InfoNu.nl > Auto en Vervoer > Diversen > Boetes of sancties bij verkeersovertredingen voor 2019

Boetes of sancties bij verkeersovertredingen voor 2019

Boetes of sancties bij verkeersovertredingen voor 2019 Boetebedragen of sancties bij verkeersovertredingen in Nederland, vastgesteld voor 2019. In Nederland kennen we vele verkeersregels, verkeersborden en verkeerstekens die het verkeer reguleren, om de doorstroming en de veiligheid op de weg te waarborgen of te bevorderen. Alhoewel wel eens getwijfeld wordt aan de hoeveelheid geplaatste verkeersborden (Shared Space) en een overdaad aan verkeersregels, wordt naleving van de regels gecontroleerd en volgt bij het niet naleven van de regels een sanctie. Bij de lichtere verkeersovertredingen wordt dit afgehandeld via de “Wet Mulder” en ontvangt u een beschikking van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), voor de zwaardere overtredingen en misdrijven volgt een gang naar het OM. De meest voorkomende sancties voor bestuurders van een personenauto, gekoppeld aan het overtreden of negeren van verkeersregels en verkeerstekens!

Boetes volgens de Wet Mulder

Lichte verkeersovertredingen worden afgedaan via de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. In de volksmond is deze wet beter bekend als de “Wet Mulder”, genoemd naar de secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie en lid van de Raad van State; mr. dr. Albert Mulder. Invoering van de wet had en heeft tot doel om overtredingen op eenvoudige administratieve wijze af te handelen, zodat het justitieel apparaat –het Openbaar Ministerie- minder wordt belast.

Onder de Wet Mulder vallen uitsluitend gedragingen, waarbij geen letsel aan personen is ontstaan of schade aan goederen is toegebracht.

Strafrechtelijk ontvangt u nu na een verkeersovertreding een transactievoorstel dat u dient te betalen. Bent u het niet eens met dit voorstel, dan bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Officier van Justitie. De boete zal echter wel eerst betaald moeten worden alvorens uw bezwaar in behandeling zal worden genomen. Wordt u in het gelijk gesteld, dan wordt de boete terug betaald.


Boetebedragen, bekeuringen, sancties bij verkeersovertredingen in 2019. De boetebedragen kunnen opgelegd worden bij verkeersovertredingen of overtreding van de verkeersregels.

Wet Mulder verkeersovertredingen overgebracht naar strafrecht

Een aantal overtredingen die tot 2015 onder de wet Mulder vielen, zijn overgebracht naar het strafrecht, waardoor veelplegers /recidive (in de volksmond "verkeershufters") uit de anonimiteit worden gehaald en via de rechter zwaarder bestraft kunnen worden voor:

Als bestuurder

 • Een blinde, voorzien van een blindenstok niet voor laten gaan.
 • Een bestuurder van een gehandicaptenvoertuig, die op een voetgangersoversteekplaats oversteekt of kennelijk op het punt staat over te steken, niet voor laten gaan.
 • Een voertuig inhalen vlak voor of op een voetgangersoversteekplaats.
 • Een andere bestuurder die links heeft voorgesorteerd en een teken geeft linksaf te willen slaan, links inhalen.
 • Een voetganger, die op een voetgangersoversteekplaats oversteekt of kennelijk op het punt staat over te steken, niet voor laten gaan.
 • Een persoon die zich moeilijk voortbeweegt niet voor laten gaan.
 • Als bestuurder van een motorrijtuig dat motorrijtuig niet op eerste vordering stilhouden.
 • Anders dan als bestuurder van een motorvoertuig waarmee sneller mag en kan worden gereden dan 60 kilometer per uur, een autosnelweg gebruiken.
 • Als bestuurder van een motorvoertuig op een autosnelweg keren.
 • Als bestuurder van een motorvoertuig op een autosnelweg achteruitrijden.
 • Als bestuurder van een motorvoertuig op een autosnelweg; deze op de rijbaan laten stilstaan.
 • Anders dan als bestuurder van een motorvoertuig waarmee sneller mag en kan worden gereden dan 50 kilometer per uur, een autoweg gebruiken.
 • Als bestuurder van een motorvoertuig op een autoweg keren.
 • Als bestuurder van een motorvoertuig op een autoweg achteruitrijden.
 • Als bestuurder van een motorvoertuig op een autoweg deze op de rijbaan laten stilstaan.

Als weggebruiker

 • Geen gevolg geven aan een door een opsporingsambtenaar ter zake van het verkeer op de weg gegeven aanwijzing.
 • Niet opvolgen van aanwijzingen gegeven door middel van verlichte transparant op personen‐, bedrijfsauto of motorfiets van; politie.
 • Niet stoppen voor een stopteken; gegeven door middel van een rode lamp.
 • Niet stoppen voor een stopteken; gegeven met een aan een politievoertuig aangebrachte verlichte transparant.
 • Niet opvolgen van de in de bijlage II RVV 1990 vastgestelde aanwijzingen; gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaar.
 • Bij verlicht rood kruis een rijstrook gebruiken.
 • Behoudens in noodgevallen als weggebruiker op een autosnelweg; over de vluchtstrook of vluchthaven rijden.
 • Behoudens in noodgevallen als weggebruiker op een autoweg over de vluchtstrook of vluchthaven rijden.

Eigenaar van een motorrijtuig is verantwoordelijk

Bij het begaan van een misdrijf hoeft geen staandehouding plaats te vinden en is de houder of eigenaar in eerste instantie verantwoordelijk. In dit geval geldt artikel 165 van de Wegenverkeerswet, namelijk:
 1. Indien een bij deze wet als misdrijf strafbaar gesteld feit wordt begaan door een bij de ontdekking van het feit onbekend gebleven bestuurder van een motorrijtuig, is de eigenaar of houder van dat motorrijtuig verplicht op vordering van een der in Artikel 159 bedoelde personen binnen een daarbij te stellen termijn, die ten minste achtenveertig uren bedraagt, de naam en het volledige adres van de bestuurder bekend te maken.
 2. Het eerste lid geldt niet, indien de eigenaar of houder niet heeft kunnen vaststellen wie de bestuurder was en hem daarvan redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt.

Boetebedragen, bekeuringen, sancties bij verkeersovertredingen in 2019

 • Om een opeenstapeling van sancties te voorkomen wordt per gebeurtenis voor ten hoogste drie gedragingen een sanctie opgelegd.
 • Bij minderjarigen van 12 tot 16 jaar worden de vastgestelde bedragen gehalveerd.
 • De hoogte van de boetes in het overzicht zijn gebaseerd op overtredingen, begaan door bestuurders van personenauto's.
 • Sancties hebben in de praktijk een codering/nummer en worden eventueel nader onderbouwd door de bevoegde ambtenaar.
 • Waar in het overzicht OM staat weergegeven gold tot en met 2015 een boetebedrag van 370 euro. Vanaf 2016 beslist de officier van justitie over de sanctie.

[[[[[
Omschrijving van de overtredingBoete in euro's
Plaats op de weg
Niet zoveel mogelijk rechts houden op:
 • Een auto(snel)weg.
 • Een andere weg dan auto(snel)weg.

140
240
Als bestuurder van een motorvoertuig:
 • Niet de rijbaan gebruiken door te rijden over het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad.
 • Niet de rijbaan gebruiken door stil te staan op het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad.

140

95
Met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken (rijden) als bestuurder van motorvoertuig. 140
Inhalen
Niet links inhalen. 240
Oprijden van kruispunten
Een kruispunt blokkeren. 240
Verlenen van voorrang
Geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts. 240
Geen voorrang verlenen aan bestuurders op verharde weg. 240
Geen voorrang verlenen aan bestuurder van een tram 240
Een overweg opgaan, terwijl men niet direct kan doorgaan en deze niet geheel vrij kan maken. 240
Doorsnijden militaire colonnes/uitvaartstoeten
Als weggebruiker een militaire colonne doorsnijden. 95
Als weggebruiker een uitvaartstoet van motorvoertuigen doorsnijden. 95
Afslaan
Afslaan zonder richting aan te geven. 95
Bij het afslaan niet het tegemoet komend verkeer voor laten gaan. 240
Bij het afslaan niet het verkeer naast/ rechts dicht achter voor laten gaan. 240
Bij het links afslaan de rechtsafslaande bestuurders niet voor laten gaan. 240
Signalen
Als bestuurder van een motorvoertuig geen geel of groen zwaai-, flits- of knipperlicht voeren bij werkzaamheden en omstandigheden, waarbij dit, ingevolge artikel 6 van de Regeling optische en geluidssignalen, verplicht is indien de kans bestaat dat dit motorvoertuig niet tijdig wordt opgemerkt.

Signalen geven in andere gevallen of op andere wijze dan is toegestaan voor signalen (bijv. claxonneren).
Voor beide
overtredingen
geldt een boete
van euro 95
Gebruik van lichten tijdens het rijden(verlichting zowel rijdend als stilstaand: Nacht - de periode tussen zonsondergang en zonsopgang
Geen dim- of grootlicht voeren bij:
 • Nacht, binnen de bebouwde kom.
 • Nacht buiten de bebouwde kom.
 • Dag, indien het zicht slecht is.

