Verkeer - Nederlandse wegen - Belijning en maximumsnelheid

Verkeer - Nederlandse wegen - Belijning en maximumsnelheid Vanaf 2008 wordt er gewerkt aan de kenmerken op de Nederlandse wegen. Er zijn voorschriften opgesteld die de betekenis van de strepen, de belijning en de daaraan gekoppelde maximum toegestane snelheid moeten verduidelijken. Aan de hand van de belijning was niet altijd even duidelijk op te maken op wat voor categorie weg men reed en welk bijbehorend (snelheids) gedrag bij de betreffende weg past. Op de wegen worden gefaseerd kenmerken aangebracht die duidelijk moeten maken wat de aandachtspunten voor de weggebruiker op een weg zijn en welke medeweggebruikers men op een bepaalde categorie weg kan en mag verwachten.

Weet wat de maximumsnelheid is

Algemene aanduiding van de maximum toegestane snelheid

In principe zou de "oude" regelgeving met betrekking tot de toegestane maximum snelheid binnen en buiten de bebouwde kom en op autowegen voor personenauto's niet tot verwarring moeten leiden. In basis gelden/golden -tenzij door verkeersborden anders aangegeven- de volgende toegestane maximumsnelheden:
 • Binnen de bebouwde kom: 50 km/u
 • Buiten de bebouwde kom: 80 km/u
 • Op autowegen: 100 km/u
 • Op autosnelwegen: 100 tot 130 km/u *

* Uitzondering op de autosnelwegen

Gedurende de dag – van 6 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds – geldt op alle autosnelwegen een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Uitzondering geldt voor trajecten waar al een aangepaste limiet van 80 kilometer per uur geldt.

Gedurende de avond en nacht – van 7 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtend – mag op een aantal autosnelwegen maximaal 120 of 130 kilometer per uur gereden worden. De maximumsnelheid staat op verkeersborden langs de weg, of op matrixborden boven de weg aangegeven. De toegestane maximumsnelheid kan -met name op de matrixborden- door omstandigheden wijzigen (file, ongeval, drukte, gladheid enz.) Oplettendheid blijft dan geboden omdat de laagst aangegeven snelheid op een matrixbord geldend is. De aangegeven maximumsnelheid op een matrixbord gaat boven de snelheid, aangegeven op een verkeersbord.

De kenmerken zoals deze vanaf 2008 gefaseerd worden doorgevoerd gaan echter verder. De belijning geeft meer duidelijkheid over de mede-weggebruikers die je op de verschillende wegen mag verwachten en wat het passend (rij)gedrag op deze wegen zou moeten zijn.

Wat te verwachten bij de herkenbaarheid van wegen

Doel van belijning, strepen, vlakken en de herkenbaarheid van wegen

Doel is het totale netwerk van wegen in wegcategorieën in te delen, met de daarbij behorende belijning, kantstrepen, middenasstrepen en groene vlakken, zodat het voor de weggebruiker duidelijk en herkenbaar is op wat voor type weg deze zich bevindt en welk bijbehorend gedrag wordt verlangd.

Wegcategorieën zijn indelingen van wegen naar verkeersfuncties binnen het totale netwerk van wegen, die als zodanig voor de weggebruiker goed herkenbaar zijn. De wijze waarop de functie, de vormgeving en het gebruik van een categorie weg op elkaar zijn afgestemd, is doorslaggevend voor de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de verkeersafwikkeling.

Functies en gedrag op de verschillende wegen


Drie functies die door de belijning op de weg duidelijkheid moeten geven

De volgende drie wegen worden binnen en buiten de bebouwde kom onderscheiden:
 • Stroomwegen
 • Gebiedsontsluitingswegen
 • Erftoegangswegen

Stroomfunctie
Weg met een stroomfunctie buiten de bebouwde kom. Deze wegen geven een continue doorstroming van het verkeer met een snelheid van maximaal 100 km/h. (tenzij verkeerstekens -al dan niet over beperkte afstand- anders aangeven) De stroomfunctie is vooral bedoeld voor het afwikkelen van het (doorgaande) verkeer over langere afstanden. Hiermee worden ook autowegen bedoeld, bestemd voor motorvoertuigen die harder kunnen en mogen rijden dan 50 km/u (autoweg).
Gebiedsontsluitingsfunctie
Wegen met een gebiedsontsluitingsfunctie vormen het ’middenkader’ van ons wegsysteem. Alleen op kruispunten vindt uitwisseling van verkeer plaats, terwijl op de wegvakken tussen de kruispunten het verkeer (continu) doorstroomt. Het is de verbindingsweg tussen twee (niet aan elkaar grenzende) verblijfsgebieden of een verblijfsgebied en een stroomweg. Deze wegen liggen buiten de bebouwde kom en er geldt een maximumsnelheid van 50, 70 of 80 km. per uur, aangegeven door verkeersborden. Is er geen verkeersbord geplaatst dat de snelheid regelt, dan geldt een toegestane maximumsnelheid van 80 km per uur.

Asstrepen

De doorgetrokken asstrepen geven aan dat voetgangers, fietsers, bromfietsers, landbouwvoertuigen en brommobielen deze weg niet mogen gebruiken. Zijn de asstrepen onderbroken, dan mogen land-bouwverkeer en brommobielen wel gebruik maken van deze weg. Gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom zijn te herkennen aan trottoirbanden aan de zijden van de weg in plaats van de onderbroken witte belijning.
Erftoegangsfunctie
Wegen met een erftoegangsfunctie ontsluiten bijvoorbeeld de afzonderlijke woningen, kantoren, bedrijven, boerderijen, (sport)terreinen en landbouwpercelen in een gebied. Op de erftoegangsweg vindt zowel op wegvakken (erfaansluitingen) als op kruispunten uitwisseling van verkeer plaats. De toegestane maximumsnelheid ligt op 60 km. per uur. Houd op dit soort wegen rekening met de aanwezigheid van alle soorten weggebruikers en grote snelheidsverschillen tussen de weggebruikers onderling.

Toelichting op de belijning

Het is uiteindelijk de bedoeling -zodra de belijning uniform/landelijk is doorgevoerd- dat de functie en het daarbij behorend verkeersgedrag, dan wel de geldende snelheidslimiet aan de aangebrachte belijning is af te lezen. Autowegen en autosnelwegen vallen ook onder de categorie stroomweg, ook al is hier van een groene belijning geen sprake (middenberm) en is er een ander beleid ten aanzien van de maximumsnelheid. Een stroomweg zonder gescheiden rijbanen kan men herkennen aan de groene middenmarkering. Met deze 40 centimeter groene streep wordt de suggestie gewekt dat er een barrière ligt tussen de twee weghelften. De weggebruiker wordt daardoor extra alert gemaakt op het gevaar van inhalen. Op plaatsen waar naast de groene middenstrook onderbroken witte strepen zijn aangebracht, is inhalen toegestaan. Daarnaast heeft een stroomweg doorgetrokken witte belijning aan de zijkanten van de weg. Dit houdt in dat je hier geen kruisend verkeer hoeft te verwachten.

