2toDrive - Begeleid autorijden vanaf 17 jaar

2toDrive - Begeleid autorijden vanaf 17 jaar De proef 2toDrive werd 15 maart 2018 definitief omgezet van "proef" tot een definitieve regeling. Het Begeleid Rijden, waarbij vanaf de leeftijd van 17 jaar het rijbewijs voor de personenauto behaald kan worden, is vanaf 1 november 2011 – als proef – van start gegaan. Er was vanaf 2008 al sprake van het verlagen van de leeftijdsgrens voor het behalen van het praktijkexamen voor het rijbewijs-B (personenauto). Door de positieve ervaringen en goede resultaten van het begeleid rijden is besloten de proef om te zetten in een definitieve regeling. Na aanpassing van de Wegenverkeerswet had de definitieve regeling eind 2017 in moeten gaan; dit werd niet gehaald wat resulteerde in een latere invoering: maart 2018.

Je rijbewijs vanaf 17 jaar - Begeleid rijden, 2toDrive

Waarom is gekozen voor de termen "begeleid rijden" of "2toDrive"? Veel mensen bleken bij de term begeleiderspas, waar in eerste instantie voor gekozen was, een beeld te hebben van gehandicaptenvervoer. Gelet op het motiveren van de doelgroep – van 17 jarigen – om mee te doen aan het experiment is uiteindelijk gekozen voor de naam 2toDrive.

Overwegingen invoering van 2toDrive

Ondanks de scherpe daling van de verkeersongevallen in de afgelopen jaren, ook onder beginnende bestuurders, blijft de groep van 18 tot 24 jarigen een van de meest risicovolle groepen in het verkeer. De eerste jaren na het behalen van het rijbewijs, en vooral de eerste maanden na het examen, blijken zij een verhoudingsgewijs groot risico te lopen om bij een ongeval betrokken te raken. In vergelijking met meer ervaren bestuurders heeft de groep 18 tot 24-jarigen per gereden kilometer een ruim vier maal hogere kans om betrokken te raken bij een ernstig verkeersongeval (met tenminste een dode of een zwaargewonde) dan een automobilist in de leeftijdscategorie van 30 tot 59 jaar.

Begeleid rijden - 2toDrive 2011 - 2018

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) gaf op 1 november 2011 het startschot voor de proef 2toDrive. Het ging om een proef van zes jaar, waarna bekeken zou worden of de proef een positief effect heeft op de verkeersveiligheid en de rij-bekwaamheid van 17-jarigen. Bij de invoering van 2toDrive in november 2011, is tevens de geldigheid van het theoriecertificaat B verlengd van 1 jaar tot 1,5 jaar (18 maanden). Vanaf je 16de jaar mag je theorie-examen doen.

Verkeersveiligheid bevorderen

De afgelopen jaren zijn verschillende maatregelen getroffen, om de verkeersveiligheid van de beginnende bestuurder te verhogen. Maatregelen die gerealiseerd zijn, dan wel waar op dit moment aan gewerkt wordt, betreffen onder andere de invoering van een:
 • Beginnersrijbewijs.
 • Verlaging van de alcohollimiet voor beginnende bestuurders naar 0,2‰
 • De invoering van het rijbewijs voor de categorie AM (het bromfietsrijbewijs) met bijbehorend theorie- en praktijkexamen.
 • De invoering van lichte educatieve maatregel alcohol en verkeer.
 • Vernieuwing van het praktijkexamen met meer aandacht voor gevaarherkenning en zelfstandig rijgedrag.

Verkeersveiligheid begeleid rijden

Het begeleid rijden heeft een aantal positieve effecten op de verkeersveiligheid laten zien, zodat besloten is de proef om te zetten in een definitieve regeling per 15 maart 2018. Uit een onderzoek van het SWOV blijkt – in het kort – het volgende:
 • Het ongevalsrisico: het aantal ongevallen voor het aantal zelfstandig gereden kilometers ligt bij bestuurders die aan 2toDrive hebben deelgenomen 26% lager.
 • 18% van hen heeft wel eens zonder coach gereden. Daar staat tegenover dat van de bestuurders die niet hebben deelgenomen aan 2toDrive 48% wel eens zonder rij-instructeur heeft gereden voordat zij een rijbewijs hadden.
 • Bestuurders die hadden deelgenomen aan 2toDrive reden gemiddeld 561 kilometer per maand ten opzichte van 410 kilometer per maand bij bestuurders die niet hebben deelgenomen aan 2toDrive.

Doel van het behalen van je rijbewijs op je 17de

Er is gekozen voor een model waarin het niet gaat om het opleiden, maar om het maken van ervaringskilometers door de aspirant bestuurder met een goedgekeurde begeleider. Je mag alleen onder begeleiding rijden ná het voltooien van je rij-opleiding en het behalen van je rijbewijs-B bij het CBR.

Eerst Theorie-examen, dan pas praktijk-examen

Vanaf de dag dat je 16 jaar bent geworden mag je op voor je theorie-examen-B, waarna de praktijklessen vanaf 16,5 jaar mogen beginnen. Vanaf de dag dat je 17 jaar bent geworden mag je examen afleggen voor je autorijbewijs.

Je definitieve rijbewijs-B voor de personenauto

Als je geslaagd bent voor je praktijk examen, krijg je een volwaardig, definitief rijbewijs en géén voorlopig rijbewijs. Totdat je de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt, mag je alleen met een door jou opgegeven begeleider(s) rijden die aan de eisen voldoet.

De 17-jarige beginnende bestuurder moet voldoen aan

 • Geslaagd zijn voor het theorie-examen voor de rijbewijscategorie B.
 • Geslaagd zijn voor het praktijkexamen voor het besturen van motorrijtuigen van de rijbewijscategorie B.
 • Aan de aanvrager moet een begeleiderspas zijn afgegeven.
 • Als je als bestuurder de weg op gaat, moet je altijd zowel je rijbewijs als je begeleiderspas bij je hebben en op aanvraag kunnen tonen.

Geslaagd voor je rijbewijs bij 2toDrive

Deelnemers die met goed gevolg het theorie- en praktijkexamen voor rijbewijs B hebben afgelegd en hun geschiktheid voor die categorie hebben aangetoond, krijgen een rijbewijsdocument uitgereikt dat conform de Europese regelgeving wordt afgegeven. Het document heeft de gebruikelijke in Nederland geldende geldigheidsduur van 10 jaar. Het rijbewijs heeft dus verder géén beperkingen en hoeft later niet te worden omgewisseld of aangepast. De enige beperking is dat er tot het 18de jaar alleen met het rijbewijs in Nederland gereden mag worden en niet in het buitenland.
Het beginnersrijbewijs heeft een duur van 7 jaar als je op je 17de het rijbewijs hebt gehaald. Normaal geldt een periode van 5 jaar, voor eenieder die op latere leeftijd het rijbewijs haalt

Functie van de begeleider

De aspirant bestuurder (jij) mag 1 tot 5 begeleiders opgeven die aan de eisen voldoen en hem of haar tot de 18de verjaardag begeleiden. De begeleider(s) -die de rol van coach krijgt toebedeeld- moet een geldige pas kunnen tonen, die door de aspirant bestuurder aangevraagd moet worden bij het RDW (Rijksdienst voor het wegverkeer)
De begeleider fungeert vanaf de bijrijdersstoel als een aanspreekpunt voor de 17-jarige bestuurder en coacht waar nodig, maar hij geeft geen rijles en hij verricht zelf geen bestuurdershandelingen. Alleen al de aanwezigheid van een volwassene heeft in het buitenland een matigende en beschermende invloed op de deelnemer gehad. De begeleider kan een familielid of een kennis zijn, en hoeft niet over de kwalificaties van een autorij-instructeur te beschikken. Om de kwaliteit van de begeleiding te waarborgen, moet de begeleider wel aan een aantal eisen voldoen. Daarnaast is de begeleider tijdens het begeleiden niet onder invloed van alcohol of drugs, zit hij naast de deelnemende bestuurder en niet achterin en dient hij zich bij controle te legitimeren om te kunnen controleren of de persoon een op de begeleiderspas genoemde begeleider is.