95
140
140
Groot licht voeren bij dag
Bij het tegenkomen van een andere weggebruiker, of bij het op korte afstand volgen van een ander voertuig. 140
Niet gelijktijdig branden van de achterlicht(en) met lichten aan de voorzijde.45
Bij nacht, binnen de bebouwde kom. 95
Bij nacht, buiten de bebouwde kom. 140
Bij dag, indien het zicht slecht is. 140
Niet gelijktijdig branden van de achterkentekenplaatverlichting met lichten aan de voorzijde.45
Anders dan bij mist, sneeuwval of regen, die het zicht ernstig belemmert mistlicht(en) aan de voorzijde voeren.95
Mistachterlicht voeren, indien het zicht door mist/sneeuwval niet minder dan 50 meter is.140
Gebruik van lichten tijdens het stilstaan
Bij nacht of bij dag, indien het zicht slecht is buiten de bebouwde kom op de rijbaan of op een parkeer-/vluchtstrook of -haven langs een auto(snel)weg geen licht voeren op een stilstaand motorvoertuig. 140
Bijzondere lichten
Als bestuurder van een motorvoertuig tegelijk met enig ander licht aan de voorzijde dagrijlicht voeren.
140
Naast het dimlicht/mistlicht andere verlichting aan de voorzijde voeren dan het (de) toegestane bermlicht, bochtlicht, hoeklicht, richtlicht, markerings- of staaklichten:
 • Bij nacht.
 • Bij dag, indien het zicht slecht is.
 • Voeren van verlichte transparant door ander voertuig of op andere wijze dan genoemd.
Voor alle
overtredingen
geldt een boete
van euro140
Autosnelwegen
Als bestuurder van een motorvoertuig op een autosnelweg:
 • Keren.
 • Achteruit rijden.
 • Op rijbaan motorvoertuig laten stilstaan.
OM
Behoudens in noodgevallen als weggebruiker op een autosnelweg:
Buiten noodzaak rijden over de vluchtstrook of vluchthaven.OM
Buiten noodzaak gebruik maken van de berm 140
Buiten noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven240
Als bestuurder van een samenstel van voertuigen dat langer is dan 7 meter, op een autosnelweg met drie of meer rijstroken in dezelfde richting een andere dan de twee meest rechts gelegen rijstroken gebruiken.240
Autowegen
Als bestuurder van een motorvoertuig op een autoweg:
 • Keren.
 • Achteruitrijden.
 • Rijbaan motorvoertuig laten stilstaan.
OM
Behoudens in noodgevallen als weggebruiker op een autoweg
Rijden over de vluchtstrook of vluchthavenOM
Gebruik maken van de berm.140
Stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven.240
Erven
Binnen een erf parkeren anders dan op daarvoor bestemde parkeerplaatsen 95
Voetgangers
Niet voor laten gaan van:
 • Een blinde voorzien van een blindenstok.
 • Een persoon die zich moeilijk voortbeweegt.
 • Voetganger (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken).
 • Gehandicaptenvoertuig (voornemens) op -voetgangersoversteekplaats (over te steken).
OM
Voorrangsvoertuigen
Voorrangsvoertuig niet voor laten gaan. 240
In- en uitstappende passagiers
Passagiers die bij een tram of autobus willen in- of uitstappen daartoe geen gelegenheid geven.380
Slepen
Bij slepen onderlinge afstand meer dan vijf meter 95
Bijzondere manoeuvres
Zonder het overige verkeer voor te laten gaan:
 • Wegrijden.
 • Achteruitrijden.
 • Uit een uitrit de weg oprijden.
 • Van de weg een inrit inrijden.
 • Keren.
 • Invoegen.
 • Uitvoegen.
 • Van rijstrook wisselen.
Voor alle
overtredingen
geldt een boete
van euro 240
Geen teken met de richtingaanwijzer of arm geven bij:
 • Wegrijden.
 • Inhalen.
 • Oprijden van de doorgaande rijbaan.
 • Verlaten van de doorgaande rijbaan.
 • Het wisselen van rijstrook.
 • Belangrijke zijdelingse verplaatsing.
Voor alle
overtredingen
geldt een boete
van euro 95
Een autobus geen gelegenheid geven weg te rijden van een halte.140
Onnodig geluid
Onnodig geluid veroorzaken. 380
Gevarendriehoek
Geen gevarendriehoek plaatsen bij een obstakel (stilstaand motorvoertuig of aanhangwagen). 140
Zitplaatsen
Tijdens deelname aan het verkeer als bestuurder of passagier niet op de voor hem/haar bestemde zitplaats zitten en/of als bestuurder (een) passagier(s) vervoeren terwijl deze/die niet op een zitplaats zit(ten) geldt niet voor: bus met staanplaatsen of incidenteel gebruik gangpad/toilet andere bus; kind < 3 jr in bus;passagiers < 18 jr en < 1.35 m, bij gebruik kinderzitplaats met gordels; vervoer rolstoelpassagiers; 1 persoon > 8 jr op bagagedrager fiets (geen snorfiets); passagier op ligplaats.140
Autogordels en kinderbeveiligingssystemen
 • Zonder autogordel (geldt voor bestuurder en / of passagier(s))
 • Passagier vervoeren jonger dan 12 jaar en korter dan 1.35 m die geen gebruikmaakt van een kinderbeveiligingssysteem.
 • Passagier vervoeren jonger dan 12 jaar met een lengte van 1.35 m of meer die geen gebruik maakt van een autogordel.
 • Voorin passagier vervoeren van 3 tot 18 jaar en korter dan 1.35 m, terwijl geen autogordel of goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem aanwezig is.
 • Passagier vervoeren jonger dan 3 jaar, terwijl geen autogordel of kinderbeveiligingssysteem beschikbaar is.
 • Terwijl de zitplaatsen voor passagiers zijn voorzien van autogordels, meer passagiers vervoeren dan er autogordels aanwezig zijn.
 • Passagier jonger dan 18 jaar vervoeren in naar achteren gericht kinderzitje op passagierszitplaats, terwijl voorairbag niet is uitgeschakeld.
 • In een taxi op een van de voorste zitplaatsen (een) passagier(s) vervoeren jonger dan 18 jaar en met een lengte van minder dan 1.35 m, terwijl geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is.
 • (een) passagier (s) jonger dan 12 jaar vervoeren terwijl de autogordel, de veiligheidsgordel of het kinderbeveiligingssysteem wordt gebruikt op een wijze die de beschermende werking ervan negatief beïnvloedt of kan beïnvloeden de autogordel, de veiligheids-gordel of het kinderbeveiligingssysteem gebruiken op een wijze die de beschermende werking ervan negatief beïnvloedt of kan beïnvloeden.
 • Rolstoelpassagier vervoeren zonder dat deze gebruik maakt van veiligheidsgordel die deel uitmaakt van motorvoertuig of van systeem waarmee de rolstoel aan de vloer is bevestigd.
Voor alle
overtredingen
geldt een boete
van euro 140
Rolstoelpassagier vervoeren zonder dat de stabiliteit van de rolstoel en de veiligheid van de passagier worden gewaarborgd. 240
Gebruik van mobiele telecommunicatieapparatuur
Tijdens het rijden een mobiele telefoon vast houden. 240
Vervoer van personen in of op aanhangwagens en in laadruimten personen vervoeren
In de gesloten laadruimte van een motorvoertuig, geldt niet voor laadruimte (dieren) ambulance, reddingsbrigade of rolstoelvervoer. 140
In de open laadruimte van een motorvoertuig, dan wel in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig.
240
Verkeersborden (Zie: Verkeersborden Nederland)
Geen voorrang verlenen (B6). 240
Niet stoppen bij stopbord (B7). 140
Geen voorrang verlenen (B7). 240
Niet stoppen en geen voorrang verlenen bord B6, bord B7. 240
Handelen in strijd met geslotenverklaring:
In beide richtingen de weg gebruiken (C1). 95
In beide richtingen (C1) weg(gedeelte) bestemd voor aangewezen categorie(ën) voertuigen (doelgroepstroken) bord C1, bord C2.140
Eenrichtingsweg overige wegen (C2).140
Eenrichtingsweg (C3).140
Eenrichtingsweg (C4) bord C3 bord C4. 140
Motorvoertuig op meer dan twee wielen (C6).95
Motorvoertuig met aanhangwagen (C10) bord C10 bord C11. 95
Alle motorvoertuigen (C12).95
(samenstel van) voertuigen langer dan aangegeven (C17). 140
Voertuigen breder dan aangegeven (C18) bord C18 bord C19.140
Voertuigen hoger dan aangegeven (C19) bord C20 bord C21.140
Rijden in strijd met verplichte rijrichting
 • Op rotonde (D1.)
 • Bij gebod voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft (D2).
 • Bij gebod tot het volgen van de aangegeven rijrichting (D4).
 • Bij gebod tot het volgen van de aangegeven rijrichting (D5).
 • Bij gebod tot het volgen van één van de aangegeven rijrichtingen (D6).
 • Bij gebod tot het volgen van één van de aangegeven rijrichtingen (D7).
Voor alle
overtredingen
geldt een boete
van euro 95
Parkeerverboden op borden
Parkeren in strijd met parkeerverbod/parkeerverbodszone (E1). 95
Laten staan in strijd met verbod stil te staan (E2). 95
Geboden en verboden
Inhalen in strijd met inhaalverbod (F1). 240
Doorgaan in strijd met verbod door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting (F5). 140
Keren in strijd met keerverbod (F7). 140
Niet stoppen bij stopgebod (F10).240
Als bestuurder van een motorvoertuig, niet zijnde een lijnbus, in strijd met bord F13 gebruik maken van een uitsluitend voor lijnbussen bestemde rijbaan of rijstrook.95
Als bestuurder van een motorvoertuig in strijd met bord F15 gebruik maken van een uitsluitend voor trams bestemde rijbaan of rijstrook.95
Als bestuurder van een motorvoertuig, niet zijnde een lijnbus, in strijd met bord F17 gebruik maken van een uitsluitend voor lijnbussen en trams bestemde rijbaan of rijstrook. 95
Als bestuurder van een motorvoertuig, niet zijnde een vrachtauto of lijnbus, in strijd met bord F19 gebruik maken van een uitsluitend voor vrachtauto's en lijnbussen bestemde rijbaan of rijstrook. 95
Als bestuurder van een motorvoertuig, niet zijnde een vrachtauto, in strijd met bord F21 gebruik maken van een uitsluitend voor vrachtauto's bestemde rijbaan of rijstrook. 95
Verkeerslichten (driekleurig verkeerslicht)
Niet doorgaan bij groen licht. 140
Niet stoppen voor rood licht. 240
Tweekleurig verkeerslicht
Niet stoppen voor rood licht. 240
Overweglichten
Niet stoppen voor rood knipperend overweglicht.240
Bruglichten
Niet stoppen voor rood (knipperend) bruglicht. 240
Rijstrooklichten
Rijstrook aangeduid met verlicht rood kruis gebruiken. OM
Rijstrook aangeduid met rijstrooklicht “BUS” gebruiken. 140
Toeritdosering
Niet stoppen voor rood bij toeritdosering. 95
Verkeerstekens op het wegdek
Doorgetrokken streep tussen rijstroken/op paden met verkeer in één richting als bestuurder de zich niet langs de rand van de rijbaanverharding bevindende doorgetrokken streep overschrijden met verkeer in een richting.140
 • Als bestuurder de zich niet langs de rand van de rijbaanverharding bevindende doorgetrokken streep overschrijden met verkeer in beide richtingen.
 • Verdrijvingsvlak gebruiken.
 • Als bestuurder een puntstuk gebruiken niet van toepassing indien bestuurder spitsstrook volgt, die splitsing of samenvoeging van wegen, rijstroken of rijbanen passeert.
 • Andere richting volgen dan richting van voorsorteervak.
 • Na verlaten van doorgaande rijbaan andere richting volgen dan richting die pijlen op uitrijstrook aangeven.
Voor alle
overtredingen
geldt een boete
van Euro 240
Niet stoppen voor stopstreep stopt wel maar niet voor streep.95
Bij haaietanden geen voorrang verlenen aan bestuurders op kruisende weg. 240
Als weggebruiker, anders dan als bestuurder van een lijnbus, autobus of tram, gebruik maken van een busbaan of -strook aangeduid met “BUS”.140
Als weggebruiker, anders dan als bestuurder van een lijnbus of tram, gebruik maken van een busbaan of - strook aangeduid met: “LIJNBUS”. 140
Aanwijzingen
Verplichtingen weggebruikers:
 • Niet opvolgen stopteken dmv een rode lamp.
 • Niet opvolgen verlichte politietransparant.
 • Niet opvolgen verlichte transparant weginspecteur Rijkswaterstaat.
OM
Niet opvolgen aanwijzing:
 • Verkeersbrigadier bord F10.
 • Gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaar bevoegdheid.
 • Gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersregelaar.
 • Gegeven met verlichte transparant op voertuig van politie.
 • Gegeven met verlichte transparant op voertuig van Rijkswaterstaat of bedrijfsauto van transportbegeleider.
OM