Kruisend verkeer op gebiedsontsluitingswegen

Kruisend verkeer kun je wel verwachten op gebiedsontsluitingswegen; de belijning aan de zijkanten is op dit soort wegen dan ook onderbroken. Ook dit soort wegen heeft een dubbele middenmarkering (zonder groene middenstrook), bedoeld om de weggebruikers extra te attenderen op de gevaren van inhalen.

Erftoegangsweg

De erftoegangswegen zijn ingericht op het toegankelijk maken van erven. Op dit soort wegen ontbreekt de middenmarkering en bestaat de kantmarkering uit een onderbroken belijning. De middenstreep is niet aangebracht, omdat het hier gaat om een weg waar snelle en langzame verkeersdeelnemers samen gebruik van maken en waar bovendien bebouwing aan gelegen is, zodat hier inritten en uitritten op aansluiten. Hierdoor kunnen grote snelheidsverschillen tussen weggebruikers onderling voorkomen. (auto’s, fietsers, landbouwvoertuigen, voetgangers). Het achterwege laten van de middenstreep moet er voor zorgen dat de weggebruikers voorzichtiger zijn en minder hard rijden. Veelal tref je hier ook fietsstroken of fietssuggestiestroken aan, wat de weg smaller doet lijken en mede een rustiger rijgedrag moet bevorderen.

Herkennen van de wegcategorie

De weggebruiker moet een wegcategorie vooral gaan herkennen aan de continu aanwezige kenmerken (strepen, vlakken en belijning) of ontwerpelementen in het wegbeeld. Markeringen in lengterichting (belijning en strepen) zijn continue aanwezig en zijn daarmee -zodra deze landelijk op eenzelfde wijze zijn aangebracht- een belangrijk onderscheidend wegkenmerk voor de weggebruiker.

Belijning en strepen van de (toekomstige) weg categorieën in Nederland

Houd wel rekening met verkeersborden die -al dan niet tijdelijk- een andere maximumsnelheid aangeven.

Doorgetrokken kantstrepen, maximumsnelheid is 100 km/u.
Doorgetrokken middenstrepen, inhalen is verboden.
Groene vulling in het midden benadrukt dat je hier maximaal 100 km/u mag rijden.

Welke verkeersdeelnemers mag je hier verwachten:
Wel: auto's, vrachtauto's en motoren
Géén: landbouwvoertuigen, brommobielen, bromfietsen, fietsers en voetgangers

Doorgetrokken kantstrepen, maximumsnelheid is 100 km/u.
Onderbroken middenstrepen, inhalen is toegestaan in veilige situaties.
Groene vulling in het midden benadrukt dat je hier maximaal 100 km/u mag rijden.

Welke verkeersdeelnemers mag je hier verwachten:
Wel: auto's, vrachtauto's en motoren
Géén: landbouwvoertuigen, brommobielen, bromfietsen, fietsers en voetgangers

Onderbroken kantstrepen, maximumsnelheid is 80 km/u.
Doorgetrokken middenstrepen, inhalen is verboden.

Welke verkeersdeelnemers mag je hier verwachten:
Wel: auto's, vrachtauto's en motoren
Soms: landbouwvoertuigen en brommobielen
Géén: bromfietsen, fietsers en voetgangers

Onderbroken kantstrepen, maximumsnelheid is 80 km/u.
Onderbroken middenstrepen, inhalen is toegestaan in veilige situaties.

Welke verkeersdeelnemers mag je hier verwachten:
Wel: auto's, vrachtauto's en motoren
Soms: landbouwvoertuigen en brommobielen
Géén: bromfietsen, fietsers en voetgangers

Onderbroken kantstrepen, geen middenstreep, maximumsnelheid is 60 km/u.
Rode stroken aan de zijkanten met fietssymbool, fietsers op die fietsstrook mogen niet gehinderd worden.

Welke verkeersdeelnemers mag je hier verwachten:
Wel: alle verkeer, oftewel alle weggebruikers, zoals: auto's, vrachtauto's, motoren, landbouwvoertuigen, brommobielen, bromfietsen, fietsers en voetgangers

Onderbroken kantstrepen, geen middenstreep, maximumsnelheid is 80 km/u, alhoewel ook een maximum toegestane snelheid van 60 km/u. kan gelden. Dit wordt aangegeven met een verkeersbord.
Fietsers op de rijbaan of op een vrijliggend fietspad.

Welke verkeersdeelnemers mag je hier verwachten:
Wel: alle verkeer, oftewel alle weggebruikers, zoals: auto's, vrachtauto's, motoren, landbouwvoertuigen, brommobielen, bromfietsen, fietsers en voetgangers

Maximumsnelheid voor (motor)voertuigen binnen en buiten de bebouwde kom

 • Kolom 1 = van toepassing op: (motor) voertuig
 • Kolom 2 = toegestane maximumsnelheid per uur binnen de bebouwde kom
 • Kolom 3 = toegestane maximumsnelheid per uur buiten de bebouwde kom
 • Kolom 4 = toegestane maximumsnelheid per uur op autowegen
 • Kolom 5 = toegestane maximumsnelheid per uur op autosnelwegen

Bij overtreding van de maximumsnelheid kunnen -binnen de wet Mulder- de boetebedragen oplopen tot maximaal € 410
1 (motor)Voertuig234**5**
Personenauto50 km80 km100 km130 km
Motor50 km80 km100 km130 km
Vrachtwagen50 km80 km80 km80 km
Autobus50 km80 km80 km80 km
T100 bus50 km80 km100 km100 km
Kampeerwagen, afgeleid van een vrachtwagen, meer dan 3500 kg50 km80 km80 km80 km
Personenwagen met aanhanger, 50 km80 km90 km90 km
Bestelauto met aanhanger, minder dan 3500 kg50 km80 km90 km90 km
Bestelauto met aanhanger, meer dan 3500 kg50 km80 km80 km80 km
Brommobiel45 km45 km----
Bromfiets op fiets/bromfietspad30 km40 km----
Bromfiets op de rijbaan45 km45 km----
Snorfiets25 km25 km----
Gehandicaptenvoertuig met motor op: fiets/bromfietspad30 km40 km----
Gehandicaptenvoertuig met motor op: de rijbaan45 km45 km----
Gehandicaptenvoertuig met motor op: trottoir of voetpad06 km06 km----
Landbouwvoertuig25 km25 km----
Motorvoertuig met beperkte snelheid25 km25 km----

** In geval van een ernstige verstoring van de olie-aanvoer kan worden bepaald dat op autowegen en op autosnelwegen een maximumsnelheid geldt van 90 kilometer per uur.

