Boete of bekeuring bij fout parkeren en stilstaan voor 2020

Boete of bekeuring bij fout parkeren en stilstaan voor 2020 Hoe hoog is de boete of bekeuring bij fout parkeren en/of fout stilstaan voor 2020? De hoogte van de opgelegde boete of bekeuring dat u als schikkingsvoorstel van het CJIB kunt ontvangen, varieert van 95 tot maximaal 390 euro. De boete of bekeuring die voor overtredingen opgelegd kunnen worden gelden voor fout parkeren of fout stilstaan met de personenauto, de brommobiel of met een lichte bedrijfsauto op de openbare weg. De opgenomen boetebedragen, zijn bedragen, die nog geldelijk en administratief afgedaan worden via de Wet Mulder. Bij hogere boetebedragen die volgen op zwaardere overtredingen doet het OM (justitie) of de rechter uitspraak.

De Wet Mulder

Onder de Wet Mulder vallen uitsluitend gedragingen, waarbij geen letsel aan personen is ontstaan of schade aan goederen is toegebracht. Strafrechtelijk ontvangt u nu na een verkeersovertreding een transactievoorstel dat u dient te betalen. Bent u het niet eens met dit voorstel, dan bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Officier van Justitie. De boete hoeft dan nog niet betaald te worden in afwachting van de beslissing.

Parkeren en stilstaan - Hoogte boetes bij overtredingen


Wat is parkeren en wat is stilstaan

Om inzicht te krijgen in de vaststelling van de boetes voor parkeren of stilstaan is het van belang te weten wat hier onder verstaan wordt. In het algemeen kunt u stellen dat er overal geparkeerd of stilgestaan mag worden, tenzij geldt wat er in onderstaande artikelen 24 en 23 van het RVV 1990 omschreven staat.

Parkeren

Parkeren is "het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor én gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen". Bij parkeren is artikel 24 van het RVV van belang.

Artikel 24 - De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren

 • Bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan.
 • Voor een inrit of een uitrit.
 • Buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg.
 • De bestuurder mag zijn voertuig niet dubbel parkeren.

Op een parkeergelegenheid

Bij een aantal overtredingen worden de verkeersborden die betrekking hebben op de bewuste overtreding aangehaald.
 • Voor zover zijn voertuig niet behoort tot de op het bord of op het onderbord aangegeven voertuigcategorie of groep voertuigen;
 • Op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord of op het onderbord is aangegeven;
 • Op dagen of uren waarop dit blijkens het onderbord is verboden;
 • Langs een gele onderbroken streep.
 • Op een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen;g. op een parkeerplaats voor vergunninghouders, aangeduid door verkeersbord E9 van bijlage I, indien voor zijn voertuig geen vergunning tot parkeren op die plaats is verleend.
 • Indien onder de verkeersborden E4 tot en met E10, E12 en E13 van bijlage 1, op een onderbord dagen of uren zijn vermeld, gelden de uit het bord of onderbord voortvloeiende geboden of verboden slechts gedurende de aangegeven dagen of uren.
 • Indien een parkeergelegenheid, aangeduid met een van de verkeersborden E4 tot en E10, E12 of E13 van bijlage 1, is voorzien van parkeervakken, mag slechts in die vakken worden geparkeerd.

Stilstaan

Stilstaan is al wat niet onder parkeren valt. Hierbij moet wel onderscheid gemaakt worden tussen vrijwillig stilstaan (eigen keuze) of onvrijwillig stilstaan (als de verkeerssituatie dit van u verlangt). Bij het stilstaan is artikel 23 van het RVV van belang.

Artikel 23 - De bestuurder mag zijn voertuig niet laten stilstaan

 • Op een kruispunt of een overweg.
 • Op een fietsstrook of op de rijbaan langs een fietsstrook.
 • Op een oversteekplaats of binnen een afstand van vijf meter daarvan.
 • In een tunnel.
 • Bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering dan wel, ingeval die markering niet is aangebracht, op een afstand van minder dan 12 meter van het bord.
 • Op de rijbaan langs een busstrook en
 • langs een gele doorgetrokken streep.

Het stoppen ter hoogte van een bushalte geldt niet voor het onmiddellijk laten in- en uitstappen van passagiers.

Boete fout parkeren en stilstaan per 1 januari 2020 in euro's

Voor 2020 is de hoogte van de boetebedragen bij fout parkeren nagenoeg gelijk gebleven aan die voor 2019. Voor de meeste overtredingen geldt een geldboete van 95 of 140 euro. Uitschieter is het ongeoorloofd parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats, namelijk: 390 euro.

Artikel 5 van de Wegenverkeerswet - Kapstokartikel

"Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd" Handelen in strijd met artikel 5 geeft een boete van 140 euro.

Boete fout parkeren 2020

Als bestuurder de auto parkeren
 • Bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan.
 • Voor een inrit of een uitrit.
 • Buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg.
 • Op een parkeergelegenheid terwijl dat voertuig niet behoort tot de aangegeven categorie of groep voertuigen.
 • Op een parkeergelegenheid op een andere dan de aangegeven wijze.
 • Op een parkeergelegenheid met een ander doel dan de aangegeven wijze.
 • Op een parkeergelegenheid op dagen of uren waarop dit blijkens het onderbord is verboden.
 • Langs een gele onderbroken streep.
 • Op een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen (E7)
 • Op een parkeerplaats voor vergunninghouders aangeduid door verkeersbord E9, zonder dat voor dat voertuig een vergunning tot parkeren op die plaats was verleend.
 • Op een parkeergelegenheid buiten de aangegeven parkeervakken (E4 tot en met E10 en E12 of E13)
 • Als bestuurder dubbel parkeren.
 • Bij een blauwe streep: zonder duidelijk achter de voorruit geplaatste parkeerschijf waarop het tijdstip staat aangegeven wanneer met parkeren is begonnen, of
 • als de aangegeven parkeertijd is verstreken.
 • Parkeren in een parkeerschijfzone zonder juist ingestelde parkeerschijf.
 • Parkeren zonder de parkeermeter in werking te stellen.
 • Parkeren als de parkeertijd verstreken is.
 • Parkeren terwijl reeds een motorvoertuig geparkeerd staat.
 • Parkeren op een parkeerplaats voor (andere) vergunninghouders in strijd met de aan de parkeervergunning verbonden voorwaarden.
 • Auto laten staan in een park, plantsoen of openbare beplantingen of groenstroken (geldt niet voor bermparkeren)
 • Een recreatiegebied gebruiken in strijd met de bepalingen geldend voor dat gebied door het parkeren of aanwezig hebben van een voertuig.
 • Een defect voertuig langer dan de vastgestelde termijn op een weg parkeren.
 • Een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, keetwagen, aanhangwagen of ander dergelijk voertuig op een aangewezen weg waar dit niet is toegestaan, langer dan de vastgestelde termijn te plaatsen of hebben.

Als bestuurder parkeren met een voertuig dat, met inbegrip van de lading

 • Langer is dan 6 meter of hoger is dan 2,4 meter parkeren op een plaats, die als schadelijk voor het aanzien van de gemeente is
 • aangewezen.
 • Langer is dan 6 meter, buiten de vastgestelde tijden, parkeren op een aangewezen weg, waar dit parkeren buitensporig is met het
 • oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte.
 • Langer is dan 6 m of hoger is dan 2,4 m zodanig parkeren bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw dat
 • daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of op andere wijze hinder/overlast wordt aangedaan.

95
Parkeren bij een parkeerautomaat
 • Zonder aanbrengen van de parkeerkaart op de voorgeschreven wijze.
 • Terwijl de parkeertijd verstreken is.
95
Gehandicaptenparkeerplaatsen
 • Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats zonder geldige gehandicaptenparkeerkaart.
 • Parkeren op een specifiek gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, anders dan het voertuig waarvoor de parkeerplaats bedoeld is.
 • Parkeren zonder dat het parkeren rechtstreeks verband houdt met het vervoer van een gehandicapte.
390

Boetes bij parkeren in de volgende gevallen: euro 190

 • Parkeren op of aan een weg(gedeelte), die/dat door de burgemeester of College is aangewezen, waar het niet is toegestaan een geparkeerd voertuig te koop aanbieden of verhandelen.
 • Een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame op een weg parkeren met als doel handelsreclame te maken.

Boete foutief stilstaan 2020

Artikel 5
Een voertuig op zodanige wijze laten staan waardoor op de weg gevaar wordt / kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt / kan worden gehinderd (zg. "kapstokartikel"/artikel 5 van de Wegenverkeerswet)
140
Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op
 • Een kruispunt
140
Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op
 • Een fietsstrook.
 • De rijbaan langs een fietsstrook.
 • Op een oversteekplaats of binnen een afstand van 5 meter daarvan.
 • In een tunnel.
 • Bij een bord bushalte ter hoogte van een geblokte markering.
 • Bij een bord bushalte binnen een afstand van 12 meter van dat bord terwijl de geblokte markering niet is aangebracht (voor en na de halte)
 • Op de rijbaan langs een busstrook.
 • Langs een gele doorgetrokken streep.
 • Op een overweg.
 • Stil staan op het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad.
95

Bezwaar beschikking - boete CJIB

Bent u het niet eens met de beschikking/de bekeuring voor lichte verkeersovertredingen, de zogenaamde "Mulderbeschikking", dan kunt u hiertegen online bezwaar indienen bij het CJIB via het Digitaal Loket Verkeer.

Lees verder

© 2014 - 2020 Jvd, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Verkeersboete 2020: snelheidovertreding en boetesVerkeersboete 2020: snelheidovertreding en boetesDe verkeersboetes 2020 gaan omhoog. Te hard gereden met de auto, een snelheidsovertreding buiten de bebouwde kom als pre…
Verkeersboetes 2020 - overzicht hoogte bekeuringenVerkeersboetes 2020 - overzicht hoogte bekeuringenTe hard gereden, fout geparkeerd of gebeld achter het stuur? Hierop kunnen in Nederland fikse boetes staan. De hoogte va…
Alles over het parkeren van de autoZodra u met de auto op weg gaat weet u dat er altijd een moment komt waarop u de auto weer moet parkeren. Parkeren is ei…
Verkeersboetes 2020: bezwaar en beroepschriftVerkeersboetes 2020: bezwaar en beroepschriftU wilt in 2020 bezwaar maken tegen een verkeersboete van de politie. Dat kan een in 2019 uitgeschreven bekeuring zijn, m…

Ouderen, mobiliteit en technologieMobiliteit betekent beweeglijkheid of verplaatsbaarheid en houdt in brede zin alle vormen van voortbewegen in. Voor oude…
Ouderen in het verkeerOuderen in het verkeerEr wordt wel eens lacherig over gedaan, maar ouderen in het verkeer wordt wel eens gezien als onverantwoord of een regel…
Bronnen en referenties
 • Rijksoverheid
 • Centraal Justitieel Incasso Bureau
 • RVV 1990
 • Autorij-instructie.nl

Reageer op het artikel "Boete of bekeuring bij fout parkeren en stilstaan voor 2020"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Menno, 10-11-2020 17:21 #136
Parkeren mag dus niet binnen 5 meter van een kruispunt. Mijn vraag hierover: als je binnen de bebouwde kom een straat hebt met een zijstraat rechts, mag je dan aan de linkerkant van de straat parkeren, binnen 5 meter van de zijstraat rechts? Of geldt dit ook als een kruispunt? Mvg Menno Reactie infoteur, 11-11-2020
Beste Menno,

Het kruispunt moet je dan denkbeeldig doortrekken. Parkeren mag ook hier binnen 5 meter niet, evenals b.v. op een T of Y-splitsing.

Mvg - Sjaak

Parkeren, 24-09-2020 12:33 #135
En hoe zit het met het bezet houden met pionnen van een parkeerplaats op de openbare weg, zodat je alstijd parkeerplaats hebt voor je deur? Reactie infoteur, 24-09-2020
Beste Parkeren,

Op de openbare weg mag in principe door eenieder met het voertuig geparkeerd worden tenzij door bebording of belijning op de weg anders aangeven. Wanneer het een parkeerzone of erf betreft gelden wat afwijkende regels.
Indien geen vergunning verleend, heeft het afzetten van een parkeerplaats geen betekenis. (alhoewel er wel een noodzakelijke reden kan zijn?)

Mvg - Sjaak

Oxy, 23-09-2020 07:15 #134
Hallo Sjaak,
Hoe lang is een officiële waarschuwing voor fout parkeren geldig? Heeft de officiële waarschuwing een geldigheids-of bewaartermijn?
Mvg, Oxy Reactie infoteur, 23-09-2020
Beste Oxy,

Ik weet niet precies wat je bedoelt, maar officieel bestaat er geen waarschuwing of tijdsduur voor fout parkeren en zou daar direct voor bekeurd kunnen worden. Uitzondering is wellicht parkeren bij pech op een autosnelweg. Daar geldt dat het voertuig zo snel mogelijk welgesleept dient te worden. (staat dus niet vast)

Mvg - Sjaak

Jozef Missinne, 24-08-2020 14:51 #133
Wanneer er op de grond van de straat het teken van gehandicapte geschilderd staat, veronderstel ik dat er dan ook toelating is je voertuig daar te parkeren, in het vak waar er op de grond een geschilderd handicap teken staat.
Klopt dit?
met dank

Jozef Missinne Reactie infoteur, 24-08-2020
Beste Jozef,

Voor België weet ik het niet zeker, maar waarschijnlijk heeft alleen een symbool op het wegdek geen zelfstandige functie, maar moet begeleid worden door verkeersbord E9a.

Mvg - Sjaak

Conny van der Snickt, 23-08-2020 18:39 #132
Hallo,
wij wonen in een straat waar amper drie huizen staan en die verder overgaat in een niet verharde landbouwweg. De straat is voorzien van een plakkaat plaatselijk verkeer. De ene kant staan dus 3 huizen, de andere kant is het bosgebied van een privépersoon. De straat is zonder wegmarkeringen, is zowel voor op als af te rijden, enkel niet gemotoriseerde voertuigen mogen verder de landbouwweg in. Mogen mensen zich met hun auto parkeren de kant van het bos tussen de bomen in de rijrichting van de baan? Reactie infoteur, 24-08-2020
Beste Conny,

Als de weg open staat voor het openbaar verkeer en er zijn geen fysieke belemmeringen (toegangscontrole) en/of verkeersborden die parkeren verbieden, dan mag er geparkeerd worden. Alleen een (onder)bord "plaatselijk verkeer" heeft m.i geen juridische grond zonder plaatsing van verkeersbord C3. Op de landbouwweg mag vanaf/bij plaatsing van het juiste verkeersbord (C5 plus onderbord "met uitzondering van"?) door motorvoertuigen niet geparkeerd worden.

Mvg - Sjaak

Jenneke van Rheenen, 05-08-2020 23:00 #131
Mag ik even stilstaan om iemand uit de auto te laten op een parkeerplek met infobordje "uitsluitend voor politievoertuigen", waar een wit kruis is aangebracht en waar ook het infobordje "noodhulp" bij staat? Reactie infoteur, 06-08-2020
Beste Janneke,

Als dit aangeduid wordt als parkeerplaats, mag dit formeel om de persoon -onmiddellijk- te laten in- of uitstappen (of direct laden en lossen). Al het andere/meerdere zou als parkeren gezien worden. Of het verstandiger is om een andere plek te kiezen?

Mvg - Sjaak

Roger, 26-07-2020 14:57 #130
Mag ik parkeren voor mijn garage met gele onderbroken strepen? Reactie infoteur, 27-07-2020
Beste Roger,

Bij een gele onderbroken streep mag niet geparkeerd worden, wel even gestopt. Bij een doorgetrokken gele belijning mag zelfs niet gestopt worden.

Mvg - Sjaak

Robert Danz, 11-07-2020 22:12 #129
Beste Sjaak,
In u w reactie op #124 (dd 09-02-2020) schrijft u:
"Op het trottoir mag niet geparkeerd worden, hooguit met twee wielen, maar dan staat dit met een verkeersbord aangegeven.
(deels) op het trottoir parkeren zal geen prioriteit hebben, tenzij dit gevaar oplevert."
Dat dacht ik tot nu toe ook, want:
- (ik noem een willekeurig voorbeeld) In de straat waar mijn dochter woont, in Amersfoort, staan ter weerszijde van de straat alle auto's geparkeerd met twee wielen op het trottoir. 24/7.
- Zelf parkeer ik sinds misschien wel tien jaar wekelijks mijn auto op die manier voor de winkel waar ik mijn boodschappen doe.
Ik laat ruimte voor het verkeer in de smalle straat en hou ook nog rekening met de klanten die de fietsenrekken willen gebruiken die de winkelier op de stoep heeft geplaatst. Nooit beboet, nooit gewaarschuwd. (Ik weet niet welk bord u bedoelt, maar er staat daar geen bord.)
Vandaag kreeg ik op die plek een bon van €95.- wegens 'parkeren op de stoep'.
Mijn vraag: Heb ik te maken met een dienstklopper die een punt heeft, of kan ik mij met enige kans op succes verweren? Zo ja, waar en met welk steekhoudend argument?
Bij voorbaat mijn dank voor uw moeite. Hartelijke groet, Robert. Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Robert,

Deels parkeren op het trottoir is in sommige gevallen toegestaan om de doorstroming te bevorderen en gevaar op conflicten te verminderen. Dit moet dan wel staan aangegeven met verkeersbord E08-1 (P afbeelding waarbij voertuig half geparkeerd staat op het trottoir)
Wordt dit niet aangegeven, dan is (half) parkeren op het trottoir niet toegestaan, ook al is hier in het verleden niet tegen opgetreden. Soms lijken bepaalde situaties een gewoonterecht te zijn geworden, maar het officieel mag het niet. Strikt volgens de regels is de bekeuring terecht. Of het OM ontvankelijk is voor uw argumenten is lastig te voorspellen, maar ik vrees van niet.

Mvg - Sjaak

Rene,, 23-06-2020 18:35 #128
Beste Sjaak. Wat zijn nu exact de regels mbt het parkeren bij/op een invalidenparkeerplek? Ik heb zelf sinds kort zo'n plaats bij ons voor de deur maar heb regelmatig moeite om erin of eruit te komen. Er staan witte strepen en een bord met kenteken. Plaats is 5.50 mtr, mijn auto is 3.72 mtr lang. Maar de buurman heeft 2 auto's. 1 staat op z'n oprit, de ander op het resterende stuk voor z'n huis. Die auto zou passen maar hij heeft ivm het wat makkelijker indraaien z'n auto ca 1 mtr stoep naast z'n oprit vrij gehouden waardoor hij zo'n 30-40 cm over de streep van mijn P plaats staat. Aan de andere kant kan er vaak net geen auto meer tussen. Ben ik weg dan is het regelmatig zo dat er een auto, soms 20 cm, soms 1mtr.over de streep staat. Dus reken maar uit hoeveel ruimte ik van de eigenlijke 1.80mtr inrijruimte overhoudt. Buurman op aangesproken maar die beweert dat hij met de banden tegen de streep mag staan. Ik kan natuurlijk gaan bellen, maar dat vind ik eigenlijk niet netjes. Heb geen zin om iemand een boete aan te smeren, temeer omdat ik ook de regelgeving erg onduidelijk vind. Anderzijds: 40 mtr verderop zijn een flink aantal P stroken waar vrijwel altijd plaats is. Maar blijkbaar hebben de meeste mensen een hekel aan een stukje lopen. Valt me in veel van de reacties hier ook wel op. Voor een gele streep gaan staan, op de stoep parkeren, bord niet gezien, kortom: het ligt altijd aan de bekeurder. Natuurlijk is het zondegeld, een bekeuring. Dus proberen de meesten eronderuit te komen. Maar als je het risico wilt lopen door ergens te gaan staan waar het niet mag dan moet je ook zo sportief zijn om de boete aanvaarden. Las overigens ook nog een reactie hier over iemand die op een inv.plaats ging staan en niks mankeerde vlg.de schrijver. Hij oogde zo gezond als een vis of i.d. Wel: niet iedereen met een invalide kaart heeft maar 1 been of zit in een rolstoel hoor. Ma.w.: je ziet niet alles aan de buitenkant. Maar goed: ben benieuwd of je me iets wijzer kunt maken mbt de regels over afmetingen. Mvg. Rene. Reactie infoteur, 24-06-2020
Beste Rene,

De strepen ter afbakening van het parkeervak staan er niet voor niets. Het is niet de bedoeling dat de buurman zijn auto over de treep parkeert; de witte streep mag hij om te parkeren niet overschrijden. Tegen de streep aan zou in principe mogen alhoewel dit -uw situatie kennende- mogelijk niet sociaal is. Mocht het parkeervak in principe wat te smal zijn, dan is het wellicht een optie de gemeente aan te schrijven met het verzoek de situatie aan te passen (als de ruimte er voor is). Is andersom parkeren een optie? Inderdaad is niet te zien waarom iemand een IPK is verleend, de keuring is over het algemeen streng zoals u zelf ongetwijfeld heeft ervaren. Een toegekende kaart hoeft niet altijd voor de bestuurder te zijn, maar kan b.v. ook voor een partner met een beperking verleend zijn. De auto moet dan bij parkeren wel in functie van degene met de beperking gebruikt worden. Mvg - Sjaak

Miranda Visser, 04-06-2020 06:34 #127
Ik woon op een hoek waar op de hele hoek paaltjes staan. Er gaan gewoon auto's voor de paaltjes parkeren, dus nu is de hoek smaller en dus minder toegankelijk voor brandweer en ziekenauto.
Volgens mij is het verboden om voor paaltjes te parkeren. Reactie infoteur, 04-06-2020
Beste Miranda,

De paaltjes zullen inderdaad tot doel hebben de doorstroming en/of het zicht te bevorderen of parkeren op het trottoir tegen te gaan.
De algemene regel is dat er binnen vijf meter van een kruispunt niet geparkeerd mag worden. Staan de paaltjes meer dan vijf meter van de hoek, dan mag er in principe geparkeerd worden als bebording niet anders aangeeft.

