Artikel 1 van het RVV 1990 - Begrippen en aanvullingen

Artikel 1 van het RVV 1990 - Begrippen en aanvullingen Verkeersregels - RVV 1990. Het RVV = Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens kent in Artikel 1 definities die ons duidelijk moeten maken wat, waar, wanneer en hoe we bepaalde zaken in het verkeer moeten beoordelen. Dit kan zijn bij verkeersdeelname als bestuurder, of meer in het algemeen als weggebruiker. In alfabetische volgorde de definities, aangevuld met zaken waar je mogelijk in het dagelijkse verkeer mee te maken krijgt of je voordeel mee kunt doen.

Aanhangwagens

Voertuigen die door een voertuig worden voortbewogen of kennelijk bestemd zijn om aldus te worden voortbewogen, alsmede opleggers.

Hierbij moet je dus breder denken dan wat we onder b.v. een aanhanger of caravan verstaan. Sleep je met de auto een andere auto, dan wordt de gesleepte auto als aanhanger gezien. Koppel je een aanhanger achter een andere aanhanger, dan niet. Deze is namelijk niet bedoeld om een aanhanger voort te bewegen.

Ambulance

Motorvoertuig, ingericht en bestemd om te worden gebruikt voor ambulancevervoer als bedoeld in de Wet ambulancevervoer. Houd in het verkeer in het bijzonder rekening met een ambulance die optische- en geluidssingalen voert; geef deze indien nodig de ruimte. Handel rustig, raak niet in paniek en maak desnoods wat meer snelheid als er geen ruimte tot inhalen voor de ambulance is of ruimte voor jezelf om plaats te maken in de berm, de zijde van de weg e.d.

Autobus

Motorvoertuig, ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen.
Belangrijk bij deelname aan het verkeer –met name binnen de bebouwde kom- is dat je een autobus voor moet laten gaan als deze -door middel van aangeven met de richtingaanwijzer- te kennen heeft gegeven van de halte weg te willen rijden. Het maakt dus niet uit of het een –plaatselijk bekende- busonderneming of een touring-carbedrijf is wiens bus het betreft. Het zijn beide autobussen! Deze regel is opgesteld omdat je aan de buitenzijde van de bus niet kunt zien of deze bus een zogenaamde lijndienst onderhoudt of bijvoorbeeld door een tekort aan materieel is ingehuurd voor korte tijd.

Autosnelweg

Weg, aangeduid door bord G1 van bijlage 1; langs autosnelwegen gelegen parkeerplaatsen, tankstations en bushalteplaatsen maken geen deel van de autosnelweg uit.

Zou dit wel het geval zijn, dan zou je theoretisch 120 km. per uur kunnen en mogen rijden in dergelijke situaties.
Daarnaast is het zo dat het voor voetgangers, fietsers, bromfietsers, invalidevoertuigen e.d. onmogelijk zou zijn zich op/ binnen een dergelijke situatie te bevinden en voort te bewegen, omdat deze zich op een autosnelweg niet mogen bevinden. Voor hen is uiteraard wel een andere toeleidende weg aangelegd. Een autosnelweg is bestemd voor: motorvoertuigen die sneller kunnen en mogen rijden dan 60 kilometer per uur
.

Autoweg

Weg, aangeduid door bord G3 van bijlage I; langs autowegen gelegen parkeerplaatsen, tankstations en bushalteplaatsen maken geen deel van de autoweg uit

De maximumsnelheid op een autoweg is 100 km. per uur en deze wegen mogen slechts bereden worden door bestuurders van motorvoertuigen die een maximumsnelheid van 50 km. per uur kunnen en mogen rijden. Op een autoweg kun je -in tegenstelling tot een autosnelweg- kruisende bestuurders en verkeerslichten verwachten, hetgeen extra aandacht vraagt.

Bedrijfsauto

Bedrijfsauto als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel h, van het Voertuigreglement.

Bestelauto

Motorvoertuig, bestemd voor het vervoer van goederen, waarvan de toegestane maximum massa niet meer bedraagt dan 3500 kg.

Bestemmingsverkeer

Bestuurders wier reisdoel een of meer bepaalde percelen betreft die zijn gelegen aan of in de directe nabijheid van een weg met een door verkeerstekens aangegeven geslotenverklaring voor bepaalde categorieën bestuurders en die slechts via deze weg zijn te bereiken alsmede bestuurders van lijnbussen.