Voorschriften strepen en belijning op de Nederlandse wegen

(de artikelen waar naar verwezen wordt, betreffen het RVV 1990)

Belijning op de weg - algemeen

 1. Tekens op het wegdek zijn wit tenzij voor een afzonderlijk teken anders is bepaald. Bij tijdelijke toepassing is de kleur in ieder geval een andere kleur dan wit.
 2. De minimale breedte van strepen is 0,10 m. De minimale breedte van de stopstreep, bedoeld in artikel 78 van het RVV 1990 is 0,20 m. (Artikel 78.1: Bestuurders die de rijbaan volgen zijn verplicht op een kruispunt de richting te volgen die de voorsorteerstrook waarop zij zich bevinden aangeeft. Een in een voorsorteerstrook gelegen fietsstrook maakt deel uit van deze voorsorteerstrook. 2. Bestuurders die de doorgaande rijbaan verlaten en daartoe een uitrijstrook volgen, zijn ter hoogte van de daarin aangebrachte pijlen verplicht om de richting te volgen die de uitrijstrook waarop zij zich bevinden, aangeeft)
 3. In afwijking van het tweede onderdeel, eerste volzin, is de minimale breedte van de kantstreep 0,05 m indien: A. deze is aangebracht ter markering van de rechterzijde respectievelijk linkerzijde van de vluchtstrook, als de vluchtstrook aan de rechterzijde respectievelijk linkerzijde van de weg is gelegen, en B. deze vluchtstrook kan worden opengesteld als spitsstrook.

Gele strepen op de rijbaan

 1. De gele doorgetrokken streep wordt op of langs de kant van de rijbaan aangebracht. (Artikel 23.g: de bestuurder mag zijn voertuig niet laten stilstaan langs een gele doorgetrokken streep)
 2. De gele onderbroken streep wordt op of langs de kant van de rijbaan aangebracht. (Artikel 24.e: de bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren langs een gele onderbroken streep)

De verhouding in meters tussen een streep en een onderbreking is:
 • 1,00 : 1,00 of
 • 0,50 : 0,50 of
 • 0,30 : 0,30
Het minimum aantal aan te brengen strepen bedraagt drie.

Blauwe strepen op de rijbaan

De blauwe streep (parkeerschijfzone) wordt tenminste aangebracht:
 • aan een lange zijde van een parkeervak bij langsparkeren
 • aan een korte zijde van een parkeervak bij haaks of schuin parkeren
 • of langs de kant van de rijbaan waar parkeren over grotere lengte met gebruik van de parkeerschijf is toegestaan.
(Artikel 25.2: op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep is het parkeren van een motorvoertuig op meer dan twee wielen slechts toegestaan indien het motorvoertuig overeenkomstig het Besluit Parkeerschijf is voorzien van een achter de voorruit geplaatste, duidelijk zichtbare parkeerschijf)

Witte strepen op de rijbaan

De minimumlengte van de doorgetrokken streep bedraagt 20 m.
(Artikel 76.1: Een doorgetrokken streep die zich niet langs de rand van de rijbaanverharding bevindt, heeft de volgende betekenis:
a. indien de streep zich bevindt tussen rijstroken danwel op paden, met verkeer in beide richtingen: bestuurders mogen de streep niet naar links overschrijden en zich niet links van de streep
bevinden, tenzij aan de rechterzijde van de doorgetrokken streep een onderbroken streep is aangebracht;
b. indien de streep zich bevindt tussen rijstroken dan wel op paden, voor verkeer in één richting: bestuurders mogen de streep niet overschrijden, tenzij tussen de bestuurder en de doorgetrokken streep een onderbroken streep is aangebracht.
2. Indien de streep zich bevindt tussen de naast de spitsstrook gelegen rijstroken en spitsstroken: bestuurders mogen de doorgetrokken streep overschrijden)


Het verdrijvingsvlak op de rijbaan

Voor het verdrijvingsvlak, ter aanduiding van een vermindering van het aantal rijstroken, wordt een vooraanduiding gegeven in de vorm van verdrijfpijlen op het wegdek voor het einde van een rijstrook, ongeacht de eventuele aanwezigheid van een bord L5.
(Artikel 77.1: Bestuurders mogen verdrijvingsvlakken en puntstukken niet gebruiken.
2. Het eerste lid is niet van toepassing wanneer bestuurders een spitsstrook volgen die een splitsing of samenvoeging van wegen, rijstroken of rijbanen passeert.
3. Het eerste lid is niet van toepassing wanneer bestuurders rechtmatig een busbaan of busstrook volgen die een splitsing of samenvoeging van wegen, rijstroken of rijbanen passeert)


De stopstreep op de rijbaan

De stopstreep is bedoeld voor bestuurders.
(Artikel 79: Bestuurders moeten voor een voor hen bestemde stopstreep stoppen, indien stoppen op grond van dit besluit is verplicht)
Voor een verkeerslicht als bedoeld in de artikelen 68 tot en met 72 van het RVV 1990 en voor een bord B7 wordt een stopstreep aangebracht om duidelijk te maken op welke plaats door bestuurders gestopt dient te worden.

De breedte van de stopstreep die op het wegdek wordt aangebracht bij bord B7 bedraagt ten minste 0,30 m.

Haaientanden op de rijbaan

Haaientanden worden over het algemeen toegepast in combinatie met borden B3, B4, B5 en B6, maar hebben ook zonder deze borden een zelfstandige status als bedoeld in artikel 80.
(Artikel 80: haaientanden hebben de volgende betekenis: de bestuurders moeten voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg)

De toepassing van haaientanden met de betekenis, bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 (dus zonder bord B6 en eventueel tevens zonder een bord B3, B4, B5 op een kruisende weg) is beperkt tot:
 • fietspaden en parallelwegen indien de aanwezigheid van één van deze borden verwarring zou kunnen geven voor andere bestuurder
 • de ten opzichte van de doorgaande weg ondergeschikte zijtak van een T-kruispunt, doch uitsluitend indien het informele voorrangsgedrag overeenkomt met de voorrangsregeling.

Haaientanden worden aangebracht op de plaats waar bestuurders bij het verlenen van voorrang plegen te stoppen dan wel naar inzicht van de wegbeheerder dienen te stoppen.