Mvg - Sjaak

Rob, 13-03-2020 10:49 #126
Hoi,

Bij ons in de straat staan 3 parkeervakken achter elkaar. nu dat te weinig is parkeert iedereen de auto iets dichter bij elkaar zodat er nog een vierde bij kan. Die staat dan wel voor iets minder dan de helft buiten het vak maar het hindert niemand.
Nu heb ik helaas op zo'n manier toch een bekeuring gekregen, de hele buurt zegt dat ik hier een bezwaar voor moet indienen.
Maar hoeveel centimeter mag je buiten een vak met je auto staan? of is 1 cm al genoeg voor een bekeuring? Reactie infoteur, 13-03-2020
Beste Rob,

Het ligt aan de omgeving waar een bekeuring is gegeven. In een erf bijvoorbeeld mag alleen geparkeerd worden in de daartoe bestemde vakken. In een aantal andere situaties is de afscheiding/belijning van een parkeervak "slechts" een indicatie om het parkeren te regelen en hoeft de belijning niet bindend te zijn. Soms is het ook lastig vast te stellen of er foutief geparkeerd is. Je kunt moeilijk inschatten wat voor voertuigen met wat voor lengte gedurende de dag geparkeerd en weer vertrokken zijn; dit is mede bepalend voor de ruimte die ontstaat of wordt ingenomen. Betreft het geen erf en is er geen bebording die dit aangeeft, dan kan het de moeite zijn bezwaar in te dienen, al dan niet met foto. (heb je een locatie via street view?)

Mvg - Sjaak

Willem van den Akker, 24-02-2020 13:01 #125
Hallo,

Ik heb een vraag, betrekking hebbende op het dwars parkeren van een vrachtwagen in een doodlopende straat, zodat bewoners niet in of uit de straat kunnen.
Politie doet er niets aan, en handhaving ook dus niet, wordt gewoon gedoogd, en zelfs de gemeente snapt dit niet, als er wat gebeurt en of je moet snel weg kan dit niet, dus onze vraag als bewoners hoe kunnen dit probleem oplossen, vrachtwagenchauffeur doet hier niets mee, of hij snapt het niet (Turkse chauffeur). Reactie infoteur, 24-02-2020
Beste Willem,

Over het algemeen kennen gemeenten een plaatselijke verordening (PV) voor het parkeren van vrachtauto's binnen de bebouwde kom. Vrachtauto's of bestelbusjes boven een bepaalde afmeting mogen dan niet binnen de bebouwde kom geparkeerd worden of… alleen op daartoe aangewezen plaatsen.
Informeer even wat de inhoud van de PV in de eigen gemeente is, dan heb je eventueel een argument om de vrachtauto(s) te weren.

Mvg - Sjaak

G. Berendsen, 09-02-2020 10:53 #124
Hallo
In mijn omgeving zijn er steeds meer mensen die denken dat ze hun auto maar half of zelfs helemaal op het trottoir moeten parkeren.
Ik heb dit al meerdere keren gemeld bij de politie die daar niets aan doet. Daardoor zijn er steeds meer mensen die dit voorbeeld volgen en ook hun auto maar half op het trottoir gaan zetten. Nou kwam ik dit bericht tegen op de site van de politie.

Foutparkeren

Het handhaven van parkeerproblemen is géén taak van de politie, maar van de afdeling Handhaving/Stadstoezicht van uw gemeente. Neem hierover dus telefonisch contact op met uw gemeente of meld het via hun website.
Wij treden als politie alleen op als een verkeerd geparkeerde auto, motor of ander voertuig zó geparkeerd staat dat het gevaar oplevert voor anderen. Alleen in dat geval kunt u contact met ons opnemen via 0900-8844.
Maar ik lees ook overal dat mensen wel boetes krijgen voor het parkeren op het trottoir. Ik woon op een dorp waar geen Handhaving/Stadstoezicht is. Dan lijkt het mij toch een taak van de politie om die mensen te waarschuwen en bij verdere overtreding te beboeten. Kunt u mij uitleggen hoe dit zit.
Mvg G. Berendsen Reactie infoteur, 10-02-2020
Beste G,

Op het trottoir mag niet geparkeerd worden, hooguit met twee wielen, maar dan staat dit met een verkeersbord aangegeven.
(deels) op het trottoir parkeren zal geen prioriteit hebben, tenzij dit gevaar opleverd. Bij afwezigheid van Handhaving zal dit een taak van de politie (wijkagent) moeten zijn, maar zoals al aangehaald zal dit geen prioriteit hebben. Contact opnemen met de gemeente en de (gevaarlijke) situatie voorleggen kan een mogelijkheid zijn.

Mvg - Sjaak

Bert, 16-01-2020 15:34 #123
Hallo Sjaak,

Ik heb een vraag. Ik woon sinds enkele jaren aan een woonerf. Binnen dit woonerf zijn parkeervakken aangelegd. Nou is er een buurtbewoner die vaak zijn/haar auto dusdanig parkeert, waardoor 2 parkeervakken bezet zijn met één auto. Is dit toegestaan?

Ik heb zelf al geprobeerd om de wet erbij te zoeken: ''Het is bestuurders van een motorvoertuig verboden binnen een erf te parkeren anders dan op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven.''

Kan ik hier uit opmaken dat een auto enkel tussen de lijntjes van één parkeervak geparkeerd moet worden? De auto staat namelijk geparkeerd op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen, alleen niet in één parkeervak. Dus hoe moet ik dit interpreteren?

Met vriendelijke groet,

Bert Reactie infoteur, 16-01-2020
Beste Bert,

Het enige wat er voor parkeren in een erf is beschreven is inderdaad het artikel wat je al aanhaalt. Letterlijk genomen vloeit hier uit voort dat een parkeervak gelegen is tussen de lijnen.
Zou de regel vrij geïnterpreteerd worden, dan kan een bestuurder ook wel besluiten een voertuig overdwars te parkeren, zodat er drie of vier plaatsen in beslag genomen worden. De regels moeten over het algemeen wel beoordeeld worden in de geest / volgens de strekking zoalsde wet bedoeld is, ook al staat het niet altijd expliciet beschreven.

Mvg - Sjaak

Angelique, 13-01-2020 16:04 #122
Hallo,

ik kwam vanochtend aan in de Mulderdreef in Apeldoorn om 8.15 uur.
Het was nog donker.
Ik heb mijn auto op een hoek geparkeerd omdat dat de enige plek was die nog vrij was.
Ik kom daar nooit met mijn auto (altijd met de fiets), maar omdat ik in de thuiszorg werk, en daar een client van mij woont, kwam ik daar om 8.15 uur aan.
Toen ik om 10.30 uur terug kwam bij mijn auto zat er een wit papiertje achter mijn ruitenwisser, zonder enige uitleg op de bon beschreven.
Ik stapte mijn auto uit om te kijken wat er aan de hand was.
Zie ik op dat moment een blauw bordje met NP.
Dat bordje is donker blauw, en staat ongeveer 2 meter boven de grond.
Op de parkeerplaats zelf staat niet NP vermeld, en er staat geen lantaarnpaal in de buurt die het bordje zichtbaar maak.
Ik ben hier behoorlijk van geschrokken.
Als ik het bordje goed kon zien, of als er op de parkeerplaats NP vermeld stond, dan had ik daar uiteraard niet geparkeerd.
Dus ik hoop dat hier iets mee gedaan kan worden, omdat:

*het was nog donker om 8.15 uur.
*het bordje staat ongeveer 2 meter boven de grond.
*er staat niet NP in het parkeervak vermeld.
*er staat geen lantaarpaal in de buurt die het bordje eventueel wat verlicht zodat het zichtbaar is als het nog donker is.

Graag verneem ik uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Angelique. Reactie infoteur, 14-01-2020
Beste Angelique,

De plaatsing van het verkeersbord komt -zoals je het beschrijft- overeen met de voorschriften. Als weggebruiker wordt je zelf geacht het/een bord op te merken en hier na te handelen. Staat een bord dicht bij verlichting dan zal het eerder opgemerkt worden, maar het is geen eis of richtlijn. Een extra signalering op het wegdek maakt het misschien duidelijker, maar hoeft niet aangebracht te worden.
Ik vrees dat er niet zoveel aan te doen is.
Zie ook: https://www.cjib.nl/ik-ben-het-niet-eens-met-een-verkeersboete

Mvg - Sjaak

M. Jeurninck, 21-12-2019 19:54 #121
Hallo
Ik heb een vraag bij ons op de inrit wordt geregeld geparkeerd waardoor ik er niet in of uit kan met mijn auto wat kan ik hier tegen doen?
Ik heb een paar weken terug de politie gebeld dat ik er niet uit kon zij kwamen er niet voor.
Nu kom ik thuis kan ik mijn oprit niet op ik heb mijn auto er dwars achter gezet ben ik nu in overtreding?
Groetjes Marian Reactie infoteur, 23-12-2019
Beste Marian,

Naar mijn mening ben je niet in overtreding, zolang het je eigen oprit betreft en het dwars parkeren niet op de openbare weg plaatsvindt. In feite doe je niet anders dan de ander doet; daarbij is het je eigen oprit. Misschien op enigerlei wijze bekend maken dat het "privé" is.

Mvg - sjaak

Kevin, 07-12-2019 14:37 #120
Goedemiddag,

Ik heb een parkeeroverlast vraag. Wij wonen in een hofje binnen de bebouwde kom. De gemeente heeft het hofje zo ingericht dat er dus niet in de groenvoorziening voor het huis geparkeerd kan worden en de weg is volgens de algemene minimale breedte ingericht zodat de hulpdienstvoertuigen bij de huizen kunnen komen. Betekent dat het een weg is die geschikt is om eigenlijk met 1 auto doorheen te rijden. Nu is het zo dat men omdat er geen parkeerverbod bord in het hofje vermeld is dat de visite van buren hun auto maar gewoon op de smalle weg parkeert. Vervelende is dat mijn vrouw en ik mochten de buren visite hebben wij nauwelijks meer bij onze eigen oprit van ons huis kunnen komen. Ik word gedwongen om rakelings langs de verhoogde stoeprand en spiegel van geparkeerde auto's te rijden met alle risico's van dien, en als ik schade rij heb ik het zeker nog gedaan ook.

Overigens heeft het hofje aan de overzijde wel een parkeerverbod bord staan.

Kan toch niet zijn dat ik bijna schade moet rijden om bij mijn eigen huis te komen omdat de visite hun auto alsnog op de weg parkeert, omdat men door middel van de groenstroken te verhogen deze expres onklaar heeft gemaakt om te parkeren.

Wat kunnen wij hier mee? of welk artikel valt hier onder? Artikel 5?

Met vriendelijke groet,

Kevin Reactie infoteur, 09-12-2019
Beste Kevin,

Het beste kunt u contact opnemen met de gemeente, al dan niet onder toevoeging van een foto van de situatie. Hulpdiensten moeten in principe bij de percelen/woonhuizen kunnen komen ingeval van calamiteiten.Formeel is het zo dat er geparkeerd mag worden als er geen bebording of gele belijning is aangebracht die parkeren verbiedt, of wanneer het een erf betreft. Artikel 5 regelt situaties waarin de wegenverkeerswet/ het RVV niet voorziet. Ten aanzien van parkeren doet het RVV dit wel. Er is geen artikel dat bepaalt dat er op een weg met een bepaalde minimale breedte niet geparkeerd mag worden. Wijs de gemeente op mogelijke gevaarlijke situaties en verzoek aanpassing.

Mvg - Sjaak

Laura, 04-12-2019 23:00 #119
Hoi, ook een vraag.
Ik had sinds één dag een bewonersparkeervergunning voor een gebied waarvan de betreffende straat het centrum en de naamgeving van het gebied vormt, en kreeg de bekeuring: "Parkeren op parkeergelegenheid op dagen/uren waarop volgens onderbord verboden", rond 10:30. De gemeente zei dat er in de dagen ervoor meerdere foute bekeuringen waren uitgeschreven, maar ik begrijp toch niet zeker of de bekeuring wel of niet terecht is. Er was geen uitleg over wat de vergunning betekent, alleen maar een opsomming van straten, en mijn verkeersexamen om de borden te begrijpen is te lang geleden geweest.
Het bord bestaat uit drie delen: zone betaald parkeren, daaronder tijden (alle dagen overdag), en daaronder zone verboden te parkeren herhaling. Er is ook een bord dat zegt zone verboden te parkeren is voorbij, met fiets en bromfiets eronder, dat lijkt me niet relevant.
Bedankt voor het meedenken. Reactie infoteur, 05-12-2019
Beste Laura,

Ik weet niet wat de inhoud van de regelgeving van de gemeente is ten aanzien van de vertrekking van de parkeervergunning. Het lijkt mij dat de vermelde tijden niet opgaan omdat het dan voor bewoners ondoenlijk is de auto volgens de regels te parkeren. Je kunt het best toch even contact opnemen met de gemeente om de geldende regelgeving op te vragen. Dit kan namelijk per gemeente verschillen.

Mvg - Sjaak

Roel, 27-11-2019 15:40 #118
Ik heb een vraag betreffende een invalidenparkeerplek. Mijn moeder parkeert voor haar werk iedere dag in dezelfde wijk. Ze heeft daar dan ook een aantal 'vaste' parkeerplekken. Nu is een van deze plekken recentelijk verandert naar een invalidenparkeerplek. Niet bewust hiervan heeft ze hem daar geparkeerd denkende dat het nog een normale parkeerplek was en een boete gekregen. Dom uiteraard. Is er in deze een optie om hier iets aan te doen omdat de plek net nieuw was en ze er normaal gesproken dagelijks parkeert?

Vriendelijke groet,

Roel Reactie infoteur, 27-11-2019
Beste Roel,

Ik vrees van niet. Verkeerssituaties kunnen weizigen en je wordt als verkeersdeelnemer geacht hier op te letten en de veranderde regels te volgen… helaas.

Mvg - Sjaak

Kees, 01-11-2019 17:15 #117
Moet de geschreven boete aan bepaalde voorwaarde voldoen? Een briefje onder de ruitenwisser met daarop een geschreven bericht dat er foutief geparkeerd is het bedrag en het nummer van de surveillant is dat voldoende? Reactie infoteur, 04-11-2019
Beste Kees,

Vormfouten zijn tegenwoordig geen reden meer om een overtreding teniet te doen. Het vaststellen door een bevoegd beambte kan al voldoende zijn.

Mvg - Sjaak

Remeeus, 26-10-2019 17:02 #116
Wij waren zojuist in leiden en waren 50 meter van de geparkeerde auto verwijderd en stonden voor het stoplicht toen ik de parkeerapp stopte, op dat moment reed de handhavingauto voorbij, hoeveel minuten respijt heb je als je parkeren stopt en er een foto net erna gemaakt wordt door de parkeerwachter?
Zou het erg lullig vinden omdat we netjes betaald hebben en hoogstens 2 minuten later wegreden.

Mvg
Sandra Reactie infoteur, 28-10-2019
Beste Remeeus,

Ik denk (weet) niet dat ze tot op de minuut controleren en/of boetes uitschrijven, maar theoretisch kan het natuurlijk wel. Mijn vermoeden is dat ze wel een bepaalde marge aanhouden; het strikte beleid ken ik echter niet. Bewaar de gegevens zodat u het -bij een eventueel bezwaar indienen- kunt aantonen.

Mvg - Sjaak

Willem, 03-10-2019 10:52 #115
Ik woon sinds 15 jaar aan een woonerf. Dit woonerf (met officiële borden) heeft aan een zijde een groenstrook, zonder bebouwing, en de andere kant is volledig bebouwd met huizen. Aan de voorkant van de huizen loopt een (verhoogd) trottoir. Voor de stoep zijn dan weer parkeerplaatsen. In de zomer staan in de parkeervakken diverse caravans, soms wekenlang, geparkeerd waarvan de dissel zo'n 2 meter over het trottoir uitsteekt (buiten het parkeervak dus). Hot trottoir is daardoor nauwelijks te gebruiken. Elk jaar zijn er weer mensen die hierover vallen, tot zelfs een ziekenhuis opname toe. Een gevaarlijke situatie dus. Wanneer ik de regels over een woonerf lees, dan hoort er op een woonerf geen verhoogd trottoir te zijn en mag er niet buiten het parkeervak te worden geparkeerd. Volgens de gemeente worden er geen regels overtreden, en kan er daarom ook niet worden gehandhaafd? Hoe zit dit nu wettelijk in elkaar en wat kan ik doen tegen de zeer gevaarlijke situatie waar vooral ouderen de dupe van zijn? Reactie infoteur, 03-10-2019
Beste Willem,

Binnen een erf mag alleen geparkeerd worden op de daartoe bestemde plekken of in de daartoe aangelegde parkeervakken. Alhoewel ik niet met zekerheid een uitspraak durf te doen, hoort de trekstang / dissel wel tot de lengte van een voertuig. Dit betekent m.i. dat een uitstekende dissel theoretisch niet op tot het trottoir mag uitsteken. Sla verder de plaatselijke verordening er even op na, wat misschien als argument naar de gemeente toe kan dienen.
Zie ook:
https://www.caravantrekker.nl/vragen/vraag_antwoord.php?id=14703

Mvg - Sjaak

Van Werven, 18-09-2019 13:35 #114
Goedemiddag,

Onze dochter parkeert dagelijks haar auto bij ons voor de deur (niet voor het oprit) aangezien de oprit vol staat met de auto van mijn man en mij. Ze parkeert haar auto altijd met twee wielen op de stoep zodat er meer ruimte is voor de auto's en fietsers die er ook langs rijden. De stoep houdt meer dan voldoende ruimte over zodat er makkelijk nog een kinderwagen door kan. (het is nl. een hele brede stoep) Ze zet haar auto gedeeltelijk op de stoep om overzicht te houden voor het overige verkeer. Nu heeft ze vorige week een bekeuring gekregen (107 euro), blijkbaar mag haar auto dus niet (gedeeltelijk) op de stoep staan… Dit is nieuw voor ons aangezien wij al ruim 12 jaar wonen op deze plek. Is het terecht dat ze een bekeuring heeft ontvangen? Reactie infoteur, 18-09-2019
Beste,

Het is wellicht kinderachtig en vergezocht van de parkeerwacht of politie, maar parkeren op de stoep is niet toegestaan. Met hoeveel cm. staat verder niet beschreven; daar wordt geen onderscheid in gemaakt.

Mvg - Sjaak

H. M. B. van der Want, 03-09-2019 13:07 #113
Ik heb een parkeer boete gekregen in Rotterdam.
Ik stond niet in een parkeer vak maar op de weg, deze is breed genoeg voor passerende automobielen.
Mijn zoon was ziek en ik heb hem eten gebracht, hij stond al op de stoep te wachten om het aan te pakken.
Mijn vrouw is uit de auto gestapt heeft en eten overhandigd en hem beterschap gewenst bezegeld met een kus. Ik ben in de auto blijven zitten. Dit alles heeft nog geen 10 minuten geduurd. Daarna zijn wij weggereden. In die tussen tijd kwam er een auto aanrijden die mijn auto fotografeerde. Ik teken hierop beroep.
Met vriendelijke groet
Henk van der Want Reactie infoteur, 04-09-2019
Beste Henk,

Helaas zou het formeel terecht kunnen zijn. 10 minuten wordt -zonder duidelijke activiteit tot laden en lossen en/of in of uitstappen- niet als stilstaan gezien, maar als parkeren.

Mvg - Sjaak

Nathalie, 20-08-2019 20:16 #112
Hoeveel afstand moet je houden vanaf een invalidenplaats waar je achter parkeert. De politie zegt met de wielen mag je ertegen aan staan, zolang deze niet over de markering gaat. Handhaving bevestigt dit en zegt dat je er geen boete voor kan krijgen als je deze zo parkeert. Een ander van handhaving zegt weer wat anders, dat je achter de streep/ markering moet blijven en anders een boete krijgt als je paar cm met de bumper eroverheen komt. Reactie infoteur, 21-08-2019
Beste Nathalie,

Dat staat bij mijn weten niet exact omschreven. Trek je de redenatie door naar de regels die voor het stoppen voor een stopstreep gelden, dan zijn de wielen inderdaad bepalend en niet het begin van het voertuig. Ik denk dat het meest van belang uiteindelijk is dat je een gehandicapte voldoende ruimte geeft.