Eisen voor de begeleider(s) "Begeleid rijden"

 • Minimaal 5 jaar een rijbewijs-B hebben.
 • Ouder zijn dan 27 jaar.
 • Geen zware verkeersdelicten hebben begaan.
 • Nooit in een vorderingsprocedure terecht zijn gekomen.
 • Niet onder invloed zijn van drugs, alcohol of medicijnen.
 • Zich tijdens de begeleiding altijd kunnen legitimeren.

Wanneer kan je begeleiderspas aanvragen

 • Uiterlijk vanaf de leeftijd van 17 jaar en zes maanden.
 • Op z’n vroegst 6 maanden vóór het bereiken van het 17de jaar.

Afgifte van de begeleiderspas – je rijbewijs

 • De RDW controleert of aan alle voorwaarden is voldaan. Als dat het geval is, krijg je de pas binnen tien werkdagen thuisgestuurd. Als jij of (een van) je coach(es) niet aan de voorwaarden voldoen, ontvangen zowel jij als je coach daarover apart van elkaar een brief.
 • Zodra je je rijbewijs hebt behaald, vraag je dat aan bij je eigen gemeente. Als je op 17-jarige leeftijd een rijbewijs aanvraagt, maar er staat nog geen begeleiderspas geregistreerd, dan kan het rijbewijs niet afgegeven worden. Zorg dus dat je op tijd je begeleiderspas aanvraagt

Sanctie - Rijden zonder begeleider

Rijd je als 17-jarige zonder begeleider, dan volgt hier een sanctie op door ongeldig verklaren van het rijbewijs. Dit betekent dat je alsnog moet wachten tot je 18 jaar oud bent en dan weer opnieuw zowel je theorie-examen, als je praktijkexamen moet afleggen.
Tevens ben je (mede)verantwoordelijk voor je begeleider. Verkeert deze tijdens de begeleiding onder invloed van verdovende middelen, dan zal je ook weer opnieuw de bovenomschreven examens moeten doen, ná het bereiken van de dag dat je 18 jaar geworden bent.

Minderjarigheid van de bestuurder

Omdat de aspirant bestuurder nog minderjarig is, moet een schriftelijke verklaring van één van de ouders of wettelijk vertegenwoordiger overlegd worden. De minderjarige bestuurder is echter wel juridisch bestuurder, zodat hij of zij wel verantwoordelijk is voor het eigen handelen tijdens het besturen van het voertuig, bij deelname aan het verkeer.

Aansprakelijkheid

De 17-jarige is na het behalen van het rijbewijs B zowel feitelijk (hij of zij rijdt/stuurt) als juridisch de bestuurder en dus aansprakelijk. Er moet dan wel worden voldaan aan de eisen die het experiment zowel aan de bestuurder als aan de begeleider stelt. Als hij niet aan deze eisen voldoet, rijdt de deelnemer in feite zonder geldig rijbewijs.

De 17-jarige geldt als een beginnend bestuurder. Dit betekent

 • Lagere alcohollimiet van 0,2 promille en is de beginnersregeling onverkort op hem van toepassing.
 • De recidiveregeling is op hem van toepassing, zoals die overigens van toepassing is op alle rijbewijshouders.
 • Bij twijfel aan zijn rijvaardigheid of geschiktheid, bijvoorbeeld als hij zich schuldig heeft gemaakt aan ernstige verkeersovertredingen, zoals een forse overschrijding van de wettelijke alcohollimiet, zal de politie een mededeling op grond van artikel 130, eerste lid, van de WVW 1994 uitbrengen en zal het CBR hem, afhankelijk van de situatie, een educatieve maatregel, een alcoholslotprogramma of een onderzoek naar de rijvaardigheid of geschiktheid opleggen.

Controle en handhaving

Politieagenten en medewerkers van de regionale verkeershandhavingsteams van het ministerie van Veiligheid en Justitie zullen op basis van de geboortedatum op het rijbewijs moeten vaststellen dat het een deelnemer aan het experiment betreft, hij in het bezit moet zijn van een begeleiderspas en uitsluitend met een begeleider mag rijden. Als zij constateren dat de betrokken bestuurder nog geen 18 jaar is en zonder begeleider rijdt, dan zullen zij zijn rijbewijs invorderen.

Veelgestelde vragen over het begeleid rijden (2toDrive)

Vanaf welke leeftijd mag ik mijn theorie-examen doen

Wanneer 2toDrive van start is gegaan kun je vanaf 16 jaar het theorie-examen afleggen. Je theoriecertificaat is 1,5 jaar geldig nadat je het hebt behaald

Waar en wanneer kan ik de begeleiderspas aanvragen

Op de site van www.2toDrive.nl. Jongeren die 16.5 jaar zijn kunnen de pas aanvragen.

Moet de begeleiderspas aangevraagd worden voor de jongeren mogen gaan lessen

Nee dat hoeft niet, jongeren vanaf 16,5 jaar mogen gaan lessen. Zij dienen in het bezit te zijn van de begeleiderspas voor ze het rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Zonder begeleiderspas wordt het rijbewijs niet afgegeven.
Advies: laat de leerling de pas aanvragen voor praktijk examen.

Moet ik als rijschool iets speciaals doen of aanmelden

Als rijschool kan je gewoon deelnemen aan het experiment. Als de jongeren 16,5 jaar is mag hij beginnen met rijlessen. Er is geen speciale aanmelding nodig.

Mag ik als ik mijn rijbewijs heb gehaald door 2toDrive ook op een scooter rijden

Ja, wanneer je het rijbewijs B haalt, krijg je daarbij automatisch ook het rijbewijs AM. Hiervoor heb je geen begeleiding van je coach nodig. Het rijden met een coach geldt alleen voor het besturen van een auto.

Mag ik ook in het buitenland rijden als ik 17 ben? Vanaf wanneer mag ik in andere landen dan in Nederland rijden

Nee, het rijbewijs dat je als 17-jarige voor het experiment 2toDrive in Nederland haalt, is niet geldig in het buitenland. In Europese wetgeving is namelijk geregeld dat je alleen na je 18de verjaardag een rijbewijs mag halen. Ieder land afzonderlijk mag in eigen land eerder rijbewijzen afgeven. Dit rijbewijs is dan alleen in eigen land geldig. Met het rijbewijs dat je op je 17e voor 2toDrive hebt gehaald, mag je daarom pas vanaf 18 jaar ook buiten Nederland rijden.

