InfoNu.nl > Auto en Vervoer > Verkeer > Verkeersborden Nederland - Nieuwe verkeersborden 2017

Verkeersborden Nederland - Nieuwe verkeersborden 2017

Verkeersborden Nederland - Nieuwe verkeersborden 2017 Nieuwe, aangepaste Nederlandse Verkeersborden. Al vanaf 1 oktober 2012 kunnen wegbeheerders de verkeersborden voorzien van een dunne witte rand. Deze nieuwe uitvoering van de verkeersborden is ingevoerd zodat voor kleurenblinden en mensen met een visuele beperking de borden beter zijn te zien / begrijpen. De nieuwe borden zullen overigens voor iedereen beter opvallen dankzij een groter contrast en door de afbakening van de tekens met een witte bies. Met ingang van 1 juli 2017 worden er veertien nieuwe verkeersborden toegevoegd, die voor meer duidelijkheid op de weg moeten zorg dragen.

Nieuwe verkeersborden in Nederland per 1 juli 2017

De laatste nieuw ingevoerde verkeersborden in Nederland dateren al weer uit 2006. Werd vanaf 2012 de "witte rand" ingevoerd, met ingang van 1 juli 2017 worden de volgende nieuwe verkeersborden in het RVV 1990 opgenomen.

F11F11
Verplicht gebruik passeerstrook. Rijstrook om ingehaald te kunnen worden, uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h.
Geldt ook voor heftrucks, graafmachines en dergelijke. Verboden voor andere bestuurders
F12F12
Einde verplicht gebruik van de passeerstrook voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen en mogen rijden dan 25 km/u
F13F13
Rijbaan of rijstrook,uitsluitend ten behoeve van lijnbussen
Voertuigen met een ontheffing uitgezonderd (b.v. taxi's)
F14F14
Einde busbaan of busstrook
F15F15
Rijbaan of rijstrook, uitsluitend ten behoeve van trams
Voertuigen met een ontheffing uitgezonderd (b.v. taxi's)
F16F16
Einde trambaan of tramstrook
F17F17
Rijbaan of rijstrook, uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams
Voertuigen met een ontheffing uitgezonderd (b.v. taxi's)
F18F18
Einde busbaan of trambaan of busstrook of tramstrook
F19F19
Verplichte rijbaan of rijstrook, uitsluitend ten behoeve van vrachtauto's en lijnbussen
Voertuigen met een ontheffing uitgezonderd (b.v. taxi's)
F20F20
Einde verplichte rijbaan of rijstrook voor vrachtauto's en lijnbussen
F21F21
Verplichte rijbaan of rijstrook, uitsluitend bestemd voor vrachtauto's
F22F22
Einde verplichte rijstrook of rijbaan voor vrachtauto's
L20L20
Uitwijkplaats rechts van de weg
L21L21
Uitwijkplaats links van de weg

Verkeersborden in Nederland met een witte rand vanaf oktober 2012

Verkeersborden en contrasterende witte rand

Nederland telt ongeveer 700.000 kleurenblinden. Voor sommige kleurenblinden zijn bepaalde verkeersborden niet duidelijk omdat de kleuren niet of moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. De verkeersborden bijvoorbeeld waarop rode elementen in een blauw vlak worden weergegeven blijken voor hen te bestaan uit één vlak van dezelfde kleur. Een contrasterende witte rand tussen de verschillende kleuren moet dit probleem verhelpen en maakt het bord voor hen beter herkenbaar. Voor de blauwe verkeersborden geldt dit probleem niet, omdat deze al waren voorzien van een witte omtrek-bies.

Wegbeheerder belast met plaatsing verkeersborden

Alhoewel de "oude" verkeersborden voorlopig nog niet uit het straatbeeld verdwenen zullen zijn, treft u onderstaand een overzicht aan van de nieuwe verkeersborden.
Het is aan de individuele wegbeheerders om te bepalen of en wanneer de nieuwe verkeersborden worden geplaatst.
(bijvoorbeeld bij nieuwe aanleg of regulier onderhoud van wegen).