Mvg - Sjaak

Peter, 19-08-2019 16:49 #111
Vandaag in Haarlem een aankondiging van beschikking ontvangen van R397d (geparkeerd op een taxiplaats). De taxiplaats is tot 15 uur voor iedereen beschikbaar, en daarna alleen voor taxi's. Feit is om 15:04 geconstateerd. Geldt hier ook nog zoiets als een coulanceperiode, pardontijd of iets dergelijks? Reactie infoteur, 20-08-2019
Beste Peter,

Nee, helaas niet. Dit zal hooguit vanuit de bewuste beambte moeten komen. Bij maximum toegestane snelheden is dit wel, maar dat heeft met de geringe afwijking van de snelheidsmeters te maken. Formeel is 15.00 uur - 15.00 uur ook al voelt dit wel wrang.

Mvg - Sjaak

M. Kraft, 19-08-2019 14:59 #110
Hoi ik was vandaag in ziekenhuis zuiderland in om een ouder dame te begeleiden omdat ze niet alleen kan gaan en slecht ter been is. Daar zij niet ver kan lopen en een rollator heeft parkeer ik op de invalideparkeerplaats en mevr. geeft mij haar invalidekaart en niet wetend leg ik die gewoon voor de venster met de foto aan de bovenkant Teruggekomen aan de auto lig er een boete van 380 euro. Deze kaart is gewoon geldig en heb ik ook daar aangetoond aan het loket alleen verkeerd omgedraaid omdat ik het niet wist, ik vind deze boete echt zo onterecht wat kan ik hier mee doen? Reactie infoteur, 19-08-2019
Beste M.

Het lijkt redelijk om bezwaar in te dienen, maar of het gehonoreerd wordt kan ik helaas niet zeggen. Zie de link voor de te ondernemen stappen.
https://www.cjib.nl/ik-ben-het-niet-eens-met-een-verkeersboete

Mvg - Sjaak

Nadine van den Bempt, 16-08-2019 13:48 #109
Ik was op 15 augustus gaan shoppen in Bergen Op Zoom in de winkelstraat niet ver van het station, heb mijn auto geparkeerd op de parking straat weet ik niet meer dit was rond 14.uur heb toen aan de automaat een dag ticket genomen van € 10 onder kenteken nr GDF 193 maar bij nader inzien hebben wij 1GDF 193 in getikt en zat er een boete tussen mijn voorruit. Het gaat over een PEUGOT 207 uit België.
Mijn vraag is wat moet ik hiervoor doen, Ik heb nog mijn ticket bewijs. Reactie infoteur, 16-08-2019
Beste Nadine,

Je zou kunnen proberen bezwaar in te dienen. Onderbouw je bezwaar met foto's als dit kan.
Kijk even bij de volgende link:
https://www.cjib.nl/ik-ben-het-niet-eens-met-een-verkeersboete

Mvg - Sjaak

Corinne, 24-07-2019 14:13 #108
We hebben een rijhuis met een deur voor de gewone ingang en een deur ernaast voor onze wijnproeverij. Voor ons huis is er een parkeerplaats voor iedereen met een witte vierkante lijn.
De buur naast ons heeft een stukje muur, dan de garage en dan de voordeur.
Er is geen aanduiding op de grond dus hij mag voor zijn garage gaan staan.
Een vraagje mag ik met mijn wagen parkeren met de voorste wielen net niet in de witte aangeduide vierkante lijn tot aan de muur van de buur niet voor zijn garage? Reactie infoteur, 24-07-2019
Beste Corinne,

Heeft de witte belijning wel een officiële betekenis, of is deze door een particulier aangebracht? Als het een openbare/algemene parkeergelegenheid betreft, mag eenieder hier in principe met de auto parkeren, zolang er geen overig verkeer gehinderd wordt.

Mvg - Sjaak

Johny van Stiphout, 21-07-2019 15:05 #107
Welk is de boete bij het parkeren op het voetpad (waar dit niet toegelaten is) en daarbij de voetgangers geen doorgang verleent en deze op de rijweg dienen te gaan om de wagen voorbij te steken? Reactie infoteur, 22-07-2019
Beste Johny,

In principe geldt een boetebedrag van 95 euro, tenzij er binnen de beoordeling sprake is van gevaarzettend gedrag volgens artikel 5:
"Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd"
Dan zou er een afwijkend boetebedrag uit voort kunnen vloeien. De code op de (uiteindelijke) beschikking kan dit duidelijk maken.

Mvg - Sjaak

Sanjay, 26-06-2019 14:29 #106
Boete gekregen niet de rijbaan gebruiken door stil te staan op het trottoir, voetpad, (brom) fietspad of ruiterpad. Dit is geen rijbaan maar een inritpad voor mijn eigen garage. Garage wordt niet gebruikt als garage want er zit een hek voor de garage en de inrit loopt dood naar een gracht rivier. Al vele jaren hebben we de inritpad gebruikt als parkeerplaats krijg nu een boete. Reactie infoteur, 26-06-2019
Beste Sanjay,

Stond de auto "volledig" op de eigen inrit, zonder overhang op trottoir, fietspad etc.? Zo ja dan zou u bezwaar in kunnen dienen. Op de eigen inrit mag geparkeerd worden, vóór de eigen inrit niet.

Mvg - Sjaak

Kenneth, 17-06-2019 16:36 #105
Beste Infoteur, Sjaak,

Alvast hartelijk dank voor je tijd om eens naar ons geval te kijken.

We hebben een boete gekregen, feitcode R315B. Niet stilstaan op rijweg… in dit forum wel bekend. Ik heb daar beroep tegen aangetekend omdat wij op de stoep voor ons huis aan een gracht aan het lossen waren. De situatie is een rijbaan met daarnaast direct de stoep waar wij aan het lossen waren. Aantoonbaar met getuigen en helaas een exacte reden daar we o.a. een schilderij aan uitladen dat van mijn pas geleden overleden vader was.

Het is een drukke gracht waar het, gezien de veiligheid en doorstroming van het verkeer, heel logisch is dat je op het trottoir laad/lost. Wij zetten de auto altijd zo neer dat voetgangers hier geen last van hebben. Daarbij parkeren/laden/lossen zoveel auto's vrachtwagens meerdere keren per dag op dezelfde stoep, dat wij ons daar nooit enige zorg over maakte dat wij in overtreding waren.

Daarbij vraag ik me af of feitcode R315B alleen staat voor parkeren… en dus niet voor laden/lossen?

Nogmaals, alvast dank voor je moeite! Reactie infoteur, 18-06-2019
Beste Kenneth,

R315B staat voor parkeren met een voertuig op het trottoir. Het is heel vervelend, maar in feite kun je beter de doorstroming blokkeren door je auto midden op de weg te stoppen met inschakeling van de alarmerende knipperlichten en de klep open. Punt is dan wel dat er sprake moet zijn van onmiddellijk laden en lossen. Dit kan mogelijk lastig zijn als je in een stad een pakketje/schilderij o.i.d. op moet halen. Je staat zelden voor de eigen deur en veelal zal het niet op de begane grond zijn, zodat het "laden en lossen" langer duurt dan bedoelt/omschreven en wordt daarmee parkeren. De weg blokkeren en iemand bij het voertuig laten is mogelijk het enig alternatief. Probleem is dat er door een bevoegde ambtenaar niet te constateren is of het laden en lossen betreft als er geen activiteit rondom een voertuig waar te nemen is, of dat men doet "alsof". Formeel is er mogelijk juist gehandeld, alhoewel dit wel een grensgeval is. Of beroep aantekenen succes

Fischer, 14-06-2019 11:22 #104
Achter ons huis ligt een school en naast ons huis is een paadje dat men gebruikt naar de school.
Dagelijks komen de ouders de kinderen naar school brengen met de auto en blokkeren af en toe onze inrit. In en uitstappen is geen probleem maar het komt ook voor dat de auto laten staan, hun kind naar school brengen of wachten totdat de partner terug is. Maar het grootste probleem is als de school een kamp organiseert of schoolreisjes excursies etc. dan parkeren de bussen ook voor onze oprit. De bussen komen, staan te wachten tot de kinderen komen laden tassen en koffers in etc. en staan soms meer dan een kwartier voor onze inrit. Heb met de school hierover gesproken maar ze doen het toch terwijl ik 100meter verder een alternatief heb aangeboden waar het niemand stoort. Waar is het verschil tussen stilstaan of parkeren? Wat kan ik verder nog doen. Bij het wachten op hun kinderen staan de kleine kinderen in onze voortuin met alle conflicten van dien. Reactie infoteur, 14-06-2019
Beste Fischer,

Ik vrees dat dit een probleem is bij vele scholen. In theorie kan er bekeurd worden door het bevoegd gezag, maar of dit prioriteit heeft?
Van belang is het volgende:
1. De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren: voor een inrit of uitrit (theoretisch dus ook zelf niet)
2. Parkeren is: het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen.
Bovenstaande houdt o.a. in dat het in of buiten de auto wachten op kind(eren) officieel geen stilstaan is, maar parkeren en dat mag volgens de regels niet. Met name is het wordt "onmiddellijk" hierbij van belang.
Voor een touringcar is het zoeken naar een oplossing waarschijnlijk wat lastiger.

Mvg - Sjaak

Kelly, 08-06-2019 00:34 #103
Is handhaving openbare ruimte bevoegd om mij beboeten voor feitcode R315B? Half geparkeerd op berm. Reactie infoteur, 10-06-2019
Beste kelly,

Ja, om het politie-apparaat te ontlasten kunnen zij deze bevoegdheid hebben.

Mvg - Sjaak

Pieter, 06-06-2019 09:42 #102
Ik heb een PV gekregen voor een overtreding van de 2de graad (116€) omdat ik geparkeerd stond op een gehandicaptenplaats langs de kant van de weg (auto's achter elkaar). Ik ben er zeker van dat ik enkel met mijn achterband op de lijn stond. Ik heb hier ook foto's van genomen. Is dat niet wat overdreven?
De minnelijke schikking niet aanvaarden kan maar dan heb ik het risico dat de politierechtbank een hogere boete kan schrijven. Reactie infoteur, 07-06-2019
Beste Pieter,

Een concrete uitspraak durf ik hier niet over te doen, anders dan dat men formeel gelijk heeft. Met de achterband over de lijn kan, gezien de overhang van de auto, al snel een meter zijn, wat beperking op zou kunnen leveren voor een gehandicapte!?

Mvg - Sjaak

Joke, 28-05-2019 11:46 #101
Hallo.

Ik vroeg mij af of je tegenwoordig nog een briefje onder de ruitenwisser krijgt wanneer je een boete hebt ontvangen?
Zo niet? Kun je terug vinden of je een boete hebt ontvangen of moet je wachten of een brief in de brievenbus?

Mvg Reactie infoteur, 28-05-2019
Beste Joke,

Of er een boete uitstaat kun je via de volgende link bekijken.
https://www.cjib.nl/

Mvg - Sjaak

Ton, 28-05-2019 10:09 #100
Bedankt Sjaak voor je uitleg en berichtgeving wacht de beschikking nog even af. Reactie infoteur, 28-05-2019
Succes met de afloop Ton. Als je t.z.t. wilt laten weten hoe het afgelopen is… graag.

Mvg - Sjaak

Carla, 27-05-2019 10:34 #99
Als een bushalte buiten gebruik is - word het dan een parkeerplaats? Reactie infoteur, 27-05-2019
Beste Carla,

Nee, in principe niet, alhoewel het raadzaam kan zijn de wegbeheerder/gemeente hierop aan te spreken als dit "ongebruik" structureel is.

Mvg - Sjaak

Ton, 26-05-2019 22:02 #98
Ik stond vandaag op een bushalte plaats - die niet wordt gebruikt door het openbaar vervoer er komt hier geen bus - geparkeerd.
Is er een boete uitgekeerd - in eerste instantie van €95 dit bedrag is op de bon doorgestreept en € 140 van gemaakt.
Mijn vraag: de hele winterperiode geparkeerd gestaan en niet bekeurd geweest - terwijl de politie geregeld langs gereden is - nu word ik bekeurd met een onduidelijk schrijven - niet leesbaar - en met daarop een dubbel bedrag genoteerd.
Wat kan ik hiermee? Reactie infoteur, 27-05-2019
Beste Ton,

In principe mag je rond een bushalte 12 meter voor en 12 meter na het bord bushalte niet parkeren. De frequentie waarbinnen al dan niet een bus komt, wordt in de wet niet vermeld, ook al is de gemeente er wellicht op aan te spreken als de halte niet (meer) in gebruik is.
De 140 euro zou m.i. 95 moeten zijn, behalve als op de volgende grond bekeurd is:
""Artikel 5
Een voertuig op zodanige wijze laten staan waardoor op de weg gevaar wordt / kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt / kan worden gehinderd (zg. "kapstokartikel"/artikel 5 van de Wegenverkeerswet)""

Mvg - Sjaak

Bianca, 18-05-2019 17:52 #97
Op 8/4 heeft onze zoon zijn auto geparkeerd in een parkeervak in Breda alweer vrij parkeren is. Er was geen inrijverbod op dat moment en er stonden ook geen borden dat de weg afgesloten zou worden in beide richtingen.

Op 9/4 is onze zoon beboet voor het inrijden van een straat waar het in beide richtingen niet in mag. Hij ontdekte het op 12/4.

Bezwaar gemaakt bij Cjib dat ter plaatse vrij parkeren is en dat er geen inrijverbod is.

Bezwaar ongegrond verklaard want zo zegt het OM de handhaver kijkt altijd naar de situatie en borden ter plaatse. Met andere woorden de handhaver heeft geen fout gemaakt…

Mag je bekeurd worden als je al geparkeerd staat en die straat wordt de dag erna afgesloten in beide richtingen? Reactie infoteur, 20-05-2019
Beste Bianca,

Hier durf ik geen uitspraak over te doen. Maar… is er geen vooraankondiging geweest d.m.v. borden en/of publicatie in de plaatselijke krant?

Mvg - Sjaak

Vdvelde D., 09-05-2019 19:33 #96
Vorig jaar met de verkiezingen hebben mijn man en ik elk apart een boete gekregen voor het negeren van een politiebevel. wij waren te voet op de parking waar we moesten gaan stemmen. de agent was de auto's die vertrokken de weg aan het wijzen en stond hierbij met zijn armen open. wij zijn toen tussen de auto's door af de parking gegaan zoals nog anderen. omdat het zo druk was stonden deze auto's stil en de persoon in de auto deed ook teken naar ons dat we door konden gaan. dus geen gevaar. heeft die agent dan gelijk om ons daarvoor een boete te geven en is dit wel rechtsgeldig op een parking. want wij stonden perplex dat we daarvoor een boete kregen. en enkel wij, niemand anders? Reactie infoteur, 10-05-2019
Beste,

Alhoewel het in de praktijk (bijna) niet meer zal voorkomen, kan hier een bekeuring voor gegeven worden. In het RVV 1990 is namelijk geregeld dat aanwijzingen van een verkeersregelaar of verkeersbrigadier door verkeer (= alle weggebruikers) opgevolgd moeten worden. Dat een individuele bestuurder u voor wilt laten gaan maakt hierbij niet uit. Ik vermoed /vrees dat de regels t.a.v. bedoelde aanwijzingen bij de meeste weggebruikers niet (meer) paraat zijn, zodat ik me de verbazing wel kan voorstellen.

Zie ook: (onder de kop "Aanwijzingen gegeven door verkeersregelaars")
https://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/109130-verkeersborden-nederland-2018-omschrijving-en-aanvullingen.html

Mvg - Sjaak

J. Verheggen, 27-04-2019 21:32 #95
Naast mijn appartementencomplex ligt een zeer brede oprit van ruim 8 meter naar het achter ons gebouw gelegen, en met een slagboom afgesloten parkeerterrein voor de daar gevestigde bedrijven. Genoemde oprit is particulier terrein. Dit heb ik bij het kadaster nagevraagd. De oprit wordt al ruim 15 jaar als parkeerplaats gebruikt door incidentele bezoekers van ons appartement.
Afgelopen week heeft de eigenaar van bedoeld terrein plotseling de trottoirbanden langs de oprit geel geschilderd en waarschijnlijk ook meteen de parkeerpolitie gewaarschuwd, want plotsklaps zijn er de afgelopen dagen meerdere bekeuringen uitgedeeld.
Mijn vraag:
1. Mag de politie bekeuren op particulier terrein?
2. Is hier geen sprake van verworven rechten? Reactie infoteur, 29-04-2019
Beste J.

Als de oprit naar het parkeerterrein (de slagboom) niet is afgesloten en/of bemand door een controleur/portier, behoort de oprit nog tot de openbare weg ook al is dit mogelijk "eigen terrein".
Is de gele onderbroken belijning voor de slagbomen aangebracht, dan mag er theoretisch niet geparkeerd worden, bij doorgetrokken gele belijning zelfs niet stil gestaan. Het kan echter niet zo zijn dat eenieder belijning aanbrengt daar waar men het wenselijk acht. Hier is het bevoegd gezag/de gemeente verantwoordelijk voor. Heeft de eigenaar de belijning aangebracht, dan heeft dit m.i. geen enkele rechtsgeldigheid. Bekeurd kan er dan hooguit worden door eventuele toepassing van artikel 5 van de wegenverkeerswet en niet voor fout parkeren.
(artikel 5: het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd)
Mvg - Sjaak

Jurriën Klaver, 25-03-2019 18:09 #94
Naast ons huis is een klein parkeerterrein van 10 plekken voor de bewoners. Tijdens het parkeren hebben mijn ouders vaak last van een man die zijn auto dwars buiten de parkeervakken voor zijn huis (naast het parkeerterrein) zet, ook als er ruimte is. Ik vroeg mij af of wij hem anoniem konden aangeven voor een boete zodat hij dit niet meer doet? Dit zou erg fijn zijn, ik hoop snel antwoord te ontvangen. Reactie infoteur, 26-03-2019
Beste Jurriën,

Ik denk dat je het advies zult krijgen de persoon in kwestie op zijn of haar gedrag eerst aan te spreken. Help dit niet, dan zou je dit aan het bevoegd gezag door kunnen geven. Of hier ook (herhaaldelijk) tegen opgetreden wordt, zal afhankelijk zijn van de prioriteit die een gemeente hier aan stelt. Ik durf dan ook niet te zeggen of dit een structurele oplossing zal zijn.

Mvg - Sjaak

Marchel Dam, 20-03-2019 20:08 #93
Vraag, ik heb een elektrische auto, nu wil ik mijn auto opladen bij een openbaar oplaad paal, mag een niet elektrische auto hier parkeren. Reactie infoteur, 21-03-2019
Beste Marcel,

Nee, dat mag niet. Deze punten zijn alleen gereserveerd voor elektrische auto's.

Mvg - Sjaak

Angelo, 31-01-2019 12:54 #92
Hallo. Ik heb een vraag over een parkeerplek voor vergunninghouders. Mag je hier stil staan om je kind op te halen van school?
Alvast bedankt Reactie infoteur, 31-01-2019
Beste Angelo,

Nee dit mag niet, want het ophalen van een kind van school zal langer duren dan het onmiddellijk in- en uit laten stappen en geldt dan als parkeren en niet als stilstaan. Als je kind bij het bewuste vak wacht en onmiddellijk instapt, geldt dit niet als parkeren, maar als stilstaan en mag dit wel.

Mvg - Sjaak

Joanna, 19-12-2018 23:48 #91
Hoe ziet een invalide parkeer vak eruit?wat zijn de normen en eisen hiervoor? Als een vak een bord heeft met drie pijltjes onder het rolstoel logo en wijzen naar dit ene vak wat betekent dit? hebben de twee naast liggende vakken er iets mee te maken als die niet expliciet zijn gemarkeerd? Reactie infoteur, 20-12-2018
Beste Joanna,

Een gehandicaptenparkeerplaats kan aangegeven worden door verkeersbord E6, al dan niet met een afbeelding van het betreffende bord op de weg. De pijlen geven aan dat de naastgelegen vakken ook als zodanig beschouwd moeten worden. Alhoewel er richtlijnen zijn opgesteld mag hier van afgeweken worden. Voorwaarde is wel dat het voor de weggebruiker duidelijk en herkenbaar is. (denk waar het de pijlen betreft ook maar aan verkeersbord E 1 of E2 die de richting/strekking van het verbod aan kunnen geven) Duidelijker zou zijn bij ieder vak een bord te plaatsen, maar dit hoeft dus niet.
Zie o.a. ook:
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Bunnik/CVDR340155.html

Mvg - Sjaak

Priscilla Bennik, 12-12-2018 09:01 #90
In onze straat hebben bijna alle buren op een paar na een Carpool voor hun deur. Deze wordt echter door niemand gebruikt (huis of 12) alle auto's worden dus in de straat geparkeerd waardoor de huizen zonder carpool (zoals ik) letterlijk 6 straten verder moeten parkeren. Na 5 uur is er sowieso nooit meer plek. Ik vroeg mij af in hoeverre mensen verplicht kunnen worden hun auto op hun carpool te parkeren. Reactie infoteur, 12-12-2018
Beste Priscilla,

Op openbare parkeerplaatsen mag door iedereen die aan de belastingverplichtingen (motorrijtuigenbelasting) voldoet geparkeerd worden. Er dus niet zoveel aan te doen, anders dan de bewuste personen hierop aan te spreken. Of het gedrag ook sociaal is? Maar daar voorzien de regelingen ten aanzien van het parkeren helaas niet in.