Blokmarkering op de rijbaan

De blokmarkering, bedoeld in artikel 11.4 van het RVV 1990, is ten minste 20 m lang. De blokken bestaan uit witte rechthoekige markeringen.
(Artikel 11.4: bestuurders die zich rechts van een blokmarkering bevinden mogen bestuurders die zich links van deze markering bevinden rechts inhalen)

VOP op de rijbaan

Bij een voetgangersoversteekplaats (vop of zebra), wordt gehandeld zoals bedoeld in art. 49.2 van het RVV 1990.
(Artikel 49.2: bestuurders moeten voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, die op een voetgangersoversteekplaats oversteken of kennelijk op het punt staan zulks te doen, voor laten gaan)

Een zebra wordt slechts toegepast op wegen:
 • Binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 30 km/h of 50 km/h.
 • Buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 30 km/h mits de naderingssnelheid van minimaal 85% van de motorvoertuigen lager is dan 50 km/h.

Een voetgangersoversteekplaats of zebra bestaat uit een dwars op de weg-as aangebrachte markering met een breedte van ten minste 4 meter, bestaande uit witte strepen met een breedte en een tussenliggende afstand van 0,4 tot 0,6 m.
Bij een zebra wordt, behalve bij verkeerslichten, altijd bord L2 geplaatst.

Lees verder

© 2008 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat betekenen die strepen op de weg?Wat betekenen die strepen op de weg?Op een heleboel wegen buiten de bebouwde kom komen we tegenwoordig een ander soort belijning tegen. De oude doorgetrokke…
Maximumsnelheid met de auto: volgens regels CBRIn Nederland is het vaak erg onduidelijk welke maximumsnelheid geldt op de weg. Er bestaan basisregels, maar daar worden…
Verkeer - Verkeersregelaars en WegmarkeringenVerkeer - Verkeersregelaars en WegmarkeringenBij deelname aan het Nederlandse verkeer worden we geconfronteerd met vele verkeersborden. Over het algemeen zal het nal…
Leren theorie rijbewijs B of AM: alle afmetingen, getallenLeren theorie rijbewijs B of AM: alle afmetingen, getallenLeren van je theorie voor het rijbewijs B of AM; alle getallen in één overzicht! In de verkeers-theorie-boeken voor het…

Autorijles en examen - Controle en handelen in de lesautoAutorijles en examen - Controle en handelen in de lesautoTijdens de autorijles en het praktijkexamen bij het CBR worden er een aantal voorbereidende handelingen in de lesauto va…
Hoe kies je een goede rijschool voor je rijbewijsHoe kies je een goede rijschool voor je rijbewijsKies voor jezelf een goede rijschool voor je autorijles. Ga niet alleen af op de lesprijs voor het behalen van je rijbew…
Bronnen en referenties
 • www.Autorij-instructie.nl
 • Reflector
 • www.CROW.nl
Reacties

Willem van Campen, 06-10-2018
Moet de belijning op een 80 km. weg aangepast worden als er een bord 50 km. wordt geplaatst? Reactie infoteur, 08-10-2018
Beste Willem,

Als dit structureel is zou dit wel wenselijk zijn. Kenmerken op de weg moeten duidelijk maken op wat voor soort men rijdt en welk gedrag er verlangd wordt. Maar.verkeersborden gaan boven verkeerstekens
Artikel 63 van het RVV:
"Verkeerstekens gaan boven verkeersregels, voor zover deze regels onverenigbaar zijn met de tekens"
Tevens geldt als er verkeersborden met een aangegeven maximum toegestane snelheid zijn geplaatst, de laagst aangegeven snelheid geldt. Staan er geen borden die de snelheid aangeven, dan geldt binnen de bebouwde kom max. 50 km/u. en buiten de bebouwde kom max. 80 km/u, op autowegen 100 en op autosnelwegen 130 km/u., ongeacht de belijning.

Peter Hardewijn, 01-10-2018
Wat te doen met wegen zonder markering en zonder verkeersborden? Reactie infoteur, 02-10-2018
Beste Peter,

Dan is het bepalend of je binnen de bebouwde kom (max. 50 km/u) of buiten de bebouwde (max. 80 km/u) rijdt.

Mvg - Sjaak

W. van Riezen, 20-09-2018
In de bebouwde kom van Amsterdam tref ik naast de echt doorlopende ook midden-belijning aan die niet aaneengesloten is, maar onderbrekingen van ca 4 cm kent. Na het met richting aangeven oversteken van deze streep geen proces verbaal, maar wel een discussie met de politie. Ze zagen het door de vingers, maar beschouwden het als een doorgetrokken streep. Wat is de wettelijke basis? Reactie infoteur, 21-09-2018
Beste W,

De wettelijke basis bij een gecombineerde doorgetrokken en onderbroken belijning is dat de bestuurder die de onderbroken belijning op zijn of haar weghelft/rijstrook heeft, deze mag overrijden. Hieruit volgt dat de tegemoet komende bestuurder dat in een dergelijke situatie niet mag, omdat die dan de doorgetrokken belijning heeft.
(deel) Artikel 76 RVV - Algemene bepalingen:
"indien de streep zich bevindt tussen rijstroken dan wel op paden, met verkeer in beide richtingen: bestuurders mogen de streep niet naar links overschrijden en zich niet links van de streep bevinden, tenzij aan de rechterzijde van de doorgetrokken streep een onderbroken streep is aangebracht"
Is de belijning onduidelijk, dan is de wegbeheerder/gemeente hier op aan te spreken.

Mvg - Sjaak

C. Langer, 05-02-2018
Ik heb mijn rijbewijs gehaald in 1967. Ook toen al gold de regel dat, naast enkele algemene regels, zoals o.a. binnen en buiten de bebouwde kom, verkeersborden (gebodsborden), aangeven met welke snelheid je mag rijden. Zo'n snelheidsgebod was toen geldig tot het moment dat deze weer werd opgeheven of door een ander snelheidsbord werd overruled of een algemene regel van kracht werd.

Ik rij anno 2018 op een provinciale weg met een snelheid van 80 km/u en wordt middels een snelheidsbord gemaand om mijn snelheid aan te passen en 50 km/u te gaan rijden, want bijv. kruispunt met of zonder verkeerslichten. Ik vervolg mijn weg met een snelheid van 50 kmn/u en zie uit naar het volgende bord, dat mij toestemming geeft om weer 80 te gaan rijden.
Zonder succes. Er staat geen bord meer. Mijn snelheid blijft dus 50 km/u tot grote ergernis van medeweggebruikers, die allemaal weer 80 willen rijden.