Ik ben al 17 op het moment dat 2toDrive start, kan ik meedoen met 2toDrive

Er is door de Minister gekozen om een grens te trekken bij de invoering van 2toDrive. Jongeren die op of na de startdatum 17 jaar worden kunnen meedoen aan het experiment. Als jij al 17 bent op het moment dat 2toDrive van start gaat dan gelden er voor jou wel speciale regels; je mag starten met het volgen van rijlessen en het theorie-examen afleggen. Je mag het praktijkexamen afleggen zodra je 18 bent geworden.

Moet ik mijn theorie-examen afgelegd hebben voordat ik met rijlessen mag beginnen

Nee, voor het volgen van rijlessen hoef je niet in het bezit te zijn van het theoriecertificaat Je hebt wel het theoriecertificaat nodig als je een tussentijdse toets of het praktijkexamen gaat afleggen.

Moeten de ouders teken/toestemming geven om mee te doen aan 2todrive

Nee, ouders hoeven niet mee te tekenen. De jongeren kunnen vanaf 1 november een begeleiderspas aanvragen en ook daar hoeft niet voor getekend te worden.
Tenzij de ouders coach willen zijn, dan moeten zij net als andere coaches toestemming geven dat zij vermeld worden op de begeleiderspas.

Ik ben rijinstructeur, maar ben nog geen 27 jaar oud, mag ik wel iemand coachen

Ja, als je in het bezit bent van een WRM-pas kan dat door de jongeren aangegeven worden bij de aanvraag van de begeleiderspas. Je komt dat alsnog op de begeleiderspas te staan. (wel kopie van de WRM-pas meesturen met de aanvraag van de begeleiderspas.)

Wanneer geeft het RDW een nieuwe pas af

 • Bij wijziging van de personalia van de houder of de begeleider.
 • Als de houder een nieuwe begeleider opgeeft.
 • In geval de eerder afgegeven begeleiderspas versleten of geheel of gedeeltelijk onleesbaar is.
 • Als de eerder afgegeven begeleiderspas verloren is geraakt of teniet is gegaan.

Wanneer verliest de begeleiderspas zijn geldigheid

 • Door uitreiking van een nieuwe begeleiderspas.
 • Door het onbevoegd daarin aanbrengen van wijzigingen.
 • Door wijziging van de geslachtsnaam, de voornamen, de plaats of datum van geboorte of het geslacht van één van de daarop vermelde personen.
 • Op de dag dat de houder de leeftijd van achttien jaren bereikt.

Wanneer wordt de begeleiders pas ongeldig verklaard

 • Als de begeleiderspas is afgegeven op grond van door de aanvrager verschafte onjuiste gegevens en hij niet zou zijn afgegeven.
 • Indien de onjuistheid van die gegevens ten tijde van de aanvraag bekend zou zijn geweest.
 • Als na afgifte van de begeleiderspas blijkt dat hij kennelijk abusievelijk aan de houder is afgegeven.

Praktijkresultaten in Duitsland

In Duitsland –waar het begeleid rijden al enige jaren geleden is ingevoerd- heeft men hier goede ervaringen mee. In Duitsland volgt de leerling eerst de rijopleiding bij een gecertificeerd autorij-instructeur en legt hij de gebruikelijke examens af. De jonge bestuurder kan vervolgens onder begeleiding van een ervaren bestuurder rijervaring opdoen. De voorwaarden voor vrijwillig meedoen was ook in Duitsland de leeftijdsverlaging voor het volgen van praktijklessen; namelijk vanaf 16 jaar en zes maanden en het praktijkexamen vanaf 17 jaar. De 17-jarige bestuurder mag tot zijn 18e jaar slechts een auto besturen als er ook een oudere, ervaren begeleider in de auto aanwezig is. Vanaf de 18e verjaardag mag die bestuurder zonder begeleider een auto besturen. (Nederland volgt dit model)

Cijfers uit Duitsland laten zien dat bestuurders die vanaf 17 jaar hun rijbewijs hebben gehaald en onder begeleiding hebben gereden, vanaf hun 18e in vergelijking met bestuurders die voor het eerst gaan rijden, circa
 • 20% minder overtredingen begaan.
 • 30% minder ongelukken veroorzaken.
 • Minder vaak (circa 50%) onder invloed van drank of drugs rijden.
© 2009 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Rijbewijs met 17 halen: wat houdt het 2toDrive project in?Rijbewijs met 17 halen: wat houdt het 2toDrive project in?Je kunt als 16-jarige meedoen aan het '2toDrive' project om zo versneld je autorijbewijs te halen. Met 17 jaar kun je da…
Rijbewijs vanaf 17 jaarRijbewijs vanaf 17 jaarVanaf november 2011 gaat een experiment starten onder de naam 2toDrive. In dit experiment is het mogelijk dat jongeren v…

Tips voor je praktijkexamenHet afleggen van je praktijkexamen is altijd spannend. Na tientallen rijlessen wil je immers wel graag dat roze pasje ku…
Hoe werkt de OV-chipkaartHoe werkt de OV-chipkaartDe OV-chipkaart is straks het universele vervoersbewijs voor alle openbaar vervoer in Nederland. Wie met bus, tram, trei…
Bronnen en referenties
 • Autorij-instructie.nl
 • Reflector
Reacties

Dp, 28-03-2019
Is een proces verbaal opmakende ambtenaar verplicht om op het door opgemaakt proces verbaal de naam van de begeleider te noteren als bewijs dat deze naast de bestuurder zat ten tijde van de overtreding en zo ja dient hij / zij dit te doen door het vragen van een legitimatie van de begeleider? Reactie infoteur, 29-03-2019
Beste Dp,

Als het goed is heeft de bestuurder na het behalen van het rijbewijs een aantal begeleiders opgegeven. De naam van de begeleider kan gecontroleerd worden omdat het rijden met een begeleider verplicht is tot de leeftijd van achttien jaar is bereikt. De feitelijke bestuurder (17-jarige) blijft echter altijd verantwoordelijk.

Mvg - Sjaak

Ertan, 26-02-2019
Door verzekering gezegd dat mijn zoon (17,5) mijn auto (A4.2.0 tdi motor) niet mag rijden omdat de auto grote motor heeft. klop dit? waar kan ik informatie vinden?
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 26-02-2019
Beste Ertan,

Dat is het beleid van de/een individuele verzekeringsmaatschappij, omdat zij dan het risico op schade groter achten voor m.n. jonge of beginnende bestuurders. Je zoon mag dan wel onder begeleiding rijden, maar is juridisch de bestuurder. Waarschijnlijk is het een en ander te lezen in de polis-voorwaarden van de maatschappij. (overigens is een 2.0 TDI nu niet direct een onwaarschijnlijk snelle auto. Een andere maatschappij kiezen misschien?)

Mvg - Sjaak

Hanneke, 14-07-2018
Dus als je 25 jaar bent, en inmiddels je theorie hebt gehaald maar meer rijvaardigheid moet opdoen, geldt deze regeling ook?! Reactie infoteur, 16-07-2018
Beste Hanneke,

Nee, dan is de regeling niet van toepassing en ook niet nodig, maar kun je direct zelfstandig rijden zodra je het rijbewijs hebt gehaald.
Voor 17-jarige geldt de regeling totdat ze 18 jaar zijn geworden. Ze moeten dan wel eerst hun rijbewijs bij het CBR hebben gehaald.