Als je b.v. –voor zover het een geslotenverklaring voor jouw categorie betreft- aan deze weg woont, op visite gaat, wat moet afleveren of deze weg anderszins met een gericht doel in moet gaan, dan is dit toegestaan. Als ’sluip-route en dergelijke’ dus niet!

Bestuurder van een motorvoertuig


  1. hij die het motorvoertuig bestuurt of
  2. voor zover het betreft een motorvoertuig voor het besturen waarvan een rijbewijs B, C, D of E is vereist en dat is voorzien van een dubbele bediening, hij die rijonderricht geeft of toezicht houdt in het kader van een vanwege de overheid ingesteld onderzoek naar de rijvaardigheid, niet zijnde een onderzoek als bedoeld in artikel 131, eerste lid (onderzoek rijvaardigheid of geschiktheid), van de wet.
  1. dit zijn bestuurders van alle gemotoriseerde voertuigen, behalve bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, voor zover ze niet door rails voortbewogen worden.
  2. bij het les geven in de lesauto is de rij-instructeur dus juridisch de bestuurder; de leerling is de feitelijke bestuurder, maar is dus niet aansprakelijk te stellen voor fouten die hij of zij in het verkeer maakt.

Bestuurders

Alle weggebruikers behalve voetgangers

Dit onderscheid is belangrijk bij het toepassen van de regels van –al dan niet- voorrang verlenen en voor laten gaan. Voorrang is geregeld tussen bestuurders onderling (kruispunten). Bij voetgangers spreken we van voor laten gaan (uitrit, zebra)

Bevoegd gezag

Gezag als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de wet

Te denken valt aan bevoegde ambtenaren in dienst van o.a. Gemeente, Waterschap, Provincie en Rijk: politie, marechaussee. Aanwijzingen -door deze diensten gegeven- moeten worden opgevolgd door weggebruikers.

Brombakfiets

Bromfiets op drie symmetrisch geplaatste wielen met twee voorwielen met een diameter van meer dan 0,60 m., uitsluitend ingericht voor het vervoer van de bestuurder en van goederen en eventueel van een achter de bestuurder gezeten passagier.

Voor personen en dieren is het derhalve (officieel) niet toegestaan om in de ‘bak’ plaats te nemen of vervoerd te worden.

Brommobiel

Bromfiets op meer dan twee wielen, die is voorzien van een carrosserie

Busbaan

Rijbaan waarop het woord ‘BUS’ of ‘LIJNBUS’ is aangebracht

Hier betreft het een aparte rijbaan voor autobussen, waarvan personenauto’s en andere voertuigen dan een autobus geen gebruik mogen maken. Is er op de rijbaan het woord 'LIJNBUS' aangebracht, dan is deze alleen bedoeld voor lijnbussen.

Busstrook

Door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop het woord ‘BUS’ of ‘LIJNBUS’ is aangebracht

Hierbij mag je het gemarkeerde gedeelte –als bestuurder, anders dan die van een autobus- niet gebruiken, daar waar de strepen doorgetrokken zijn. Daar waar de belijning is onderbroken wel (meestal bij voorsorteren en afslaan).

Dag

De periode tussen zonsopgang en zonsondergang

Belangrijk om te weten of je jezelf ergens mag bevinden (b.v. bos) en voor de verplichting tot het voeren van verlichting.

Dierenambulance

Motorvoertuig, ingericht en bestemd om te worden gebruikt voor het vervoer van zieke en gewonde dieren

Doorgaande rijbaan

Rijbaan zonder de invoeg- en uitrijstroken

Denk hierbij aan het totaal van de rijstroken op de snelweg, behalve de genoemde invoeg- en uitrijstroken.

Driewielig motorvoertuig

Driewielig motorrijtuig als bedoeld in artikel 1.1, artikel q, jo. Onderdelen ab, ap en x, jo artikel 1.4, tweede lid, van het Voertuigreglement Kortgezegd betreft het hier een driewielig motorvoertuig met een cilinderinhoud van meer dan 50 cm3. en die niet zwaarder mogen zijn dan 400 kg. bij personenvervoer en 550 kg. bij goederenvervoer, alsook een aantal landbouwwerktuigen en rupsvoertuigen met een maximumsnelheid van 6 tot 25 km. per uur.