Verkeersborden Nederland


A. Snelheid

maximumsnelheid
einde maximumsnelheid
adviesnelheid
einde adviessnelheid
maximumsnelheid elektronisch signaleringsbord
einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden en adviezen

B. Voorrang

voorrangsweg
einde voorrangsweg
voorrangskruispunt
voorrangskruispunt weg links
voorrangskruispunt weg rechts
verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
stop: verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg

C. Geslotenverklaring

gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters, geleiders van rij- of trekdieren of vee
éénrichtingsweg. In deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee
éénrichtingweg
éénrichtingsweg
inrijden toegestaan
gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
gesloten voor vrachtauto's
gesloten voor autobussen
gesloten voor autobussen en vrachtauto's
gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h
gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigendie niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen
gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen
gesloten voor motorfietsen
gesloten voor alle motorvoertuigen
gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehadicaptenvoertuigen met inwerking zijnde motor
gesloten voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor
gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen
gesloten voor voetgangers
gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven
gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven
gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn op het bord is aangegeven
gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord staat aangegeven
gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord staat aangegeven
gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen
gesloten voor vrachtauto's die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d
einde geslotenverklaring voor vrachtauto;s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d
spitsstrook open
spitsstrook vrijmaken
einde spitsstrook

D. Rijrichting

rotonde: verplichte rijrichting
gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft
bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan
gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven

E. Parkeren en Stilstaan

parkeerverbod
verbod stil te staan
verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen
parkeergelegenheid
taxistandplaats
gehandicaptenparkeerplaats
gelegenheid tot het onmiddellijk laden en lossen van goederen
parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven
parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders
parkeerschijfzone
einde parkeerschijfzone
parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer
parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers

F. Overige Geboden en Verboden

verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
einde verbod voor motorvoetuigen om elkaar onderling in te halen
verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegenovergestelde richting
bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan
keerverbod
einde alle door verkeersborden aangegeven verboden
einde van alle op elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden en adviezen
stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt geplaatst

G. Verkeersregels

autosnelweg
einde autosnelweg
autoweg
einde autoweg
erf
einde erf
voetpad
einde voetpad
ruiterpad
einde ruiterpad
verplicht fietspad
einde verplicht fietspad
fiets/bromfietspad
einde fiets/bromfietspad
onverplicht fietspad
einde onverplicht fietspad

H. Bebouwde kom

bebouwde kom
einde bebouwde kom

J. Waarschuwing

slecht wegdek
bocht naar rechts
bocht naar links
S-bocht(en) eerst naar rechts
S-bocht(en) eerst naar links
steile helling
gevaarlijke daling
gevaarlijk kruispunt
rotonde
overweg met overwegbomen
overweg zonder overwegbomen
overweg met enkel spoor
overweg met twee of meer sporen
tram(kruising)
beweegbare brug
werk in uitvoering
rijbaanversmalling
rijbaanversmalling rechts
rijbaanversmalling links
slipgevaar
kinderen
voetgangersoversteekplaats
voetgangers
fietsers en bromfietsers
losliggende stenen
kade of rivieroever
groot wild
vee
tegenliggers
vliegtuigen
zijwind
verkeerslichten
file
ongeval
slecht zicht door sneeuw, regen of mist
ijzel of sneeuw
gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord)
verkeersdrempel
waarschuwing voor elektronische in- en uitschuifbare paal in de rijbaan (poller), waamee toegankelijkheid van straten en gebieden kan worden geregeld

L. Informatie

hoogte onderdoorgang
voetgangersoversteekplaats
bushalte
tramhalte
bushalte/tramhalte
voorsorteren
einde rijstrook
splitsing
aantal doorgaande rijstroken
doodlopende weg
vooraanduiding doodlopende weg
vooraanduiding verkeers-maatregel voor de aangegeven richting
verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook / rijstroken
verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook
verkeerstunnel
vluchthaven
vluchthaven voorzien van een noodtelefoon en brand-blusapparaat
noodtelefoon
brandblusapparaat
noodtelefoon en brandblusapparaat
dichtstbijzijnde uitgang of twee dichtstbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand

K. Bewegwijzering

lage beslissingswijzer langs autosnelweg (nieuwe blauwe borden worden gefaseerd ingevoerd/geplaatst)lage beslissingswijzer langs autosnelweg (nieuwe blauwe borden worden gefaseerd ingevoerd/geplaatst)
voorwegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richtingvoorwegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting
beslissingswijzer langs autosnelwegbeslissingswijzer langs autosnelweg
hoge beslissingswijzer langs autosnelweghoge beslissingswijzer langs autosnelweg
voorwegwijzer langs niet-autosnelwegvoorwegwijzer langs niet-autosnelweg
beslissingswijzer langs niet-autosnelwegbeslissingswijzer langs niet-autosnelweg
wegwijzer voor fietsers en bromfietserswegwijzer voor fietsers en bromfietsers
wegwijzer voor fietsers en bromfietserswegwijzer voor fietsers en bromfietsers
omleiding: voorwegwijzer op niet-autosnelweg omleiding: voorwegwijzer op niet-autosnelweg
voorwegwijzer binnen de bebouwde komvoorwegwijzer binnen de bebouwde kom
voorsorteren op niet-autosnelweg voorsorteren op niet-autosnelweg
wijkwegwijzer binnen de bebouwde komwijkwegwijzer binnen de bebouwde kom
wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom
route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffenroute voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen

Aanwijzingen

algemeen stopteken
stopteken voor het verkeer, dat de verkeersregelaar van voren nadert
stopteken voor het verkeer dat de verkeersregelaar van achteren nadert
stopteken zowel voor het verkeer dat de verkeersregelaar van voren, als voor het verkeer dat hem van achteren nadert
stopteken voor het verkeer dat de verkeersregelaar van rechts nadert
stopteken voor het verkeer in de vrije richtingen. Opletten voor het verkeer in de stopgezetten richtingen. Kruispunt vrijmaken
teken tot snelheid verminderen
stopteken door verkeersbrigadier met toepassing van bord F10
© 2013 - 2018 Jvd, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Verkeersborden, hoe en watVerkeersborden, hoe en watOns verkeer wordt voor een groot gedeelte geregeld door verkeersborden. Verkeersborden zijn een van de drie verkeersteke…
Nieuwe verkeersregels en verkeersborden in België vanaf 2012Nieuwe verkeersregels en verkeersborden in België vanaf 2012Vanaf de zomer van 2012 zal het verkeersreglement in België aangepast worden. Er komen nieuwe regels, maar ook wijziging…
Kleurenblindheid is soms levensgevaarlijkKleurenblindheid is soms levensgevaarlijkVaak worden grapjes gemaakt over iemand die kleurenblind is. Hij (want in de meeste gevallen is het een hij) zou kleding…
Autosnelwegen - Maximumsnelheid 100, 120 of 130 km. per uur?Autosnelwegen - Maximumsnelheid 100, 120 of 130 km. per uur?Er heerst veel verwarring over de te rijden maximumsnelheid op de Nederlandse wegen. Ter ontlasting van het milieu, het…
Vakantie - Regels Personenauto in EuropaVakantie - Regels Personenauto in EuropaVakantie–Regelgeving en maximumsnelheid in Europa. Goed voorbereid op reis! Voor velen staat de (auto) zomervakantie wee…
Bronnen en referenties
  • Autorij-instructie.nl
  • Rijksoverheid.nl
  • RVV 1990

Reageer op het artikel "Verkeersborden Nederland - Nieuwe verkeersborden 2017"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Sabrina, 17-12-2016 23:54 #11
Mijn vraag, is een parkeer bord waar alleen Maar voertuigen met elektromotor mogen laden een officieel parkeer bord? Ik kan hem nergens tussen de verkeersborden zien. Reactie infoteur, 19-12-2016
Beste Sabrina,

Als de parkeerplaats is gemarkeerd door een "P" bord met onderbord voor elektrische auto's, dan mag daar alleen geparkeerd worden door dat type voertuig, dat dan ook wel gebruik moet maken van het opladen. Het "P" bord is een officieel RVV bord (denk ook aan gehandicapten, laden en lossen e.d.) en wordt gebruikt totdat er een specifiek bord is ontwikkeld.