Mvg - Sjaak

Lidia, 24-06-2018
Als je 17 bent en begeleid rijdt mogen er dan ook passagiers achterin zitten? Reactie infoteur, 25-06-2018
Ja hoor Lidia, dat maakt niet uit, als er maar een begeleider naast je zit.

Mvg - Sjaak

Amber, 04-05-2018
Hoi ik heb een vraagje

Ik ben over 3 maanden ongeveer 17, als ik nu al begin met mijn lessen moet ik dan wachten tot ik 18 ben om op te mogen?

En ik had ergens gehoord dat ik weet niet meer welke datum dat misschien zou in gaan, dat je na een bepaalde datum als je niet slaagt dat je niet meer op mag en moet wachten tot je 18e klopt dit? Reactie infoteur, 04-05-2018
Beste Amber,

De proef is omgezet naar een definitieve regel. Dit houdt in dat je vanaf je 17de rijlessen kunt nemen en af kunt rijden (mits je de theorie hebt gehaald). Mocht je de eerste keer voor je examen zakken, dan kun je gewoon door en hoef je niet tot je 18de te wachten. Het eenmaal behaalde rijbewijs is een definitief rijbewijs.

Mvg - Sjaak

Quinten Hendriks, 08-11-2017
Hoi ik heb een vraagje,
Ik ben 18 oktober 16,5 geworden maar nog niet begonnen aan theorie of praktijk. Betekent dat nu dat ik moet wachten tot mijn 18de? Reactie infoteur, 09-11-2017
Beste Qiunten,

Voor personen die voor 1 oktober 2017 16 jaar zijn geworden verandert er niets. Degene die na deze datum 16 zijn geworden moeten wachten tot hun 18de. Daar de wet waarschijnlijk begin 2018 definitief wordt ingevoerd, zullen de meesten geen last hebben van de verstraging.

Mvg - Sjaak

Carmen, 24-11-2016
Ik ben geslaagd voor mijn rijbewijs maar ik ben nog 17, over 3 weken word ik 18. Kan je zolang wachten met het aanvragen van je rijbewijs? Want ik wil niet voor die korte tijd een begeleiderspas aanvragen. Reactie infoteur, 25-11-2016
Beste Carmen,

Je hebt tot maximaal 3 maanden na het behalen van het examen voor je rijbewijs B de tijd je rijbewijs aan te vragen.
Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/waar-en-hoe-kan-ik-mijn-eerste-rijbewijs-aanvragen

Mvg - Sjaak

Korrie, 16-07-2015
Ik ben 56 jaar en ik heb geen rijbewijs. Ik heb al een paar jaar een trekker, hoe en wat moet ik nu? Reactie infoteur, 16-07-2015
Beste Korrie,

Het rijden van een trekker zal u geen uitstel geven voor het rijbewijs-B (als dat de vraag is)
Het beste kunt u zich dan wenden tot een rijschool voor rijlessen en… uiteindelijk het examen.

Gaat het om het trekker rijbewijs, dan is voor personen van 18 jaar en ouder (nog) geen rijbewijs vereist.
Zie ook:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/rijbewijs-tractor-of-trekker.html

Mvg - Sjaak

Rob, 12-11-2014
Ik heb vandaag mijn rijbewijs gehaald. Nu kan ik het alleen aanvragen als ik coaches heb.
Maar als ik alleen scooter wil gaan rijden hoe gaat het dan in zijn werk?
Groeten Rob. Reactie infoteur, 13-11-2014
Beste Rob,

Gefeliciteerd!
Het behalen van het rijbewijs B geeft automatisch het rijbewijs AM (kijk maar op het pasje)
Voor het rijden op een bromfiets / snorfiets hoef je géén coaches te hebben, maar mag je zelfstandig de weg op.

Mvg - Sjaak

Nadja, 20-02-2014
Hallo,
Ik ben 27 jaar en bezig met mijn rijbewijs te behalen! Mag bijv mijn schoonvader met mij meerijden om zeg maar te oefenen zonder coachpas?
Mvg Reactie infoteur, 20-02-2014
Beste Nadja,

Nee, dat mag niet. Het artikel betreft de "proef" 2toDrive en daarbij geldt het rijden met een vooraf opgegeven begeleider(s) ná het behalen van je rijbewijs en tot je 18de verjaardag.
Vereiste als begeleider -gedurende je rij-opleiding- is een persoon met een geldig instructeursbewijs en een voertuig met dubbele pedaalbediening en aangepaste spiegels.
Op een ander wijze auto rijden is strafbaar en geeft een hoop (verzekerings) problemen bij een eventuele aanrijding. ook al zal het jouw schuld niet zijn.

Mvg - Sjaak

Gaëll, 30-05-2013
Hallo.
Op 1 mei 2013 is de wetgeving theorie rijexamen aangepast. vroeger waren er 50 vragen. mijn vraag is nu hoeveel vragen zijn er nu? Reactie infoteur, 31-05-2013
Beste Gaëll,

Het zijn nu zelfs 65 vragen, dit komt met name door de onderwerpen gevaarherkenning en verkeersinzicht. Naar mijn weten verandert het niet!?
Zie ook:
http://www.cbr.nl/11176.pp

Mvg - Sjaak

Michael, 17-12-2012
Goedenmiddag,

Ik heb vooor mijn 18e verjaardag mijn praktijkexamen gehaald. Nu wou ik mijn rijbewijs aanvragen maar daar was de begeleiderspas voor nodig. Deze begeleiderspas kost 35 euro en ga ik niet aanvragen aangezien ik over 3 weken al 18 word… Ik word op 9 januari 18 jaar en het maken van het rijbewijs duurt 5 werkdagen. Is het mogelijk dat ik dan mijn rijbewijs op 2 januari aanvraag (zonder begeleiderpas), aangezien ik hem dan toch pas op mijn verjaardag op kan halen en ik dus niet kan rijden voor mijn 17e? Of moet ik echt wachten tot 9 januari met het aanvragen waardoor ik pas een week na mijn 18e verjaardag kan rijden? Reactie infoteur, 18-12-2012
Nee Michael… helaas moet je tot je 18de verjaardag (9 jan.) wachten met aanvragen.

Mvg - Sjaak

Thom, 02-10-2012
Als ik op mijn 17e mijn autorijbewijs heb gehaald. Mag ik dan ook zonder tractorcertificaat tractor zelfstandig tractor rijden, of moet men dan toch tot je 18e een tractorcertificaat hebben, of ook een begeleider? Reactie infoteur, 03-10-2012
Beste Thom,

Je hebt (nog) geen rijbewijs nodig om een trekker te mogen besturen. Wel een certificaat dat wordt verlangd door de Arbo. Kijk voor meer informatie bij:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijzondere-voertuigen/vraag-en-antwoord/heb-ik-een-rijbewijs-nodig-om-op-een-tractor-trekker-te-mogen-rijden.html

Mvg - Sjaak

Maaike, 14-06-2012
Hallo,
Ik ben 28 jaar. In november dit jaar ben ik 10 jaar in het bezit van mijn rijbewijs b.
Ik hoorde laatst van iemand, dat als je je rijbewijs 7 jaar hebt, dat je dan zelf iemand rijles mag geven.
Weet iemand of dit waar is?