Mvg - Sjaak

Jimmy Sterk, 05-12-2018 09:39 #89
4-12-18 rond 23:00
Heb ik de auto op een invalidenplaats gezet. (Bord niet gezien) letterlijk 4 minuutjes naar eenn kelderbox gelopen. Kom ik terug. 380€ boete. Ik ben scholier. Ik weet niet hoe ik dit kan gaan betalen. Ik zag op internet dat de boete kan variëren van 95 tot 380. Waarom heeft de bonnenschrijver ervoor gekozen om een boete voor het maximale bedrag uit te schrijven? Reactie infoteur, 05-12-2018
Beste Jimmy,

De hoogte van de boetes voor fout parkeren in het algemeen varieert van 90 tot 380 euro. Het ongeoorloofd parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats wordt extra zwaar aangerekend; vandaar 380 euro. Of je nu 4 minuten of 4 uur op de parkeerplaats staat is voor een bevoegde beambte niet waar te nemen.
Ik vrees dat betalen de enige oplossing is.

Mvg - Sjaak

Marco, 23-10-2018 16:45 #88
Vraag:
In blauweparkeerzone, die niet duidelijk is aangegeven, hebben we niet de parkeerkaart geplaatst maar direct via Parkline ingelogd bij de (via systeem) aangegeven parkeerpaal met correct nummer. Parkeerpaal stond in de zelfde straat maar geldig voor andere zijde van de straat.
Wij krijgen nu toch een bekeuring ondanks dat we hebben aangetoond (via factuur - tijdregistratie Parkline) dat we betaald hebben geparkeerd.
Wie weet of we toch kans maken om alsnog bezwaar aan te tekenen?
Want ons eerste bezwaar is niet gehonoreerd omdat verbalisant aangaf dat er geen parkeerkaart aanwezig was (klopt). Maar hij had wel kunnen zien dat we op dat moment al betaald parkeerden. Gemeente ontvangt dus parkeergeld van ons terwijl dat niet nodig was geweest. Toch een bon van 104 EUR.
Is dit een bekend geval en maken we kans en wat beste te doen?

Groeten Marco Reactie infoteur, 24-10-2018
Beste Marco,

Als er een blauwe streep is aangebracht en/of een onderbord is geplaatst waarop gebruik van de parkeerschijf staat aangegeven, heeft de verbalisant formeel gelijk; betalen alleen is dan niet voldoende.
Staat één en ander niet duidelijk aangegeven, dan kan het de moeite waard zijn bezwaar met foto van de locatie in te dienen. Of het gehonoreerd wordt, durf ik niet te zeggen.
Zie:
https://www.cjib.nl/ik-ben-het-niet-eens-met-een-verkeersboete

Mvg - Sjaak

Roel Markus, 10-09-2018 14:23 #87
Goede middag,
Ik heb een vraag, probleem, issue mbt het fout parkeren van fietsen. Ik heb een invalide parkeerplaats op kenteken. Aan de paal waar het bord opzit worden zeer geregeld fietsen aan vastgezet, op zo'n manier dat ik mijn auto niet in of uit kan en ik ook inmiddels schade heb aan mijn nieuwe auto. Ik heb de gemeente Rotterdam gevraagd voor maatregelen, mbt APV ROTTERDAM 2012 artikel 5:12d, ik heb gevraagd voor oplossingen en ben zelf met oplossingen gekomen. 1 ervan is: het bord " verboden fietsen te parkeren ". Dit bord hangt hier en daar in de stad. Kunt u mij vertellen waarom dit niet bij mij kan? Reactie infoteur, 16-09-2018
Beste Roel,

Sorry voor de late reactie (vakantie) Ik ken helaas de APV's en/of de motivatie van de gemeente Rotterdam niet. Is de fietser hier op aan te spreken? Is het plaatsen van een bloembak o.i.d. wellicht een oplossing?

Mvg - Sjaak

Stephanie Snoeck, 10-09-2018 12:55 #86
Beste,
Ik parkeer altijd in een hofje aan de Sint-Luciastraat in Rotterdam. Wanneer je dit hofje in rijdt heb je aan de rechterkant garages waar je uiteraard niet mag parkeren. Aan de linkerkant staat naast de stoep een gele onderbroken streep waar je ook niet mag parkeren.
Wanneer je het hofje rond rijtd en komt aan de andere kant heb je links parkeervakken waar je uiteraard betaald parkeert. aan de rechterkant heb je de achterkant van de winkels/ uitgaan gelegenheden van het Stadhuisplein ( geen uitgang van de winkels)
Aan die kant vind je geen belijning voor parkeervakken. Uiteraard wordt hier wel geparkeerd in de avonden en nachten vanwege uitgaanspubliek. Ik heb dus nu een bekeuring gehad voor het parkeren aan de kant zonder belijning. Dan zou je dus denken een verkeerd parkeren bon van 104,- euro inclusief administratiekosten. Maar ik kreeg dus een bon voor het niet betalen van parkeergeld. Kan dit? Reactie infoteur, 16-09-2018
Beste,

Sorry voor de late reactie (vakantie) Als er nergens bebording staat die de verplichting tot betalen (bepaalde uren?) aangeeft en/of er staat geen bord (zone?) dat parkeren verbiedt, dan zou er geparkeerd mogen worden. Het feit dat er een gewoonte bestaat? aldaar te parkeren hoeft niet te betekenen dat dit ook mag. Geeft de wegbeheerder e.e.a. niet duidelijk aan, dan zou u bezwaar in kunnen dienen.

Mvg - Sjaak

Peter, 14-07-2018 00:18 #85
Verschillende malen wordt er voor mijn oprit geparkeerd, parkeren voor een inrit van een woning. hoever moet de geparkeerd wagen van de oprit staan? Reactie infoteur, 16-07-2018
Beste Peter,

Voor een inrit mag niet geparkeerd worden. Het maakt hierbij niet uit of het voor de eigen of een andere uitrit is.
Artikel 24 van het RVV (o.a.)
De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren: "b. voor een inrit of een uitrit"

Mvg - Sjaak

Remco, 14-05-2018 15:53 #84
Hi!

Hoe wordt 5 meter vanaf kruispunt bepaald? Is dat inclusief of exclusief bochtstralen? (of is het het snijpunt van de wegdelen bedoeld voor auto verkeer)?
Is het inclusief of exclusief voetgangersvoorziening?

hoor graag!

mvg
Remco Reactie infoteur, 15-05-2018
Beste Remco,

De rondingen van het trottoir trek je door tot een hoek van 90 graden, van waaruit de vijf meter wordt bepaald. Voor een VOP geldt wederom vijf meter, welke afstand je bij de vijf meter van de bocht op moet tellen als de VOP binnen vijf meter van de bocht gelegen is.

Mvg - Sjaak

Chianti, 23-04-2018 23:41 #83
Hi!

Ik heb vandaag een bekeuring op mijn ruit gekregen. Ik had mijn auto geparkeerd op een plek met een onderbroken streep, MAAR er staat een bord bij met laden en lossen van 8:00 tot 17:00. Het gekke is de parkeerplek heb je een gedeelte onderbroken streep en de parkeerplek voor mij heeft geen streep of onderbroken streep. Ik ging er klakkeloos vanuit dat het bord alleen geld voor de plek zonder streep en niet voor de plek waar ik had geparkeerd met onderbroken streep…
Kan iemand mij vertellen hoe dit zit? Is de boete terecht of niet?

Groetjes Chianti Reactie infoteur, 24-04-2018
Beste Chianti,

Helaas is de boete niet onterecht. Daar waar een onderbroken gele streep op, of langs de rijbaan is aangebracht mag je alleen even stoppen en niet parkeren. Of er ter plekke een (extra) bord is geplaatst maakt niet uit en is theoretisch ook niet nodig.
Artikel 23 - 1e van het RVV:
"de bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren langs een gele onderbroken gele streep"

Mvg - Sjaak

Sjarda, 16-04-2018 21:32 #82
Hoi een vraagje.
Bij mij 50 meter verder staat een café met eigen parkeerterrein. Stond bij inrit ook een bord wegsleepregeling. Cafe is nu gesloten is leeg en staat op raam te huur…
Aangezien na 19.00u hier parkeren een ramp is. Parkeren bewoners hun auto op het café terrein… omdat het bord wegsleepregeling niet meer staat. Bewoners hebben wel parkeervergunning voor deze sector.
Mijn vraag mag een handhaver een mulderbon hier uitschrijven. Aangezien er geen bord meer staat van wegsleepregeling…? ik hoor nog…
Alvast bedankt Reactie infoteur, 17-04-2018
Beste Sjarda,

Het bord "wegsleepregeling" zal er gestaan hebben om foutparkeerders af te schrikken. Want, wie gaat er wegslepen? Als het al mogelijk is, heeft het bevoegd gezag wel andere prioriteiten.
Wat het parkeren nu betreft, weet ik het niet met zekerheid. Maar, het terrein is van iemand, of het café er nu nog gevestigd is of niet. Hoe dan ook wordt geparkeerd op een privéterrein van een persoon of bedrijf. Het bevoegd gezag gaat niet over het verbaliseren op privéterrein, dus zal er geen bon uitgeschreven worden.

Mvg - Sjaak

Chianti, 04-04-2018 19:56 #81
Hi!

Ik heb vandaag een bekeuring op mijn ruit gekregen. Ik had mijn auto geparkeerd op een plek met een onderbroken streep, MAAR er staat een bord bij met laden en lossen van 8:00 tot 17:00. Het gekke is de parkeerplek heb je een gedeelte onderbroken streep en de parkeerplek voor mij heeft geen streep of onderbroken streep. Ik ging er klakkeloos vanuit dat het bord alleen geldt voor de plek zonder streep en niet voor de plek waar ik had geparkeerd met onderbroken streep…
Kan iemand mij vertellen hoe dit zit? Is de boete terecht of niet?

Groetjes Chianti Reactie infoteur, 05-04-2018
Beste Chianti,

Bij een onderbroken gele streep mag je even stoppen, niet parkeren. Er is sprake van parkeren als er een tijd overschreden wordt die verder gaat dan het onmiddellijk laden en lossen van goederen en/of het onmiddellijk laten in- of uitstappen van passagiers. Waarschijnlijk is dit de reden tot bekeuren en dus helaas terecht. Echter… is de belijning gesleten, onvoldoende zichtbaar en/of onduidelijk, dan is de wegbeheerder/de gemeente hier op aan te spreken.

Mvg - Sjaak

Manon, 03-04-2018 16:23 #80
Ik heb een vraag.

Wij hebben een parkeerhaven waarbij bij de oprit een P bord staat. Nu is er tussen twee parkeerstroken een lege plek waar regelmatig wordt geparkeerd door vele buurtbewoners omdat er meestal te weinig parkeerplekken zijn.
De auto staat dan niemand in de weg en dit gebeurt dan ook al enkele jaren.
Nu is er een buurman/buurvrouw die zich daar blijkbaar aan stoort en die stopt dan een anoniem briefje onder de ruit dat het geen parkeervak is en dat handhaving is ingelicht.
Op 8 maart kwam ik 's avonds om 20.00 uur thuis en was er wederom geen parkeerplek, maar was wel die plek leeg, waar ik heb geparkeerd. De volgende ochtend trof ik een bekeuring aan 'parkeren buiten parkeervak bij een van de borden E4-E10: € 104,- euro.
Bedankt, fijne intolerante buurman.

Nu wil het dat alleen MIJN auto wordt bekeurd en anonieme briefjes krijgt, blijkbaar heeft een buur iets tegen mijn auto of mij, al ben ik me niet bewust dat ik iemand ooit onheus heb bejegend en ik begrijp dus niet waarom.

Mijn vraag is de volgende: dient er niet een soort van gelijkheidsbeginsel te zijn en zou ik er niet vanuit mogen gaan dat als parkeren op die specifieke plek jarenlang is gedoogd, het vreemd is als daar ineens een boete voor wordt uitgedeeld? Temeer omdat ik in de 2 weken hieropvolgend tenminste 6 maal een andere auto daar geparkeerd heb zien staan ZONDER bon (waarvan ik overigens ook foto's heb gemaakt). Blijkbaar is het alleen noodzakelijk om mijn auto te bekeuren en de rest niet.

Ik vind het onredelijk en oneerlijk en vraag me af of een beroep hiertegen zin heeft.
Ik hoor het graag! Reactie infoteur, 04-04-2018
Beste Manon,

Vervelend dat een buurtbewoner zich zo wil laten doen gelden, maar helaas valt dat de verbalisant niets te verwijten.
Op de geschetste situatie is artikel 24 van het RVV 1990 van toepassing. Hierin staat onder andere:
"De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren: indien een parkeergelegenheid, aangeduid met één van de verkeersborden E4 tot en met E10 en E12 of E13 is voorzien van parkeervakken, mag slechts in die vakken worden geparkeerd"
Ik vrees dat je dus pech hebt en dit los staat van het parkeergedrag op een later of ander tijdstip van andere bestuurders. Bezwaar indienen zal naar mijn oordeel geen succes hebben.

Mvg - Sjaak

Ruben, 14-03-2018 18:12 #79
Goedemiddag,

Ik heb een naheffingsaanslag ontvangen voor het niet betalen van parkeerbelasting in de gemeente Amsterdam. Ik heb hier bezwaar tegen gemaakt aangezien ik aan het laden en lossen was.

Ik heb mijn auto in een parkeervak voor een woning neergezet en de de motor laten draaien. Ik ben uitgestapt en heb bij de woning ter hoogte van waar mijn auto stond aangebeld om een babybadje en standaard op te halen die ik op marktplaats heb gekocht.

De bewoner is na het aanbellen naar beneden komen lopen, lees de voordeur aan de openbare weg. Zij heeft mij in de portiek, niet zichtbaar vanaf de openbare weg het badje en de standaard overhandigd. Ik zag vanuit hier een scanauto voorbij rijden.

Ik ben met de spullen het portiek uitgelopen en heb de spullen in mijn achterbak gelegd, en ben weggereden. Dit alles heeft nog geen twee minuten geduurd. Volgens mij ben ik bezig met onmiddellijk laden en lossen en het ter plaatse halen van de goederen van enig formaat. Dit heb ik ook zo omschreven in mijn bezwaarschrift:

Uw argumenten
U geeft aan dat u de motor van uw voertuig heeft laten draaien. U moest een babybadje ophalen. U bent naar de desbetreffende woning gelopen en heeft aangebeld. In de portiek heeft u het babybadje in ontvangst genomen. U heeft de scanauto zien langsrijden. Verder geeft u aan dat u het babybadje heeft ingeladen en bent weggereden. U heeft maximaal een minuut op bovengenoemde locatie gestaan. Tot slot geeft u aan dat u niet geparkeerd stond zoals omschreven in de Gemeentewet.


Nu is het bezwaar ongegrond verklaard en geven ze de volgende toelichting:

In vaste rechtspraak wordt onder het onmiddellijk laden en lossen verstaan het onmiddellijk nadat het voertuig tot stilstand is gebracht bij voortduring inladen of uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht, gedurende de tijd die daarvoor nodig is en die niet anders dan per voertuig kunnen worden vervoerd. Met algemene woorden als even gestopt wordt om bijvoorbeeld een telefoongesprek te voeren, een envelop af te geven of een volle boodschappentas te vervoeren dient er parkeerbelasting te worden betaald. Dit geldt ook als een of meerdere passagiers in het voertuig blijven zitten, de motor blijft draaien of de alarmlichten aan blijven staan.

Tijdens de controle van uw voertuig heeft de controleur geen personen zien in- of uitstappen en geen onmiddellijke laad- of losbewegingen waargenomen, waarna tot het opleggen van een naheffingsaanslag werd overgegaan.

Op basis van de door u beschreven situatie wordt onvoldoende aangetoond dat er geen
parkeerbelasting zou hoeven te worden betaald.

Tenslotte wijzen wij u op de mogelijkheid gebruik te maken van “belparkeren” (betalen met de mobiele telefoon) als een makkelijke en veilige manier om parkeergeld te betalen. Ook is het mogelijk vooraf parkeerrechten aan te schaffen via de webwinkel. Op de website
www.amsterdam.nl/parkeren vindt u hier meer informatie over.

De controleur heeft niet kunnen zien of kunnen controle of ik bezig was met laden lossen of het ter plaatse halen van goederen. Hij is tenslotte niet gestopt en heeft mij niet kunnen zien daar ik een portiek stond.

Nu vraag ik me af of het zit heeft om in beroep te gaan bij de rechtbank Amsterdam? Volgens mij ben ik toch echt niet aan het parkeren maar aan het laden/lossen. Ik heb daarnaast überhaupt twijfels bij deze manier van controleren, met een scanauto door de staat scheuren en vanachter een bureau omgevingsfoto's bekijken. Maar dat is weer een andere vraag :-).


Vriendelijke groet,
Ruben Reactie infoteur, 15-03-2018
Beste Ruben,

Uitsluitsel kan ik niet geven, maar het lijkt me de moeite waard in beroep te gaan, al dan niet met een verklaring van de verkopende partij. Zoals geschetst lijkt het mij inderdaad om laden en lossen te gaan.
Soms lijkt het blokkeren van de weg of het dubbel parkeren met ingeschakelde alarmlichten een betere oplossing, ook al wordt hiermee de doorstroming belemmerd.
Als (alleen) scannen de norm wordt om een overtreding vast te stellen, is er geen pakket of bestelling meer te bezorgen/op te halen.

Mvg - Sjaak

Petra, 07-03-2018 15:57 #78
Hallo een vraag, waar ik woon in een woonerf met parkeerplaatsen, maar aangezien er bijna nooit een plaats vrij is parkeer ik mijn auto vaak voor de deur. Daar staat een boom, maar is geen parkeervak. Nu staat er nergens een bord dat er in de vakken geparkeerd moet worden. Heel veel mensen zetten hun auto daar. Nu heb ik een bekeuring gekregen, is dat juist? Reactie infoteur, 08-03-2018
Beste Petra,

Ja, helaas is dit juist. Binnen een erf geldt de regel dat er alleen in de daartoe bestemde vakken geparkeerd mag worden.
Artikel 46 van het RVV 1990:
"het is bestuurders van een motorvoertuig verboden binnen een erf te parkeren anders dan op parkeerplaatsen die voorzien zijn van een P-tegel of een P-bord"

Mvg - Sjaak

Hans, 17-02-2018 14:46 #77
Op de parkeerplaats voor ons huis staat een busje van een loodgietersbedrijf, op zich geen probleem behalve als hij er pijpen op heb liggen die steken dan over op de stoep.
Aangezien de ruimte tussen de bus en de struiken niet groot is loop je de kans om met je hoofd tegen deze handel aan te lopen met alle gevolgen daarvan.
Mijn vraag is mag hij daar staan met zijn pijpen op het dak of mag hij dat niet?

mvg Hans. Reactie infoteur, 19-02-2018
Beste Hans,

Bij het parkeren mag je andere weggebruikers (ook) niet hinderen. De bewuste persoon er op aanspreken misschien?
Er zou sprake kunnen zijn van artikel 5 - het kapstokartikel:
"Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.”

Mvg - Sjaak

Vd Sloot, 13-02-2018 14:53 #76
Raar dat er verschillende boete bedragen voor dezelfde overtreding circuleren. Hoe kan dat? Reactie infoteur, 13-02-2018
Beste,

Waar circuleert wat? De actuele boetebedragen zijn gebaseerd op het feitenboekje 2018, uitgegeven door het Openbaar Ministerie. Het enig verschil kan zijn dat er bedragen worden genoemd inclusief of exclusief administratiekosten. (boetebedragen 2017 zijn soms wat lager)
Heb je vragen over een specifieke overtreding, vraag gerust.