Ik heb destijds de wegbeheerder gevraagd om hier borden te plaatsen, maar kreeg als reactie dat ik toch wel moest begrijpen dat op een provinciale weg er gewoon 80 km/u gereden kon/mocht worden en dat dat 50 km bord uitsluitend bedoeld was voor de kruising.
Hoe zit dat precies en wanneer is de weggebruiker gewezen op deze verandering? Reactie infoteur, 06-02-2018
Beste C,

Als de genoemde motivatie van de wegbeheerder voor alle borden geldt, zijn er wel meer te bedenken (voorrang, 30-km zone, einde bebouwde kom, einde autoweg enz.) De weggebruiker moet dit dan naar eigen inzicht beoordelen…? Algemeen: binnen de bebouwde kom dient een "herhalingsbord" vóór het kruispunt geplaatst te worden; buiten de bebouwde kom over/na het kruispunt.

In het verdrag van wenen staat o.a. het volgende:
"Het punt waar een bepaald verbod of een bepaalde beperking voor rijdende voertuigen ophoudt, dient te worden aangegeven door teken A2, EINDE SNELHEIDSBEPERKING of F1 EINDE INHAALVERBOD, of F4 EINDE INHAALVERBOD VOOR VRACHTVOERTUIGEN. Deze tekens dienen gelijk te zijn aan F8 (einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden), maar dienen bovendien, in lichtgrijs, het symbool te tonen van het verbod of de beperking waaraan hier een eind is gekomen.

Zie: http://wetten.overheid.nl/BWBV0004310/2008-11-08

Mvg - Sjaak

Peter Beijne, 22-11-2017
Vraag:

Kunt u aangeven wat de regels zijn waaraan een verdrijvingsvlak onder de slagboom van een brug moet voldoen?
Een dergelijk vak is bedoeld om ruimte onder de slagboom vrij te houden en dient tevens als stopstreep bij het neerlaten van de slagboom.
hoe groot moet dit vak zijn?
moet de slagboom midden in dit vak dalen of mag dit ook "op de stopstreep" of juist achter dit vak?
Met vriendelijke groet: Peter Beijne Reactie infoteur, 22-11-2017
Beste Peter,

Voor zover ik kan achterhalen zijn hier geen vaste richtlijnen voor, anders dan hetgeen in het verdrag van wenen beschreven staat in
HOOFDSTUK IV. Andere tekens op het wegdek
Zie: http://wetten.overheid.nl/BWBV0004310/2008-11-08

Mvg - Sjaak

W. Geuke, 08-11-2017
Graag uitleg waar de belijning van de spitsstrook begint, en of het andere belijning is? Reactie infoteur, 08-11-2017
Beste W,

Een spitsstrook begint meestal op een vluchtstrook. Er is geen belijning die dit duidelijk maakt, wel is dit aangegeven door bebording. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, mag op een spitsstrook wel een doorgetrokken streep overreden worden.
Zie voor een nadere uitleg:
https://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/103871-rijden-spitsstrook-op-de-autosnelweg-regels-en-herkenning.html

Mvg - Sjaak

Meesterleen, 27-10-2016
Op N310-Oterloseweg-thv Museum 50km-weg en volgens flitsfoto's 65 km/h gereden.
Met een tijdsinterval van 0,419 sec. 2 flitsfoto's: foto "A" en foto "B"
dus 65000/3600 = 18,06 m/sec en bij 0,419 sec is de afgelegde afstand 7,565 meter.
Op foto A 5 witte belijningsstrepen met tussenruimte
Op foto B 8 witte belijningsstrepen met tussenruimte

Aannemende dat die belijningsstrepen genormaliseerd zijn: wat is de lengte van de witte streep en wat is de lengte van de tussenruimte, resp. op welke site kan ik die gegevens vinden?
bvd. en mvg.
L.Springeling Reactie infoteur, 27-10-2016
Beste Meesterleen,

Heeft u bij het laatste deel van het artikel gekeken? Daar staan de afstanden van de verschillende belijningen.

Mvg - Sjaak

Th Borghs, 13-02-2016
Hoe komt het dat ik op de Burgeneesteroelslaan in Someren 60 Km mag rijden terwijl de Tom Tom 50 aangeef?. En op de Nieuwedijk in Someren--Eind 30 km, bij Tom Tom 50 km? Reactie infoteur, 13-02-2016
Beste Th,

De maximumsnelheid zal in de loop der tijd zijn aangepast; de Tom-Tom heeft waarschijnlijk een update nodig!?

Mvg - Sjaak

Bouwkeet ?., 20-11-2015
Ik merk dat er op veel plaatste bouwketen worden aangeboden
Maar nergens de duidelijke informatie. Langzame bouwkeet of snelle bouwkeet
Staat hier en daar dat je met de langzame 25 mag. Maar daar heb ik nog nooit van gehoord. Reactie infoteur, 20-11-2015
Beste,

De constructie en het gewicht is bepalend voor de snelheid (25 of 80 km/u).
Beide typen zijn dus mogelijk.
Zie:
http://www.verkoopbouwmaterieel.nl/gebruikte-schaftwagens-80km

Mvg - Sjaak

J. Brouwers, 22-10-2015
Wat is een T100 bus. Reactie infoteur, 22-10-2015
Beste J,

Een T-100 bus is een autobus die met meer veiligheidsvoorzieningen is uitgerust dan de gemiddelde "stadsbus" en om deze reden maximaal 100 km/u op autowegen en autosnelwegen mag rijden (voor andere autobussen geldt een max van 80 km/u).

Mvg - Sjaak

T. de Beijer, 17-09-2015
Het probleem met vrachtwagen en personenwagens op de snelweg zou meteen zijn opgelost als de snelheidsmeter van de personenwagen geen afwijking zou hebben. Er zit namelijk 5 km/h verschil in. De bestuurder van een personenwagen denkt dat hij/zij met 80 km/h voor een vrachtwagen rijdt, maar in werkelijkheid is het maar 75km/h is. Dit geeft ergernis bij de bestuurder van de vrachtwagen. De chauffeur heeft er echt geen moeite mee dat er een personenwagen voor hem rijdt, maar wel als jij zijn snelheid van 80 km/h niet kan behouden. Reactie infoteur, 18-09-2015
Beste Tom,

Ik deel je mening Tom; dit zou wellicht een punt van aandacht/campagne kunnen zijn voor de politiek of belangenorganisatie.
Zelf besteed ik tijdens de rijlessen zoveel mogelijk aandacht aan het belang van het kunnen blijven voortgaan voor vrachtwagenchauffeurs en een zo beperkt mogelijk hinderen. Helaas is het zo dat niet elke verkeerssituatie zich tijdens de rijlessen aandient. Je kunt er dus -nadat de voertuigbeheersing een automatisme is- wel over "verhalen", maar het beklijft pas echt als je er mee geconfronteerd wordt.
Ik hoop dat je reactie op InfoNu er een (heel klein) beetje toe bijdraagt dat er meer begrip komt voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van de vrachtauto's/vrachtwagenchauffeurs.