Mvg Maaike Reactie infoteur, 15-06-2012
Beste Maaike,

Rijles geven mag zeker niet, maar je doelt waarschijnlijk op de 2toDrive proef voor 16,5 - 17 jarige.
Kijk even bij volgend artikel voor de voorwaarden:
http://auto-en-vervoer.infonu.nl/auto/86195-17-jaar-autorijden-de-begeleiderspas-2todrive.html

Mvg - Sjaak

Amber, 29-05-2012
Hoi ik ben nu 16, en wordt 16 augustus 17 jaar. Hiervoor wil ik mijn theorie examen afleggen. Kan ik ook net na mijn 17e verjaardag een snel/spoedcursus doen en dan toch met begeleiding rijden? Of moet ik dan wachten tot augustus 2013 (dus tot ik 18 ben)? En dan nog een vraag: ik kan dan op het moment dat ik mijn rijbewijs heb gewoon scooter rijden toch? Daar hoef ik dan geen begeleiding bij, of 18 voor zijn?

Heel erg bedankt! Reactie infoteur, 29-05-2012
Beste Amber,

Je kan nu al beginnen (16,5 jaar) als je dat wilt.
Als je het rijbewijs B hebt gehaald, heb je automatisch het rijbewijs AM. Voor het rijbewijs AM geldt het rijden met een begeleider niet, maar mag je alleen rijden.

Mvg - Sjaak

Iris, 24-05-2012
Ik heb een vraag,
Ik ben nu 17 en ben bezig met mijn rijlessen, ben bijna klaar en ga dus bijna mijn examen doen…
Nu gaat mijn vraag niet over 2todrive, maar of ik (als ik mijn rijbewijs heb gehaald) ook op een scooter mag rijden? (snor en brom 50cc) veel mensen zeggen van wel, maar andere zeggen dat er nu een nieuwe regel is ofzo… dat je ook nog je scooter rijbewijs moet halen. dat zou ik erg jammer vinden.
Ik hoop dat jullie een duidelijk antwoord voor mij hebben.

Alvast bedankt!

Iris Reactie infoteur, 24-05-2012
Beste Iris,

Ik kreeg die vraag al eerder, maar daar is mij niets van bekend. Heb je rijbewijs B, dan heb je automatisch ook rijbewijs AM.

Mvg - Sjaak

Pleuni van der Pas, 23-05-2012
Ik had ergens gehoord dat als je niet voor november je autorijbewijs haalt dat je niet meer scooter of brommer erbij krijgt. Is dat waar want ik wordt namelijk in februari 2013 16, 5 en dan wil ik voor mijn autorijbewijs gaan zodat ik in de zomer ook kan scooterrijden met vrienden. Maar klopt het dus dat dat niet meer kan na november of is dat niet waar. Reactie infoteur, 24-05-2012
Beste Pleuni,

Ik weet niet wie of wat de bron is, maar bij het riijbewijs B zit automatisch het rijbewijs AM. Bij mijn weten verandert dit niet.

Mvg - Sjaak

Yusuf, 19-04-2012
Hallo, mijn vraag is als ik mijn theorie examen heb gehaald, mag ik dan al rijden met begeleider(s)? Reactie infoteur, 20-04-2012
Ligt er o.a. aan hoe oud je bent Yusuf. (17?)
Je zal toch eerst voor je praktijk moeten slagen. Lees het artikel er even op na.

Mvg - Sjaak

Fabienne, 05-03-2012
Ik heb laatst gehoord dat als je nog geen 18 bent maar te oud voor 2 to drive, je nu toch mag afrijden (praktijkexamen afleggen) voor je 18e klopt dit? Reactie infoteur, 05-03-2012
Nee helaas Fabienne, dan moet je wachten tot je 18de.

Mvg - Sjaak

Marlieke, 04-03-2012
Hallo, Ik heb eigelijk meerdere vraagjes, Ik ben nu nog 16, ik word 2juni 17, mag ik dan met dit programma mee doen? Als ik dan op me 17 me proefrijbewijs heb gehaald, mag ik dan ook scooter of brommer rijden (zonder begeleiding) of moet ik daar weer een apart rijbewijs voor halen? ook ben ik van plan om na mijn school een tijdje naar Amerika te gaan, mag ik daar met dat proefrijbewijs rijden? (met of zonder begeleiding). Ik hoop dat u mij kan helpen, alvast bedankt. Groetjes. Reactie infoteur, 04-03-2012
Beste Marlieke,

Allereerst, nee in het buitenland mag je tot je 18de niet rijden.
Verder:
1. 2toDrive / het begeleid rijden is wel een proef van maximaal 6 jaar, maar dit houdt niet in dat je een proefrijbewijs krijgt. Na je achttiende geldt het rijbewijs voor jou net als voor ieder ander en hoef je het rijbewijs niet om te wisselen
2. na het behalen van je rijbewijs-B krijg je automatisch de aantekening AM (brommer) op je pasje. Je mag dan ook brommer of scooter rijden en hoeft hier niet apart examen voor te doen
3. je mag vanaf 16,5 al met de rijopleiding starten, vanaf je 17de examen doen én vanaf je 18de zonder begeleider(s) zelfstandig rijden
4. je theorie blijft 1,5 jaar geldig. Theorie-examen mag (mocht) je al vanaf je 16de afleggen.
5. na het behalen van je rijbewijs ben je wel beginnend bestuurder gedurende een periode van 5 jaar, maar dit geldt voor iedereen die het rijbewijs-B haalt, ongeacht de leeftijd

Mvg - Sjaak

Dylan, 08-01-2012
Hallo ik heb een vraag
ik hoop als ik 17 ben mijn autorijbewijs te halen maar ik koop dan een quad eerst zat ik te denken aan een quad met een brommer kenteken maar dat komt niet goed uit omdat mijn ouders gescheiden zijn en ver uit elkaar wonen en het zijn bijna allemaal 80 wegen om daar te komen maar nu heb ik uit gevonden dat je met een B rijbewijs een quad mag rijden met meer cc (bvb 150cc) maar moet daar dan ook een coach bij opzitten wat de meeste quad's mag je maar met 1 persoon er opzitten hoe zit dat?
en de quad's waar 2 personen op kunnen die zijn niet te betalen dat kost zo'n 1000 tot 2000 euro

mvg dylan Reactie infoteur, 09-01-2012
Zal niet gaan Dylan, want dan kan je niet aan de eis voldoen die het begeleid rijden stelt.

Mvg - Sjaak

Steven, 12-12-2011
Stel: ik haal m'n autorijbewijs, heb ik dan ook gelijk mijn scooter rijbewijs? Ik hoor van velen dat dit afgeschaft is dus hoe weten jullie dat dat niet zo is? Reactie infoteur, 13-12-2011
Staat netjes beschreven Steven.

