2toDrive - Begeleid autorijden vanaf 17 jaar

2toDrive - Begeleid autorijden vanaf 17 jaar De proef 2toDrive werd 15 maart 2018 definitief omgezet van "proef" tot een definitieve regeling. Het Begeleid Rijden, waarbij vanaf de leeftijd van 17 jaar het rijbewijs voor de personenauto behaald kan worden, is vanaf 1 november 2011 – als proef – van start gegaan. Er was vanaf 2008 al sprake van het verlagen van de leeftijdsgrens voor het behalen van het praktijkexamen voor het rijbewijs-B (personenauto). Door de positieve ervaringen en goede resultaten van het begeleid rijden is besloten de proef om te zetten in een definitieve regeling. Na aanpassing van de Wegenverkeerswet had de definitieve regeling eind 2017 in moeten gaan; dit werd niet gehaald wat resulteerde in een latere invoering: maart 2018.

Je rijbewijs vanaf 17 jaar - Begeleid rijden, 2toDrive

Waarom is gekozen voor de termen "begeleid rijden" of "2toDrive"? Veel mensen bleken bij de term begeleiderspas, waar in eerste instantie voor gekozen was, een beeld te hebben van gehandicaptenvervoer. Gelet op het motiveren van de doelgroep – van 17 jarigen – om mee te doen aan het experiment is uiteindelijk gekozen voor de naam 2toDrive.

Overwegingen invoering van 2toDrive

Ondanks de scherpe daling van de verkeersongevallen in de afgelopen jaren, ook onder beginnende bestuurders, blijft de groep van 18 tot 24 jarigen een van de meest risicovolle groepen in het verkeer. De eerste jaren na het behalen van het rijbewijs, en vooral de eerste maanden na het examen, blijken zij een verhoudingsgewijs groot risico te lopen om bij een ongeval betrokken te raken. In vergelijking met meer ervaren bestuurders heeft de groep 18 tot 24-jarigen per gereden kilometer een ruim vier maal hogere kans om betrokken te raken bij een ernstig verkeersongeval (met tenminste een dode of een zwaargewonde) dan een automobilist in de leeftijdscategorie van 30 tot 59 jaar.

Begeleid rijden - 2toDrive 2011 - 2018

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) gaf op 1 november 2011 het startschot voor de proef 2toDrive. Het ging om een proef van zes jaar, waarna bekeken zou worden of de proef een positief effect heeft op de verkeersveiligheid en de rij-bekwaamheid van 17-jarigen. Bij de invoering van 2toDrive in november 2011, is tevens de geldigheid van het theoriecertificaat B verlengd van 1 jaar tot 1,5 jaar (18 maanden). Vanaf je 16de jaar mag je theorie-examen doen.

Verkeersveiligheid bevorderen

De afgelopen jaren zijn verschillende maatregelen getroffen, om de verkeersveiligheid van de beginnende bestuurder te verhogen. Maatregelen die gerealiseerd zijn, dan wel waar op dit moment aan gewerkt wordt, betreffen onder andere de invoering van een:
 • Beginnersrijbewijs.
 • Verlaging van de alcohollimiet voor beginnende bestuurders naar 0,2‰
 • De invoering van het rijbewijs voor de categorie AM (het bromfietsrijbewijs) met bijbehorend theorie- en praktijkexamen.
 • De invoering van lichte educatieve maatregel alcohol en verkeer.
 • Vernieuwing van het praktijkexamen met meer aandacht voor gevaarherkenning en zelfstandig rijgedrag.

Verkeersveiligheid begeleid rijden

Het begeleid rijden heeft een aantal positieve effecten op de verkeersveiligheid laten zien, zodat besloten is de proef om te zetten in een definitieve regeling per 15 maart 2018. Uit een onderzoek van het SWOV blijkt – in het kort – het volgende:
 • Het ongevalsrisico: het aantal ongevallen voor het aantal zelfstandig gereden kilometers ligt bij bestuurders die aan 2toDrive hebben deelgenomen 26% lager.
 • 18% van hen heeft wel eens zonder coach gereden. Daar staat tegenover dat van de bestuurders die niet hebben deelgenomen aan 2toDrive 48% wel eens zonder rij-instructeur heeft gereden voordat zij een rijbewijs hadden.
 • Bestuurders die hadden deelgenomen aan 2toDrive reden gemiddeld 561 kilometer per maand ten opzichte van 410 kilometer per maand bij bestuurders die niet hebben deelgenomen aan 2toDrive.

Doel van het behalen van je rijbewijs op je 17de

Er is gekozen voor een model waarin het niet gaat om het opleiden, maar om het maken van ervaringskilometers door de aspirant bestuurder met een goedgekeurde begeleider. Je mag alleen onder begeleiding rijden ná het voltooien van je rij-opleiding en het behalen van je rijbewijs-B bij het CBR.

Eerst Theorie-examen, dan pas praktijk-examen

Vanaf de dag dat je 16 jaar bent geworden mag je op voor je theorie-examen-B, waarna de praktijklessen vanaf 16,5 jaar mogen beginnen. Vanaf de dag dat je 17 jaar bent geworden mag je examen afleggen voor je autorijbewijs.