Zie ook:
https://www.yellowbrick.nl/blog/dit-zijn-de-regels-bij-een-laadpaal/

Mvg - Sjaak

Jan Hendriks, 29-09-2016 10:41 #10
De vraag is: Bij afslag 14 Woerden staat een blauw symbool met de letter C… wat is hiervan de betekenis? Reactie infoteur, 30-09-2016
Beste Jan,

Ik heb de exacte locatie op Google Maps mogelijk niet kunnen achterhalen. Bij afslag 14 op beide zijden van de weg kom ik het bord niet tegen?. Heb je de gegevens?
Anders dan een aanduiding "centrum" zou ik het zo niet weten.

Mvg - Sjaak

Simons, 17-10-2015 03:13 #9
Er bestaan verkeersborden geslotenverklaringen zoals C9,C12,C13, waarom bestaat er geen verkeersbord met een:
auto, motor, bromfiets onder elkaar. Reactie infoteur, 17-10-2015
Beste Simons,

Omdat er bij de bedoelde borden een onderscheid gemaakt kan worden tussen MOTORVOERTUIGEN (C12) (separaat motorfietsen C11) en een VOERTUIG als bromfietsen (C13), die vervolgens in de voor hen specifiek geldende wegomstandigheden geplaatst kunnen worden.
Binnen een situatie waar inrijden voor auto's, motor en bromfiets niet is toegestaan, volstaat verkeersbord C2 met een onderbord "uitgezonderd fietsers".

Mvg - Sjaak
Verkeersbord is in dit verband breder toe te passen.

Roely, 13-02-2015 15:32 #8
Ik wil graag de stopafstand begrijpen. De reactietijd is makkelijk te berekenen: het aantal kilometers gedeeld door het aantal seconden. bijv: 30 km = 30.000 m. gedeeld door 3600 sec. = 8,3. Maar hoe bereken ik de remweg? Reactie infoteur, 13-02-2015
Beste Roely,

De stopafstand is de reactietijd + de remweg.
Je hebt in het gunstigste geval 1 seconde nodig om op een situatie te reageren (reactietijd). Hier tel je de tijd die je nodig hebt vanaf het moment van remmen tot stilstand bij op (remweg)
In je voorbeeld is de stopafstand dan 1 sec. + 8.3 sec. = 9.3 sec.

Moet je de volgafstand aangeven dan kan je voor je theorie veelal de volgende regel hanteren:
De gereden snelheid : 2, plus 10%

Mvg - Sjaak

Dick, 22-11-2014 16:41 #7
Als er een blauw bord, verplicht fietspad staat, mogen snorfietsen daar dan ook op, of moeten die er juist af. Volgens mij het laatste. Reactie infoteur, 23-11-2014
Beste Dick,

Inderdaad het laatste!
Snorfietsers mogen het onverplichte fietspad slechts gebruiken met uitgeschakelde motor.
Dit is tegenwoordig niet altijd realistisch en stamt vooral nog uit de tijd dat er bij de meeste bromfietsen / snorfietsen nog de mogelijkheid tot trappen bestond om het motorrijtuig bij uitgeschakelde motor voort te bewegen.

Mvg - Sjaak

Vraag Steller, 29-09-2014 16:02 #6
F11
Verplicht gebruik passeerstrook. Rijstrook om ingehaald te kunnen worden, uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h.
Geldt ook voor heftrucks, graafmachines en dergelijke. Verboden voor andere bestuurders

F12
Einde verplicht gebruik van de passeerstrook voor motorvoertuigen die sneller kunnen en mogen dan 25 km/h

Oftewel: de passeerstrook mag NIET worden gebruikt door tractoren, heftrucks, graafmachines e.d. maar ALLEEN door bestuurders van voertuigen die harder kunnen en mogen dan 25 km/u. die daar moeten gaan rijden om ingehaald te kunnen worden?