Vrijstelling
Met een geldig Nederlands autorijbewijs (categorie B) of motorrijbewijs (categorie A) is een apart rijbewijs AM niet nodig. Dat auto- of motorrijbewijs moet u wel bij u hebben als u met een bromfiets, snorfiets of brommobiel rijdt.
Je kan zelf ook even kijken bij:
http://www.cbr.nl/1023.pp

Mvg - Sjaak

Aisha, 20-11-2011
Ik heb een vraag! Mijn partner is 31 en heeft zijn rijbewijs in azie behaald. Hij moet alles opnieuw behalen in nederland. Mijn vraag? Mag hij ook een coach? Reactie infoteur, 20-11-2011
Beste Aisha,

Met een coach rijden mag altijd, maar voor eenieder die ouder is dan 18 jaar én het rijbewijs heeft behaald hoeft het niet.

Mvg - Sjaak

Winny, 10-11-2011
Zijn de kosten voor een 16,5 jarige die rijlessen neemt hoger dan normaal ivm verzekering? Wat te doen als rijbewijs is gehaald als 17 jarige met verzekering auto is dat speciaal dit met name als hoofdbestuurder auto. Reactie infoteur, 10-11-2011
Beste Winny,

De kosten voor rijlessen zijn niet hoger. De invoering van de proef heeft onder andere zo lang geduurd omdat alle juridische zaken goed geregeld moesten worden.
De verzekeringsmaatschappijen zouden geen hogere premies in rekening moeten brengen dan dat nu voor 18-jarige geldt. Meerdere offertes bij verschillende verzeringsmaatschappijen opvragen kan -als je een eigen auto aanschaft- natuurlijk geen kwaad.

Mvg - Sjaak

N., 09-11-2011
Beste Sjaak,

Ik heb vandaag me theorie examen gehaald voor de rijbewijs B, mag ik nu al op een brommer rijden?
GR, Reactie infoteur, 09-11-2011
Beste Ronaldo,

Nee, voor het rijden op een bromfiets is ook een praktijkexamen vereist.
Zodra je het rijbewijs B hebt gehaald mag dit wel, want je krijgt automatisch een aantekening AM op je rijbewijs B.

Mvg - Sjaak

Nienke, 08-11-2011
Ik ben op 29 april 1994 geboren. Ik ben dus dit jaar in april 17 geworden. Dit betekend dus dat ik nu mag beginnen met lessen, als ik 18 wordt afrjiden. Stel ik ben klaar met mijn lessen de instructeur vind dat ik kan afrijden mag ik dan met begeleider die langer dan zoveel jaar zn rijbewijs heeft mag lessen? Zoiets bestaat er toch ook? Dan krijg ik rijbewijs à ofzo? Reactie infoteur, 08-11-2011
Nee, Nienke je mag niet met een begeleider lessen tot je 18 bent.
Je bent helaas te vroeg jarig voor de proef en mag alleen met een rij-instructeur in een lesauto lessen totdat je geslaagd bent ná je 18de.
Vanaf je 18de mag je als je geslaagd bent alleen rijden.

Mvg - Sjaak

Thomas, 05-11-2011
Ik ben op 1 november 16 geworden. Als ik het goed begrepen heb, mag ik op 1 Mei met me eerste lessen gaan beginnen, en na 1 november afrijden. Ik wil ook me scooter rijbewijs halen, maar klopt het dat je als je het rijbewijs hebt gehaald, je geen scooter theorie/praktijk hoeft te doen? Reactie infoteur, 06-11-2011
Beste Thomas,

Je mag vanaf je 16de al theorie-examen doen (blijft 1,5 jaar geldig), vanaf 16,5 gaan lessen, vanaf 17 afrijden en tot je 18de met begeleider / coach rijden. Vanaf je 18de zelfstandig.
Rijbewijs AM krijg je automatisch als je voor je rijbewijs B geslaagd bent.

Mvg - Sjaak

Cindy, 03-11-2011
Ok. Even een check of ik het nou uit voorgaande berichten goed begrijp:

Ik ben geboren op 19 april 1994. Dat betekend dat ik afgelopen april 17 ben geboren.
Hiermee val ik net buiten de boot en mag ik wel beginnen met lessen maar nog niet mijn examen doen voordat ik 18 word?

M.v.g. Cindy Reactie infoteur, 03-11-2011
Klopt helemaal Cindy!
En niet te vergeten je theorie.

Mvg - Sjaak

Karin, 01-11-2011
Als je via deze nieuwe manier je rijbewijs hebt gehaald ook voor je 18e je E rijbewijs er achteraan doen? of moet je dan wachten tot je 18e? Reactie infoteur, 01-11-2011
Beste Karin,

Je rijbewijs is een gewoon B rijbewijs zonder beperking. Dit houdt voor zover ik kan overzien in dat je opvolgend voor je rijbewijs door kan gaan.
Veranderingen die beschreven zijn door de overheid zijn:
"5. Verhouding tot andere rijbewijscategorieën
Deelnemers aan «begeleid rijden» die een rijbewijs B hebben behaald, hebben automatisch de beschikking over het rijbewijs AM (bromfietsrijbewijs). Deelnemers die een carrière in de transportsector ambiëren, hebben tevens mogelijkheden om hun kwalificaties ten aanzien van het daartoe benodigde rijbewijs eerder te behalen. Als toelatingseisen voor het praktijkexamen C gelden namelijk de leeftijd van 18 jaar en het bezit van een rijbewijs B. Een deelnemer aan «begeleid rijden» heeft het rijbewijs B reeds in bezit voordat hij de leeftijd van 18 jaar bereikt en kan daardoor meteen na de 18e verjaardag praktijkexamen voor het rijbewijs C doen. Hij hoeft niet eerst nog het rijbewijs B te behalen. Rijles nemen in een vrachtauto is reeds mogelijk op de leeftijd van 17 jaar als hij een beroepsopleiding in het transport volgt.
Eenzelfde voordeel kan de kandidaat behalen nu ook het experiment is gestart met de leeftijdverlaging van buschauffeurs (besluit van 7 september 2010, Stb. 694). In dit experiment mogen jongeren vanaf 18 jaar onder bepaalde voorwaarden een bus in het openbaar vervoer besturen. Doordat de jongere op zijn achttiende verjaardag al beschikt over een rijbewijs B, kan hij meteen na zijn 18e verjaardag in het kader van het experiment leeftijdverlaging buschauffeurs praktijkexamen doen voor het rijbewijs D. Hij hoeft niet eerst na zijn 18e verjaardag het rijbewijs B te halen. "

Mvg - Sjaak

Jurgen, 20-10-2011
Ik heb van de rij instructeur van mij zus gehoord dat de regeling is aangepast, dat je wél rijlessen mag nemen van af je 17e jaar, maar nog niet mag afrijden, zodat je meteen als je 18 bent, kan af rijden. klopt dit? Reactie infoteur, 20-10-2011
Ja Jurgen dat klopt als je nu al 17 jaar bent mag je al starten met lessen, maar pas afrijden als je achttien bent.