Fietsstrook

Door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop afbeeldingen van een fiets zijn aangebracht

De doorgetrokken streep mag je niet overschrijden, de onderbroken wel. Staat er geen symbool/afbeelding van een fietser op de strook, dan praten we over een fiets-suggestiestrook, waarbij de doorgetrokken streep achterwege blijft. Fiets-suggestiestroken hebben –los van het beschermen van de fietsers- vooral een snelheidsremmende werking. Door de aanleg van deze stroken wordt de weg optisch versmald, hetgeen een rustiger rijgedrag bevordert.

Gehandicaptenvoertuig

Voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1.10 meter en niet is uitgerust met een motor, dan wel is uitgerust met een motor waarvan de door de constructie bepaalde maximumsnelheid niet meer dan 45 km per uur bedraagt en geen bromfiets is

De maximumsnelheid voor een gehandicaptenvoertuig is binnen de bebouwde kom 30 km. per uur en buiten de bebouwde kom 40 km. per uur. Omdat het een gehandicaptenvoertuig betreft, hebben bestuurders hiervan meer privileges dan andere bestuurders. Ze mogen (bijna) overal rijden, maar moeten dan wel de regels volgen zoals die voor het verkeer binnen de situatie waarin ze zich bevinden ook geldt. Dus: op het trottoir de regels van voetgangers en op de rijbaan die van bestuurders.

Geslotenverklaring

Verbod de betrokken weg in te rijden of in te gaan, alsmede de betrokken weg te gebruiken

Hierbij treffen we vaak een onderbord aan, dat aangeeft voor welke weggebruikers dit geldt, of welke zijn uitgezonderd.

Haaientanden

Voorrangsdriehoeken op het wegdek

Veelal toegepast in combinatie met bord B6.
Betekenis: verleen voorrang aan kruisende bestuurders.
Let ook op zebra's (VOP's) en naastgelegen fiets-/bromfietspaden
.

Invoegstrook

Door een blokmarkering van de doorgaande rijbaan afgescheiden weggedeelte dat is bestemd voor bestuurders die de doorgaande rijbaan oprijden

Rechts inhalen is –zo er een blokmarkering aangebracht is- toegestaan. Daarvoor extra aandacht in een dergelijke situatie.

Kruispunt

Kruising of splitsing van wegen

Deze situatie altijd –mede afhankelijk van het zicht ter plaatse- met gepaste snelheid naderen en de (voorrangs)regels toepassen. Zie ook ‘Kruispunten – herkennen’.

Lijnbus

Motorvoertuig, gebezigd voor het verrichten van openbaar vervoer in de zin van de Wet personenvervoer 2000

Zie voor de benadering ‘Autobus’.

Militaire colonne

Een aantal zich achter elkaar bevindende militaire -dan wel bij een onderdeel van de rampen-bestrijdingsorganisatie in gebruik zijnde- motorvoertuigen, onder een commandant, die de door Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Defensie vastgestelde herkenningstekens voeren

Als de voorgeschreven herkenningstekens gevoerd worden mag je een militaire colonne niet doorsnijden
De herkenningstekens zijn:
  • eerste voertuig: 2 blauwe vlaggen en een doorschijnende kap voor de rechter koplamp
  • volgvoertuigen: 1 blauwe vlag rechts en een blauwe doorschijnende kap voor de rechter koplamp
  • laatste voertuig: 1 groene vlag en een groene doorschijnende kap voor de rechter koplamp
De verlichting van alle voertuigen dient daarbij ontstoken te zijn. Worden deze kenmerken niet gevoerd, dan dienen de bestuurders van de militaire colonne zich aan de geldende verkeersregels te houden.
Zie een militaire colonne –in je benadering- als één lang voertuig
.

Motorfiets

Motorvoertuig op twee wielen, al dan niet met zijspan- of aanhangwagen

Houd rekening met het feit dat motorrijders instabiele weggebruikers zijn (slechts twee wielen) en ingeval van een file tussen de opgestelde verkeerstromen -stapvoets- door mogen rijden.

Motorvoertuigen

Alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan over spoor te worden voortbewogen

Hier vallen dus ook tractoren, trolly-bussen en dergelijke onder. Trams en treinen niet, want deze worden langs rails voortbewogen.

Nacht

De periode tussen zonsondergang en zonsopgang

Zie dag

Overweg

Kruising van een weg en een railweg, die wordt aangeduid door middel van bord J12 of J13

Een overweg moet je altijd volledig vrij laten, totdat je de overweg in één keer kunt oversteken. Kijk dus ook over de spoorwegovergang om te beoordelen of er voldoende verkeersdoorstroming is om dit te doen.