Mvg - Sjaak

A. V. M. Veekamp, 14-12-2017 15:32 #75
Voor mijn deur is een rode stoeptegel geplaatst, deze geeft aan dat hier vuil containers moet worden neergezet i.v.m. het ledigen.
mijn vraag, mag hier met de auto worden geparkeerd? Reactie infoteur, 15-12-2017
Beste A,

Het aanbrengen van een gekleurde stoeptegel heeft geen juridische status maar heeft hooguit tot doel het één en ander te reguleren. Er is geen sprake van een parkeerverbod.
De gemeente kan via een plaatselijke verordening wel regelgeving nader definiëren, maar daar lijkt me hier geen sprake van.
Zie ook artikel 15 onder de volgende link:
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Haarlem/61131/61131_5.html

Mvg - Sjaak

Ten Bergen, 04-12-2017 16:07 #74
Mijn vrouw heeft door osteoporose binnen een half jaar twee maal haar voet gebroken, zij maakt tijdens het herstel tijdelijk gebruik van een rolstoel. Nu heb ik op het terrein van het ziekenhuis geparkeerd op een invalidenparkeerplaats, omdat zij een doktersbezoek moest afleggen, gevolg een dikke prent. Nu begrijp ik best dat men aan de auto niet kan zien of er iemand in zit die van een rolstoel gebruik moet maken, Ook al is het tijdelijk, maar heb ik hier enige kans om bezwaar aan te tekenen of moet ik deze bittere pil maar gewoon slikken? Reactie infoteur, 04-12-2017
Beste,

Helaas zijn de gehandicaptenparkeerplaatsen alleen bestemd voor personen met een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart. Veelal zijn er bij ziekenhuizen mogelijkheden om personen (tijdelijk) af te zetten en/of vervolgens een rolstoel voor algemeen gebruik te bemachtigen.
Ik vrees dat bezwaar maken geen nut zal hebben.

Mvg - Sjaak

M. Warnau, 02-12-2017 22:01 #73
Stel ik kom aanrijden en parkeer mijn auto, ik ga wat telefoneren en een paar berichtjes versturen, in het verleden liepen de parkeerwachters je auto voorbij, hoe zit dat nu, want hoe weet de scanauto of er iemand in de auto zit? Reactie infoteur, 04-12-2017
Beste Warnau,

Als je ergens staat opgesteld waar niet geparkeerd mag worden, maakt het in principe niet uit of je wel of niet in de auto zit. In andere gevallen kan er -los van het scannen- ook een waarneming plaatsvinden. Het stil staan om enkele berichtjes te versturen geldt formeel als parkeren.

Mvg - Sjaak

Nikki, 22-11-2017 18:22 #72
Beste,
de straat waar wij in wonen is een zéér drukke straat (al het verkeer van en naar de autostrade rijdt door onze straat). De hele straat bestaat ook uit rijhuizen. Niemand heeft dus een garage of oprit. Iedereen parkeert dus al jaren op straat, met twee wielen net op het voetpad zodat het verkeer nog in beide richtingen kan doorrijden (Anders is het echt één grote chaos). Het voetpad is meer dan voldoende breed, voetgangers worden absoluut niet gehinderd. Nu heb ik vandaag ineens een boete gekregen van maar liefst 116 euro omdat ik "op het voetpad geparkeerd stond" (= De 2 wielen net op de rand). Kan ik hiertegen iets beginnen of is het sowieso een verloren zaak? Alvast bedankt Reactie infoteur, 23-11-2017
Beste Nikki,

Je zou bezwaar in kunnen dienen met een duidelijke omschrijving van de situatie, al dan niet met steun van andere bewoners. De overtreding blijft, maar het lijkt me wel ver gezocht. Vermeld tevens dat je deels op het trottoir parkeert ten behoeve van de veiligheid en de doorstroming en/of ter voorkoming van schade aan de auto.
Mocht het wenselijk zijn, dan kan je de situatie ook nog onder aandacht van de gemeente/ de wegbeheerder brengen.

Mvg - Sjaak

Hein, 21-11-2017 16:28 #71
Mag een auto met twee wielen op trottoir parkeren? In de straat waar ik woon zijn aan één kant parkeervakken en andere kant het trottoir. Er is in de nabijheid voldoende mogelijkheid te parkeren maar helaas zijn er altijd ietwat luie mensen… die de auto voor mijn deur half op het trottoir neerzetten (dus 2 wielen op de openbare weg en 2 halverwege het trottoir). Mag dit?

Met vriendelijke groet,
Hein Reactie infoteur, 21-11-2017
Beste Hein,

Nee, op het trottoir mag niet geparkeerd worden, alhoewel het aantal cm. een discussiepunt zal zijn (halverwege is nogal veel)

Mvg - Sjaak

Elly Dinee, 30-09-2017 14:22 #70
Mijn vraag is dat ik een privé parkeerplaats heb. Huisnr staat op de weg en tevens heb ik een bordje met privé geplaatst bij mijn privé parkeerplaats, deze plaats staat langs de openbare weg te Deventer. Mijn vraag is of iemand bekeurd kan worden die niet op dit adres woont, en zijn auto ongeacht het bordje privé zijn auto toch parkeerde.

Graag een antwoord op mijn vraag.

Met vriendelijke groet
Mevr E. Dinee Reactie infoteur, 02-10-2017
Beste Elly,

Een aanduiding voor een privé parkeerplaats -op de openbare weg- kan alleen als hier ontheffing door de gemeente voor is verleend. Is dit niet het geval dan mag eenieder hier parkeren.
Op zich niet onlogisch, anders zou eenieder een willekeurige parkeerplaats op de openbare weg kunnen claimen.

Mvg - Sjaak

Roland, 20-09-2017 09:46 #69
Goeden morgen,
Ik ben werkzaam als bezorger in Amsterdam, alwaar ik dagelijks ongeveer 100 pakketten bezorg op verschillende adressen.
Sinds de invoering van de scanauto regent het bekeuringen.
midden op straat parkeren of op de stoep was de optie om de scanauto nog enig sinds te ontlopen, per 1 oktober 2017 komt daar een eind aan en mag de scanauto hier ook foto's van maken.
Moet mijn werkgever voor mij een ontheffing/parkeervergunning regelen?

Met vriendelijke groet,
Roland. Reactie infoteur, 20-09-2017
Beste Roland,

Dit lijkt me meer iets voor het CAO, ondernemingsraad of arbeidsovereenkomst. Helaas ligt daar mijn kennis niet.

Mvg - Sjaak

Kayleigh, 20-09-2017 00:39 #68
Goedenavond,

ik wil graag weten wanneer een parkeerwachter een boete mag uit schrijven als het een betaalde zone is, na mijn weten is dat alleen als je geen betaalkaartje hebt of vergunning of als je verkeerd geparkeerd staat in een parkeervak. Maar als je op de openbare weg staat mag de parkeerwacht toch geen boeten uit schrijven? Maar moet de politie dat toch doen?

met vriendelijke groet Kayleigh Reactie infoteur, 20-09-2017
Beste Kayleigh,

Een daartoe bevoegde ambtenaar mag een bekeuring uitschrijven. Denk b.v. ook aan boswachters en ambtenaren van Rijkswaterstaat.

Mvg - Sjaak

P. van der Wal, 18-09-2017 11:47 #67
Bekeuring gekregen voor niet parkeren binnen parkeervak. Auto stond wel binnen de lijnen, echter de kofferbak stond klein stukje boven het trottoir. Hier staan geen lijn, tussen parkeervak en trottoir. Gelden hier ook regels voor? Het trottoir wordt alleen gebruikt om naar de parkeerautomaat te lopen, de kofferbak stak ong 20 cm uit over het trottoir. Reactie infoteur, 18-09-2017
Beste P,

Heb je de feitcode voor me? Het zou raar als een overhang op het trottoir tot een bekeuring zou leiden. Hoe moet je dan een auto met een bovengemiddelde lengte in een gemiddeld parkeervak parkeren?

Mvg - Sjaak

H. Mulders, 15-09-2017 10:43 #66
Ik heb twee boetes gekregen voor parkeren op een invalide parkeerplaats, binnen 10 minuten.
Ik beschik over een gehandicapten parkeerkaart, echter die was op de grond gevallen, en derhalve niet direct zichtbaar.
feitcode R397D op 02-09-17 om 20:25 EN feitcode R402B op 02-09-2017 om 20:34
Allereerst twee boetes voor min of meer hetzelfde feit vind ik vreemd.
Voor zover ik weet, had de handhaver bij het opvragen van het kenteken ook kunnen zien dat ik over een gehandicapten parkeerkaart beschik.
Wat kan ik nu het beste doen? Reactie infoteur, 15-09-2017
Beste H,

Het beste kunt u bezwaar indien; twee maal bekeurd worden voor eenzelfde overtreding kan niet. Waarschijnlijk houdt de koppeling binnen de automatisering door twee verschillende verbalisanten ook niet over.
Zie:
https://www.cjib.nl/bent-u-het-niet-eens-met-een-verkeersboete

Mvg - Sjaak

Koch, 08-08-2017 10:49 #65
Wanneer wordt een uitrit erkend? En wat als er een wit kruis ervoor wordt gemaakt? Mag je als bewoner zelf er dan wel of niet staan? Reactie infoteur, 08-08-2017
Beste Koch,

Voor een in- of uitrit mag je niet parkeren, zelfs de eigen uitrit niet. Een wit kruis heeft op zich geen betekenis, maar dient als (extra) attentie dat er ter plekke niet geparkeerd of stil gestaan mag worden.
Een uitrit kan in feite vele vormen hebben. Denk aan de aanleg bij een woonhuis, toegang tot een bedrijventerrein. uitrit waar twee verschillende wegen elkaar kruisen e.d.
Zie ook:
http://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/60873-uitrit-of-inrit-herkennen-en-de-verkeersregels.html

Mvg - Sjaak

A. de Graaf, 28-07-2017 08:38 #64
Graag wil ik u de volgende vraag voorleggen. De situatie is een parkeerterrein achter slagbomen voor bewoners en hotelgasten van een gebouw met gemend gebruik. Hier zijn twee parkeerplaatsen ten behoeve van elektrisch laden met o.a. het bord Uitsluitend voor elektrische voertuigen. Een bewoner zet daar systematisch zijn grote niet elektrische pickup neer.
Is deze mijnheer in overtreding? Kan hij beboet worden? Hoe zit dit als hij op een van de invaliden parkeerplaatsen parkeert, iets wat ook voorkomt.

Ik wacht uw reactie met belangstelling af,
A de Graaf Reactie infoteur, 28-07-2017
Beste A.

In beide gevallen mag er op de genoemde parkeerplaatsen niet geparkeerd worden als het voertuig niet voldoet aan de strekking van de borden.
Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats zonder duidelijk zichtbare, geldige gehandicaptenparkeerkaart kan een boete van 370 euro opleveren.
Voor een P bij elektrisch oplaadpunt weet ik niet zeker welk feitcode dit betreft, maar geldt waarschijnlijk "Bij parkeren op een parkeergelegenheid terwijl dat voertuig niet behoort tot de aangegeven categorie of groep voertuig". Boete 90 euro.
Zie ook:
http://www.nhnieuws.nl/nieuws/187173/Verwarring-over-parkeren-bij-een-laadpaal-dit-zijn-de-regels
Probleem is wel dat er over het algemeen matig gecontroleerd wordt, zeker niet op "particuliere" parkeerplaatsen. Op een parkeerplaats gelden -tenzij door borden anders aangegeven- overigens dezelfde regels als elders op de openbare weg.

Mvg - Sjaak

Bons, 05-07-2017 13:37 #63
Verleden jaar is mijn zoon aangehouden tijdens het inrijden van een eenrichtingsweg. Hij ging alleen de verkeerde kant in. Mag uiteraard niet. Hij werd aangehouden door 2 agenten in een politieauto. Deze vroegen gelijk of hij wilde pijpje blazen en ja hoor te veel op. Gelijk werd zijn rijbewijs ingevorderd. Hij mocht dus niet meer rijden. Dus 1 VAN DE AGENTEN REED de auto, die op mijn naam staat, op een parkeerplaats. Alleen de parkeerplaats was een invalideparkeerplaats. Mijn zoon heeft dit uiteraard niet gezien en denkelijk heeft de dienstdoende agent dit ook niet gezien. Als dit wel zo zou zijn dat had deze agent het wel even mogen zeggen tegen mijn zoon. Maar je raad het al. Toen wij later de auto weer opkwamen halen zat er een prent op van 379 euro (inclusief administratiekosten). Mijn vraag is: Kan ik de bekeuring aanvechten en laten seponeren omdat ten tijde van het wegzetten van de auto de bestuurder DE AGENT WAS.
MVG Ruud Reactie infoteur, 06-07-2017
Beste Bons,

De bestuurder wordt niet als aansprakelijk gezien; de bekeuring vindt op kenteken plaats.
Gezien de uitzonderlijke situatie is het m.i de moeite waard een bezwaar in te dienen met een duidelijk toelichting op het gebeurde. De overtreding blijft waarschijnlijk wel staan, maar de boete wordt mogelijk kwijtgescholden.
Zie ook:
https://www.cjib.nl/bent-u-het-niet-eens-met-een-verkeersboete

Mvg - Sjaak

Adrie Kleine, 03-07-2017 13:55 #62
Gisteren hadden ik het bord gesloten verklaring over het hoofd gezien ik ben daar waar de bushaltes zijn gaan parkeren maar ik stond niet hinderlijk in de weg. Volgens de tweede agent was het moeilijk zichtbaar het bord hij zei dat er meerdere malen mensen daar de fout in gaan volgens hem moest er nog een 2de bord geplaatst worden nu word ik bekeurd voor 140 euro terwijl normaal de bekeuring 90 euro is. Ik begrijp als ik het busvervoer hinder het een probleem is maar dat is niet het geval. Kan ik hier bezwaar voor aantekenen. Mvg adrie Reactie infoteur, 04-07-2017
Beste Adrie,

Het is de verantwoording van de wegbeheerder/de gemeente verkeerstekens duidelijk te plaatsen. Als dit onduidelijk is, dan is het wellicht de moeite om -onder toevoeging van een foto van de situatie- bezwaar in te dienen.
Echter… is er duidelijk sprake van een halte, dan is plaatsing van een extra verkeersbord dat parkeren of stilstaan verbiedt niet nodig. De algemene regel staat namelijk in het RVV beschreven in artikel 23:
"de bestuurder mag zijn voertuig niet laten stilstaan bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering dan wel, ingeval die markering niet is aangebracht, op een afstand van minder dan 12 meter van het bord" (dus totaal 24 meter; 12 meter voor en 12 meter na het bord)
Zie ook: https://www.cjib.nl/bent-u-het-niet-eens-met-een-verkeersboete

Mvg - Sjaak

Faerber, 10-05-2017 17:34 #61
Krijg je een boete als je naast een rood/bruine paal parkeert? Reactie infoteur, 11-05-2017
Beste Faerber,

Nee, in principe niet. Als er o.a. geen borden uit de serie "E Verkeersborden Parkeren en stilstaan" staan (zie: http://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/21588-verkeersborden-nederland-gevaarherkenning.html
en/of een gele belijning is aangebracht en/of je parkeert op een voorrangsweg buiten de bebouwde kom en/of binnen vijf meter van een VOP of kruispunt, mag je in principe overal parkeren. Je mag echter het overige verkeer bij parkeren ook niet hinderen.
Het door jou genoemde paaltje op zich heeft -waar het parkeren betreft- geen directe betekenis.

Mvg - Sjaak

A. van Vliet, 03-05-2017 11:11 #60
Kunt u mij ook vertellen of de gelestreep op het trottoir moet staan of mag er tegen aan ook.
Ik heb bij het ophalen van vakantiegangers een boete gekregen omdat deze op een trottoir stonden met een gele streep aan de zijkant van de schuine trottoirband.normaal ligt de streep boven op het trottoir, hierdoor dacht ik dat gedaan was om je er op te attenderen dat er gevaar bestond ongemerkt het trottoir op rijden. De verbalisant vond dat ik het overige verkeer in gevaar had gebracht door te stoppen en de passagiers in te laten stappen, iets wat hooguit 10 seconden heeft geduurd en er geen overig verkeer aanwezig was (hoe kan ik dan het overige verkeer in gevaar brengen.)
De verbalisant stond ogneveer 150m verder om de hoek maar had de mededeling van een collega gekregen die verscholen stond.
Met vriendelijke groeten; A.van Vliet Reactie infoteur, 03-05-2017
Beste A,

In artikel 23 van het RVV staat met betrekking door een doorgetrokken gele streep het volgende:
"De bestuurder mag zijn voertuig niet laten stilstaan: langs een gele doorgetrokken streep"

De rijbaan of stoeprand staat niet beschreven. Wel is het zo dat de belijning duidelijk zichtbaar moet zijn aangebracht.

Mvg - Sjaak

Rutger, 24-04-2017 13:39 #59
Ik heb laatste 2 boetes ontvangen wegen parkeren waar het blijkbaar niet mocht. Van 1 boete zat er een proces verbaal achter mijn ruitenwisser, van de andere boete niet. Heeft het dan zin om bezwaar aan te tekenen? Oftewel, moet justitie aan kunnen tonen dat er wel een proces verbaal is uitgeschreven? Reactie infoteur, 24-04-2017
Beste Rutger,

Een bon achter de ruitenwisser mag wel, maar hoeft niet. Bezwaar indienen zal geen zin hebben.
Zie o.a.:
https://www.verkeersnet.nl/6883/parkeerboete-zonder-bonnetje/

Mvg - Sjaak

Luud, 19-04-2017 18:59 #58
Op 2e paasdag heb ik passagiers op Schiphol laten uitstappen. Ik heb meegeholpen de koffers naar de stoep te brengen. Kort afscheid genomen en terug naar de auto. Tijd maximaal 3 minuten. Dat was dan 100 euro. Moet je tegenwoordig ook al voor galant zijn beboet worden? Reactie infoteur, 20-04-2017
Beste Luud,

Ik begrijp je frustratie, maar op Schiphol wordt streng gecontroleerd. Misschien niet zo gek omdat het anders al snel een chaos wordt (voor zover het dat al niet is) Het is woekeren op de kleine ruimte. Een dienstdoende beambte zal moeilijk kunnen controleren of je 3 of 10 minuten "parkeert" als hij de auto onbeheerd aantreft. Argument zou waarschijnlijk zijn dat je de auto in de aangrenzende parkeergarage had kunnen parkeren.
Je zou al van parkeren kunnen spreken als de tijd langer is dan:
"het onmiddellijk in- en uit laten stappen van passagiers" of het onmiddellijk laden en lossen van de bagage.

Mvg - Sjaak

Elly, 14-04-2017 18:42 #57
Hallo, mag je met je gewone auto op een parkeerplek waar je elektrisch kunt opladen? Er is alleen een tegel waar op staat dat je kunt opladen. Ik kan op internet alleen vinden dat je er niet mag parkeren als er een blauw bord staat. Deze is daar echter niet. Wat mag? Reactie infoteur, 18-04-2017
Beste Elly,

Er heerst veel onduidelijkheid over het parkeren op dergelijke plaatsen en lijkt soms (mede) door plaatselijke verordeningen geregeld te worden. Voor zover ik kan beoordelen moet er een verkeersbord uit de E-serie (parkeren) plus onderbord geplaatst worden; alleen een tegel kan m.i. geen bekeuring tot gevolg hebben en is onvoldoende om parkeren door andere dan elektrische voertuigen tegen te gaan.
Een en ander wordt mogelijk bij een herziening/aanvulling van het RVV toegevoegd?

Vooralsnog is artikel 67 van het RVV1990 van belang.
Zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2017-01-01
Voorlopig moeten we het hier mee doen:
https://www.verkeersnet.nl/8943/nieuw-verkeersbord-voor-parkeren-bij-laadpalen/

Mvg - Sjaak

Richard, 15-02-2017 15:30 #56
Ziekelijke hoge bedragen tegenwoordig. 5 minuten te laat terug bij je auto, hoppa 90,- + 9,- euro administratie kosten - 99,- euro. Dan sta je nog op een plek waar je mag parkeren.

Erik, 29-01-2017 14:49 #55
Beste Sjaak,

Dank voor je snelle reactie… en al je reacties op de voorgaande vragen!
Ik ga je gegeven mailadres zal aanschrijven.

Groeten, Erik Reactie infoteur, 30-01-2017
Graag gedaan Erik; hoop op een goede afloop.

Mvg - Sjaak

Erik, 27-01-2017 14:40 #54
Ik wilde parkeren op P+R Breukelen om met de trein verder te gaan naar Utrecht, helaas was het hele terrein vol met auto's, dus na een paar rondjes te hebben gereden, heb ik mijn auto geplaatst op het randje van zo'n parkeerplaats op de tegels. Zonder dat dit tot overlast leidde.
Toch een vette bon van 93 euro mogen ontvangen. Zou een protest kans op succes maken? Reactie infoteur, 27-01-2017
Beste Erik,

Ik ben bang dat je geen succes zult hebben. Eventueel kun je on-line bezwaar indienen.
Zie: https://www.cjib.nl/bent-u-het-niet-eens-met-een-verkeersboete

Mvg - Sjaak

Anne, 21-01-2017 16:01 #53
Helaas ben ik gisteren vergeten om te betalen voor parkeren. Ik verwachtte een slagboom en toen ik die niet zag, heb ik er gewoon niet meer aan gedacht. Niets op de ruit toen ik terugkwam, maar zou ik toch een boete kunnen verwachten? En op welke termijn? Reactie infoteur, 23-01-2017
Beste Anne,

Dat lijkt niet aannemelijk. Voor zover ik weet zou er dan een zogenaamde combibon uitgeschreven moeten zijn.
Zie: http://www.exth.nl/wp-content/uploads/2015/03/Staatscourant-Model-combibon-maart-2015.pdf

Mvg - Sjaak

Tonl, 14-01-2017 16:58 #52
Men moet in Nederland eens ophouden met het kinderachtige gedrag van bekeuringen geven voor wissewasje. Even stilstaan op een uitrit om de telefoon aan de nemen.
Of voortaan maar rijdend de telefoon opnemen?