* *PL.V = plaatselijke verordening

Overtredingen snelheid, parkeren en stilstaan met de personenauto

Boetebedragen voor snelheidsovertredingen en overtredingen bij foutief parkeren of stilstaan met de personenauto zijn opgenomen in:

Lees verder

© 2012 - 2019 Jvd, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Ins en outs van de Wet MulderIns en outs van de Wet MulderDe Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften, beter bekend als de Wet Mulder, is in het leven geroe…
Verkeersboetes 2019 - overzicht hoogte bekeuringenVerkeersboetes 2019 - overzicht hoogte bekeuringenTe hard gereden, fout geparkeerd of gebeld achter het stuur? Hierop kunnen in Nederland fikse boetes staan. De hoogte va…
Verkeersboetes (de M-en T-beschikking)Verkeersboetes (de M-en T-beschikking)De meeste verkeersboetes waarmee je te maken kunt krijgen zijn de zogenaamde M-beschikkingen, oftewel 'Mulderbeschikking…
Verkeersboetes voor automobilistenVerkeersboetes voor automobilistenJe krijgt een verkeersboete als je betrapt bent op het begaan van een verkeersdelict, dat wil zeggen, een verkeersovertr…
Boetes verkeersovertredingen met fiets en scootmobiel 2019Boetes verkeersovertredingen met fiets en scootmobiel 2019Hoe hoog zijn de boetes voor overtredingen met de fiets voor 2019? Alhoewel de bestuurder van een fiets (scootmobiel en…
Bronnen en referenties
 • Openbaar Ministerie
 • Ministerie Verkeer en Waterstaat
 • Autorij-instructie.nl

Reageer op het artikel "Boetes of sancties bij verkeersovertredingen voor 2019"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Boezie, 15-05-2019 18:48 #47
Ik heb onlangs een boete gehad met feitcode F1. Er was een auto voor mij die afsloeg. Ik haalde me half in. De inhaling vond plaats voor het bord F1. Is de boete van 240 terecht. Reactie infoteur, 16-05-2019
Beste Boezie,

Ligt er aan of de inhaalactie al was afgerond vóór passage van het verkeersbord F1 én of er eerder al niet een doorgetrokken streep was aangebracht. Is dit beide niet het geval, dan is de boete niet terecht. Maar… of dit aan te tonen is?

Mvg - Sjaak

S. Ouarssasse, 10-04-2019 13:44 #46
Goedendag,
Een paar dagen geleden reed er een motoragent al enige tijd achter me. Het was best warm dus besloot ik het raampje open te klikken. Er vloog iets kleins uit het raam.
De agent hield mij staande en schreef een bekeuring voor me uit. Ik legde de politieagent uit dat dit per ongeluk was nadat ik het raampje had opengedaan. De agent weigerde te luisteren. Enig idee of bezwaar aantekenen zin heeft. Als je iets verkeerds doet en je krijgt een bekeuring kan je daar lering uittrekken… maar zo is het echt pijnlijk. Reactie infoteur, 10-04-2019
Beste Ouarssasse,

Bezwaar indienen zal helaas niet zo veel zin hebben. Het is namelijk nooit hard te maken dat dit per ongeluk gebeurde en de visie van de dienstdoende agent zal hierin de doorslag geven.

Mvg - Sjaak

Wim, 07-02-2019 14:09 #45
Goedenmiddag, ik heb een ladder 2 straten ver in mijn auto vervoerd. Hij stak 20 cm uit en achterklep kon niet dicht. Achterklep open gelaten en langzaam gereden Ladder niet gezekerd omdat het maar een klein stukje uitstak en m.i. niet naar buiten kon schuiven. Nu boete van €380 ivm gevaar van vallen lading. Is dat terecht niet een beetje erg veel?
Met vriendelijke groet, Wim Reactie infoteur, 07-02-2019
Beste Wim,

Betreft het code P061? Het boetebedrag is inderdaad erg hoog, maar helaas kan hier een boete van 380 euro voor worden opgelegd.

Mvg - Sjaak

Danielle Elsinghorst, 22-01-2019 17:19 #44
We hebben 3x dezelfde boete gekregen met de vrachtwagen, op 3 dagen binnen 1 week voor hetzelfde vergrijp. Vrachtwagen stond op de parade stil voor werkzaamheden evenement. Deze is langer dan 10 m. Hiermee mag ik niet in de binnenstad van Den Bosch, tenzij ik een ontheffing zou hebben aangevraagd. De boete bedraagt 239 euro, feitcode R554c. Dit klopt mijns inziens niet, omdat dit gaat over milieuzone. We hebben een euro 5 vrachtwagen waarmee we de milieuzone in mogen. Onder het verbodsbord C7 stond milieuzone en een onderbord met "uitgezonderd korter dan 10 m". Het boetebedrag voor een te lange vrachtwagen voor verkeersbord c17 is maar 140 euro. Klopt de feitcode en het boetebedrag dan wel? Reactie infoteur, 23-01-2019
Beste Danielle,

Betreft het parkeren zonder dat de auto in die drie dagen verplaatst is geweest? Dan zou drie maal bekeuren voor eenzelfde vergrijp namelijk ook niet kunnen.
Zoals je het omschrijft zou de boete m.i. niet terecht zijn opgelegd. Er lijkt nog al wat verwarring te bestaan over het beleid binnen de (niet uniforme) milieuzones (ook bij mij). Het beste kun je contact opnemen met de plaatselijke politie om het probleem voor te leggen.
Online bezwaar indienen kan ook:
https://www.cjib.nl/ik-ben-het-niet-eens-met-een-verkeersboete
Handelen in strijd met geslotenverklaring: R 554 c - vrachtauto’s in als milieuzone aangeduid gebied (C7) 240

Mvg - Sjaak

Karin, 16-11-2018 14:13 #43
Hallo, mijn zoon is net aangehouden voor het rijden met een tandemasser zonder E rijbewijs. Ik voel me schuldig, mijn tip was om 1 te huren, alleen daar waren op dat moment alleen tandemassers. We dachten dat het mocht tot 750 kilo. Nu weten we dat dat niet zo is. Gevolg, officier van justitie gaat de straf bepalen. Dit kost hem dan 2 punten + boete (of en rijbewijs?). Wat zal de sanctie zijn? Hij zou als vrijwilliger even een goede daad doen voor de scouting, iets ophalen. :( Reactie infoteur, 18-11-2018
Beste Karin,
Sorry voor de late reactie. Ik kom op het volgende:
"Als bestuurder van een voertuig rijden (terwijl):
het niet in overeenstemming is met de gegevens op de kentekencard, het kentekenbewijs of met de in het kentekenregister vermelde gegevens"
Hierbij bepaalt de officier inderdaad de strafmaat en is op de persoon (je zoon) afgestemd. Dit is individueel verschillend en afhankelijk van het "verkeersverleden"
Verder speelt het volgende:
"De op de kentekencard of het kentekenbewijs of in het kentekenregister vermelde toegestane maximum massa (van het samenstel) wordt overschreden of de som van de aslasten in beladen toestand" Boete 140 tot 470 euro, afhankelijk van de overschrijding.
Zie ook:
https://auto-en-vervoer.infonu.nl/transport/10162-verkeer-auto-afmetingen-lading-aanhangwagen.html
Een concreter antwoord kan ik helaas niet geven, omdat het individueel kan verschillen. Was de aanhanger plus toegestane massa niet zwaarder dan 750 kg.

Andre, 14-02-2018 18:45 #42
Beste meneer Sjaak,

Enkele dagen geleden een boete gehad van 239 euro van het CJIB met de volgende feitcode: "Bij op wegdek aangebrachte "haaientanden" geen voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg. (feitcode R621)"
Google maps lokatie: https://www.google.nl/maps/@51.9559165,4.5163428,3a, 75y, 160.82h, 83.54t/data=!3m6!1e1!3m4!1sFN_u4F7eScL2NIq9Kb5iwA!2e0!7i13312!8i6656
Ik weet echter zeer zeker dat er op het moment van de vermeende overtreding geen sprake was van verkeer van links. Ik snap daarom ook totaal niet waarop dit gebaseerd is. Ik kom al 10 jaar elke dag op die plaats en ken de verkeerssituatie door en door.
Ik heb ook geen politie gezien in de buurt. Heeft het zin om hier tegen in bezwaar te gaan?