Parkeerhaven of parkeerstrook

Langs de rijbaan gelegen verharding die is bestemd voor stilstaande of geparkeerde voertuigen

Parkeren

Het laten stilstaan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen

Parkeren is dus altijd voor een langere tijd, anders spreek je over stilstaan.

Personenauto

Personenauto als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel at, van het Voertuigreglement

Puntstuk

Meerhoekig vlak op het wegdek, opgenomen bij splitsingen of samenvoegingen van wegen, rijstroken of rijbanen

Rijbaan

Elk voor rijdende voertuigen bestemd weggedeelte met uitzondering van de fietspaden en de fiets/bromfiets-paden

Als een weggedeelte niet voor ‘elk rijdend voertuig bedoeld is, moeten er voorzieningen getroffen worden om dit weggedeelte af te sluiten (slagbomen) of moet er een persoonlijk ‘toegangsbeleid’ gevoerd worden (portier).

Rijstrook

Door doorgaande of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan van zodanige breedte dat bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen daarvan gebruik kunnen maken

Dit betekent dat rijbanen minimaal de breedte moeten hebben van de alhier geldende maximale breedte van de voertuigen inclusief de lading, namelijk: personenauto’s 2.50 mtr., bedrijfswagens/koelwagens 2.55/2.60 mtr.

Snorfiets

Bromfiets die blijkens een daarop aangebracht merk als bedoeld in artikel 5.6.1 eerste lid, van het Voertuig-reglement is geconstrueerd voor een maximumsnelheid die niet meer bedraagt dan 25 km per uur. Voertuigen die voorzien zijn van één of twee in dit artikel bedoelde oranje platen of oranje vlakken, worden voor de toepassing van dit besluit gelijkgesteld met snorfietsen

De maximum snelheid voor snorfietsen is zowel in als buiten de bebouwde kom 25 km per uur.

Spitsstrook

De vluchtstrook die als rijstrook is aangewezen blijkens bord C23-01 van bijlage 1

Een betrekkelijk nieuwe situatie, waarbij de vluchtstrook -ter ontlasting van de verkeersdruk bij file -al dan niet tijdelijk wordt opengesteld voor bestuurders van motorvoertuigen.

T100-bus

Autobus, ten aanzien waarvan uit een aantekening op het kentekenbewijs of uit het kentekenregister blijkt dat hij zodanig is ingericht dat hij in aanmerking komt voor een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur

Hierbij moet je met name denken aan autobussen die als touringcar worden ingezet.

Uitrijstrook

Door een blokmarkering van de doorgaande rijbaan afgescheiden weggedeelte dat is bestemd voor bestuurders die de doorgaande rijbaan verlaten

Zie invoegstrook

Veiligheidscel

Onderdeel van de constructie van een bromfiets, een motorfiets of een driewielig motorvoertuig dat de bestuurders of passagiers beschermt tegen hoofdletsel

Verdrijvingsvlak

Gedeelte van de rijbaan waarop schuine strepen zijn aangebracht

Verdrijvingsvlakken zijn bedoeld om de verkeersstromen te geleiden en mag je niet overrijden. Derhalve voldoende ver vooruit kijken en –indien nodig- tijdig de juiste rijstrook kiezen.

Verkeer

Alle weggebruikers

Dus: bestuurders én voetgangers.

Vluchthaven of vluchtstrook

Door een doorgetrokken streep van de rijbaan van de autosnelweg of autoweg afgescheiden weggedeelte, dat is bestemd voor gebruik in noodgevallen

Alleen voor gebruik in noodgevallen, dus niet voor: telefoneren, kaartlezen, sanitaire stop en dergelijke.

Voertuigen

Fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens

Dus zowel op de weg, als op rails.

Voorrang verlenen

Het de betrokken bestuurders in staat stellen ongehinderd hun weg te vervolgen

Voorrang mag je nooit nemen, maar moet je altijd krijgen. Bij ongehinderd hun weg vervolgen moet je dus ook rekening houden met de rijlijn van degenen die je voorrang verleent.