Je definitieve rijbewijs-B voor de personenauto

Als je geslaagd bent voor je praktijk examen, krijg je een volwaardig, definitief rijbewijs en géén voorlopig rijbewijs. Totdat je de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt, mag je alleen met een door jou opgegeven begeleider(s) rijden die aan de eisen voldoet.

De 17-jarige beginnende bestuurder moet voldoen aan

 • Geslaagd zijn voor het theorie-examen voor de rijbewijscategorie B.
 • Geslaagd zijn voor het praktijkexamen voor het besturen van motorrijtuigen van de rijbewijscategorie B.
 • Aan de aanvrager moet een begeleiderspas zijn afgegeven.
 • Als je als bestuurder de weg op gaat, moet je altijd zowel je rijbewijs als je begeleiderspas bij je hebben en op aanvraag kunnen tonen.

Geslaagd voor je rijbewijs bij 2toDrive

Deelnemers die met goed gevolg het theorie- en praktijkexamen voor rijbewijs B hebben afgelegd en hun geschiktheid voor die categorie hebben aangetoond, krijgen een rijbewijsdocument uitgereikt dat conform de Europese regelgeving wordt afgegeven. Het document heeft de gebruikelijke in Nederland geldende geldigheidsduur van 10 jaar. Het rijbewijs heeft dus verder géén beperkingen en hoeft later niet te worden omgewisseld of aangepast. De enige beperking is dat er tot het 18de jaar alleen met het rijbewijs in Nederland gereden mag worden en niet in het buitenland.
Het beginnersrijbewijs heeft een duur van 7 jaar als je op je 17de het rijbewijs hebt gehaald. Normaal geldt een periode van 5 jaar, voor eenieder die op latere leeftijd het rijbewijs haalt

Functie van de begeleider

De aspirant bestuurder (jij) mag 1 tot 5 begeleiders opgeven die aan de eisen voldoen en hem of haar tot de 18de verjaardag begeleiden. De begeleider(s) -die de rol van coach krijgt toebedeeld- moet een geldige pas kunnen tonen, die door de aspirant bestuurder aangevraagd moet worden bij het RDW (Rijksdienst voor het wegverkeer)
De begeleider fungeert vanaf de bijrijdersstoel als een aanspreekpunt voor de 17-jarige bestuurder en coacht waar nodig, maar hij geeft geen rijles en hij verricht zelf geen bestuurdershandelingen. Alleen al de aanwezigheid van een volwassene heeft in het buitenland een matigende en beschermende invloed op de deelnemer gehad. De begeleider kan een familielid of een kennis zijn, en hoeft niet over de kwalificaties van een autorij-instructeur te beschikken. Om de kwaliteit van de begeleiding te waarborgen, moet de begeleider wel aan een aantal eisen voldoen. Daarnaast is de begeleider tijdens het begeleiden niet onder invloed van alcohol of drugs, zit hij naast de deelnemende bestuurder en niet achterin en dient hij zich bij controle te legitimeren om te kunnen controleren of de persoon een op de begeleiderspas genoemde begeleider is.

Eisen voor de begeleider(s) "Begeleid rijden"

 • Minimaal 5 jaar een rijbewijs-B hebben.
 • Ouder zijn dan 27 jaar.
 • Geen zware verkeersdelicten hebben begaan.
 • Nooit in een vorderingsprocedure terecht zijn gekomen.
 • Niet onder invloed zijn van drugs, alcohol of medicijnen.
 • Zich tijdens de begeleiding altijd kunnen legitimeren.

Wanneer kan je begeleiderspas aanvragen

 • Uiterlijk vanaf de leeftijd van 17 jaar en zes maanden.
 • Op z’n vroegst 6 maanden vóór het bereiken van het 17de jaar.

Afgifte van de begeleiderspas – je rijbewijs

 • De RDW controleert of aan alle voorwaarden is voldaan. Als dat het geval is, krijg je de pas binnen tien werkdagen thuisgestuurd. Als jij of (een van) je coach(es) niet aan de voorwaarden voldoen, ontvangen zowel jij als je coach daarover apart van elkaar een brief.
 • Zodra je je rijbewijs hebt behaald, vraag je dat aan bij je eigen gemeente. Als je op 17-jarige leeftijd een rijbewijs aanvraagt, maar er staat nog geen begeleiderspas geregistreerd, dan kan het rijbewijs niet afgegeven worden. Zorg dus dat je op tijd je begeleiderspas aanvraagt

Sanctie - Rijden zonder begeleider

Rijd je als 17-jarige zonder begeleider, dan volgt hier een sanctie op door ongeldig verklaren van het rijbewijs. Dit betekent dat je alsnog moet wachten tot je 18 jaar oud bent en dan weer opnieuw zowel je theorie-examen, als je praktijkexamen moet afleggen.
Tevens ben je (mede)verantwoordelijk voor je begeleider. Verkeert deze tijdens de begeleiding onder invloed van verdovende middelen, dan zal je ook weer opnieuw de bovenomschreven examens moeten doen, ná het bereiken van de dag dat je 18 jaar geworden bent.