Ik verneem het graag! Reactie infoteur, 15-02-2018
Beste Andre,

Ik neem aan dat je rechts af sloeg? Dit omdat je alleen verkeer van links noemt? Het gaat in andere gevallen om alle bestuurders van links en rechts, inclusief fietsers e.d. Is er iets bij één van de drie stappen verkeerd gegaan? VOP, fietspad en kruisende weg?
Het boetebedrag -inclusief 9 euro administratiekosten zou kunnen kloppen (behalve VOP). Bezwaar indienen zal lastig worden, omdat je -zonder getuigen- nooit zal kunnen bewijzen dat de situatie is zoals je schetst. Een bevoegde beambte mag in dit geval verbaliseren aan de hand van het kenteken; staandehouding is niet noodzakelijk.

Mvg - Sjaak

Carla, 23-03-2017 20:13 #41
Beste meneer Sjaak,
Conclusie: gewoon boete betalen, een bezwaar indienen zal wel niet gehonoreerd worden.
Al doende kan ik zeggen dat men er van leert en ik in het vervolg de hond ook aanlijn in de auto. Bedankt voor uw tijd en aandacht in deze zaak.
Mvg. Carla. Reactie infoteur, 24-03-2017
Jammer Carla. Alhoewel het wel een potentieel gevaar kan zijn is het zonde van het geld.
Overigens hoeft de hond niet per definitie aangelijnd te zijn, als hij of zij maar geen gevaar oplevert (achterbank, kofferbak).

Mvg - Sjaak

Carla, 23-03-2017 15:49 #40
23-03-2017
De schikking is inmiddels binnen.
Feltcode P030.

Ben benieuwd.
M.vr.gr. Carla. Reactie infoteur, 23-03-2017
Bedankt voor de aanvulling Carla.
Het betreft hier het volgende:
" P 030 hij wordt gehinderd door passagiers, lading of op andere wijze " ( € 230)

Je kunt eventueel online bezwaar indienen via:
https://www.cjib.nl/bent-u-het-niet-eens-met-een-verkeersboete

Of het gehonoreerd zal worden, kan ik helaas niet beoordelen.

Mvg - Sjaak

Carla, 17-03-2017 08:15 #39
Beste Meneer Sjaak,
Bedankt voor uw uitspraak tot dus ver. Heb zelf nog even her en der op internet gezocht en vond onder anderen dit, als is deze uit het jaar 2015. Site: http://zelfverzekerd.verzekeruzelf.nl/hond-in-auto/

Hond in auto niet verboden. Hoewel je in het buitenland vaak je hond niet los in de auto mag vervoeren, is dit in Nederland gewoon toegestaan. Wanneer je autorijdt mag de hond los op de achterbank of zelfs op de bijrijdersstoel. Toch wordt aangeraden om je huisdier bijvoorbeeld in een speciale gordel te vervoeren. Het blijkt dat 51% van autobestuurders weleens in een noodsituatie terecht is gekomen door hun huisdier. Neem jij je hond ook liever niet los mee in de auto?

Nu in afwachting van de beschikking en code en laat het u t.z.t. weten.
Mvg. Carla Reactie infoteur, 17-03-2017
Beste Carla,

Had het artikel ook gezien, maar ik ben benieuwd hoe het volgens de regels uitpakt.
Hoor het graag van je.

Succes - mvg - Sjaak

Carla, 15-03-2017 21:04 #38
Geachte,
Vandaag 15-03-2017 boete gekregen voor vervoeren van een hond los in de auto. Ga akkoord met een boete maar vervoeren van personen zonder autogordel dragen of kinderen beneden de 12 etc. allemaal boetebedrag van € 140,--. Nu is mijn boetebedrag - schrik niet - € 230,-- want door meneer agent is het kwaad dat is geschied vergelijkbaar met mobiel bellen in de auto. Heb mijn hond niet aangeraakt tijdens rijden (rit van 15 min). Is de hoogte van de boete terecht? Overigens geen boetebon gezien of gekregen. Reactie infoteur, 16-03-2017
Beste Carla,

Ik kan de overtreding in het feitenboekje niet vinden, ben benieuwd wat de code gaat zijn op de beschikking die je mogelijk krijgt. (laat dit t.z.t. even weten)
Een agent kan de regels niet naar eigen inzicht aanpassen of vergelijken met mobiel bellen.

Mijn inziens zou je wel bekeurd kunnen worden op grond van artikel 5
"Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd".

Daarnaast staat in de regeling voertuigen o.a.:
Artikel 5.18.3
1 De bestuurder mag bij het besturen van het voertuig niet door passagiers, lading of op andere wijze worden gehinderd.

Hier zouden dieren onder kunnen vallen, maar dit wordt in het feitenboekje niet genoemd.

Mvg - Sjaak

Marjorie, 20-02-2017 13:59 #37
Een bekeuring gekregen van 90€ voor het 'Niet zoveel mogelijk rechts houden op een andere weg dan autoweg of autosnel-weg'. Echter was ik op de fiets op een fietspad en niet personenauto. Enig idee of de hoogte van de boete terecht is? Reactie infoteur, 20-02-2017
Beste Marjorie,

Helaas is het boetbedrag terecht.
Zie:
http://auto-en-vervoer.infonu.nl/fietsen/133910-boetes-verkeersovertredingen-met-fiets-en-scootmobiel-2017.html

Mvg - Sjaak

Walter, 02-12-2016 01:11 #36
Vandaag staande gehouden. Ik was even de weg kwijt dus was een doodlopend weggetje afgeslagen, dit was verder niet erg. Ik voerde (per ongeluk) mistlicht. De agent gaf aan dat hij zo ging kijken en mij een boete zou geven als ik m'n mistlichten aan had. Die deed ik toen snel uit en legde uit dat ik de auto nieuw had en het niet had gezien. Ook moest ik mijn rijbewijs afgeven. De agent legde me ook even de weg uit. Hij ging samen met zijn collega bij de licht kijken/voelen/meten (geen idee).

Hij kwam terug en gaf me mijn rijbewijs terug en vroeg ik of nog vragen had, nee dus.
Toen ging hij weg. Verder niks gezegd over of ik een boete kreeg, administratiekosten oid. Helemaal niks. Nu ben ik dus heel erg benieuwd of ik een boete heb gehad of niet? Enig ervaring/idee? Reactie infoteur, 02-12-2016
Beste Walter,

Als de agenten verder geen melding hebben gemaakt van een boete voor de overtreding, is het niet aannemelijk dat dit gevolgen heeft.

Mvg - Sjaak

Nynke, 20-10-2016 12:50 #35
Beste Sjaak,

Ik heb geen code gekregen. Meneer zei dat alles digitaal verwerkt wordt en daar moest ik het mee doen. Hij had wel zijn uniform aan, maar heeft zich niet gelegitimeerd.

Nynke Reactie infoteur, 20-10-2016
Beste Nynke,

Was de agent niet in burger? Even afwachten tot je de beschikking krijgt.
Als je me dan de code laat weten, kan ik met zekerheid een uitspraak doen.

Mvg - Sjaak

Nynke, 19-10-2016 19:05 #34
Afgelopen maandag ben ik staande gehouden door een agent in burger. Meneer vertelde mij een boete op te leggen van 260 omdat ik in zijn beleving te weinig ruimte heb gegeven op de rotonde toen ik zelf de rotonde opreed. Met andere woorden ik heb hem geen voorrang verleend om dat hij moest afremmen. Ik zie nergens voorrang op rotonde onder de boetes staan, wel zie ik voorrang verlenen waar dat moet maar dan kom ik uit op een boete van 230. Is dit dan waar ik naar moet kijken qua hoogte van de boete? Reactie infoteur, 20-10-2016
Beste Nynke,

Ik kom ook op een bedrag van 230 euro uit, exclusief administratiekosten.
Heb je een code voor me, dan is het exact na te gaan?
Was het wel een bevoegde ambtenaar, heeft hij zich gelegitimeerd?

Mvg - Sjaak

Kenneth, 14-10-2016 17:59 #33
Ik heb vandaag een aanvankelijk proces-verbaal verkeer zonder inspectie opgestuurd gekregen via mijn werkgever. Ik reed op de snelweg toen ik in een file belandde. Zag in de verte zwaailampen. Er was een frontale botsing van 2 vrachtwagens in de tegengestelde richting die helemaal afgesloten was. Aangezien ik vrachtwagenbestuurder ben kan ik soms dingen vastleggen op mijn telefoon. Ik pakte mijn telefoon en heb een stukje gefilmd want er werd toch stapvoets gereden. Dit werd opgemerkt door een agent die in een groep stond te praten terwijl andere hulpverleners druk bezig waren met opruimen. Ik moet nu een verklaring invullen van burgerlijke aansprakelijkheid. En een vragenlijst. Volgens de politie wordt deze overtreding beschouwd als tweede graad krachtens artikel 2.3 van kb 30-09-2005: art. 8.4. Zou ik door iemand bijgepraat kunnen worden omtrent dit voorval en/of er andere maatregelen te nemen zijn? Reactie infoteur, 17-10-2016
Beste Kenneth,

Helaas kan ik je vraag niet beantwoorden. Het niet handsfree "bellen" zou een argument kunnen zijn. Artikel 2.3 volgens? In de wegenverkeerwet betreft artikel 2 het niet in staat zijn tot het lichamelijk besturen van een voertuig, waarbij vervolgens artikel 8.4 me dan weer niet van toepassing lijkt.

Zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0011362/2016-07-07#Bijlage

Mvg - Sjaak

Marcel, 19-09-2016 22:31 #32
Ik moest oversteken en naar links en tegelijkertijd invoegen op het voorsorteervak voor rechtdoor, maar omdat het heel druk was belandde ik op het voorsorteervak voor linksaf, en stond daar vooraan. Ik twijfelde om dan maar linksaf te gaan, maar omdat ik snel kan optrekken ging ik bij groen licht voor rechtdoor ook rechtdoor. Het verkeerslicht voor linksaf stond nog op rood. Ik heb nu een boete van € 230,- gekregen voor R602, niet stoppen voor rood, driekleurig verkeerslicht.
Volgens mij had ik een boete van € 230,- moeten krijgen voor het volgen van een andere richting dan de richting van het voorsorteervak en is de boete van door rood rijden geen correcte omschrijving omdat voor rechtdoor het licht op groen stond.
Hoewel het niet netjes was wat ik deed en ik de volgende keer toch maar linksaf zal gaan, wil ik weten of ik de boete kan aanvechten omdat de feitcode naar mijn mening verkeerd is omschreven. Mocht ik de boete kunnen aanvechten en in het gelijk worden gesteld, kan ik dan vervolgens nog een boete verwachten voor het feit dat ik verkeerd voorgesorteerd stond? Ik ben benieuwd of mijn pijn nog te verzachten is. Ik heb er in ieder geval wel een les uit geleerd. Reactie infoteur, 20-09-2016
Beste Marcel,

Zoals je het beschrijft kan -voor zover ik het beoordeel- beide.
Vanuit de voorsorteerstrook voor linksaf reed je in eerste instantie vanuit deze strook door rood, waarna je vervolgens de aangegeven rijrichting niet volgde.

Mvg - Sjaak

Weid, 01-08-2016 00:24 #31
Hoi Judith gisteren exact dezelfde boete in de bus gehad… Ben jij al wat wijzer? Wij snappen niks van deze boete…

mvg Reactie infoteur, 01-08-2016
Beste Weid,

Ik weet niet of Judith de mail leest, maar heb je de locatie via Google maps, dan kan ik je misschien helpen?

Mvg - Sjaak

Judith, 18-07-2016 10:06 #30
Ik heb zaterdag een boete binnen gekregen van de CJIB met omschrijving: 'Handelen ism een geslotenverklaring op meer dan 2 wielen, bord C6 bijlage I RVV 1990, Feitcode R553B.' Dit zou op 1 juli 2016 zijn gebeurd op de stadhoudersweg in Rotterdam. Wat ik weet is dat als je van de snelweg komt vanaf Delft de A13 dat de enige weg is waar je op kan rijden om naar het centrum te gaan, daar rij ik vaker als in naar Rotterdam ga. Dus of ze waren die dag misschien bezig met de weg, maar dan zou die weg toch afgesloten zijn, kan je niet erin, want ik weet niet anders dat je daar gewoon kan rijden om naar het centrum te gaan. Ik las ook op internet dat wanneer je de milieuzone overtreedt dat je ook die omschrijving krijgt. En CJIB en gemeente Rotterdam kan mij ook niet helpen hiermee. CJIB stuurt mij naar Gemeente Rotterdam en deze stuurt mij naar de politie. Heeft iemand hiermee in die periode ook een boete gehad of een soortgelijke boete gehad? Reactie infoteur, 18-07-2016
Beste Judith,

Is het een tijdelijke maatregel om bord C6 (geslotenverklaring) te plaatsen en is er geen alternatieve route om in het centrum te komen (omrijden)?
Als je coördinaten op Google Maps hebt, is het mogelijk beter te beoordelen.

Mvg - Sjaak

Remco, 17-07-2016 16:47 #29
Even een vraagje. Ik heb een boete gekregen voor het verkeerd sorteren van rijstrook. Bij een grote rotonde moest ik links af maar stond op de rijbaan recht door. Ben vervolgens links afgeslagen. Auto's op de linkerbaan lieten mij voor gaan. Paar weken later heb ik een boete ontvangen verkeerd sorteren rijstrook. Ik vind dit belachelijk… en vooral als ik een paar weken later een film op facebook tegenkom van een dashcam waarbij politie agenten zonder sirene op een motor rechtssorteren voor rechtsaf en vervolgens bewust kiezen rechtdoor te rijden. Wat kan ik nu doen? Alsnog ik beroep gaan? Het filmpje van de agenten heb ik bewaard als soort van bewijs. Ik hoor van je.
Gr
Remco Reactie infoteur, 18-07-2016
Beste Remco,

Als je éénmaal voor een bepaalde rijrichting in een voorsorteerstrook hebt gekozen én er is een doorgetrokken streep tussen de rijstroken, dan moet je de gekozen/aangegeven rijrichting blijven volgen.
Of de politie een dringende taak uit te oefenen heeft staat of valt niet met het voeren van optische of geluidssignalen, ook al is dit wel het meest zichtbaar/hoorbaar.

Bezwaar indienen zal naar mijn mening geen positieve uitkomst geven.

Mvg - Sjaak

Victor, 28-06-2016 15:09 #28
Zojuist een boete ontvangen waarvan ik geen idee heb waar het hierbij om gaat: 'Handelen ism een geslotenverklaring op meer dan 2 wielen, bord C6 bijlage I RVV 1990, Feitcode R553B

Kan iemand mij aangeven wat dit nu is?
Dank alvast,

Victor Reactie infoteur, 28-06-2016
Beste Victor,

Het verkeersbord C6 betekent: "gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen".
Waarschijnlijk ben je een straat waar dit verbod geldt, met de auto (of motor met zijspan) ingereden.

Mvg - Sjaak

Branco, 30-05-2016 23:24 #27
Welke doorgetrokken witte streep bedoelt u? Reactie infoteur, 31-05-2016
Beste Branco,

Doorgetrokken witte strepen tussen rijstroken en de middenas van de weg.

Mvg - Sjaak

Branco, 26-05-2016 17:50 #26
Hallo,
Is terug keren (u turn) bij pijl verkeerslicht toegestaan zolang er geen F07 keerbod verkeersbord is? Reactie infoteur, 27-05-2016
Beste Branco,

Een bestuurder is verplicht de richting te volgen die door de pijl in het voorsorteervak staat aangegeven (zodra er sprake is van een doorgetrokken witte streep).
In het geschetste geval zal het volgende gelden:
"andere richting volgen dan richting van voorsorteervak".

Mvg - Sjaak

Bella Rose, 21-05-2016 12:00 #25
Hoi gisteren reed ik vanuit Amsterdam naar Almere. Tijdstip rond 17 uur. Was druk op de weg maar kon toch redelijk doorrijden. Toen ik op de tweede baan reed stormde een politieauto voorbij goh dacht ik nog die heeft haast!

Even later zag ik op de matrix borden 70 staan. en toen 50. dacht oh die politie met haast kan er ook niet langs.
Toen ik weer verder reed zag ik ineens een pijl en reed op de meest linkerbaan. Oh moet van deze rijbaan af dacht ik nog. Ik keek naar de rijbaan naast me maar deze zat muur en muur vast. Ongeveer honderd meter voor me reed een grote audi en die kon wel opschuiven dus reed ik richting de audi om me ook daar tussen te voegen auto keek strak voor zich en gaf me geen kans. Toen zag ik ongeveer 200 M verder een gaatje en ging er gelijk op af. Achter me reed een grote auto constant op mn bumber kreeg daar ook de zenuwen van! Maar goed kon invoegen en zag toen dat ik dat net voor de rode kruid deed. Maar wel grappig er was geen rode kruis er was eerst alleeen maar een pijl naar rechts.

Maar goed toen ik verder reed denk ongeveer 250 meter zag ik de politieauto en de politiemannen deden gehaast gele jasjes aan en het kwartje viel niet. want ze stopten blijkbaar voor een truckoplegger met pech? Die stond daar op de meest linkerbaan…

Maar het bizarre is ik keek naar de politie uit nieuwsgierigheid terwijl ik langzaam langsreed en meneer de agent maakt een foto van mijn auto! Ik was in shock en dacht waarom maakt meneer de agent in hemelsnaam een foto van mijn auto? Ik reed toen verder met vreselijke buikpijn naar huis.

Ik kon vanacht de hele nacht niet slapen omdat het door mn hoofd spookte waarom is er een foto gemaakt? Is het omdat ik niet gelijk naar rechts ging maar er was geen plek en nog geen rood kruis! Ik kan toch niet zomaar mn auto naar links gooien iemand gevaarlijk afsnijden.

Ik hoop dat er iemand is die een idee heeft wat er aan de hand is. Ik zit fiancieel aan de grond ben net 2 dagen begonnen met werken en kan echt geen fikse boete betalen want er liggen nog heel wat rekeningen te wachten op betaling. Reactie infoteur, 21-05-2016
Beste Bella,

Omdat het rode kruis massaal genegeerd werd, is besloten tot extra strenge controle bij negeren hiervan. De overtreding is overgeheveld van "de wet Mulder" naar een misdrijf.

Heb je niet op de door een rood kruis afgesloten rijstrook gereden, dan lijkt mij dat er in principe niets aan de hand is.
Krijg je een volgende keer bij een dergelijke situatie geen gelegenheid, dan zou ik de auto stoppen en richting aangeven, totdat je de gelegenheid krijgt de andere rijstrook op te sturen.