Mvg - Sjaak

Melisa, 13-10-2011
Geldt dit rijbewijs ook voor scooters? of moet je daar apart praktijklessen voor nemen? Reactie infoteur, 15-10-2011
Beste Melisa,

Zie de reactie bij Martijn op 16-10

Mvg - Sjaak

Amin, 12-10-2011
Ik had een vraagje nou ben ik al 17 dus de regel geldt niet voor mij
maar mag ik nu al rijlessen nemen op de openbare weg?
ik kom uit 23-04-1994
dus 23 oktober ben ik 17 en een half
mag ik al rijlessen nemen(op de openbare weg) en op me 18e afrijden? Reactie infoteur, 12-10-2011
Beste Amin,

Je mag wel alvast lessen, maar… pas dan als de proef gestart is. (ergens in november)
Dan kan je in ieder geval afrijden zodra je 18 wordt.

Mvg - Sjaak

Ewout, 11-10-2011
Mag ik ook trekker rijden als ik het rijbewijs behaal op mijn zeventiende? Reactie infoteur, 11-10-2011
Beste Ewout,

Voorzover ik weet blijft het trekkerbewijs voor jeugdigen gewoon bestaan voor 16 en 17 jarigen.
Vanaf je 18de heb je mag je zonder enig bewijs een trekker besturen.
Zie ook: http://www.tractor-rijbewijs.nl/

Mvg - Sjaak

Bert, 11-10-2011
Een vraagje bij t bovenste stukje staat dat je pas op je 16.5 jaar je theorieexamen mag doen, terwijl een stukje verder naar onder weer staat dat je op 16 jaar al je theorieexamen mag doen? gr bert Reactie infoteur, 11-10-2011
Je hebt helemaal gelijk Bert; is er door alle veranderingen vanaf 2009 ingeslopen.
Het moet 16 jaar zijn (is inmiddels aangepast). Bedankt voor de correctie!

Mvg - Sjaak

Mohamed, 07-10-2011
Hallo,

Ik ben op dit moment al 17 jaar, op 2 Febuari wordt ik 18 jaar

kan ik in november al dan gaan afrijden?

en stel nou ik mag dat, als ik 18 jaar ben hoef ik niet meer en prakrijk examen te doen Reactie infoteur, 07-10-2011
Beste Mohamed,

De proef geldt voor personen die op of na de startdatum van de proef in november 17 worden.
Alvast rijlessen nemen mag in jouw geval wel, afrijden pas als je 18 bent.

Mvg - Sjaak

Martijn, 06-10-2011
Hallo,

Ik heb een vraag. Als ik mijn B-rijbewijs op mijn 17e ga halen, mag ik daarmee dan ook op de brommer stappen zonder dat er iemand achterop hoeft te zitten als ''begeleider''?
Het klikt misschien een beetje dom, maar wil het voor de zekerheid wel even weten dus ik zou graag een antwoord willen ontvangen.

Mvg, Martijn Reactie infoteur, 06-10-2011
Beste Martijn,

Bij het behalen van je rijbewijs-B wordt op het pasje ook het rijbewijs AM afgetekend.
Je mag dus brommer rijden net als iemand die alleen het rijbewijs AM heeft. Een begeleider tot je 18de geldt niet voor een bromfiets, maar alleen voor de auto.

Mvg - Sjaak

Beer, 29-09-2011
Ik word in januari 17, kan Ik dan meteen in november beginnen met lessen en theorieexamen. en dat ik dan zsm na mijn verjaardag het praktijkexamen afleg? (ik heb het hier over autorijbewijs). Reactie infoteur, 29-09-2011
Beste Beer,

Als de proef begint kan je meteen starten.
Informeer alvast bij een rijschool van je keuze.

Mvg - Sjaak

Liss, 21-09-2011
Als je je autorijbewijs hebt. Mag je dan ook scooter rijden (nog voor je 18e)? Reactie infoteur, 21-09-2011
Ja LIss dat mag. Het rijbewijs AM wordt afgetekend op het pasje dat je behaald, naast het met goed gevolg halen van je rijbewijs B.

Mvg - Sjaak

Jeanette, 21-09-2011
Ik vind het helemaal een vreemde regeling. Wat is de reden dat 'kinderen' van onder de 18 jaar (want ik zie het dan nog echt als kinderen) ineens mogen gaan autorijden? De meesten beseffen nog niet eens hoe belangerijk het is om hun hand uit te steken als ze op de fiets zitten. Genoeg volwassenen trouwens ook niet, maar goed…
Ze hebben het druk op school, ze zijn bezig volwassen te worden en puberen nog volledig. Ik vind het veel te veel worden. Onze zoon is in februari van dit jaar 16 geworden en hij mag gewoon op zijn 18e beginnen met auto rijlessen. Ik vind het echt te gek voor woorden en ik kan me niet voorstellen dat er niet veel meer ouders zijn die dit een vreemde regeling vinden. Reactie infoteur, 21-09-2011
Beste Jeanette,

Je zoon mag zelfs vanaf zijn 17 de al autorijden / lessen.
Zie voor de achtergrond en de motivatie de brief van Camile Eurlings op de gelinkte site:
http://www.autorij-instructie.nl/?p=4489
Afwachten maar of de proef gunstig uitpakt?

Mvg - Sjaak

Sunderman, 20-09-2011
Kan iemand mij uit leggen wat de reden mag zijn waarom iemand die voor 1 nov. 17 jaar en nog geen 18 jaar is buiten deze proef valt? Ik vind dit een heel bijzondere uitzondering en zeer verwarrend om niet te spreken van een vorm van bureaucratie? Ik hoor 't graag van u. Reactie infoteur, 20-09-2011
Beste Sunderman,

Iedere nieuwe regeling zal eens ingaan, waardoor de één er meer voordeel van zal hebben dan de ander. (denk b.v. aan de verlaging van de overdrachtsbelasting op koopwoningen)
De vrees bestond / bestaat dat het CBR de toestroom niet aan zal kunnen als het voor alle 17-jarige geldt. (dit, als extra druk, naast alle examenkandidaten van hogere leeftijden).
Er zijn vragen in de kamer geweest (ik meen o.a. door de VVD) waarbij er inderdaad van rechtsongelijkheid of discriminatie gesproken is. Maar wat hier de uitkomst van zal zijn?

Mvg - Sjaak

Rita, 17-09-2011
Ben ik nou zo dom of zit er gewoon een foutje in…

Fleur mag niet beginnen met lessen omdat ze te oud is. (Geb.dd. 26-5-1994)
Joey, die ruim 3 maanden ouder is dan Fleur, dus allang 17 voor 01 november 2011 mag al wel beginnen met lessen.
***********************
Ik vraag dit omdat mijn zoon geboren is op 15-02-1994 en dus niet voor zijn achtiende mag lessen van de rijschool terwijl u zegt dat het wel mag. (Zie Joey, die is nl. 2 dagen jonger dan onze zoon!) Reactie infoteur, 17-09-2011
Beste Rita,

Ik zie dat ik bij Fleur binnen mijn antwoord ten onrechte van het examen ben uit gegaan, maar dat was inderdaad de vraag niet. Sorry voor de verwarring
Je (en ik) moet een onderscheid maken tussen mogen lessen én examen mogen doen.
Ga dus hier van uit:
"Als de proef in november van start gaat, geldt dit voor personen die op deze datum 17 jaar worden, of na deze datum 17 jaar worden. Eenieder die vóór deze datum 17 jaar is geworden valt helaas buiten de proef en moet wachten met het examen totdat de leeftijd van 18 jaar is bereikt.
Overigens is 1 november nog niet zeker (heb het aangepast). Eerst moet deze wijziging in de staatscourant gepubliceerd worden, waarna er officieel van start gegaan kan worden".