Falk Mulder, 04-01-2017 11:15 #51
Hallo,

Ik stond stil op de van woustraat in Amsterdam, omdat een persoon even naar binnen moest rennen om wat te pakken. Ik stond daar zelf nog geen 5 minuten te wachten op deze persoon. Ondertussen rijdt er een flits auto langs van de gemeente Amsterdam en flitst mij. Dit is toch asociaal? Je mag toch wel even stil staan? Ik zat zelfs in mijn auto.

Hopelijk heeft u hier antwoord op.

Mvg

Falk Mulder Reactie infoteur, 04-01-2017
Beste Falk,

Als er een verbod tot parkeren bestaat, mag dit helaas niet.
Je mag hooguit even stoppen voor het onmiddellijk in- en uit laten stappen van passagiers en/of het onmiddellijk laden en lossen van goederen. De tijd die langer nodig is/gestopt wordt, wordt dan als parkeren gezien en niet als stilstaan.
"Parkeren is het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor én gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen".
Zie o.a.:
http://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/124792-boetes-of-bekeuring-bij-fout-parkeren-en-stilstaan-voor-2017.html

Mvg - Sjaak

Dirk, 27-12-2016 17:14 #50
Waar kan ik de bedragen vinden van de verhogingen? Als de parkeerboete 90 euro is, wat is de eerste verhoging en de tweede?
eerste verhoging is 45 euro en dan de tweede verhoging 135 euro? Reactie infoteur, 28-12-2016
Beste Dirk,

Wat je aangeeft klopt. De eerste verhoging is plus 50%; de tweede een verdubbeling van de oorspronkelijke boete plus de verhoging.
Zie:
https://www.cjib.nl/Onderwerpen/Boete-voor-een-verkeersovertreding-Wahv/Aanmaning-voor-een-verkeersboete/

Mvg - Sjaak

Maria, 20-11-2016 08:51 #49
Ik woon in Amsterdam en heb voor mijn omgeving een parkeervergunning. Sinds een half jaar heeft de gemeente het aantal parkeerplekken verminderd door schade aan de kade die eind 2017 pas aangepakt gaat worden. Er zijn nu minder parkeerplekken dan vergunninghouders waardoor er parkeerproblemen ontstaan. Afgelopen nacht kwam ik tegen 12.00 uur thuis en na een aantal rondjes gereden te hebben kwam ik tot de conclusie dat er geen parkeerplek vrij was. Ik heb mijn auto toen noodgedwongen op een plek gezet waarbij anderen geen hinder zouden ondervinden. Dit is een plek die vaak wordt gebruikt door bewoners die hun auto niet meer kwijt kunnen. Vanmorgen had ik een boete van 90 euro van dienst handhaving. De boete is om 01.30 uur uitgeschreven. Vanaf zaterdag 24.00 uur - zondag 24.00 is onze wijk nog gratis parkeren. Daar wordt natuurlijk veel gebruik van gemaakt door dagjesmensen en bezoekers. Kan ik bezwaar maken op grond van het feit dat er niet voldoende parkeerplekken zijn voor vergunninghouders? Parkeervergunningen in Amsterdam zijn duur. Met een parkeervergunning zou je toch moeten kunnen verwachten dat er ook parkeerplekken genoeg zijn. Helaas stond ik nu wel langs een geel doorgetrokken streep.
Met vriendelijke groet,
Maria Reactie infoteur, 21-11-2016
Beste Maria,

Als je ergens parkeert waar het niet is toegestaan, ben je hoe dan ook in overtreding.
Of het OM ontvankelijk zal zijn voor bezwaar kan ik niet zeggen. Je kunt het altijd -met een goede onderbouwing- proberen.
Zie: https://www.cjib.nl/onderwerpen/in-beroep-tegen-een-verkeersboete/

Mvg - Sjaak

Sulaiman, 16-11-2016 13:08 #48
Beste Sjaak,
Mijn feitcode is R402B.
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 16-11-2016
Beste Sulaiman,

Ik zou om opheldering vragen en/of wederom bezwaar indienen. Het feitnummer correspondeert niet met de opgelegde boete. Alhoewel het boetebedrag dan 370 euro zou moeten zijn, is niet te achterhalen waarom het nu dan 30 euro is?

Feitnummer R402B is:
Als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan:
- met een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin duidelijk zichtbaar is aangebracht een geldige gehandicaptenparkeerkaart (als registratie op kenteken van toepassing is?)

Hoor graag van je wat de motivatie voor de 30 euro is; ik kom er niet achter?

Mvg - Sjaak

Sulaiman, 14-11-2016 11:13 #47
Het nummer van de beschikking, CJIB, is 7062542198436578. De auto was geparkeerd in eigen gemeente Amsterdam. De digitale gehandicaptenvergunning is geregistreerd onder nummer AN3577498 in Amsterdam. Bij de bezwaarbrief had in alle documenten als bijlage verstuurd. Toch moet ik de boete van 30 euro betalen plus administratiekosten van 9 euro. Reactie infoteur, 14-11-2016
Beste Sulaiman,

Met het nummer van de beschikking kan ik helaas niets, dat is het nummer van het CJIB voor intern gebruik. Mij gaat het om de feiten code, waarmee de bewuste overtreding wordt aangeduid. Punt blijft dat ik 30 euro niet kan herleiden?

Mvg - Sjaak

Sulaiman, 11-11-2016 14:46 #46
Ik kon hier geen antwoord vinden op mijn vraag. Ik beschik over digitale gehandicapten kaart. Een keer had ik mijn auto geparkeerd op de invalide parkeerplaats. Ik was vergeten om de kaart zichtbaar in de auto te leggen. In de eerste instantie kreeg ik de boete van 370 euro opgelegd. Na de eerste bezwaar werd de boete verminderd naar 39 euro. Ik kan nergens vinden dat voor het vergeten van de invalidenkaart zichtbaar te leggen (ik ben in bezit van de digitale parkeervergunning) hoort überhaupt de boete? Bovendien ben ik op dit moment onder een intensive en ingrijpende behandeling daardoor kan ik dingen vergeten. Graag wacht ik op uw reactie af. Alvast bedankt Reactie infoteur, 11-11-2016
Beste Sulaiman,

Ik kan helaas een boete van 39 euro niet herleiden. Heeft u voor mij de feit code die op de beschikking vermeld staat?
Over het algemeen hoeft een digitale vergunning niet zichtbaar te zijn, daar registratie op kenteken plaatsvindt. Had u geparkeerd in de eigen gemeente of elders?

Zie ook:
https://www.infopolitie.nl/index.php/verkeer4/europese-gehandicaptenkaart/753-gehandicaptenparkeerkaart-per-gemeente

Mvg - Sjaak

Wahida, 28-10-2016 12:29 #45
Ik heb laatst een boete gekregen omdat ik een vriendin aan het ophalen was bij een privé kliniek en op de invaliden parkeerplek stond waar je dus 15 minuten geoorloofd mag staan. Bij het ophalen van haar wat maar max 5 minuten duurde heb ik een boete gekregen van 370 euro omdat ik heb geparkeerd op een invalidenplek.
Ik ben zo geschrokken van het bedrag en vraag mij af of ik hier wat mee kan om in bezwaar te gaan? Reactie infoteur, 28-10-2016
Beste Wahida,

Ongeoorloofd parkeren op een invalidenparkeerplaats, is inderdaad 370 euro.
De regel dat er een kwartier geparkeerd mag worden zonder een geldige invalidenparkeerkaart ken ik niet en zou niet correct zijn.
Bezwaar indienen lijkt me niet zinvol.

Mvg - Sjaak

Natali, 17-09-2016 12:23 #44
Hallo mijn buurman plaatst zijn grote auto telkens voor zijn uitrit. Ik sta op mijn uitrit geparkeerd dit omdat het veiliger voor het verkeer is en ik de andere weggebruikers kans geef om langst de weg te parkeren. Mijn buurman kan gewoon op zijn uitrit staan. We wonen in een bocht waar druk verkeer heen en weer rijdt, als ik wil weg rijden overzie ik de weg amper. Ondanks dat er genoeg plaats is voor hem om niet voor de uitrit te gaan staan blijft hij dit doen om te treiteren. De gemeente wil er niks aan doen zelfs de boa is langs geweest en vindt mij een zeur. In de hele straat doet niemand dit alleen hij. Ik vind dit ongelooflijk temeer omdat de gemeente zelf voor mijn deur een driehoek met kinderen op de straat heeft geverfd om aan te geven dat het een gevaarlijke punt is. Dit is toch ongelooflijk ook al is het zijn eigen uitrit je mag er toch niet staan? Reactie infoteur, 20-09-2016
Beste Natali,

Je mag officieel ook niet voor je eigen uitrit parkeren. Als de gemeente niets wil doen, kun je ze het beste op het naleven van artikel 24 van het RVV wijzen. (zie artikel)

Bestaat er door het parkeren "gevaar", dan kun je als back-up wellicht artikel 5 van de wegenverkeerswet als motivatie aanwenden.
"Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd".

Mvg - Sjaak

Verlaan, 15-09-2016 20:58 #43
Mag ik parkeren voor mijn eigen uitrit met gele streep op de stoep? Reactie infoteur, 20-09-2016
Beste Jules,

Officieel zou je ook zonder een gele belijning niet voor je eigen inrit mogen parkeren.
Bij een doorgetrokken gele streep mag je zelfs niet stoppen. Zie ook de aangehaalde artikelen artikel 23 en 24 van het RVV.

Mvg - Sjaak

Danielle, 21-08-2016 03:04 #42
Hallo, Ik heb vandaag een bekeuring gekregen omdat ik onbewust op een laad - en losplek stond. Ik had netjes een kaartje gekocht voor een half uur en binnen tien minuten is de bon geschreven. Ik ben hier niet met opzet gaan staan en heb het bord helemaal over het hoofd gezien. Nu heb ik een boete van 90 Euro. Heeft het zin om hier bezwaar tegen aan te tekenen. Alvast vriendelijk bedankt. Reactie infoteur, 22-08-2016
Beste Danielle,

Ik vrees dat bezwaar maken geen zin zal hebben.
Alhoewel je een kaartje hebt gekocht, mag er op een laad- en losplaats niet geparkeerd worden.
Of het bewust of onbewust parkeren betreft is door het bevoegd gezag niet vast te stellen.

Mvg - Sjaak

Richard, 11-08-2016 22:27 #41
Hallo,

Mijn vader woont aan de Schuttevaerkade te Zwolle, voor zijn huis langs loopt een rijbaan met een fietsstrook en een stoep en een meter of 20 ervoor een rotonde. Dit is een vrij drukke weg zonder enige parkeergelegenheid voor zijn zijn. Vorige week moet is diverse gereedschappen en machines bij hem ophalen, een groot stuk zeil en een compressor.

Omdat stilstaan op de weg (en dus ook de fietsstrook) een duidelijk gevaar oplevert voor fietsers heb ik mijn auto half op de stoep en half op de fietsstrook stilgezet met de gevarenlichten aan. Hierdoor konden fietsers relatief veilig langs mijn auto en was er op de stoep nog voldoende ruimte voor het passeren van voetgangers en rolstoelgebruikers. Omdat er geen andere mogelijkheid is om daar te laden en te lossen leek mij dit de meest veilige oplossing.

Ik had al diverse spullen in de auto geladen en was met mijn vader in de schuur om de rest van de gereedschappen en machines te pakken. Wij liepen naar de voordeur, met in mijn handen een aantal machines, toen er werd aangebeld, er stonden twee agenten die vroegen of dit mijn auto was. Dit bevestigde ik waarop één van de agenten vertelde dat ik fout geparkeerd stond en andere weggebruikers in gevaar bracht. De agenten zelf hadden hun dienstauto een paar meter voor mijn auto op de fietsstrook en de rijbaan stilgezet, ruim 30-40 cm van de stoeprand af terwijl zij daarmee het overige verkeer ernstig hinderden en fietsers in gevaar brachten omdat deze er met een boog omheen moesten en daardoor midden over de rijbaan moesten rijden.

De agent zei me dat ik in overtreding was en hij een boete had uitgeschreven. Hierop reageerde ik verbaasd en boos omdat er regelmatig op dat stuk auto's aan het laden en lossen waren en er geen andere mogelijkheid was om spullen in en uit de aangrenzende woningen te halen of te brengen. Regelmatig rijdt er dan ook politie langs maar deze zijn nog nooit gestopt en hebben zeker geen bekeuringen uitgedeeld.

De agent zei me dat ik andere weggebruikers in gevaar bracht en dat ik onmiddellijk mijn auto moest weghalen. Ik wees hem op het feit dat hijzelf zijn auto onnodig vele malen gevaarlijker had stilgezet en daarmee onnodig andere weggebruikers in gevaar bracht, buiten de gevaarlijke situatie welke ik volgens hen had gecreëerd, en dat voor het slechts uitschrijven van een boete. Hij had daar geen boodschap aan en zei me dat zij ontheffing hadden voor alle verkeersregels en dit mochten, hij ging hierover niet in discussie en sommeerde mij nogmaals om mijn auto direct weg te halen. Ik zei hem dat ik nu toch al een boete had en daarom eerst de rest van de spullen ging inladen waaronder de compressor. De agent werd boos en dreigde me dat indien ik dit zou doen hij direct mijn auto zou laten wegslepen.

Ik heb mijn auto weggereden, wachtte op een grote parkeerplaats totdat ze waren vertrokken en ben vervolgens teruggereden om de compressor in te laden, ik heb mijn auto wederom op dezelfde wijze stilgezet.

Vandaag kreeg ik de boete in huis, €90,- wegens; "met een stilstaand voertuig niet de rijbaan gebruikend", feitcode R315B.

Nu wil ik het hierbij niet laten zitten en bezwaar aantekenen, er is namelijk geen enkele andere mogelijkheid om te kunnen laden en lossen bij het huis van mijn vader, hij heeft geen achterom en alleen de voordeur waardoor de spullen naar binnen en buiten kunnen. Geen van de aangrenzende woningen hebben een achterom daar alle tuinen van de achterburen grenzen aan de van de voorburen, voor iedere woning in dat stuk geldt dat er alleen bij de voordeur kan worden stilgestaan om te laden en te lossen. En uit veiligheidsoverwegingen is het beter om de auto dan half op de stoep (deze is breed genoeg) en half op de fietsstrook te laten stilstaan. Mijn vader was getuige van dit hele gebeuren, op mijn verzoek heeft hij ook een foto gemaakt van de politieauto die zo belabberd was neergezet.

Graag een mening en advies hierin, alvast bedankt!

Mvg
Richard Reactie infoteur, 12-08-2016
Beste Richard,

Wellicht kinderachtig, maar formeel hebben de agenten gelijk, zowel wat het parkeren op de stoep/fietsstrook betreft, als het feit dat zij bij uitoefening van de functie de regels mogen "negeren".

Of bezwaar indienen zin heeft durf ik niet te zeggen, maar ik denk het niet. Vooral om:
"Ik heb mijn auto weggereden, wachtte op een grote parkeerplaats totdat ze waren vertrokken"

Dit suggereert dat er wel een andere mogelijkheid is om te laden en te lossen. Ik vrees dat het argument zal zijn dat er met gebruikmaking van een steekwagen o.i.d, vanaf de genoemde parkeergelegenheid, geladen en gelost kan worden.

Er zal in het gunstigste geval hooguit een kwijtschelding van de boete kunnen volgen, teniet verklaren van de overtreding niet.
Zie: https://www.cjib.nl/onderwerpen/in-beroep-tegen-een-verkeersboete/

Mvg - Sjaak

Aad W., 03-08-2016 12:44 #40
Goedemiddag,
Ik werk in de omgeving van de Marconistraat in Rotterdam en ik parkeer mijn auto regelmatig langs de rijbaan, samen met andere auto's. Gisteren zat er tot mijn verbijstering een parkeerbon onder de ruitenwisser. De verbijstering nam toe toen ik las dat er was geschreven voor het parkeren bij een gele streep. Ik heb echt gespeurd naar sporen van een gele streep bij de auto. Je moest heel erg goed kijken om nog hele hele lichte sporen van iets wat ooit een gele streep moet zijn geweest te vinden. Om de drie a vier meter zag je, als je heel goed keek, nog een vaag restanten van een gele kleur. Welke wetshandhaver haalt het in zijn hersens om hiervoor boetes uit te delen van €90,- De gemeente Rotterdam zou zich moeten schamen. Ik ga zeker in bezwaar. Reactie infoteur, 03-08-2016
Beste Aard,

Het is de taak van de wegbeheerder/de gemeente om de belijning op de wegen goed te onderhouden, zodat geen verwarring kan ontstaan.
Bij slecht zichtbare of gedeeltelijk afwezige belijning kan het zeker de moeite waard zijn bezwaar in te dienen, mits er verder geen bebording aanwezig is.
Online bezwaar indienen:
https://www.cjib.nl/onderwerpen/in-beroep-tegen-een-verkeersboete/

Mvg - Sjaak

Hans D., 27-07-2016 16:05 #39
90 euro staat toch niet in verhouding met de overtreding, of ben ik nu gek?
Tel daar de administratiekosten op en ik mag 99 euro dokken.

Jos, 24-07-2016 21:10 #38
Hallo, onlangs zijn we in Kijkduin geweest en alle gehandicapteparkeerplaatsen waren bezet, hierdoor achter de parkeerplaatsen de auto geparkeerd (op de verharde verhoging naast de bushaltes). Invalidenkaart inclusief parkeerschijf aangebracht. Bij terugkomst 90 euro boete omdat auto op de stoep was geparkeerd. Deze verharde verhoging is zeker geen doorgaande stoep waar mensen op lopen. Heeft het zin om hiertegen bezwaar in te dienen? Reactie infoteur, 25-07-2016
Beste Jos,

Of indienen van bezwaar zin heeft weet ik niet.
Je kan het eventueel direct online doen via:
https://www.cjib.nl/Onderwerpen/In-beroep-tegen-een-verkeersboete/

Alhoewel het voor discussie vatbaar is dat je met een gehandicaptenparkeerkaart niet wordt ontzien, het volgende:
- parkeren op het trottoir is niet toegestaan. Uitzonderingen ten aanzien van hinderen of de doorstroming worden hierop niet gemaakt. Tenzij er door een verkeersbord wordt aangegeven dat je deels op het trottoir mag parkeren, mag dit in feite dus nooit.
- binnen 12 meter rondom een (bus)halte mag je niet parkeren (totaal 24 mtr)

Mvg - Sjaak

Rik van Hamersveld, 04-07-2016 19:07 #37
Goedendag,

Hoever mag een auto over de streep geparkeerd staan. Moet de hele auto binnen de lijnen of rekent men vanaf de wielen?

Mvg Rik Reactie infoteur, 05-07-2016
Beste Rik,

De afmeting van een auto wordt gerekend van bumper tot en met bumper.

Mvg - Sjaak

Gerard de Vries, 30-06-2016 20:44 #36
Ik heb gister in Haarlem centrum geparkeerd op een plek waarvan het nogal onduidelijk was of je er moest betalen ja of nee. Toen ik terugkwam bij mijn auto vond ik geen bonnetje onder de ruitenwisser. Kan de boete alsnog worden opgestuurd of doen ze in Haarlem nog wel aan bonnetjes onder je ruitenwisser?

MVG,
Gerard Reactie infoteur, 01-07-2016
Beste Gerard,

Er is geen algemene regel in Nederland; de gemeente bepaalt zelf of er een handgeschreven boete wordt uitgeschreven of een "computeruitdraai".
Naar mijn idee moet je wel een aankondiging van de beschikking krijgen en wordt niet alleen op kenteken bekeurd bij fout parkeren.
Via het telefoonnummer 14 023 kun je contact opnemen met de gemeente Haarlem en je vraag voorleggen.
Zie ook:
https://www.haarlem.nl/bezwaar-parkeerboete/

Mvg - Sjaak

Nic, 29-06-2016 13:32 #35
Mijn buurman is huisarts en een bord 'P arts' voor z'n deur. Zijn kinderen of familie zetten regelmatig ook hun auto op deze artsenparkeerplaats. Volgens mij mag dit niet. Want als zij dit mogen mag ik het toch óók. Deze huisarts is tevens nog eens héél egoïstisch en héél onbeschoft omdat ie geen rekening houdt met z'n buren, en veelal 3 auto's voor z'n deur zet, terwijl wij dan maar moeten zien waar we hem kwijt kunnen. Héél onbeschoft is dit. Z'n eigen kinderen geeft ie de ruimte op 'zijn' P plek. Vraagje: mogen zijn kinderen op deze huisartsenplek parkeren? Reactie infoteur, 29-06-2016
Beste Nic,

Nee, de parkeerplaats is alleen bedoeld voor de huisarts met "vignet" op het raam of op kenteken.