Mvg - Sjaak

A, Dusomos, 18-08-2015
Het probleem met vrachtwagen en personenwagens op de snelweg zou meteen zijn opgelost als je alle verkeer dus vrachtwagen en personenwagens 100 km per uur zou laten rijden.
De doorstroming zou veel beter zijn en de ergernis zou ook bij de bestuurders van de personenauto's verdwenen zijn.
Ook zou het helpen als bij het behalen van het rijbewijs meer de nadruk gelegd zou worden op het feit dat iedereen noodzakelijkerwijs gebruik moet maken van onze wegen en dat iedereen verantwoordelijk is voor de veiligheid van zichzelf en die van andere mensen. Reactie infoteur, 19-08-2015
Beste A,

Als iedereen zich aan de snelheid zou houden zou dit wellicht de oplossing zijn. De grootste boosdoener is en blijft de mens, die in 93% van de gevallen een aandeel heeft in het ontstaan van ongevallen.
Het verschil in maximumsnelheid tussen vrachtauto's (80), auto's met aanhangwagen (80 of 90) en personenauto's (100-130) is juist mede bedoeld om inhalen tussen bestuurders onderling soepeler te laten verlopen.
Inhalen bij minimale snelheidsverschillen roept misschien nog wel meer irritatie op.
Dat er tijdens de rijopleiding geen aandacht besteed zou worden aan zaken als verantwoordelijkheid, veiligheid en milieu, is een aanname(?) die ik zeker niet onderschrijf en waarvan ik benieuwd ben waar deze op gebaseerd is.
Zeker de introductie van verkeersinzicht en gevaarherkenning binnen het theorie examen is een verbetering ten opzichte van het verleden. Maar… mensen blijven mensen.

Mvg - Sjaak

E. de Mik, 07-06-2015
Naast mijn woning (binnen de bebouwde kom) ligt een 30 km weg. Er is geen trottoir / fietspad. De weg is smal. Gebruik wordt gemaakt van deze weg door zwaar vrachtverkeer, maar ook door voetgangers, fietsers, schoolkinderen / deels recreatief (fietspontje) / Hondenuitlaatgebied/ parkeerterrein voor 45 auto's.
Is de snelheid van 30km per uur niet erg hoog wanneer er zich zowel zwaar vrachtverkeer als voetgangers door dezelfde krappe doorgang moeten wurmen?
Wie bepaalt de snelheid waarmee op zo'n punt gereden wordt?
Is hier wet en regelgeving voor?

Mvg.
De Mik Reactie infoteur, 07-06-2015
Beste E.

De wegbeheerder / gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van de weg. Het BABW geeft de uitvoeringsvoorschriften.
Zoals ik begrijp is de maximum snelheid al terug gebracht van 50 naar 30 km/u.
De oplossing om de straat te verlossen van vrachtverkeer is m.i. om een verbod voor vrachtauto's in te stellen. Er moet dan wel een alternatief zijn voor dit verkeer.
Of… een inrichting van een erf, waar standaard een max. van 15 km/u geldt.
Misschien zijn er in samenspraak met de gemeente snelheidsremmende middelen aan te brengen (b.v. verkeersdrempels).
Contact opnemen door één of meerdere buurtbewoners met de verantwoordelijke wethouder kan mogelijk een oplossing bieden.

Mvg - Sjaak

M. A. Wijnbeek, 12-11-2014
Afgelopen vrijdag reed ik op een gebiedsontsluitingsweg (80 km) met doorgetrokken streep. Tussenruimte tussen doorgetrokken strepen was circa 30 à 40 cm. Nu reed hier een grasmaaimachine met een snelheid van circa 40 km/u voor mij. Mijn inziens mag dit voertuig hier niet komen en heb ik gemeend deze in te halen. De agent achter mij dacht daar duidelijk anders over (boete €230).
Hoe zit dat precies? Reactie infoteur, 12-11-2014
Beste M,

Of er landbouwvoertuigen, brommobielen en dergelijke van een gebiedsontsluitingsweg gebruik mogen maken is mede afhankelijk van de geplaatste verkeersborden (zend eventueel Google Earth - locatie?)

Standaard mogen deze voertuigen wel op een "80-km weg" rijden, tenzij anders aangegeven. Een onderbord kan eventueel een uitzondering aangeven. Bijvoorbeeld: een inhaalverbod met een onderbord "uitgezonderd landbouwvoertuigen".
Zijn deze borden niet geplaatst en zijn er doorgetrokken strepen op de as van de weg aangebracht, dan is inhalen van een ander voertuig niet toegestaan, ook al betreft het een langzamer rijdend voertuig / motorrijtuig.
Of een grasmaaier er wel of niet mag rijden is een feit dat de bestuurder van de maaier aangerekend kan worden, maar staat los van de "overtreding" die jij met het inhalen maakt.

Zie eventueel bij "verkeerstekens op het wegdek":
http://auto-en-vervoer.infonu.nl/diversen/101178-boetes-bij-overtredingen-voor-2014.html

Mvg - Sjaak

De Vogel, 28-10-2014
Waar moet ik met een auto rijden op een erftoegangsweg als er verder geen verkeer is? In het midden, dus tussen de onderbroken kantlijnen, of met de rechter wielen op de fietsstroken? Reactie infoteur, 28-10-2014
Beste,

Ik neem aan dat u fietssuggestiestroken bedoelt (strook zonder symbool van een fiets).
Het SWOV schrijft in een publicatie onder andere het volgende:
" De suggestiestrook is juridisch niet vastgelegd als verkeersvoorziening; motorvoertuigen mogen er dus gewoon gebruik van maken, op stoppen en parkeren."

Enerzijds hebben deze stroken tot doel om de fietser meer veiligheid / ruimte te bieden, anderzijds om de weg voor motorvoertuigen optisch te versmallen, waardoor over het algemeen minder snel gereden wordt.

Plaats op de weg zal afhangen van het overige verkeer op de weg. De weg mag -als er geen sprake is van tegenliggers- op het midden bereden worden. Bij druk verkeer zal dit niet mogelijk / wenselijk zijn.