Mvg - Sjaak

Rita, 17-09-2011
Ik snap er nog eigenlijk weinig van…
Zie bericht én reactie: Fleur, 30-08-2011 12:33 én bericht en reactie: Joey, 29-08-2011 21:23

Fleur wordt op 26 Mei 2012 18 en mag niet beginnen met lessen op 01 november terwijl Joey, die op 17 Febr. 2012 18 wordt, wel 01 november mag beginnen met lessen. Reactie infoteur, 17-09-2011
Klopt Rita,

Fleur is al 17
Joey mag wel lessen, maar NIET afrijden voor zijn 18de.
Als de proef in november van start gaat, geldt dit voor personen die op deze datum 17 jaar worden, of na deze datum 17 jaar worden. Eenieder die vóór deze datum 17 jaar is geworden valt helaas buiten de proef en moet wachten met het examen totdat de leeftijd van 18 jaar is bereikt.
Overigens is 1 november nog niet zeker (heb het aangepast). Eerst moet deze wijziging in de staatscourant gepubliceerd worden, waarna er officieel van start gegaan kan worden.

Mvg - Sjaak

Dennis, 12-09-2011
Ik wordt in december 16, als ik dan als ik 16,5 ben mijn autotheorie haal, is dat dan ook geldig als scootertheorie, of zijn deze heel verschillend? En wat gebeurt er nou precies na 1,5 jaar met je autotheorie? Is die dan ongeldig en moet je hem dan opnieuw halen? Reactie infoteur, 13-09-2011
Beste Dennis,

Voor je rijbewijs AM (scooter / brommer) geldt een ander traject en moet je ook praktijkexamen doen.
Het is waarschijnlijk gunstiger om vanaf je 16,5 jaar voor het rijbewijs B te gaan. Na behalen van je rijbewijs B vanaf je 17de, heb je ook automatisch rijbewijs AM.
Je theorie blijft (straks) inderdaad 1,5 jaar geldig, maar komt te vervallen als je binnen die tijd je rijbewijs niet haalt.

Mvg - Sjaak

Simone, 11-09-2011
Mijn vraag is mijn zoon is nu net 17jaar geworden. Ik weet dat hij dus evt in november wel vast kan beginnen met lessen en op zijn 18de op examen mag. Wat ik onduidelijk vind hoe zit het met theorie examen? Mag hij hier wel op zijn 17de voor op examen? of betekend het dat alle 2 de examens pas mag als die 18 is. Reactie infoteur, 11-09-2011
Beste Simone,

Hij zou eerder theorie-examen kunnen doen dan zijn praktijk-examen, maar dit is vooralsnog niet verstandig omdat het certificaat maar één jaar geldig blijft (wordt straks 1,5 jaar)
Alvast leren kan natuurlijk geen kwaad.

Mvg - Sjaak

Sonia, 06-09-2011
Ik wordt op 22-05-1995 17 jaar dus wanneer mag ik eigenlijk beginnen van het halen van mijn theorie? en als ik het goed begrijp kan ik dan op 1 november 2011 praktijkexamen doen. En hoelang is die theorie geldig? stel je haalt het niet snel maar haalt het pas later, moet je dan weer met theorie beginnen? Reactie infoteur, 09-09-2011
Beste Sonia,

"Ik wordt op 22-05-1995 17 jaar"?
Als je op of na de datum bij invoering van de proef 17 jaar bent / wordt, geldt de proef voor jou, anders niet. Dan moet je wachten tot je 18de.

Mvg - Sjaak

Willem Fronczek, 05-09-2011
Ik word op zaterdag 10 september as 17 jaar. Mag ik dan toch op 1 november beginnen met rijlessen en mag ik voordat ik 18 jaar word praktijkexamen doen? Reactie infoteur, 06-09-2011
Beste Willem,

Rijlessen mag (na starten van de proef), afrijden voor je achttiende niet.

Mvg - Sjaak

Fleur, 30-08-2011
Ik snap er eigenlijk vrij weinig meer van, ik ben 26 mei al 17 jaar geworden en kom uit 1994. Dus als ik de reacties zo lees mag ik niet lessen in november terwijl iemand die pas ik november 17 word dat wel? Dat is toch totaal niet logisch aangezien ik dan dus ouder ben? Reactie infoteur, 30-08-2011
Klopt op zich wat je ervaart Fleur. Maar ergens moet een start gemaakt worden, alhoewel het vreemd is dat het niet voor iedereen geldt die met ingang van november 17 jaar is / wordt.
Hiervoor is gekozen omdat het CBR anders de toestroom van de vele nieuwe kandidaten niet aankan.
Bij de invoering van elk nieuw systeem / handelswijze zullen er mensen zijn die tussen de wal en het schip vallen, én mensen die direct profiteren van een verandering, of dit nu politiek is of de aankoop van een product waarbij een week later een korting geldt. Soms is daar helaas niet zo veel aan te doen.
Zie overigens ook de voorgaande vraag / reactie.

Mvg - Sjaak

Joey, 29-08-2011
Na dit bericht gelezen te hebben heb ik een vraag over of ik nu wel of niet mag rijden wanneer het 1 november 2011 is. Ik ben geboren op 17 februari 1994, en ben dus 17 jaren oud. Dit ben ik ook al wanneer het 1 november wordt. Dit zou dus betekenen dat ik niet mag beginnen met de lessen? Ik zou dus wel met mijn theorie kunnen beginnen? En je theorie examen certificaat is één jaar geldig? Reactie infoteur, 30-08-2011
Beste Joey,

Je mag wel beginnen met lessen, maar helaas niet afrijden vóór je 18de.
De theorie is vanaf invoering van de proef 1,5 jaar geldig.
Echter… op regeringsnivo zijn er vragen gesteld omdat het leeftijdscriterium rechtsongelijk zou zijn. Hoe dit afloopt?

Mvg - Sjaak

Claire, 25-08-2011
Mijn zoon wordt in februari 17 (06-02-1995). Ik heb begrepen dat hij pas zijn theorie-examen kan doen vanaf de dag dat hij 17 is. Ik vind dit een beetje een vreemde regel aangezien je toch beter eerst je theorie kunt halen voordat je aan de praktijk begint. Klopt mijn informatie of kan hij nu al theorie-examen doen of vanaf 1 november? Reactie infoteur, 25-08-2011
Beste Claire,

Na aanvang van de proef (1ste?) november geldt voor eenieder die op na de startdatum 17 is / wordt:
Theorie en rijden vanaf 16,5 jaar (dus, laat je zoon zich vast orienteren)
Praktijk, afrijden vanaf 17 jaar
Begeleiding tot 18 jaar

Mvg - Sjaak

Bo, 23-08-2011
Ik ben nu 17 jaar en ik word in februari 18. Mag ik nu al wel beginnen met rijlessen en theorie? En dan afrijden als ik 18 ben? Reactie infoteur, 24-08-2011
Ja Bo, vanaf de start van de proef mag dit.
Informeer vast bij een rijschool van je keuze.

Mvg - Sjaak

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 18-07-2019
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.