Mvg - Sjaak

Rwa de Leeuw, 21-06-2016 11:17 #34
Vorige week was ik op bezoek bij mijn vriendin. Zij heeft bezoekersrecht en moet mijn auto aanmelden. Dit heeft zij ook redelijk vlot gedaan na een dikke kus, jas uit doen, toiletgang.
Maar blijkbaar heeft dit te lang geduurd met als gevolg een boete van 89 euro. Wat kan ik doen? Reactie infoteur, 21-06-2016
Beste Rwa,

Ik weet niet welke plaats het betreft en hoe de aanmelding verloopt. Ik neem aan dat je een boete hebt gekregen voor fout parkeren, maar hoe en waarom?

Bezwaar indienen kan vrij eenvoudig online en zou je kunnen proberen met een goede motivatie op:
https://www.cjib.nl/onderwerpen/in-beroep-tegen-een-verkeersboete/

Mvg - Sjaak

Henk, 15-06-2016 22:16 #33
Ik heb per ongeluk mijn auto geparkeerd op een plek met een parkeerbeugel die naar beneden was geklapt en daardoor niet gezien door de korte draai en de beugel is in het midden gemonteerd. Vervolgens zat er een bekeuring tussen de ruitenwisser waar alleen een datum op staat en verder niets, dus ook geen kenteken. Iedereen kan die bon wel tussen de ruitenwisser hebben geplaatst, want er zijn wel een stuk of twintig van die beugels op een aantal van veertig parkeerplaatsen. Wat te doen? Reactie infoteur, 16-06-2016
Beste Henk,

Is het geen nepbekeuring?
Zie: https://www.cjib.nl/Over-het-CJIB/nepmails-en-vervalste-bekeuringen.aspx?cp=36&cs=2161

Je kunt ook even kijken op de site van CJIB; mogelijk staan er meer gegevens op naam betreffende de bekeuring.
Zie: https://www.cjib.nl/

Mvg - Sjaak

Mb, 14-06-2016 16:59 #32
Dag,
Onlangs is er bij ons in de straat een ongeluk gebeurd. Er stond een werkbus verkeerd geparkeerd in een 90° bocht. Nu is er vrouw op een elektrische fiets aangereden door een man met auto op die plek. De elektrische fiets overmidden. (Hoe hard moet je daarvoor rijden?!) Nu wil de man die de auto bestuurde de eigenaar van de bus aansprakelijk stellen van deze situatie omdat hij geen overzicht heeft. Kan dit, of kan de eigenaar van de bus enkel een verkeersboete verwachten van de verkeerd geparkeerde auto? Reactie infoteur, 14-06-2016
Beste Mb.,

De geparkeerde bus kan mogelijk wel foutief geparkeerd staan, maar staat stil en zal inderdaad hooguit daar een boete voor kunnen krijgen.
De man in de auto had zich voldoende rijzicht moeten verschaffen alvorens zijn weg te kunnen vervolgen en heeft dit kennelijk onvoldoende gedaan met de aanrijding als gevolg.

Mvg - Sjaak

Richard, 03-06-2016 17:31 #31
Ik kreeg vandaag een boete van 90 Euro en vond het een beetje raar. Ten eerste was het voor de Albert heijn en dat is volgens mij privé parkeerplaats je hebt een rij parkeerplaatsen met daarnaast een brede stoep en daar stond ik op net als iedere week en als ik er niet ga staan staat er wel iemand anders niemand heeft er last van het is geen oversteek gedeelte of wat dan ook?
Nooit iemand over gehoord of gezien en nu krijg ik in eens een boete. Reactie infoteur, 04-06-2016
Richard,

In het nieuwe Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 staat het begrip "openbare weg" niet beschreven. Vaak wordt de oude definitie gehanteerd, die stelt dat een weg openbaar is als deze weg voor al het openbare verkeer vrij toegankelijk is.
Privé is de parkeerplaats dus niet.

Op openbare parkeerplaatsen gelden de zelfde verkeersregels en geboden of verboden dan op de overige wegen.
De algemene regel is dat er op een stoep/trottoir/voetpad niet geparkeerd mag worden, ook al wordt dit in de bedoelde situatie wel gedaan en is het voor het gevoel wellicht "ongevaarlijk" en/of wordt het overige verkeer niet belemmerd (voetgangers?).

Mvg - Sjaak

Lodewijk, 02-06-2016 09:33 #30
Beste Sjaak,

Bedankt voor de snelle reactie.

Waar ik nog benieuwd naar ben is de juiste betekening/interpretatie van bord E7 met onderbord met tijdvakken. Betreft de locatie buiten de aangegeven tijden enkel een parkeerplaats of blijft het een laad- en losplek waar buiten deze aangegeven tijden tevens geparkeerd mag worden?

Artikel 24 stelt:
"Indien onder de verkeersborden E4 tot en met E8, E12 en E13 van bijlage 1, op een onderbord dagen of uren zijn vermeld, gelden de uit het bord of onderbord voortvloeiende geboden of verboden slechts gedurende de aangegeven dagen of uren."

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 02-06-2016
Beste Lodewijk,

Over het parkeren buiten de genoemde tijden lijkt onduidelijkheid te bestaan (kom er zelf ook niet uit).
Zie de volgende discussie:
http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php?topic=91817.0


Ten aanzien van een soortgelijk probleem met betrekking tot het parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats vond ik de volgende uitspraak:
http://juribus.eu/category/bespreking/verkeer/page/15/

Mvg - Sjaak

Watson, 02-06-2016 09:19 #29
Beste,

Moet er bij een kruis op een parkeervak of langs een gele lijn op de stoep een bord bij staan?
Iedereen kan toch wat op de straat kliederen?
Hoor het graag.
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 02-06-2016
Beste Watson,

Alleen een wit kruis op het wegdek heeft slechts een attentiewaarde en heeft geen juridische betekenis. Het kan wel in combinatie met een verkeersbord worden aangebracht die het niet parkeren of stilstaan onderbouwen (E-serie "parkeren of stilstaan")

Voor de gele belijning geldt dit niet; dit is een officiële belijning die het stoppen of stilstaan regelt, extra bebording is niet noodzakelijk. De belijning dient door de wegbeheerder wel goed onderhouden te worden, zodat deze goed zichtbaar is.

Zie ook:
http://www.infopolitie.nl/forum/viewtopic.php?t=26116

Mvg - Sjaak

Lodewijk, 31-05-2016 11:21 #28
Onlangs een boete ontvangen terwijl ik aan het laden en lossen was op een laad- en losplek, echter buiten de tijdvakken welke vermeld staan op het onderbord. Mijn bezwaarschrift is afgewezen.

Artikel 24 stelt:
"Indien onder de verkeersborden E4 tot en met E8, E12 en E13 van bijlage 1, op een onderbord dagen of uren zijn vermeld, gelden de uit het bord of onderbord voortvloeiende geboden of verboden slechts gedurende de aangegeven dagen of uren."
Wat geldt er bij bord E7 buiten de tijden vermeld op het onderbord? Op de plek hangt enkel bord E7, en niet nog een algemeen parkeerbord. Het artikel lijkt mij ook zo geïnterpreteerd te kunnen worden dat het buiten deze tijden een plek is waar men mag laden en lossen en tevens parkeren (mits voldoende parkeergeld betaald). De gemeente stelt dat het buiten de tijden enkel een parkeerplek is waarvoor direct parkeerbelasting betaald dient te worden. Dit was de eerste motivatie van mijn bezwaarschrift.

Mijn tweede motivatie was dat ik wel degelijk aan het laden en lossen was. Ik was het bewuste moment 3 zware tassen in 1x aan het sjouwen om snel klaar te zijn. Maar ik woon op 5 hoog zonder lift, dus dit duurt even (overigens woon ik wel direct tegenover de laad- en losplek). De scan-auto van de Gemeente Amsterdam heeft bij mijn auto geen laad- en losactiviteit waar kunnen nemen.

Overigens heeft het Gerechtshof Amsterdam in november 2010 uitgesproken dat laden en lossen niet slechts het in of uit de auto brengen, maar ook het ter plaatse halen of brengen van de goederen omvat. Mijn handeling lijkt zodoende toch wel 'onmiddellijk' laden en lossen.

De Gemeente Amsterdam heeft mijn bezwaarschrift afgewezen o.b.v. de Gemeentewet en een verordering Parkeerbelasting waarin zou staan dat bij aanvang van het parkeren onmiddellijk de parkeerbelasting dient te worden voldaan. Zij ziet mijn verhandeling niet als 'onmiddellijk' laden en lossen. Over mijn bezwaar m.b.t. het onderbord werd niets gezegd.

Is in beroep gaan zinvol?

Bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 02-06-2016
Beste Lodewijk,

Alhoewel ik moeilijk kan bepalen of beroep aantekenen resultaat zal hebben, is het vrij eenvoudig dit te doen. Je motivatie lijkt me correct; laden en lossen is nu éénmaal geen parkeren.
Zie:
https://www.cjib.nl/onderwerpen/in-beroep-tegen-een-verkeersboete/

Mvg - Sjaak

Quinty, 23-05-2016 09:15 #27
Ik heb een boete gekregen voor fout parkeren te Boxtel in de Clarissenstraat, ze zijn daar een gebouw aan het slopen en er staan hekwerken voor. Er staan borden dat je daar niet mag parkeren maar toch staan daar altijd auto's, het is voor de meeste mensen niet duidelijk dat het daar niet toegestaan is omdat het ook lijkt dat je daar mag parkeren. Zou het zin hebben om een bezwaarschrift te sturen? Reactie infoteur, 23-05-2016
Beste Quinty,

Zoals je zelf al aangeeft staan er borden "verboden te parkeren".
Als er andere voertuigen staan geparkeerd is het verleidelijk om daar dan ook te parkeren, maar het mag niet.
Bezwaar indienen lijkt me gezien het verbod niet zinvol.

Mvg - Sjaak

Karin, 19-05-2016 22:45 #26
Ik ben pakketbezorgster en moet aan het einde van mijn werkdag altijd naar het postkantoor om pakketten te laden en lossen. Dit is meestal tegen 17.00 uur. Het is dan erg druk waar ik moet laden en lossen. Parkeervakken zijn bijna altijd allemaal bezet. Er staat aangegeven dat je alleen mag parkeren in de parkeervakken. Maar ik ben dus niet aan het parkeren, maar aan het laden en lossen. Mijn vriend, tevens een collega van mij moet ook altijd naar dit postkantoor. Nu had hij vandaag bijna een bekeuring te pakken, omdat hij volgens een agent verkeerd stond. Mag dit zomaar? Wij zijn met ons werk bezig en staan zover mogelijk aan de kant dus het verkeer kan er langs, alleen wordt een klein beetje gehinderd als er een tegenligger komt. Waar moeten wij onze bus anders neerzetten? Dichtstbijzijnde volgende parkeerplaatsen zijn +/- 200 meter verderop. Reactie infoteur, 20-05-2016
Beste Karin,

Als je het verkeer niet te veel hindert, is de wagen stil laten staan voor het onmiddellijk laden en lossen, met ingeschakelde waarschuwende knipperlichten, de beste oplossing. Het laden en lossen moet dan wel "onmiddellijk" gebeuren. Duurt het te lang, dan krijg je de discussie wanneer stil staan over gaat tot parkeren?
Als tekens op de weg (gele belijning) en/of verkeersbord E2 niet van toepassing zijn, zou dit moeten kunnen.

Mvg - Sjaak

Laurens de V., 18-05-2016 13:47 #25
Hallo,

Ik heb een bekeuring gekregen voor het laden en lossen op een busbaan. Kan ik bezwaar maken? Er was voor de rest geen andere plaats om dit te doen. Reactie infoteur, 18-05-2016
Beste Laurens,

Ik vrees dat bezwaar maken geen zin heeft. Je mag je met -naar ik aanneem- de auto sowieso niet op de busbaan begeven, laat staan stilstaan.

Alhoewel het meer overlast geeft is bij het onmiddellijk laden en lossen van goederen de auto op de rijbaan stoppen met ingeschakelde waarschuwende knipperlichten een optie die in principe minder snel tot een bekeuring zal leiden.

Het argument dat er geen plek was, zal zelden gehoor vinden (Wat is geen plek: voor de deur, 50 meter verder, een straat verder?)

Mvg - Sjaak

Marcel, 08-05-2016 15:28 #24
Ik krijg net een bekeuring voor me deur, zodoende sta ik wel op de stoep, maar ben mijn boodschappen snel naar boven aan het brengen, mede heb ik een zwangere vrouw en speelt feyenoord waardoor het super druk is in de straat. Na nog geen 5 - 10 min kom ik naar beneden om mijn auto 5 straten verder hopelijk te kunnen parkeren, zit er al een bekeuring op. Wie helpt of gewoon pech gehad? Reactie infoteur, 09-05-2016
Beste Marcel,

Ik vrees dat je pech hebt gehad.
Een volgende keer is het misschien "verstandiger" om je auto op de weg stil te laten staan met de waarschuwende knipperlichten aan en de achterklep open, om vervolgens onmiddellijk te "laden en lossen".
Alhoewel dit meer overlast/stremming zal geven zou dit b.v mogen om de boodschappen eerst in de gang te zetten.
Het zou zo maar kunnen dat men juist -met oog op de drukte van het voetbal- controleert om verkeersoverlast te beperken?

Mvg - Sjaak

Joop, 01-05-2016 18:57 #23
Ben benieuwd hoe het is met het parkeren voor een inrit, hoever moet ik bij de inrit weg blijven. Kon vandaag maar net m'n oprit inrijden.
En hoe zit het met het parkeren (geheel dan wel met alleen de linker- of rechterkant) op het gazon.

Er wordt wel eens gezegd "links/rechtsaf aan het einde van de weg. Maar aan het einde van de weg zie alleen 3 of 4 geparkeerde auto's. Iemand die op de weg van de geparkeerde auto's rijdt, wil die auto's passeren, maar dan komt er een voertuig aan die nou juist die weg wil oprijden. Dat gaat dus niet vanwege de geparkeerd auto's dan wel vanwege de auto die de bewuste weg wil opdraaien. Reactie infoteur, 02-05-2016
Beste Joop,

De afstand van parkeren tot een inrit is niet omschreven, die ten opzichte van een bocht, VOP of andere oversteekplaats wel, namelijk: 5 meter.
Bij een inrit moet je er van uit gaan dat je redelijkerwijs in staat moet zijn de inrit in of uit te rijden. Dat het zicht op kruisend verkeer dan beperkt kan zijn, moet je oplossen door stap voor stap de kruisende weg op te rijden, nadat je jezelf verzekerd hebt dat dit veilig kan en je hiertoe de ruimte hebt.

Mvg - Sjaak

Mvg - Sjaak

Leo Dcikhaut, 26-04-2016 11:29 #22
Ik heb mijn auto geparkeerd in een Blauw zone gebied. Echter er staat aan het begin van het gebied GEEN BORD BLAUWZONE GEBIED, wel zijn de stoepranden blauw geverfd, omdat ik mijn auto altijd achteruit in parkeer (= handig bij wegrijden) heb ik die blauwe rand niet gezien. Ik ben bekeurd, € 90,-., omdat ik geen tijdsaanduiding achter mijn voorruit had liggen. Is die bekeuring van € 90,-.; dan wettelijk toch geldig? Reactie infoteur, 26-04-2016
Beste Leo,

Een blauwe zone zou aangegeven moeten worden met verkeersbord E10, met vermelding van de maximale parkeerduur. Is dit niet het geval, dan zou je bezwaar in kunnen dienen.
(het bord niet over het hoofd gezien bij inrijden van de zone?)

Zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersregels/vraag-en-antwoord/waar-mag-ik-parkeren-met-een-parkeerschijf

Mvg - Sjaak

Ellen, 24-04-2016 12:16 #21
In mijn straat is het fileparkeren en is het altijd druk. Nu staat er vanaf februari een auto zo geparkeerd dat er een auto minder tussen past. Ik heb al een briefje onder de ruitenwisser gedaan, met de vraag of hij ajb de auto 1 m naar achter wil plaatsen, zodat er nog een auto bijkan. Na 1,5 week was het briefje weg en heeft diegene de auto 2m naar achter gezet, zodat er achter niemand tussenpaste. Nu staat hij weer naar voren, op dezelfde plek en is in 3 weken niet verplaatst. Ik zou denken, als je je auto zo weinig gebruikt, zet hem dan iig fatsoenlijk neer.
Gezien de parkeerdruk is dit heel irritant. Heeft het nut om de politie in te schaken ivm dubbelparkeren? Reactie infoteur, 24-04-2016
Beste Ellen,

Van dubbel parkeren is geen sprake, hooguit van onhandig of onzorgvuldig parkeren.
Als er geen specifieke parkeervakken zijn, vrees ik dat de bevoegde instanties weinig kunnen doen.
Wellicht was de auto wel "goed" geparkeerd op het moment van parkeren, maar is door het komen en gaan van anderen -in de loop van drie weken- een gat ontstaan?
Misschien de persoon zelf hier op aanspreken als bekend is waar hij of zij woont?

Mvg - Sjaak

Inge, 21-04-2016 21:09 #20
Gisteren heb ik mijn auto geparkeerd op een plaats waar met witte tegels np op staat. Deze np zie je niet staan als je erop staat en er is ook geen verkeersbord bij oid. Deze "parkeerplaats" is vorig jaar door de gemeente aangelegd en altijd staat hier een auto op. Hij loopt ook gewoon door in de volgende parkeerplaats met een witte lijn in het midden.(Fileparkeerplaatsen) Vanmorgen zat er een dreig briefje onder mijn ruit van de bewoner die deze plek toeeigent, omdat het naast hun schutting is. (Ik dreig toch ook niet als iemand naast mijn hek parkeert) Zelf staan ze ook regelmatig op die plek. En de andere buren ook. Mag ik (en alle andere buren) hier dan officieel wel of niet parkeren?
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 22-04-2016
Beste Inge,

Alleen een "geschilderde" NP, zonder verdere plaatsing van een verkeersbord uit de E-serie heeft, volgens de voorschriften van het BABW geen juridische betekenis.
Strikt genomen zou NP dan ook NP voor eenieder beteken, want er is verder geen informatie die aangeeft voor wie of wat, of wanneer het geldt?
Zie ook de volgende discussie:
https://forum.flitsservice.nl/juridisch/boete-voor-parkeren-op-parkeerplaats-voor-mindervaliden-t38011.html
en… de voorschriften:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009104/2015-04-01

Mvg - Sjaak

S. K., 05-04-2016 12:13 #19
Gister heb ik geparkeerd op een stoep in een parkeerplaats van een station waar het ook gratis parkeren is, omdat het helemaal vol was moest ik wel kiezen voor zo'n parkeeractie en uiteindelijk toen ik terug was stond er een geel briefje (proces-verbaal) van de politie. De plek waar ik de auto had gezet was geen hinder voor andere automobilisten en op het bekeuringsbon staat ook geen kentekennummer en sanctiebedrag op aangegeven. Is er een mogelijkheid dat ik hieraan wat kan doen? Reactie infoteur, 05-04-2016
Beste S,

Helaas staat er nergens in de wegenverkeerswet/het RVV dat je alleen op de aangewezen of bedoelde parkeerplaatsen mag parkeren, tenzij er geen plaats is en/of er geen hinder wordt veroorzaakt. Dat dan op het trottoir geparkeerd mag worden is niet aan de orde (hinderen van voetgangers, gehandicaptenvoertuigen, scootmobielen, kinderwagens).
Het moeten kiezen zal als "betrekkelijk" gezien worden, daar er waarschijnlijk ook op afstand geparkeerd kan worden, waarbij er dan verder gelopen moet worden.
Ingeval van nood zal men er m.i. soepeler mee omgaan.

Het sanctiebedrag is gekoppeld aan de feitencode/de overtreding.
Ik vrees dat bezwaar aantekenen geen resultaat zal hebben, ook al is het kenteken niet vermeld. Dergelijke "vormfouten" gelden bij de wet Mulder niet.