Zie voor een volledige publicatie / verhandeling:
http://www.swov.nl/rapport/Factsheets/NL/Factsheet_Rijlopers.pdf

Mvg - Sjaak

V. Scholte, 27-09-2012
Hoe zit het met de maximum snelheid voor een fiets (zonder hulpmotor) binnen en buiten de bebouwde kom? Reactie infoteur, 28-09-2012
Beste V,

Er gelden voor fietsers geen maximum toegestane snelheden.
Er zijn echter wel regels waar ook de fietser zich aan zal moeten houden, en volgens welke hij -bij overtreding - aangsproken kan worden.
Bekijk ook deze discussie eens:
http://www.infopolitie.nl/forum/viewtopic.php?f=70&t=29365&p=404274&hilit=maximumsnelheid+fietsers&sid=0008d338ce5d0478efd14cd6f0c6192c#p404274

Mvg - Sjaak

Tony Cartoni, 30-08-2012
Ik kan via internet een pipo/keet wagen kopen, deze is omgebouwd tot veehok.
Mag hiermee op de snelweg rijden, men zegt iets over snel & langzaam verkeer? Reactie infoteur, 30-08-2012
Beste Tony,

Als er een typegoedkeuring voor de aanhanger is afgegeven en deze is ingericht volgens de permanente eisen zoals beschreven in de "Regeling Voertuigen", lijkt me dat geen probleem.
Voor de zekerheid is het wellicht raadzaam even contact op te nemen met het RDW.
http://www.rdw.nl/nl/particulier/Pages/default.aspx

Mvg - Sjaak

Kramer George, 19-06-2012
Ik zit met het volgende probleem.
Op het internet kan ik tot nu toe niet terug vinden waar mijn plek op de weg is met mijn 25 km elektrische snorscooter. Nu de politie daar ook niet consistent in antwoord hoop ik via dit medium te weten te komen of ik ten allen tijden op het fietspad mag rijden of daar vanaf moet bij bepaalde verkeersborden?
Hopelijk weet iemand hier mij het enige juiste antwoord te kunnen geven.

Hartelijke groet,

George Reactie infoteur, 19-06-2012
Beste George,

Een elektrische snorscooter met een -door de constructie bepaalde- maximumsnelheid van 25 km. per uur valt -indien als zodanig goedgekeurd door het RDW- onder de regels van snorfietsers, welke op hun beurt in het algemeen de regels van fietsers weer moeten volgen.
(uitzondering o.a. met twee naast elkaar rijden)
De borden waar jij op doelt gelden voor bromfietsen / bromscooters
-
Zie ook: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bromfiets/vraag-en-antwoord/mag-ik-met-mijn-bromfiets-brommer-scooter-of-snorfiets-op-het-fietspad-rijden.html

Mvg - Sjaak

Petra Langeraap, 14-06-2012
Hallo. Als ik naar mijn werk ga weet ik niet hoe hard ik daar mag rijden. De een zegt 100 de andere 120. Ik ga er in Rosmalen op de A2 daar mag ik 100 en dan rij ik de A59 op en bij de Maaspoort eraf. Wat is de maximale snelheid daar? Gr. Petra Reactie infoteur, 14-06-2012
Beste Petra,

Ik ben niet bekend met de situatie aldaar maar op Google Maps (2009) zie ik bij oprijden van de A59 een bord met een maximum snelheid van 90 km. staan en vlak voor de afslag Maaspoort een maximum van 100 km.
Staan er inmiddels géén borden meer met een maximumsnelheids aanduiding dan zouden er hectometerpaaltjes moeten staan met de aanduiding honderd. Staan ook deze er niet, dan geldt er een max. van 120 (op enkele wegen in Nederland zelfs 130)

Mvg - Sjaak

Han, 02-06-2012
Ik ben kennelijk geflitst op de rijksweg A32 om 18.06 met een toegestane snelheid van 90 km. Ik ken het snelheidsbord 90 km niet bestaat dit bord en deze snelheid? Reactie infoteur, 02-06-2012
Beste Han,

Ja, deze aanduiding bestaat, hetzij op een 'vast' verkeersbord, hetzij op een elektronisch signaleringsbord.
Zie ook volgend artikel:
http://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/90403-verkeersborden-verkeerstekens-plaatsing-en-toepassing.html

Mvg - Sjaak

E. Niezen, 28-09-2011
Wij zijn met 3 auto's achter elkaar geflitst op 16 september op de N59 bij Niewerkerk met 70km per uur buiten de bebouwde kom er zou daar een max zijn van 50km per uur, niemand van ons heeft de borden gezien, we namen aan met een max van 80km. Is dit bij iemand bekend? Reactie infoteur, 28-09-2011
Beste E,

De N59 is nogal lang, maar ter hoogte van Nieuwerkerk staat wel een bord 50
Kijk even op Google Maps voor de exacte plaatsbepaling.
http://maps.google.nl/maps?q=N59,+Nieuwerkerk&hl=nl&ll=51.645347,3.99765&spn=0.032862,0.077162&sll=50.513427,9.887695&sspn=17.26621,39.506836&vpsrc=0&t=m&z=14&layer=c&cbll=51.645313,3.99736&panoid=4be9Bhcr5rN9DvYTzCJWvQ&cbp=12,86.27,,1,2.76

Mvg - Sjaak

A. Baars, 11-12-2010
Op deze pagina oa de zg 60 km wegen. Herkenbaar volgens t plaatje aan geen middellijn en onderbroken belijning aan de zijkant van de weg.
Op http://www.strepenopdeweg.nl/belijning.html (een site van de rijksoverheid) staat dat die weg alleen maar 60 km kent als er een bord staat. In andere gevallen is t een 80 km weg. Wie heeft er nu gelijk? Reactie infoteur, 13-12-2010
Beste Ab,

Bedankt voor de opmerking / aanvulling.
Het artikel stamt uit 2008 en ik heb de stand van zaken zoals deze toen was weergegeven.
Ik zal een aanpassing doorvoeren.

Mvg - Sjaak

Frans Bookelaar, 11-11-2010
Is fietsen toegestaan op een 80 km weg waar géén fietspad is. Reactie infoteur, 12-11-2010
Beste Frans,

Nee, bij afwezigheid van een fietspad zal er in de nabijheid ongetwijfeld een alternatieve route zijn.
Zie ook de signalering / kenmerken in het laatste deel van het artikel.
Het zou met de snelheidsverschillen ook levensgevaarlijk zijn.

Mvg - Sjaak

K. Vink, 30-05-2010
Op de afbeelding stond alleen een bordje Meppel. meer was er niet te zien. het was een gewone rechte weg waarbij ik geen gevaarlijke punten kon vinden. het enigste wat dan zou kunnen zijn is ook wat je al zei, ofdat het onverantwoordelijk is. ik denk vanwege het fietspad ernaast dat 30 km/h het meest verantwoordelijk zou zijn. maar toch een best verwarrende situatie en aangezien ik morgen mijn theorie examen al heb, is het toch wel fijn te weten hoe het zit natuurlijk. Reactie infoteur, 31-05-2010
Beste Kenny,

Allereerst: ik zou de afbeelding moeten zien om een goed antwoord/advies te kunnen geven.