Voorrangsvoertuig

Motorvoertuig dat de optische en geluidssignalen voert als bedoeld in: artikel 29

Bestuurders van motorvoertuigen ten diensten van politie en brandweer, ambulances en motorvoertuigen van andere door Onze Minister aangewezen hulpverleningsdiensten voeren blauw zwaai- of knipperlicht en een tweetonige hoorn om kenbaar te maken dat zij een dringende taak vervullen.
Worden bovenbedoelde signalen niet gevoerd, dan moeten de bestuurders van deze voertuigen de geldende verkeersregels of -tekens volgen.

Vrachtauto

Motorvoertuig, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3500 kg

Om een vrachtauto te mogen besturen is dus minimaal rijbewijs C vereist.

Weggebruikers

Voetgangers, fietsers, bromfietsers, bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, van een motorvoertuig of van een tram, ruiters, geleiders van rij- of trekdieren of vee en bestuurders van een bespannen of onbespannen wagen

Denk in het verkeer aan het onderscheid tussen bestuurders en weggebruikers en verkeer.

Wet

Wegenverkeerswet 1994

Een belangrijk artikel hieruit is: Artikel 5, dit luidt:
Het is eenieder verboden zich zodanig te gedragen dat het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht of kan worden gebracht of wordt gehinderd of kan worden gehinderd
.

Zitplaats

Zitplaats als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel bo, van het Voertuigreglement

Een constructie die daarvoor speciaal geconstrueerd is en die plaats biedt aan een volwassen persoon. Het kan zowel een afzonderlijke zitplaats zijn als een gedeelte van een bank dat plaats biedt aan één persoon. Een geïmproviseerde
zitplaats of een zitplaats voor gebruik bij stilstand, valt niet onder de categorie ‘zitplaats’.

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend!
© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Cursus theorie voor het rijexamen: VerkeersdeelnemersIn deze eerste les van de theorie voor het rijexamen ga je meer leren over de verschillende deelnemers die in het verkee…
Verkeer - Verkeersregels en de wegenverkeerswetVerkeer - Verkeersregels en de wegenverkeerswetHet Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens = RVV en de WegenVerkeersWet = WVW kennen vele artikelen, die de gedragin…
Voorrang verlenen of voor laten gaan op kruispunt en VOPVoorrang verlenen of voor laten gaan op kruispunt en VOPWanneer spreek je bij verkeersdeelname van voorrang verlenen en wanneer van voor laten gaan? Bij het verlenen van voorra…
Verkeer - Verkeersregelaars en WegmarkeringenVerkeer - Verkeersregelaars en WegmarkeringenBij deelname aan het Nederlandse verkeer worden we geconfronteerd met vele verkeersborden. Over het algemeen zal het nal…

Test verkeersborden - Theorie van de verkeersbordenTest verkeersborden - Theorie van de verkeersbordenTest de kennis van de verkeersborden en verkeerstekens! In programma's als 'blik op de weg', 'het nationaal verkeersexam…
De hellingproef - Bijzondere verrichting bij het examenDe hellingproef - Bijzondere verrichting bij het examenDe Hellingproef tijdens de autorijles of het praktijkexamen! Bij de hellingproef -wat één van de bijzondere verrichtinge…
Bronnen en referenties
  • Autorij-instructie
  • CROW
  • RVV1990
Reacties

Van Katwijk, 18-03-2019
Heb een bekeuring gekregen voor parkeren buiten het aangegeven parkeervak. Het is niet duidelijk welk parkeervak er wordt bedoeld. Er is in ieder geval geen belijning. Hooguit andere klinkers. Ik wil graag weten wat de definitie van een parkeervak is. Als die niet bestaat, want ik kan hem nergens vinden, kan ik ook nooit buiten het parkeervak parkeren. Reactie infoteur, 19-03-2019
Beste,

Ik zou de situatie ter plekke moeten zien om goed te kunnen oordelen (google maps?) In het algemeen kun je stellen dat de wegbeheerder / de gemeente de taak heeft duidelijk aan te geven wat het gewenste gedrag is / zou moeten zijn d.m.v. bebording of belijning. Is dit niet het geval, dan is het wellicht de moeite waard bezwaar in te dienen (onderbouw met foto's)

Mvg - sjaak

Bob, 20-07-2016
Mag iemand wiens rijbevoegdheid is ontzegd ook geen snorfiets of e-bike besturen? Reactie infoteur, 20-07-2016
Beste Rob,

Nee, ook voor deze motorrijtuigen is een rijbewijs vereist.
Zie ook:
http://www.veiliglandbouwverkeer.nl/Veilig_landbouwverkeer/Rijbewijs_files/OM%20over%20inname%20rijbewijs%20en%20rijontzegging.pdf

