaan zonder richting aan te geven35
Bij het afslaan niet het tegemoet komend verkeer voor laten gaan
Bij het afslaan niet het verkeer naast/ links dicht achter voor laten gaan
Bij het afslaan niet het verkeer naast/ rechts dicht achter voor laten gaan
Bij het links afslaan de rechts afslaande bestuurders niet voor laten gaan
Voor alle overtredingen geldt een boete van Euro 90
Stilstaan
Een voertuig op een zodanige wijze laten staan waardoor op de weg gevaar wordt/kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt/kan worden gehinderd55
Parkeren
Parkeren in parkeervak bij parkeermeter35
Een fiets op andere wijze plaatsen dan is toegestaan35
Signalen en verlichting
Signalen geven in andere gevallen of op andere wijze dan is toegestaan wat voor signalen35
Geen licht voeren bij: nacht, binnen de bebouwde kom35
Geen licht voeren bij:
 • nacht, buiten de bebouwde kom
 • dag, indien het zicht slecht is
Beide 55
Groot licht voeren bij dag, bij het tegenkomen van een andere weggebruiker, of bij het op korte afstand volgen van een ander voertuig55
Niet gelijktijdig branden achterlicht(en) met lichten aan de voorzijde, bij:
 • nacht, binnen de bebouwde kom
 • nacht, buiten de bebouwde kom
 • dag, indien het zicht slecht is
 • mistachterlicht voeren, indien het zicht door mist/sneeuwval niet minder dan 50 meter is
 • mistlicht(en) aan de voorzijde voeren
35
55
55
55
35
Bij nacht of bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd geen voor- en achterlicht voeren
Als fietser bij nacht of dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd geen voortdurend voor tegemoetkomende weggebruikers zichtba(a)r(e) wit(te)- of ge(e)l(e) licht(en) aan de voorzijde voeren en/of voortdurend voor van achteren naderende weggebruikers zichtbaar rood licht aan de achterzijde voeren55
Verblindend wit of geel licht aan de voorzijde voeren55
Knipperende verlichting voeren55
Naast het dimlicht/mistlicht andere verlichting aan de voorzijde voeren dan het (de) toegestane bermlicht, bochtlicht, hoeklicht, richtlicht, markerings- of staaklichten55
Voeren van verlichte transparant door ander voertuig of op andere wijze dan genoemd op welke wijze gebruikt55
Autosnelwegen
Als fietser of bestuurder van een gehandicaptenvoertuig met of zonder motor op autoweg of autosnelweg (spookrijden).
OM
Autowegen
Als fietser of bestuurder van een gehandicaptenvoertuig met of zonder motor op autoweg of autosnelweg (spookrijden).
OM
Voetgangers niet voor laten gaan van/als
 • blinde voorzien van een blindenstok waaruit bleek dit; mate van hinder
 • een persoon die zich moeilijk voortbeweegt
 • voetganger (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken)
 • gehandicaptenvoertuig (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken)
OM
Voorrangsvoertuigen
Voorrangsvoertuig niet voor laten gaan werden optische en geluidssignalen gevoerd90
In- en uitstappende passagiers
Passagiers die bij een tram of autobus willen in- of uitstappen daartoe geen gelegenheid geven140
Bijzondere manoeuvres
Zonder het overige verkeer voor te laten gaan bij:
 • wegrijden
 • achteruitrijden
 • uit een uitrit de weg oprijden
 • van de weg een inrit inrijden
 • keren
 • invoegen
 • uitvoegen
 • van rijstrook wisselen
Voor alle overtredingen geldt een boete van Euro 90
Autobus geen gelegenheid geven weg te rijden van een halte55
Zitplaatsen
Tijdens deelname aan het verkeer als bestuurder of passagier niet op de voor hem/haar bestemde zitplaats zitten en/of als bestuurder (een) passagier(s) vervoeren terwijl deze/die niet op een zitplaats zit(ten) geldt niet voor: bus met staanplaatsen of incidenteel gebruik gangpad/toilet andere bus; kind < 3 jr in bus;passagiers < 18 jr en < 1.35 m, bij gebruik kinderzitplaats met gordels; vervoer rolstoelpassagiers; 1 persoon > 8 jr op bagagedrager fiets (geen snorfiets); passagier op ligplaats55
Als (brom)fietser een passagier jonger dan acht jaar vervoeren op ondoelmatige/onveilige voorziening55
Verkeersborden
Geen voorrang verlenen (B6)90
Niet stoppen bij stopbord (B7)55
Geen voorrang verlenen (B7)90
Niet stoppen en geen voorrang verlenen bord B6 bord B785
Handelen in strijd met geslotenverklaring
In beide richtingen (C1) wegen algemeen35
 • in beide richtingen (C1) weg(gedeelte) bestemd voor aangewezen categorie(ën) voertuigen (doelgroepstroken)
 • eenrichtingsweg overige wegen (C2)
 • eenrichtingsweg (C3)
 • eenrichtingsweg (C4) bord C3 bord C4
Voor alle overtredingen geldt een boete van Euro 55
Geslotenverklaring
Ruiter, vee, wagen, motorvoertuig niet harder dan 25 km/h, brommobiel,
(brom)fiets en gehandicaptenvoertuig (C9)
35
 • bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig met in werking zijnde motor bord C12 bord C13
 • fiets, gehandicaptenvoertuig zonder motor (C14) (categorie 3 betreft alleen snorfiets) bord C14 bord C15
 • (brom)fiets, gehandicaptenvoertuig (C15)
Voor alle overtredingen geldt een boete van Euro 35
Rijrichting
Rijden in strijd met:
 • verplichte rijrichting op rotonde (D1)
 • gebod voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft (D2)
 • gebod tot het volgen van de aangegeven rijrichting (D4)
 • gebod tot het volgen van de aangegeven rijrichting (D5)
 • gebod tot het volgen van één van de aangegeven rijrichtingen (D6)
 • gebod tot het volgen van één van de aangegeven rijrichtingen (D7)
Voor alle overtredingen geldt een boete van Euro 35
Parkeren en stilstaan
Verbod (brom)fietsen te plaatsen (E3)35
Inhalen
Doorgaan in strijd met verbod door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting (F5)55
Overige geboden en verboden
Keren in strijd met keerverbod (F7)55
Niet stoppen bij stopgebod (F10)90
Verkeerslichten
Driekleurig verkeerslicht:
 • niet stoppen voor rood licht
 • rechtsaf door geel of rood en het overige verkeer niet voor laten gaan
90
90
Tweekleurig verkeerslicht:
Niet stoppen voor rood licht
90
Rechtsaf door geel of rood en het overige verkeer niet voor laten gaan90
Bruglichten:
Niet stoppen voor rood (knipperend) bruglicht
90
Rijstrooklichten:
Rijstrook aangeduid met rijstrooklicht “BUS” gebruiken
55
Verkeerstekens op het wegdek
Doorgetrokken streep tussen rijstroken/op paden met verkeer in één richting als bestuurder de zich niet langs de rand van de rijbaanverharding bevindende doorgetrokken streep overschrijden met verkeer in een richting55
Als bestuurder de zich niet langs de rand van de rijbaanverharding bevindende doorgetrokken streep overschrijden met verkeer in beide richtingen90
Verdrijvingsvlak gebruiken90
Als bestuurder een puntstuk gebruiken90
Niet stoppen voor stopstreep35
Bij haaientanden geen voorrang verlenen aan bestuurders op kruisende weg mate van gevaar/hinder90
Als weggebruiker, anders dan als bestuurder van een lijnbus, autobus of tram, gebruik maken van een busbaan of -strook aangeduid met “BUS”55
Als weggebruiker, anders dan als bestuurder van een lijnbus of tram,
gebruik maken van een busbaan of - strook aangeduid met: “LIJNBUS”
55
Verplichtingen weggebruikers
Het niet opvolgen aanwijzing:
 • dmv een rode lamp
 • verlichte politietransparant
 • verlichte transparant weginspecteur Rijkswaterstaat
 • verkeersbrigadier bord F10
OM
Niet opvolgen van aanwijzing:
 • gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaar
 • gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersregelaar
 • gegeven met verlichte transparant op voertuig van politie
 • gegeven met verlichte transparant op voertuig van Rijkswaterstaat of bedrijfsauto van transportbegeleider
OM
* geldt alleen voor gehandicaptenvoertuigen