Mvg - Sjaak

Rob, 17-05-2016 14:55 #24
Hallo,

De gemeente Rotterdam wil per 1 mei 2016 de milieuzone voor personenauto's handhaven. Welke feitcode komt er op de bekeuring? In het feitenboekje 2016 staat R 572 a met een bedrag van € 140. Maar er is ook een erratum, die zegt: "Dit heeft tot gevolg dat de volgende feitcodes die zijn opgenomen in de Tekstenbundel en het feitenboekje, uitgave januari 2016, niet gebruikt mogen worden. Dit betreft de feitcodes: R 311a, R 400 af, R 572 a, R 598, 599 a t/m e." Wat kan ik verwachten? Ik hoor het graag! Reactie infoteur, 18-05-2016
Beste Rob,

De feitcode R 571 staat voor handelen in strijd met verkeersbord C22a vermeld, onder het betreffende verkeersbord in het feitenboekje 2016.
Voor Rotterdam zou er -bij overtreding vanaf 1 mei- een boete van euro 90 kunnen volgen.
Zie: http://www.gezonderelucht.nl/actueel/vervuilende-autos-milieuzone-rotterdam-vanaf-vandaag-beboet

Mvg - Sjaak

Marjon, 13-05-2016 22:54 #23
Goedenavond,

Vroeg in de avond ontstond er voor mij op de snelweg een rare situatie. Er was veel file met langzaam en sneller rijdend verkeer. Op een gegeven moment moest ik uitvoegen om een afslag te nemen. Tegelijkertijd voegen hier ook auto's in, zodat je elkaar kruist. Tijdens files moet je hier oppassen dat je geen botsing veroorzaakt of aangereden wordt door al het gedrang van auto's. Eindelijk op die afslag ( met lange afrit) gekomen te zijn zag ik pas later doordat ik de zonneklep naar beneden had omdat de zon laag hing 2 rode kruizen op die weg. Ik reed dus al een stukje op die weg en toen zag ik dat aan het einde die afrit afgezet was. Daarna zag ik 2 mannen in gele hesjes in de verte zwaaien op de weg. Ik probeerde weer terug in te voegen op de baan waar ik mij eerst bevond. Door de file op die baan ging dat niet zo makkelijk en reed daarom zachtjes verder om een gaatje te vinden om er tussen te komen. Op het moment van het passeren (stapsvoets) van de afzetting rechts van mij zag ik dat 1 van de mannen mijn nummerbord noteerde en ik maakte een reactie dat ik deze handeling niet begreep.
Kan ik nu een boete verwachten omdat er denk ik gedacht wordt dat ik de rode kruizen genegeerd heb? Reactie infoteur, 15-05-2016
Beste Marjon,

Het ligt er mogelijk aan of je al op de -met een rood kruis- afgezette rijstrook reed, of dat dit net een overgang was tussen de witte schuine pijl en het rode kruis. Zolang je het rode kruis nog niet gepasseerd bent, mag je er in principe nog rijden, ook al heb je dan al eerdere signalering over het hoofd gezien en/of niet opgevolgd.
Rijbaan afsluitingen worden doorgaans ruim van te voren aangegeven, zodat het niet tijdig kunnen signaleren van de aankomende afsluiting mij geen steekhoudend argument lijkt.

Het hebben van voldoende zicht en/of het voldoende ver vooruit kijken is de eigen verantwoording. Er zijn landen waar de aanwezigheid en het gebruik van een zonnebril verplicht is. Dit zou het probleem bij een laagstaande zon kunnen verminderen of tegengaan.

Heb je werkelijk op een afgesloten rijstrook na een rood kruis gereden, dan zou het kunnen dat dit gevolgen heeft. Het negeren van een rood kruis valt niet meer onder de wet Mulder, maar wordt afgedaan via het strafrecht. Je krijgt hiertoe bericht van het OM. De strafmaat zal dan mede afhankelijk zijn van de aard van de overtreding, in combinatie met je verkeers-verleden (recidieve).

Mvg - Sjaak

Frank, 29-04-2016 21:51 #22
Ik reeds op de invoegstrook en verplaatste mij naar de middelste baan met 120 in ene zette iemand van de rechterbaan(reed denk 100) zijn auto voor de mijne die mij daardoor dwong de de spitsstrook op te gaan aangezien ik geen andere keus had dit terwijl ik verderop rode kruizen zag
Heb de beste man ingehaald en gelijk weer naar rechts gegaan.heb ik kans op een bekeuring?
Zo ja hoe hoog kan die zijn? Reactie infoteur, 15-05-2016
Beste Frank,

Zoals ik het verhaal lees ben je direct na het invoegen doorgereden naar de middelste (tweede?) rijstrook. Volgens de regel had je eerst enige tijd op de eerste (meest rechtse) rijstrook rechtuit moeten rijden, vervolgens opnieuw beoordelen of je van rijstrook kunt wisselen, richting aangeven en de zijdelingse verplaatsing naar de middelste/tweede rijstrook inzetten.
Als ik het goed begrijp, had de situatie zoals beschreven dan niet ontstaan en valt de andere bestuurder m.i. niet zo veel te verwijten.

Als er gesignaleerd is dat je gebruik hebt gemaakt van een rijstrook, afgesloten met een rood kruis, beslist het OM en zal de boete afhankelijk zijn van je "verkeersverleden".
Op kenteken kan je eventueel bekeurd zijn/worden voor het direct doorrijden naar de tweede rijstrook, zonder eerst gebruik te hebben gemaakt van de eerste.

Mvg - Sjaak

Rick Melsert, 14-04-2016 10:32 #21
Goeden dag,
Wanneer je staande wordt gehouden van een strafbaar feit (bijvoorbeeld geen richting aangeven) mag de agent je dan ook beboeten als hij ziet dat je bijvoorbeeld te weinig profiel op een van je banden hebt. Wat niet met het blote oog te zien is maar hij een apparaatje moest laten komen door een motoragent…?

Alvast bedankt,
Rick Melsert Reactie infoteur, 15-04-2016
Ja Rick, dat mag.
Het feit dat hij een ander laat komen om de profieldiepte te laten meten, gaf de agent kennelijk het vermoeden (met het blote oog) van onvoldoende profieldiepte.
Je mag tot maximaal drie overtredingen per aanhouding bekeurd worden.

Mvg - Sjaak

Daan, 29-03-2016 14:29 #20
Ik heb een boete gekregen voor het rechts inhalen op de snel zonder staande gehouden te worden? Deze boete kreeg ik dus ineens op mijn deurmat. Hoe kan ik hier in hoger beroep gaan? Ik wil graag weten waarom ik niet ben aangehouden en hoe de rest van het proces-verbaal eruit ziet. Reactie infoteur, 29-03-2016
Beste Daan,

Er hoeft geen staande houding plaats te vinden; constatering door een bevpegd ambtenaar is voldoende.
Voor info of bezwaar e.d.:
https://www.cjib.nl/Onderwerpen/In-beroep-tegen-een-verkeersboete/

Mvg - Sjaak

Zaky, 13-03-2016 14:28 #19
Goedemiddag, ik heb afgelopen week op de snelweg mogelijk een overtreding gemaakt. Op deze plek was sprake van een spitsstrook, aan de rechterkant, die gesloten was. Echter stond ik op het punt om uit te voegen naar een tankstation. Door een vrachtwagen die het zicht belemmerde waardoor ik slechts het begin van de daadwerkelijke uitvoegstrook zag en een voorgaande situatie waarbij ook een deel van de doorgetrokken streep op de spitsstrook gekruist moest worden om op de uitvoegstrook te komen, heb ik mogelijk een deel van de spitsstrook gepakt. Gezien de camera's die om de 300 meter stonden geplaatst vraag ik mij af of ik hiervoor beboet zal worden en of ik hier beroep tegen kan aantekenen.
Mvg Reactie infoteur, 13-03-2016
Beste Zaky,

Of er in dit specifieke geval een boete zal volgen of niet kan ik niet zeggen, maar als ik de geschetste situatie goed begrijp het volgende:
bij een afrit naar een- aan de autosnelweg gelegen tankstation of parkeerplaats- begint de afrit bij de blokmarkering, daar waar de doorgetrokken belijning stopt. Zolang deze belijning in basis gevolgd wordt kan er geen boete op volgen. In alle andere situaties in principe wel.
In geval van een spitsstrook is het onderscheid/het begin dus te maken door de blokmarkering.

Mvg - Sjaak

Hein Frens, 07-03-2016 12:12 #18
Goedemiddag, ik heb een boete voor een verkeersovertreding per post ontvangen.
'Op een kruising geen voorrang verlenen aan bestuurder van rechts R336'
Ik ben echter niet aangehouden en er niet op gewezen. Kan dit?, wie heeft het geconstateerd? wat te doen? Reactie infoteur, 07-03-2016
Beste Hein,

Een visuele waarneming van een daartoe bevoegde ambtenaar is voldoende; een staandehouding hoeft bij een "lichte" overtreding niet plaats te vinden.
Aanvullende gegevens betreffen de weg:
" m R 336 geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts
(welke kruising of splitsing; gelijke orde?)"

Mvg - Sjaak

Robin, 25-02-2016 17:37 #17
Beste Sjaak

Ik heb net een bekeuring gekregen bij rotterdam A15 afslag zuidplein/ahoy richting komend vanaf de maasvlakte.
Het betreft het rijden door een rood kruis op een afrit in een S bocht waar een ongeluk was gebeurd.
Deze afslag pak ik al 5 jaar en deze afrit is in die tijd 2x op rood geweest door een ongeval dus vrijwel nooit.
Nu kwam ik dus van mijn werk af zat achter een auto voegde in vanaf de A15 om voor te sorteren voor deze afrit ik hoefde na. het wisselen van baan niet meer op te schuiven, de auto voor mij schoof nog een baan op naar rechts (dus nu geen auto meer voor mij)

Ik reed nu de eerste bocht in en ik letten op de weg omdat ik een bocht in ging, en bleef daar ook kijken want na deze bocht zou ik moeten afremmen circa 20 km en een nog scherpere bocht maken die omhoog loopt en bijna rond gaat.
Nog steeds geen rode kruis te hebben vernomen (gezien) omdat ik aan het sturen was en aan het letten was op de weg/bocht zag ik in de bocht namens ik naderde een auto op de vluchtstrook staan, toen ik iets verder kwam zag ik dat er een motor agent de weg op liep en aan het seinen was dat er iets aan de hand was en vaart moest verminderen, namens ik nog meer naderde wees hij me aan de kant(dus ging ik netjes aan de kant, ondertussen zie ik dat er achter mij nog 4 auto, s aankomen en worden ook naar de kant gewezen, ik zag dat er een auto in de vangrails zat een stukje verder.
Maar draaide netjes me raam open en wachten op oom agent en zei is er een ongeluk gebeurd agent?
Hij zei dus ja en wees mij gelijk op het rode kruis.
Ik legde hem het uit maar wees me alsnog dat dat kruis er niet voor niks stond( nogmaals zei ik dat ik dat begreep maar er niet bewust in ben gereden) de agent zei hierop dat ik een bekeuring kreeg van 230 euro en ging snel naar de andere auto na het maken van een foto van mijn kenteken en nakijken van mijn rijbewijs.
Ik kon dit echt niet begrijpen, het is niet dat ik over een spits strook scheur of zo met een rood kruis.

Ik zal wat google maps linkjes erin zetten om je zo wat beter beeld te geven van die S bocht/situatie.