Zie ook de volgende discussie:
http://forum.infopolitie.nl/viewtopic.php?t=29202

Mocht je toch bezwaar willen aantekenen, dan kan dat online via bijgaande link:
https://www.cjib.nl/onderwerpen/in-beroep-tegen-een-verkeersboete/

Mvg - Sjaak

Y. X. Huang, 28-03-2016 00:49 #18
Vandaag om 23:00.ik ga mijn vrouw ophalen.mijn auto stilstaan op fietsstrook. Omdat ik moet zij nog eventjes wachten. Een politie langs komen. Dan kreeg ik een bekeuring. Ik vind gek van. Om 23:00 de straat zijn niemand.ik wil weten.wat kan ik hier tegen? Reactie infoteur, 28-03-2016
Beste Huang,

Ik vrees dat er niet veel aan te doen is.
In artikel 23 van RVV staat onder andere:
" de bestuurder mag zijn voertuig niet laten stilstaan op een fietsstrook of op de rijbaan langs een fietsstrook".
Het tijdstip of de drukte op de weg maakt hierbij niet uit.

Mvg - Sjaak

Richard, 10-03-2016 10:12 #17
Was op de Princessegracht Den Haag. Liet mijn auto stilstaan (motor niet uitgeschakeld) om een foto te maken. Nog geen twee minuten foto's gemaakt. Had mijn ogen dus niet op mijn auto gericht. Wil teruggaan naar mijn auto en zie iemand v. handhaving staan. Hij legt uit dat ik daar niet mag staan. Ik excuseer mij, dat ik dan in zijn ogen fout was, en leg uit dat ik even uitgestapt was om een foto te nemen, camera in de hand. Helaas ONVERBIDDELIJK. Ik kreeg een bekeuring voor PARKEREN waar dat bestemd was voor een ander (bus) voertuig. De collega v. handhaver die erbij stond vond het ook wel erg strikt genomen en raadde mij aan bezwaar aan te tekenen tegen de beschikking, haar collega had zijn besluit genomen. Ja meneer als iedereen dit gaat doen waar blijven wij dan.
Heeft het zin om hiertegen bezwaar te maken. Ik weet niet of dit wel parkeren was (in ieder geval niet in intentie) of stilstaan. Weet ook niet of je op een touringcar parkeerplaats stil mag staan. Er waren meerdere parkeerplaatsen en geen bussen te zien. Reactie infoteur, 10-03-2016
Beste Richard,

Als het verkeersbord E7 betrof, hoeft het niet direct een vrachtwagen te betreffen, maar gaat het om de tijd die nodig is voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen vanuit een voertuig. In dit geval is stilstaan gedurende de periode die hier voor nodig toegestaan en wordt het niet als parkeren gezien.
Formeel gezien was daar in jouw geval geen sprake van, waarmee het als parkeren afgedaan kan worden.
Zie voor de verkeersborden:
http://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/21588-verkeersborden-nederland-gevaarherkenning.html
Bezwaar indienen kan, maar of het nut heeft?
Zie;
https://www.cjib.nl/Onderwerpen/In-beroep-tegen-een-verkeersboete/

Mvg - Sjaak

Nadia, 04-03-2016 20:45 #16
Hoi lieve mensen,

ik heb vandaag een bekeuring gekregen was zo raar.
ik stond voor enkele secondes naast een parkeervak voor invaliden om iemand in te laten instappen die net van een pinautomaat kwam en ik wil weg rijden staat er plotseling een politieauto naast me en vraag naar een invalidenpass.
ik probeer uitleggen wat er aan de hand was maar het enigste wat ik te horen kreeg is u boete is 370 eur en krijgt het thuis opgestuurd en weg waren ze.
dit is toch van het zotten…
ze waren iemand aan het zoeken om te bekeuren
wat kan ik hier tegen?
het is hun woord tegen die van mij.
ik heb wel een getuigen maar toch vrees ik het ergste Reactie infoteur, 05-03-2016
Beste Nadia,

Als de situatie is zoals je beschrijft, zou ik bezwaar indienen, onder toevoeging van een getuigenverklaring.
Zoals je het beschrijft is er geen sprake van parkeren, maar van stilstaan en dat is geoorloofd voor het onmiddellijk in- en uit laten stappen van passagiers.

Bezwaar indienen kan vanachter je computer, zie:
https://www.cjib.nl/Onderwerpen/In-beroep-tegen-een-verkeersboete/

Mvg - Sjaak

Nikos, 03-03-2016 17:53 #15
Stond vandaag op een parkeervak op iemand aan het wachten. Voor de duidelijkheid, mijn motor was aan en ik zat in me auto. Kreeg ik te horen, kaartje halen of een boete. Ik heb uitgelegd dat ik op iemand aan het wachten was en dat ik zo weg rijd. Kreeg ik gewoon een boete. Ben ik de enige die denkt dat dat niet klopt of zat ik echt fout? Reactie infoteur, 03-03-2016
Beste Nikos,

Strikt volgens de regels is parkeren al de tijd die langer duurt dan het onmiddellijk laden en lossen van goederen en/of het onmiddellijk in- of uit laten stappen van passagiers.
"Langer" wachten op een passagier -al dan niet met draaiende motor- is formeel geen stilstaan, maar parkeren.

Mvg - Sjaak

Cihad, 21-02-2016 09:11 #14
Twee weken geleden heb ik in Leiden een bekeuring gekregen voor het parkeren in een vak voor vergunninghouders; ik had dit niet door omdat er 30 centimeter naast een normale parkeervak zat. Ik heb wel netjes via de parkeer app een kaartje gekocht voor de tijd dat ik er was. Het is compleet onbewust gedaan en heb het bewijs van de transactie bij de parkeer app.

Weten jullie of het geaccepteerd zou worden als ik hier een bezwaarschrift tegen schrijf? Reactie infoteur, 21-02-2016
Beste Cihad,

Het is de taak van de wegbeheerder één en ander duidelijk aan te geven.
Je zou als de situatie onduidelijk is, of het slecht staat aangegeven -onder toevoeging van een foto- bezwaar in kunnen dienen. Als dit wordt geaccepteerd kan de boete je kwijtgescholden worden.

Mvg - Sjaak

Danny, 17-02-2016 13:42 #13
Op zondag 31 januari ben ik met mijn kinderen naar een speelparadijs geweest, welke zit gevestigd in een groot sportcomplex. Bij aankomst bleek er een evenement gaande te zijn waardbij er mensen in gele reflecterende hesjes parkeerplaatsen aanwezen. Met mij nog een aantal andere personen, werden gewezen op een grasveldje naast de rijbaan. Na uitdrukkelijk gevraagd te hebben of dit wettelijk gezien mocht. Er werd mij verteld dat zij van het complex waren en dat er geen probleem was zolang zij de plekken daar zelf toewezen. Nu 17 februari krijg ik dus toch een boete binnen van 90 euro voor het met een stilstaand voertuig niet de rijbaan gebruiken.

Is het nu verstandig om in beroep te gaan?

M.v.g
Danny Reactie infoteur, 17-02-2016
Beste Danny,

Het lijkt me een goede reden om in beroep te gaan met een beschrijving/toelichting van de situatie.
Mogelijk is er contact op te nemen met het bedrijf dat het parkeren reguleerde?
En… zijn er getuigen (of de andere gedupeerden) die het verhaal kunnen bevestigen, voeg van hen dan ook een verklaring toe.

Mvg - Sjaak

Peter, 16-02-2016 18:05 #12
Ik heb mijn auto even stil gezet om te laten en te lossen voor een kledingwinkel en heb toch een bekeuring gekregen. ik heb de agent uit gelegd dat ik aan het laten en lossen was en toch een bekeuring gekregen voor fout parkeren op het trottoir.
is mijn kans groot of klein dat ik de boete niet goed te betalen? Reactie infoteur, 16-02-2016
Beste Peter,

De auto laten stil staan voor het onmiddellijk laden en lossen zou in principe moeten kunnen, het laten stil staan op het trottoir mag niet.
Ik weet niet wat de opgegeven code is, maar ik denk dat bij het laatste de schoen wringt!?

Mvg - Sjaak

Zonnebloem, 04-02-2016 23:01 #11
Hallo,

Gisteravond heb ik moeten parkeren op het industrieterrein van Veghel, omdat het niet anders kon. Het was al laat en ik wist niet dat daar een parkeerverbod gelde. Het rare van alles is er waren wel parkeervakken waar ik netjes in heb gestaan. Maar nergens geen borden van dat parkeerverbod! Helaas had ik dus vanmorgen een bon onder mijn ruitenwisser. Ik heb een bon van een of andere parkeerwacht gehad. Maar daar wordt ik ook niet echt wijzer van. Kenteken staat erop, reden van de bon, bedrag staat erop en een handtekening met datum van die persoon. Ik was niet de enige persoon die daar geparkeerd stond.

Nu vraag ik mijzelf af, is het de moeite om in bezwaar te gaan? Hoe gaat die bon in z'n werk? Ik word er namelijk geen wijs uit.

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 05-02-2016
Beste Zonnebloem,

Je beschrijving doet -gezien de parkeervakken- vermoeden dat er een parkeerverbod geldt voor bepaalde tijden of dagen.
Als dit het geval is, dan moet dat door middel van bebording en/of een onderbord of zone-aanduiding wel aangegeven staan.
Bekijk het met daglicht nog eens; staat het niet of niet duidelijk aangegeven, dan kan het de moeite waard zijn bezwaar aan te tekenen.

Hoe je eventueel in beroep kunt gaan, lees je op:
https://www.cjib.nl/Onderwerpen/In-beroep-tegen-een-verkeersboete/

Mvg - Sjaak

Sunshine, 06-01-2016 16:27 #10
Bezwaar maken heeft zeker zin Sara. Maak een foto kopie van de invalide kaart, en teken bezwaar aan. Het lag misschien niet op de juiste plek maar je bent wel in het bezit van de kaart. Ik heb dit zelf ook gehad. Het kan zijn dat je alleen je alleen de administratiekosten moet betalen. Die ze nog even ophogen naar €30,- ipv naar €9 zoveel.

Sara, 04-01-2016 13:19 #9
Beste,

Gisteren heb ik in roermond (schipperswal) moeten parkeren langs de weg. Mijn broertje moest eruit, omdat hij de hele weg pijn had aan zijn rug. Hij is zwaar invalide en kan maar een beperkte tijd stil zitten. Ik kon de auto nergens kwijt en we stonden in de file, dus ik kwam ook niet vooruit.
De gehandicapte kaart bij de vooruit gelegd, althans dat dacht ik.
Bij terugkomst een bekeuring van 99,- ontvangen. Door de stress het bord E08C niet gezien. Bord voor parkeren vrachtwagens.

En daarbij lag de kaart van mijn broertje op de autostoel, deze heb ik misschien per ongeluk weg geduwd bij het oppakken van mijn broertje. De kaart hebben ze misschien niet kunnen zien. Is bezwaar maken in dit geval de moeite waard?

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 04-01-2016
Beste Sara,

Formeel is de bekeuring terecht opgelegd, maar gezien de omstandigheden kan het de moeite waard zijn - een onderbouwd- bezwaar in te dienen. Dit kun je eenvoudig online indienen.
Zie:
https://www.cjib.nl/Onderwerpen/In-beroep-tegen-een-verkeersboete/

Dien je liever schriftelijk bezwaar in, dan kan de volgende link van nut zijn:
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Verkeersovertredingen/paginas/voorbeeldbrief-bezwaar-verkeersboetes.aspx

Mvg - Sjaak

Didier Jooris, 30-12-2015 12:36 #8
Ik heb mijn auto op een parkeerplaats gezet, waar je 15 min moog staan. Ik heb mijn blauwe P Schijf gelegd. Na 10 min heb ik weggereden, en zo later mijn auto terug geplaats. En zo mijn blauwe P Schijf terug gelegd. Maar ik heb toch een boete gekregen, omdat ik meer dan 30 min stond geparkeerd. Ik dacht, als je weggereden hebt en je auto terug plaats, dat je daar geen boete kan krijgen. Blijkbaar heb ik dat verkeerd begrepen. Reactie infoteur, 04-01-2016
Beste Didier,

De parkeerschijf mag formeel niet veranderd/aangepast worden. Dit geldt dan als je geparkeerd blijft staan. Ik vermoed dat de tijd dat je weggereden bent bepalend kan zijn voor de beoordeling.
Is er gesignaleerd dat je alleen bent weg gereden om zodoende de parkeertijd te beïnvloeden, dan lijkt me de bekeuring terecht. Ben je weg gereden om in de tussenliggende tijd iets anders te doen, dan kan het de moeite waard zijn bezwaar in te dienen. Dit bezwaar moet je dan wel goed kunnen onderbouwen. (bonnen van aankopen o.i.d.)

Zie:
https://www.cjib.nl/Onderwerpen/In-beroep-tegen-een-verkeersboete/


Mvg - Sjaak

Eek, 19-12-2015 15:01 #7
Mag ik stilstaan(dus niet parkeren) op een plek voor vergunninghouders?

Ik zette even mijn auto op die plek, liep ergens naar binnen en zag vervolgens parkeerwachters aankomen, liep daarna weer terug naar mijn auto, toch heb ik een boete van 90,- gekregen. Reactie infoteur, 20-12-2015
Beste Eek,

Stilstaan voor korte tijd is geen parkeren. In de bedoelde situatie geldt een parkeerverbod voor anderen dan de vergunninghouder.
Alleen.wanneer wordt stilstaan parkeren. Als voorbeeld:
even een bos bloemen afgeven zal als stilstaan gezien worden. even een bos bloemen in een winkel kopen als parkeren.

Mvg - Sjaak

Marijkeier Bezw, 17-12-2015 21:17 #6
Vraag, ik heb een boete gekregen in een vergunning gebied in Amstelveen. € 75,00 voor een vriendje naar huis brengen! Zo balen. Het is koopavond. Geen rekening mee gehouden. De bon is niet goed uitgeprint. Tijdstip, dag, kleur van de auto en mijn kenteken zijn niet leesbaar. Kan ik hier bezwaar tegen maken? Reactie infoteur, 18-12-2015
Beste Marijke,

De nota is een vooraankondiging en staat los van de beschikking die je later kunt ontvangen.
Zie ook:
http://www.infopolitie.nl/forum/viewtopic.php?t=23509

Mvg - Sjaak

Mario, 29-11-2015 14:48 #5
Vraagje; vanmiddag stond ik in het centrum van Den Haag een zware vracht te lossen. Om het verkeer niet te hinderen had ik mijn auto op de brede stoep geparkeerd waar niemand er hinder van ondervond. Een stadswacht meende zich hier mee te moeten bemoeien. Mijn vraag is of in Den Haag een toezichthouder hier een bekeuring voor uit zou mogen schrijven, Reactie infoteur, 29-11-2015
Beste Mario,

In het algemeen verschillen de bevoegdheden per gemeente. Ze kunnen je altijd aanspreken op je gedrag, ongeacht de gevolgen.
In Den Haag gaat het waarschijnlijk om gemeentelijke handhavers.
Zie voor informatie:
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Handhavers.htm

Mvg - Sjaak

Marielle Vermeulen, 17-10-2015 16:46 #4
We hebben zojuist een boete ontvangen op de Marconistraat in 's-Hertogenbosch. We stonden hier echt van te kijken omdat nergens aangegeven staat dat die parkeerplaatsen alleen voor vergunninghouders waren. We zijn de straat die via twee kanten bereikbaar is uitgelopen maar bij het eindigen van de straat stonden aan beide kanten geen bord. Toen we wat verder nog terug reden (zo'n 250 meter verder) kwamen we pas een bord tegen dat we op dat moment dus uit een vergunninghouders zone kwamen. Hoe groot mag zo'n zone zijn? als je dat bord mist omdat je ook moet kijken waar je moet zijn word je er niet meer aan herinnerd? We zijn via de navigatie naar de plek toegereden. Dichtbij was ook een parkeerplaats met parkeerschijf waar we als we dit wisten hadden kunnen parkeren. Omdat er nog 3 plekken meer vrij waren en daar geen auto's stonden konden we ook daaraan niet zien dat het voor vergunninghouders was want dan was het ook duidelijk en hadden we onze auto er niet neer gezet. Is er geen regel dat zo'n bord van parkeren voor vergunninghouders aan het begin en einde van een straat moet staan? Op een bepaalde maximale afstand van de parkeerplaatsen? We voelen ons nu echt bedonderd want we zijn 2 moeders met kinderen die het graag goed willen doen. Reactie infoteur, 19-10-2015
Beste Marielle,

Helaas. Bij vaststellen van een zone moet het bord bij inrijden en verlaten (einde zone) geplaatst worden.
Het bord hoeft niet herhaald te worden. Je moet je dus steeds bewust zijn van het feit dat je in de zone rijdt.
Zie ook:
http://infopolitie.nl/forum/viewtopic.php?t=30772

Mvg - Sjaak

Rob, 16-08-2015 14:40 #3
Ik kreeg een parkeerboete omdat ik op een stoep stond te laten en te lossen. De straat bestaat daar uit een grasberm, dan een fietspad, één enkele baan, een fietspad en een stoep voor het huis. Ik vraag me af waar ik dan stil moet staan om te laden en lossen: op het fietspad (moeten de fietsers over de stoep of de rijbaan), op de rijbaan (dan staat al het overige verkeer 10 minuten stil), of op de stoep (waarbij de stoep is voorzien van een schuine band, dus zelfs met een rollator of rolstoel kun je daar de stoep af en even over het fietspad. Binnen 700 meter is er verder geen parkeerplaats o.i.d.?

Hoe zou ik nu moeten hebben laden en lossen? Overigens kreeg ik een boete voor het "als bestuurder niet gebruiken van de rijbaan": is dat de logische, juridische term voor het staan laden en lossen op een stoep? Reactie infoteur, 17-08-2015
Beste Rob,

De omschrijving zou correct kunnen zijn, het aangeven van de code zou hier duidelijkheid over kunnen geven.
Heb je de locatie via Google Maps, dan is één en ander eenvoudiger te beoordelen.

Mvg - Sjaak

Victor, 30-06-2015 12:38 #2
L.S.
Ik parkeerde mijn auto op, naar wat later bleek, een specifiek gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Betaalde keurig via Parkmobile. Uiteraard fors geschrokken bij terugkomst: € 370,- boete. Had wel de paal met invalidenbord plus kenteken gezien en kruis op parkeerplek. Maar dat bord stond na/achter de plek waar ik parkeerde en het kruis dat ik zag was gerelateerd aan een oplaadpaal voor een elektrische auto. Ik ben gewend dat een invalidenbord betrekking heeft op de plek er 'achter', in de rijrichting gezien.
Geschetste situatie heeft mij op het verkeerde been gezet. Van de schrik mijn parkeerapp pas ruim een uur later uitgezet. Dubbelop geld verloren dus.
Kan ik bovenstaande met enige kans op succes inbrengen bij bezwaar tegen de opgelegde boete? Met name de heel forse grootte van het bedrag vind ik gezien de situatie buitenproportioneel!

Vr gr Victor Reactie infoteur, 30-06-2015
Beste Victor,

Heb je een foto van de bewuste locatie (link Google Maps)
Als de situatie erg onduidelijk is en dit de wegbeheerder te verwijten valt, kan het de moeite waard zijn bezwaar in te dienen met onderbouwing en toevoeging van een foto van de situatie.
Of het tot het gewenste resultaat leidt?
Volgens voorschrift moet het bord evenwijdig aan de weg geplaatst worden.
De hoogte van de boete is helaas, gegeven de overtreding, correct.

Mvg - Sjaak

Mevr C. Korevaar, 11-03-2015 17:42 #1
Ik heb een parkeerboete gekregen voor een spoedeisende hulp post van het m.c.groep zuiderzeehuis in lelystad.(blauwe zone)
ik bracht een kind weg die met zijn voet tussen de spaken van een fiets had gezeten dus dit kind moest ik tillen van wegen
een zeer dikke voet
Er moesten röntgen foto, s worden genomen waardoor ik niet op tijd terug was bij mijn auto
Bij thuis komst vond een bekeuring van € 90,00 tussen mijn ruiten wisser.
hierop de verbalisant gebeld deze gaf aan de boeten terecht te hebben uitgeschreven en wilde geen pardon verlenen.
een kind van 3jaar a 10 kilo en ik met twee kunstheupen zag geen andere mogelijkheid dan mijn auto in deze blauwe zone te parkeren.
Ik vind het al erg vreemd dat er voor een spoed eisende hulp een blauwe zone is gemaakt door de gemeente.
men weet toch niet hoe lang men met een patiënt bezig is?
Afz mevr.c.korevaar-koelewijn Reactie infoteur, 11-03-2015
Beste,

U kunt wellicht een reactie geven op de volgende site:
http://www.lelystad.nl/4/Parkeren/Onderzoek-naar-parkeerregulering-in-woonwijken/Blauwe-zone-%28parkeerschijfzone%29.html

Bezwaar indienen kan mogelijk effect hebben. De constatering van de overtreding op zich zal terecht zijn (blauwe zone- parkeerschijfkaart - tijdsduur?), maar misschien vindt u gehoor bij de gemeente of de verantwoordelijk wethouder.
Lijkt me de moeite waard als u de geschetste situatie kunt motiveren / aantonen.

Mvg - Sjaak

Infoteur: Jvd
Laatste update: 17-02-2020
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Special: Bekeuringen en Boetes
Bronnen en referenties: 4
Reacties: 136
Schrijf mee!