Lees verder

© 2014 - 2017 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoe hoog wordt mijn bekeuring? – 2012Hoe hoog wordt mijn bekeuring? – 2012De afgelopen jaren zijn de tarieven van boetes sterk verhoogd. Dit heeft niet op iedereen het gewenste effect, maar een…
De hoogte van verkeersboetes voor te hard rijden bepalenDe meest gegeven en daardoor wellicht ook meest gehate en gevreesde boetes zijn in Nederland de boetes voor snelheidsove…
Verkeersboetes 2012: verhoging verkeersboetes 2012Verkeersboetes 2012: verhoging verkeersboetes 2012In 2012 worden de verkeersboetes verhoogd. De verhoging is fors. De boete voor door rood rijden bedraagt € 220. Voor onn…
China: EenkindpolitiekEenkindpolitiek en China. Twee begrippen die bij elkaar horen. China is een onwijs groot land met onwijs veel mensen, di…
Snorfiets en elektrische fiets, verkeersregels en voordelenSnorfiets en elektrische fiets, verkeersregels en voordelenDe snorfiets is een prettig vervoersmiddel en voor steeds meer mensen een aantrekkelijk voertuig. Je hoefde er voorheen…
Bronnen en referenties
 • Overheid.nl
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • Autorij-instructie.nl

Reageer op het artikel "Boetes verkeersovertredingen met fiets en scootmobiel 2017"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reactie

Aad van Duijn, 09-10-2016 20:56 #1
Ik denk dat de stelling dat voor een fiets geen maximum snelheid geldt niet een juiste is.
Er is één uitzondering: als er een bord met een maximumsnelheid staat op het wegvak waar je op rijdt, moet je je aan die maximumsnelheid houden, óók fietsers en zelfs voetgangers. Een wegvak houdt op bij de eerste de beste afslag, dus vaak duurt dat niet zo lang. En meestal zijn fietspaden gescheiden van de normale weg, waardoor je niet op hetzelfde wegvak zit en de maximumsnelheid dus niet geldt. Oftewel: als fietser heb je geluk. Reactie infoteur, 10-10-2016
Beste Aad,

Natuurlijk dient de fietser zich ook aan de maximum geldende snelheid te houden. Dit is echter niet expliciet vastgelegd en is ook moeilijk vast te leggen. Theoretisch zou een staande houding -na controle- de enige mogelijkheid zijn. Artikel 5 zal dan waarschijnlijk -in bepaalde situaties- eerder gehanteerd worden. “Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.”

Mvg - Sjaak

Infoteur: Jvd
Laatste update: 02-01-2017
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Fietsen
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 1
Schrijf mee!