Moment 1: https://www.google.nl/maps/@51.8651589,4.5081246,3a, 75y, 88h, 75.62t/data=!3m6!1e1!3m4!1sNPz3_wrZHRYI-W3LjUCxAw!2e0!7i13312!8i6656

Moment 2: https://www.google.nl/maps/@51.8643861,4.5129342,3a, 75y, 133.38h, 91.04t/data=!3m6!1e1!3m4!1s2XkzSKk6ogGR7RYzh5LF2w!2e0!7i13312!8i6656

Moment 3:https://www.google.nl/maps/@51.8634701,4.5144093,3a, 75y, 133.38h, 91.04t/data=!3m6!1e1!3m4!1svV_xvK8QzsMiycRcweqYlQ!2e0!7i13312!8i6656

Nou voelt dit zwaar onterecht.
Kan ik hier iets mee om in bezwaar te gaan?
Of heb ik gewoon domme pech en word het een weekend overwerken voor de staats pot?¿

Mvg,

Robin Reactie infoteur, 26-02-2016
Beste Robin,

Ik ben bang dat je weinig kans maakt als je bezwaar indient.
Een rood kruis is als het goed is op grote afstand al te zien, zodat het gedrag tijdig op de aankomende situatie aangepast kan worden en de juiste rijstrook gekozen kan worden. (eventueel de bocht ruim door kijken in de te volgen rijrichting)
Wordt het zicht ontnomen door een ander -voor je rijdend- voertuig, dan is het de visie dat de volgafstand onvoldoende is.

De sanctie op het rijden op een rijstrook -dat door middel van een rood kruis is afgesloten- is met ingang van 2016 juist verhoogd. Dit omdat dit teken te vaak werd/wordt genegeerd en/of te laat gevolg werd/wordt gegeven aan het verbod dat dit teken inhoudt.
Gelijktijdig met de verhoging van de geldboete is aangekondigd dat er strenger gecontroleerd zou worden in de gegeven situaties.

Mede gezien deze "verzwaring" lijkt bezwaar indienen mij niet zinvol.

Mvg - Sjaak

Ray, 09-02-2016 16:13 #16
Hallo,

Stel je staat met pech langs de weg. Mag je in Nederland dan extra LED-verlichting gebruiken naast de gevarendriehoek? Bijvoorbeeld, iets zoals men in de USA gebruikt (super handig - zie link): https://vimeo.com/134850869

Of krijg je dan juist een boete? Dank voor de reactie! Reactie infoteur, 09-02-2016
Beste Ray,

Er staat niet beschreven wat niet mag, wel wat moet, namelijk:
waarschuwende knipperlichten en/of een gevarendriehoek.
Zolang je het verkeer niet hindert en/of in gevaar brengt, lijkt het me geen probleem om andere verlichting/signalen te gebruiken, maar dan wel met inachtneming van bovenstaande.

Mvg - Sjaak

Lars, 27-01-2016 16:43 #15
Hallo,

Ik heb vandaag een bekeuring gekregen voor foutparkeren van een buitengewoon opsporingsambtenaar.
Ik was aan het wegrijden toen de opsporingsambtenaar mij aanhield (hij heeft mijn auto niet geparkeerd zien staan).
Toch heeft hij mij een boete van €90,- gegeven. Mag dit? Reactie infoteur, 27-01-2016
Beste,

Hebben ze het op afstand gedurende een bepaalde tijd gecontroleerd?
Er moet op zijn mist geconstateerd zijn dat er geparkeerd is (geweest), anders is nooit vast te stellen of het parkeren of stilstaan betrof.
Voor stilstaan geldt "de tijd die nodig is voor het onmiddellijk in- of uit laten stappen van passagiers, of het onmiddellijk laden of lossen van goederen"
Parkeren zijn de overige redenen en duurt dus altijd langer dan stilstaan.
Bij twijfel kun je bezwaar indienen met goede argumentatie en/of een getuigenverklaring.
Zie: https://www.cjib.nl/Onderwerpen/In-beroep-tegen-een-verkeersboete/

Mvg - Sjaak

Mvg - Sjaak

Silvia, 08-12-2015 13:37 #14
Beste lezer,

een bekeuring ontvangen voor: "als bestuurder een puntstuk gebruiken".
ik moest eerst eens opzoeken wat dit was…
maar geen foto of wat dan ook als bewijs beschikbaar, er staat alleen rijksweg A7. Ik kan dit eigenlijk niet gedaan hebben, ik vind het doodeng om laat uit te voegen en zou dit dus nooit over zo'n vlak heen doen. Wat kan ik hier nu mee? Reactie infoteur, 08-12-2015
Beste Silvia,

Je kunt bezwaar indienen tegen de beschikking als je meent ten onrechte bekeurd te zijn.
Een politie functionaris mag in dit geval een boete uitschrijven zonder staande houding.
Zie;
https://www.cjib.nl/Onderwerpen/In-beroep-tegen-een-verkeersboete/

Mvg - Sjaak

Misty, 23-11-2015 10:40 #13
Mag een agent je bekeuren als je net bent weggereden en je ramen slaan weer aan en dat hij dan maar zegt dat je de ramen niet hebt schoon gemaakt. Heb het weer gedaan waar de agent bij stond en hij kon zien dat het weer aansloeg en toch schrijft hij de boete uit.
Het was 150 meter bij mijn huis vandaan. Reactie infoteur, 23-11-2015
Beste Misty,

Je kunt bekeurd worden voor het rijden met onvoldoende zicht. Of je nu 150 mtr of 150 km van huis bent, maakt in feite niet uit.
In het najaar en de winter zal men strenger controleren op beslagen of bevroren ramen. Veel ongevallen vinden plaats binnen twee km na vertrek van de woning of bedrijf, dus onbelangrijk is het niet.
Zie ook:
http://forum.infopolitie.nl/viewtopic.php?t=4772

Mvg - Sjaak

Mvg - Sjaak

Aline, 04-11-2015 16:38 #12
Vandaag zoals altijd de gebruikelijk weg naar huis genomen. Er was een straat waar normaal tweerichtingsverkeer geldt. Hier stond vandaag een tijdelijk bord dat je er niet mocht inrijden. Gezien ik niet wou omrijden heb ik dit bord genegeerd. Toevallig stond er een politiewagen in die straat;

Welke boete riskeer ik hiervoor. Heb gelezen dat dit als spookrijden wordt bestraft? Reactie infoteur, 04-11-2015
Beste Aline,

Mijn inziens handel je in strijd met: "Handelen in strijd met geslotenverklaring" binnen het overzicht.
De boete bedraagt 90 of 140 euro (zie overzicht)

Mvg - Sjaak

Woord, 10-09-2015 14:01 #11
Beste,

Vandaag heb ik in iemand anders auto gereden en ben aangehouden. De persoon van de auto had openstaande boetes die ik net heb moeten betalen. Is dit een nieuwe regel? Want ik had niet kunnen weten dat diegene openstaande boetes had openstaan, en dat ik ze dan ook nog voor diegene moet betalen.

Is dit terecht?

Alvast bedankt.

Mvg, Reactie infoteur, 10-09-2015
Beste Woord,

Heb je de code op de beschikking voor me? Dan kan ik het even voor je nakijken.
Het lijkt me namelijk precies andersom, namelijk dat degene op wiens naam de auto staat verantwoordelijk is voor de uitstaande boetes en niet de toevallige bestuurder.

Mvg - Sjaak

Umm Salama, 20-06-2015 01:53 #10
Hallo
ik zou graag willen weten of iemand alsnog een boete kan ontvangen nadat hij op tijd wegreed vanuit een invalide parkeerplek?
laats had iemand de politie gebeld omdat ik geparkeerd stond op een invalide parkeerplek maar ben daarna vlug weggereden, nou is t dus mogelijk die die mevrouw mijn kenteken heeft overgeschreven, is t dan alsnog mogelijk dat ik een boete krijg of geld t alleen wanneer je aangehouden word terwijl je nog geparkeerd staat? Reactie infoteur, 20-06-2015
Beste Umm,

Dat is niet waarschijnlijk, omdat het niet geconstateerd is door een bevoegd ambtenaar.
Als het wel zo zou zijn, zou iedere willekeurig persoon een ander kunnen betichten van een verkeersovertreding, of dit nu wel of niet terecht is!?

Overigens rijd je alleen "op tijd" weg van een invalidenparkeerplaats als je op die gereserveerde plaats alleen even stilstaat. Parkeren mag hoe dan ook niet.
Stilstaan geldt alleen gedurende de tijd die nodig is voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen en/of tot het onmiddellijk in- en uit laten stappen van passagiers.

Mvg - Sjaaak

Bram, 17-06-2015 17:13 #9
Beste,

Graag zou ik een vraag willen stellen maar weet niet of jij mij hiermee zou kunnen helpen.
Een maand geleden heb ik een boete binnen gekregen voor het inhalen over doorgetrokken streep.
Nou keek ik hier heel raar van op, het is op een weg gebeurt die naast mijn werk ligt, maar ik heb hier nooit ingehaald en op het tijdstip dat stond weergeven op de boete was ik nog aan het werken. Het enige wat verder nog in de brief stond was dat ze mij niet konden aanhouden omdat ik "te hard zou rijden". Zou het nut hebben om deze boete aan te vechten en wat voor stappen zou u mij aanraden om te ondernemen voordat ik daadwerkelijk de boete aanvecht?

Indien dit een ongepaste vraag is om hier te stellen. Snap ik als u mij geen antwoord kunt verschaffen.

Met vriendelijke groet,
Bram Reactie infoteur, 17-06-2015
Beste Bram,

De vraag is zeker niet ongepast.
Als je de auto op dat tijdstip niet had uitgeleend (je blijft namelijk verantwoordelijk voor je voertuig), zou ik zeker bezwaar indienen.
Als je collega's of werkgever kunnen getuigen dat je aan het werk was, zou ik hen een verklaring laten ondertekenen.
Was het jouw auto wel… of was het een auto met een min of meer gelijk kenteken?
De verbalisant heeft het -naar ik aanneem- visueel waargenomen… vergissing is menselijk.
Zie ook:
https://www.cjib.nl/Onderwerpen/In-beroep-tegen-een-verkeersboete/

Mvg - Sjaak

Pierre Wilders, 11-06-2015 10:01 #8
Volgens artikel 50 voorrang verleent aan ambulance (zwaailicht en sirene aan), bekeuring gekregen van 89 euro omdat ik net op dat moment geflitst wordt met een snelheids verhoging van nog geen 10kmh omdat rechts naast me een rij vrachtwagens zat. Nu zie ik dat als ik geen voorrang geef en gewoon links blijf rijden 230 euro moet aftikken voor geen voorrang verlenen. Beroep gemaakt echter afgewezen onder de noemer van dat ik gewoon niet te hard had moeten rijden.