Mvg - Sjaak

Janet, 10-01-2010
Ik probeer te achterhalen wat de regels zijn voor het parkeren op een parkeervak waar de WVW 1994 op van toepassing is.
RVV 1990 zegt:art.1… onder parkeerhaven of parkeerstrook wordt verstaan een langs de rijbaan gelegen verharding die is bestemd voor stilstaande of geparkeerde voertuigen.
WVW 1994 zegt:art.1 c.motorrijtuigen : alle voertuigen… art.1.d. aanhangwagen: voertuig…
op de site auto-en-vervoer.infonu.nl staat:
Voertuigen
Fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens.
Dus zowel op de weg, als op rails.

Mijn vraag is of een aanhangwagen of een caravan een voertuig zijn in die hoedanigheid dat die geparkeerd mogen worden op een parkeervak waar de WVW 1994 op van toepassing is? Reactie infoteur, 10-01-2010
Beste Janet,

Dit kan per gemeente anders geregeld zijn, daar waar het caravans en aanhangers betreft. Dus informeer wat de plaatselijke verordening is in de gemeente waar de vraag betrekking op heeft.
Uiteindelijk is de openbare weg geen caravanstalling.

Mvg - Sjaak

Peter, 19-11-2009
Ik ben voor een radio TV zaak gaan staan met mijn auto op een plek bestemd voor laden en lossen omdat ik een 42" TV flatscreen scherm moest inladen die ik had besteld. Ik heb mijn kofferbak open gedaan en de alarm lichten aan. In de winkel bleek het juiste scherm toch niet op voorraad te zijn. Ik heb een usb stick afgerekend en was binnen 7 minuten weer terug bij mijn auto waar een parkeerwacht mij aan het bekeuren was. Hij zei dat een klein tasje niet als laden en lossen telde en bekeurde door. Wie kan mij helpen door te vertellen of dit correct afgehandeld is of niet, alvast bedankt. Reactie infoteur, 19-11-2009
Beste Peter,

Het lijkt mij dat er correct gehandeld is. Het is ook voor een ambtenaar niet te controleren of je voornemend was een TV te kopen. Eerst kopen en daarna de auto halen om in te laden is de enige oplossing om deze onduidelijkheid te voorkomen.

Mvg - Sjaak

Laurens Nieland, 10-07-2009
Kan iemand mij helpen? Ik ben onlangs in beroep gegaan tegen een boete voor parkeren op een invalide plek, zonder invalidekaart. Ik heb echter langs de weg gestaan en niet op een invalide plek. Als beslising heb ik het volgende gekregen:
"De officier van justitie stelt vast dat in deze sprake is geweest van parkeren in de zin van artikel in het regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (art. 1 RVV 1990)." Na het lezen van dez site, heb ik het idee dat dit totaal nergens op slaat. Wie kan mij helpen door te vertellen of dit correct afgehandeld is of niet, alvast bedankt. Reactie infoteur, 10-07-2009
Beste Laurens,

De exacte siruatie kan ik niet beoordelen, maar… parkeren is het langer stilstaan dan de tijd die nodig is voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen of het onmiddellijk in- en uit laten stappen van passagiers. Als er ter plekke -los van de invalidenparkeerplaats- een parkeerverbod geldt; geldt bovenstaande regel.

Mvg - Sjaak

Leon Erkens, 22-11-2008
Motorvoertuigen anders bestemd dan langs spoorstaven.
Houdt in dat tram treinen hier niet bij horen daar deze langs spoorstaven lopen.
M VR GR.
Leon Reactie infoteur, 22-11-2008
Beste Leon,

Helemaal correct.
Dit onderscheid is belangrijk, omdat dan onder andere de algemene voorrangsregels of regels van voor laten gaan voor deze categorie niet gelden.

Mvg - Sjaak

Ben, 12-06-2008
Ik zit met de volgende vraag: valt een bus geschikt voor het vervoeren van niet meer dan 8 personen onder personenauto of bedrijfsauto? Reactie infoteur, 12-06-2008
Beste Ben,

Dit is afhankelijk van de inrichting van het voertuig.

Kijk even bij de volgende link, dan wordt het waarschijnlijk wel duidelijk.

http://www.tdekkers.nl/ onder -voertuigreglement - en vervolgens -h. bedrijfsauto-.

Mvg - Sjaak

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 26-10-2016
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.