Staat er volgens mij niet helemaal correct zo… Reactie infoteur, 29-09-2014
Beste,

Je hebt helemaal gelijk.Wat het woord niet al niet kan doen.
Dank.

Mvg - Sjaak

Mevr van Schagen, 14-09-2014 23:08 #5
Wat is de betekenis van de blauwe rechthoekige borden met een letter en cijfers zoals U82? Reactie infoteur, 15-09-2014
Beste,

Deze borden geven een omleidingsroute/alternatieve route aan vanaf een autosnelweg, via secundaire wegen, bij calamiteiten of stremmingen op een autosnelweg.

Mvg - Sjaak

Koen, 29-10-2013 17:54 #4
Beste Monique,

Dit betekent 'einde groene golf'. Het is een automatisch systeem dat dynamisch adviessnelheden meegeeft aan passanten om de groenfase bij de volgende verkeerslichten te kunnen halen. Springt hij op een golfje met een rode streep erdoorheen, dan kun je je voet alvast van het gas halen, want dan haal je het groene verkeerslicht niet meer.

Groeten Koen Reactie infoteur, 31-10-2013
Bedankt voor het antwoord Koen!

Mvg - Sjaak

Monique V. Driel, 11-09-2013 15:32 #3
Ik zag laatst op het einde van een snelweg op een matrixbord een rond bord met daarin een horizontaal golfje met daardoor een streep. Wat betekent dit bord of deze aanduiding? Reactie infoteur, 14-09-2013
Beste Monique,

Sorry voor de late reactie, maar ik heb nog even rondgesnuffeld op internet. Helaas moet ik je het antwoord schuldig blijven. Het eerste waar ik aan moet denken is een situatie met water en / of aquaplanning.
Kan je de plaats duiden met een link via Google Maps?

Mvg - Sjaak

Ida van den Berg, 07-08-2013 11:37 #2
Wat betekent een vierkant groen bord met 4 poppetjes erin en in elke hoek een pijl naar het midden geeicht. Het is een klein bord. Reactie infoteur, 07-08-2013
Beste Ida,

Dit bord (L1003) is een informatiebord en geeft een centrale plaats / verzamelplaats aan bij b.v. een kantorencomplex ingeval van ontruimingen, calamiteiten en dergelijke.
Het is geen officieel RVV-bord.

Mvg - Sjaak

Guldentops Gerry, 13-02-2013 01:42 #1
Beste, bestaand er verkeersborden B22 én B23 die de fietsers toelaten door het rode verkeerslicht te laten rijden, dus rechts afslaan als het rode licht brandt? Dus bij een B22 bord door het rode licht rechts laten afslaan en bij een B23 (een T kruispunt een fietser 'rechtdoor' door het rode licht laten rijden? Dit is Belgisch wel te verstaan maar levensgevaarlijk voor visuele gehandicapten!
Beleefde groeten, Gerry (witte stok gebruiker) Reactie infoteur, 13-02-2013
Beste Gerry,

De genoemde verkeersborden bestaan inderdaad. Voorwaarde voor de fietser is wel dat deze in bedoelde situaties alle andere weggebruikers die zich op de weg verplaatsen voorrang verlenen of voor laten gaan.
Zie ook: http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/250-art67#67.3
-
Daarnaast mag de bestuurder kwetsbare weggebruikers niet in gevaar brengen.
Zie de algemene gedragsregels: http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/104-art7
-
Dus… u bent als weggebruiker wel extra beschermd. Helaas moet men zich dan wel aan de regels houden en/of de regels kennen.
Mochten er in uw woongebied gevaarlijke situaties ontstaan, dan is het wellicht de moeite waard de verantwoordelijke(n) binnen de gemeente hier op aan te spreken.

Mvg - Sjaak

Infoteur: Jvd
Laatste update: 24-05-2017
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 11
Schrijf mee!