Volgende keer persoon in ambulance laten doodbloeden? Waar slaat dit op hier in Nederland?

Huberdina, 27-04-2015 10:29 #7
Wie kan mij een antwoord geven op de volgende vragen. Een gevarendriehoek hoort niet bij de verplichte uitrusting van een auto, toch krijg je een boete als je pech hebt en je kunt geen gevarendriehoek neerzetten. In het auto-rijboek van lens staat dat je of een gevarendriehoek, of alarmlichten, of beide kan gebruiken in geval van pech. Vreemd, in het bovenstaande artikel krijg je een boete als je geen gevarendriehoek kunt neerzetten. Ook raar is, dat je een colonne niet mag doorkruisen, maar er wel tussen mag rijden, als je er dan tussen rijdt en je komt een stoplicht op rood tegen, dan moet jij verplicht stoppen met die halve colonne achter je. Tja wat dan? En een ambulance met zwaailichten achter je, als je voor een rood stoplicht staat, dan moet je dus blijven wachten, tot het groen wordt, je mag dus volgens vvn dus niet door rood rijden, en aan de kant gaan (wat ook wel weer logisch is want je houdt de verkeersstroom op.). Het vervelende is dat, zolang het licht op rood staat, je dat getoeter van die ambulance moet aanhoren. Reactie infoteur, 27-04-2015
Beste Huberdina,

Je hebt bij pech de keuze uit alarmlichten of de gevarendriehoek. Maar… als je met pech voorbij een scherpe bocht of na de top van een steile helling met pech staat en niet kan worden opgemerkt door andere weggebruikers en het overige verkeer kan belemmeren of in gevaar kunt brengen, moet je een gevarendriehoek plaatsen.
Daarnaast is ook de situatie met een lege accu of elektronisch defect denkbaar.

Als een colonne van militaire motorvoertuigen de vereiste herkenningstekens voert mag je met een "burgervoertuig" ook niet te midden van de colonne rijden. Het probleem van een rood verkeerslicht doet zich dan niet voor.
Onderbreek je een militaire colonne toch, dan moet je -als dit zich voordoet- als bestuurder van een "burgervoertuig" inderdaad voor een rood verkeerslicht wachten, ook al onderbreek je hiermee de colonne.
Voor andere (kruisende) bestuurders die dan groen licht hebben, zal de colonne mogelijk ook niet meer als colonne gezien worden / is het formeel ook niet meer. (MC: een aantal zich achter elkaar bevindende motorvoertugen)

Mocht je een ambulance niet tijdig opgemerkt hebben, dan bestaat er in 99% van de gevallen de mogelijkheid om het voertuig tot na de stopstreep door te rijden, zodat de bestuurder van de ambulance alsnog de gelegenheid zal hebben de weg te vervolgen.

Wellicht voorziet het RVV / de Wegenverkeerswet niet expliciet in het regelen van alle verkeerssituaties, dan komt het aan op verkeersinzicht en gevaarherkenning. Wijk je in uitzonderlijke gevallen en in redelijkheid af van de regels, zal je waarschijnlijk ook niet bekeurd worden.

Mvg - Sjaak

Gerard Van' Thoff, 03-04-2015 09:07 #6
Kunt u mij zeggen hoe hoog de bekeuring is als ik als chauffeur van een buurtbus meer dan 8 personen meeneem? Reactie infoteur, 03-04-2015
Beste Gerard,

Ik weet niet of het feitelijk al heeft plaatsgevonden en/of er een feitencode bekend is?
Ik kom op één van de volgende overtredingen, die alle een boete kennen van € 140

" tijdens deelname aan het verkeer als bestuurder of passagier niet op de voor hem/haar bestemde zitplaats zitten en/of als bestuurder (een) passagier(s) vervoeren terwijl deze/die niet op de voor hem/hen bestemde zitplaats zit(ten) "

" terwijl de zitplaatsen voor passagiers zijn voorzien van autogordels, meer passagiers vervoeren dan er autogordels aanwezig zijn"

" als bestuurder van een aan het verkeer deelnemende autobus of passagier geen gebruik maken van de autogordel of het kinderbeveiligingssysteem waarmee de autobus is uitgerust "

Mvg - Sjaak

Anton, 16-01-2015 15:28 #5
Ik zou graag willen weten waarop de hoogte van de boetes gebaseerd zijn? Het is toch niet normaal dat iemand die bijvoorbeeld een keer door door rood licht rijdt, meteen een zesde van zijn of haar netto maandsalaris af moet staan om deze te kunnen betalen?! Dit lijkt me toch extreem buitenproportioneel. Reactie infoteur, 17-01-2015
Geen idee Anton; dat is een vraag voor de politiek, maar zal ongetwijfeld gebaseerd zijn op de ernst van de overtreding.
Punt is wel dat rijden door rood licht ernstige gevolgen kan hebben voor andere weggebruikers, dat los staat van het inkomen van de eventuele veroorzaker (de gevolgen voor een eventueel slachtoffer worden er niet meer of minder door).
Daarnaast wordt eenieder geacht de verkeersregels te kennen en te volgen. Zeker als men in het bezit is van een rijbewijs en dus theorie-examen heeft afgelegd.

Mvg - Sjaak

Bert, 11-01-2015 19:33 #4
Hallo ik ben laatst aangehouden met de vrachtwagen op een weg wat verboden was voor vrachtverkeer.
Na de administratieve afhandeling vroeg ik de ambtenaar wat het sanctiebedrag was? Deze antwoordde: ik denk 140 euro en kreeg ook geen bon.
Nu blijft de vraag: wat is nou het werkelijke sanctie bedrag? En krijg je vandaag de dag geen bon meer? Het is voor mij lang geleden dat ik een bekeuring heb ontvangen alleen was dit een domme actie van mij… Reactie infoteur, 12-01-2015
Beste Bert,

In het overzicht zijn alleen de boetebedragen voor personenauto's opgenomen.
Naar mijn idee zal de boete €90 gaan bedragen, nl:
"Handelen in strijd met geslotenverklaring:"
Feitcode: m R 554 a : - vrachtauto’s (verkeersbord C7) (alle wegen behalve autosnelwegen en milieuzones) euro 90

Mvg - Sjaak

Niek, 20-11-2014 21:57 #3
Mijn zoon van 15 jaar heeft met zijn fiets in strijd gehandeld tegen de gelostenverklaring in beide richtingen C1. In verband met werkzaamheden waren tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen zoals tijdelijk verkeerslichten bij een kruising en het afsluiten van het fietspad in beide richtingen. De werkzaamheden waren afgerond en ten tijde van de voornoemde overtreding waren de verkeerslichten weer buiten bedrijf gesteld en was een aanvang gemaakt om de overige maatregelen op te heffen. Gelet op het feit dat de maatregelen m.u.v. deze verkeersborden waren opgeheven is het m.i. niet terecht om hiervoor een beschikking van € 35,- op te leggen? Reactie infoteur, 21-11-2014
Beste Niek,

Strikt formeel is mijn inziens de beschikking terecht opgelegd. "een aanvang gemaakt" betekent in feite dat de werkzaamheden nog niet zijn afgerond. Wellicht speelt de veiligheid van de wegwerkers bij de beoordeling ook een rol.

Ten aanzien van een eventueel bezwaar zou de volgende tekst mogelijk als argument gebruikt kunnen worden. Ook al betreft dit de tekst gekoppeld aan een snelheidsovertreding, lijkt de argumentatie me wel overeenkomsten te hebben.

"
Bord J 16 Wegwerkzaamheden + A1: geen daadwerkelijke wegwerkzaamheden ter plaatse en geen versmalde rijstroken of andere situaties waaruit blijkt dat de snelheidsbeperking noodzakelijk is dan niet handhaven, maar wegbeheerder aanspreken op geplaatste borden en deze zo nodig laten verwijderen of afdekken. Als borden noodzakelijk blijken te zijn dan adviseren om infoborden te laten plaatsen waarop reden van snelheidsbeperking is aangegeven. "

Mvg - Sjaak

Laurens, 09-06-2014 17:18 #2
Hallo,
Ik stond voor een verkeerslicht met flitspaal op de linker rijbaan terwijl de rechter baan vrij was, kan ik hiervoor een boete krijgen en zo ja, hoeveel is die boete? Reactie infoteur, 10-06-2014
Beste Laurens,

In principe zou je een boete kunnen krijgen van maximaal € 230 (zoveel mogelijk rechts houden), maar… het lijkt me niet erg waarschijnlijk dat je hier een boete voor krijgt.

Theoretisch zou het ook kunnen dat er een bestuurder rechts naast je reed kort voor het flitsen en kort voordat jij stopte voor het rode verkeerslicht.

Mvg - Sjaak

P. Wenting, 19-03-2013 09:36 #1
Hallo
Ik heb 2x een bekeuring gehad omdat ik met mijn vrachtwagen moest lossen en laden bij een verzorgingshuis. Ik reed door een straat met bord verboden voor vrachtwagens alleen toegestaan voor laden en lossen. 1e bekeuring 92,00 euro volgende 227,00 euro. Niemand heeft mijn aangehouden. Hoe kan dit? Reactie infoteur, 19-03-2013
Beste P,

Een boete bij overtreding van het verbod tot stilstaan of een parkeerverbod hoeft niet plaats te vinden door "staandehouding", maar kan op kenteken gebeuren.
Betreft het exact dezelfde overtreding?
De boetebedragen kan ik zo niet achterhalen. Wat zijn de feitencodes die op de beschikking staan? Aan de hand van deze codes zijn de overtredingen te achterhalen en is beter na te gaan of deze juist zijn en of het de moeite is beroep aan te tekenen.

Mvg - Sjaak

Infoteur: Jvd
Laatste update: 01-01-2019
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Diversen
Special: Bekeuringen en Boetes
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 47
Schrijf mee!