Mogelijk een beetje mosterd na de maaltijd, maar in gelinkt artikel behandel ik de gevaarherkenning:

http://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/14101-verkeer-gevaarherkenning-verkeerstheorie-2009.html

Voordeel is dat je -bij de gevaarherkenning- 'slechts' 13 van de 25 vragen goed hoeft te hebben. Dit geeft al aan dat het een lastig onderdeel is, waarbij niet altijd een sluitend antwoord te geven is. Iedere verkeerssituatie is dan ook anders en dat maakt het lastig om dit altijd op eenzelfde manier te beoordelen.

Mvg - Sjaak

K. Vink, 30-05-2010
Nou ben ik bezig met het leren voor mijn bromfiets rijbewijs en stuit op het volgende:
op een theorie oefen site kwam ik de volgende vraag tegen: hoe snel mag de bromfietser hier binnen de bebouwde kom rijden? met daaronder een foto van een bromfietser, rijbaan en een rode fietstrook met doorbroken strepen. ik vulde de snelheid als hierboven in, 45km/h, de bromfietser bevond zich op de rijbaan dus leek mij dit ook logisch. uiteindelijk bleek dat hij maar 30 mocht, hoe kan dit dan?
de bromfietser rijdt op de rijbaan en volgens de tabel hierboven dus bevoegd tot een snelheid van 45 km/h Reactie infoteur, 30-05-2010
Beste K,

De maximumsnelheid met de bromfiets binnen de bebouwde kom, op de rijbaan is 45 km. per uur.

Er zijn twee aandachtspunten die ik kan bedenken:
1. staat er op de afbeelding een bord 30 km-zone
2. betreft een vraag m.b.t. gevaarherkenning, waardoor het onverantwoordelijk is om sneller te rijden, om andere weggebruikers niet in gevaar te brengen.

Mvg - Sjaak

J. Nijland, 03-02-2010
Mijn vraag : In de gemeente waar ik werkzaam ben loopt een weg gescheiden door een middenberm. Aan de zijkanten
van die weg (grens rijbaan/berm) is geen belijning aangebracht. Vinden veel aanrijdingen plaats. Is belijning daar verplicht of aan te raden. Dit ivm met de aansprakelijkheid.Vooral in een nogal haakse bocht komen personenauto's in de problemen.
svp. antwoord. Reactie infoteur, 03-02-2010
Beste J,

Verplicht niet, wellicht aan te raden wel. Als er zich meer dan gemiddeld ongevallen voordoen, is het misschien raadzaam de verantwoordelijke wethouder te mailen en hem of haar op de onduidelijk of gevaarlijke verkeerssituatie te wijzen.

Binnen de bebouwde kom dient de belijning in bochten op kruispunten veelal ter geleiding van de verkeersstromen. Om b.v. aan te geven vóór elkaar te kruisen i.p.v. om elkaar heen.

Mvg - Sjaak

Claire, 12-10-2009
Hoe weet je of een brommobiel wel of niet op de stroomweg mag, want u schrijft ``soms`` zie hierboven?
Dank u. Reactie infoteur, 13-10-2009
Beste Claire,

Het 'soms' moet je zien als blijvend aandachtspunt op dit soort wegen, daar je brommobielen (en landbouwvoertuigen) niet vaak op dit soort wegen zult aantreffen. Voorzover niet anders staat aangegeven (verkeersborden) mogen ze hier wel rijden. Op dit soort wegen extra attentie voor de kenmerken op deze voertuigen en mogelijke snelheidsverschillen.

Mvg - Sjaak

G. W. J. V. D. Pol, 09-09-2009
De doorgaande VanHeemstraweg in Beuningen is recent van een nieuwe asfaltlaag voorzien. Hoewel dit wegvak binnen de bebouwde kom ligt en er dus een max. snelheid van 50 km/uur geldt zijn hier in het midden toch 2 al dan niet doorgetrokken strepen aangebracht.Er zijn hier wel fietspaden langs de weg. De weg zelf is ook bedoeld voor (langzaam) landbouwverkeer. Ik vond het juist zo fijn dat we door die twee lijnen een duidelijk beeld hadden met welk type weg we te maken hadden. (100 of 80 km/uur). Waarom hier niet één lijn, immers die 2 lijnen wekken de suggestie dat er 80 km/uur mag worden gereden. Reactie infoteur, 10-09-2009
Beste G,

Bedoel je het deel van rotonde tot rotonde (google maps)?
Ik kan me voorstellen dat er een inhaalverbod geldt en hierbij maakt het niet uit of er een enkele of dubbele doorgetrokken witte belijning is aangebracht. De betekenis is identiek. Twee lijnen zijn echter wel duidelijker en maken de rijstroken optisch smaller hetgeen een snelheidsremmend effect zou kunnen hebben. Ik weet niet of je fietsstroken of een suggestiestrook op de rijbaan bedoeld? Dan zou het voor de verkeersveiligheid wel te verklaren zijn.
Probleem is ook dat we in een overgangsfase zitten waar het de aanpassing en uniformiteit van de wegen betreft. Het wordt gefaseeerd ingevoerd.

Als je mijn persoonlijke mening vraagt, was het prima zoals het was:
Binnen bebouwde kom max. 50,
Buiten bebouwde kom max. 80,
Autoweg max. 100,
Autosnelweg max. 120, tenzij door verkeerstekens anders aangegeven. Hoe moeilijk kan het zijn? Maar ja… zij die er meer verstand van hebben denken er anders over.
Enig probleem is kennelijk dat je jezelf in de oude/huidige situatie niet constant bewust bent (maar wel zou moeten zijn) van de toegestane maximumsnelheid. De aan te brengen uniforme kenmerken op de weg moeten daar verandering in brengen.

Mvg - Sjaak

Wcm Geuke, 09-07-2009
Kan ik aan de hand van de kantstrepen buiten de bebouwdekom zien wat de maxium snelheid is. Mij is gezegt als de lijn gesloten is max 100 km en bij een onderbrokenstreep 80 km. Aangezien dit in de laatste jaren is veranderd, wil ik graag hier van alle belijningen buiten bk informatie hebben. Ik hoop dat u mij hier duidelijkheid in kunt geven. Reactie infoteur, 09-07-2009
Beste Wcm.,

De belijning zal uiteindelijk uniform -zoals in het artikel beschreven- en landelijk toegepast moeten worden.
Zoals de situatie nu nog is, zeggen doorgetrokken witte kantstrepen niets over de maximale snelheid. Op zich hebben deze -in de oude situatie- geen betekenis. Houd je maar menig praktijksituatie voor ogen, waarbij het kan voorkomen dat de kantlijn binnen de bebouwde kom doorgetrokken is. Dit betekent niet dat je 100 mag rijden.

Maar… uiteindelijk moet de belijning op de wegen zijn aangepast zoals in het artikel beschreven. Dit kost enige tijd voordat de wegbeheerders dit door hebben of kunnen voeren.

Mvg - Sjaak

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 20-10-2020
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.