Minderjarigheid van de bestuurder

Omdat de aspirant bestuurder nog minderjarig is, moet een schriftelijke verklaring van één van de ouders of wettelijk vertegenwoordiger overlegd worden. De minderjarige bestuurder is echter wel juridisch bestuurder, zodat hij of zij wel verantwoordelijk is voor het eigen handelen tijdens het besturen van het voertuig, bij deelname aan het verkeer.

Aansprakelijkheid

De 17-jarige is na het behalen van het rijbewijs B zowel feitelijk (hij of zij rijdt/stuurt) als juridisch de bestuurder en dus aansprakelijk. Er moet dan wel worden voldaan aan de eisen die het experiment zowel aan de bestuurder als aan de begeleider stelt. Als hij niet aan deze eisen voldoet, rijdt de deelnemer in feite zonder geldig rijbewijs.

De 17-jarige geldt als een beginnend bestuurder. Dit betekent

 • Lagere alcohollimiet van 0,2 promille en is de beginnersregeling onverkort op hem van toepassing.
 • De recidiveregeling is op hem van toepassing, zoals die overigens van toepassing is op alle rijbewijshouders.
 • Bij twijfel aan zijn rijvaardigheid of geschiktheid, bijvoorbeeld als hij zich schuldig heeft gemaakt aan ernstige verkeersovertredingen, zoals een forse overschrijding van de wettelijke alcohollimiet, zal de politie een mededeling op grond van artikel 130, eerste lid, van de WVW 1994 uitbrengen en zal het CBR hem, afhankelijk van de situatie, een educatieve maatregel, een alcoholslotprogramma of een onderzoek naar de rijvaardigheid of geschiktheid opleggen.

Controle en handhaving

Politieagenten en medewerkers van de regionale verkeershandhavingsteams van het ministerie van Veiligheid en Justitie zullen op basis van de geboortedatum op het rijbewijs moeten vaststellen dat het een deelnemer aan het experiment betreft, hij in het bezit moet zijn van een begeleiderspas en uitsluitend met een begeleider mag rijden. Als zij constateren dat de betrokken bestuurder nog geen 18 jaar is en zonder begeleider rijdt, dan zullen zij zijn rijbewijs invorderen.

Veelgestelde vragen over het begeleid rijden (2toDrive)

Vanaf welke leeftijd mag ik mijn theorie-examen doen

Wanneer 2toDrive van start is gegaan kun je vanaf 16 jaar het theorie-examen afleggen. Je theoriecertificaat is 1,5 jaar geldig nadat je het hebt behaald

Waar en wanneer kan ik de begeleiderspas aanvragen

Op de site van www.2toDrive.nl. Jongeren die 16.5 jaar zijn kunnen de pas aanvragen.

Moet de begeleiderspas aangevraagd worden voor de jongeren mogen gaan lessen

Nee dat hoeft niet, jongeren vanaf 16,5 jaar mogen gaan lessen. Zij dienen in het bezit te zijn van de begeleiderspas voor ze het rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Zonder begeleiderspas wordt het rijbewijs niet afgegeven.
Advies: laat de leerling de pas aanvragen voor praktijk examen.

Moet ik als rijschool iets speciaals doen of aanmelden

Als rijschool kan je gewoon deelnemen aan het experiment. Als de jongeren 16,5 jaar is mag hij beginnen met rijlessen. Er is geen speciale aanmelding nodig.

Mag ik als ik mijn rijbewijs heb gehaald door 2toDrive ook op een scooter rijden

Ja, wanneer je het rijbewijs B haalt, krijg je daarbij automatisch ook het rijbewijs AM. Hiervoor heb je geen begeleiding van je coach nodig. Het rijden met een coach geldt alleen voor het besturen van een auto.

Mag ik ook in het buitenland rijden als ik 17 ben? Vanaf wanneer mag ik in andere landen dan in Nederland rijden

Nee, het rijbewijs dat je als 17-jarige voor het experiment 2toDrive in Nederland haalt, is niet geldig in het buitenland. In Europese wetgeving is namelijk geregeld dat je alleen na je 18de verjaardag een rijbewijs mag halen. Ieder land afzonderlijk mag in eigen land eerder rijbewijzen afgeven. Dit rijbewijs is dan alleen in eigen land geldig. Met het rijbewijs dat je op je 17e voor 2toDrive hebt gehaald, mag je daarom pas vanaf 18 jaar ook buiten Nederland rijden.

Ik ben al 17 op het moment dat 2toDrive start, kan ik meedoen met 2toDrive

Er is door de Minister gekozen om een grens te trekken bij de invoering van 2toDrive. Jongeren die op of na de startdatum 17 jaar worden kunnen meedoen aan het experiment. Als jij al 17 bent op het moment dat 2toDrive van start gaat dan gelden er voor jou wel speciale regels; je mag starten met het volgen van rijlessen en het theorie-examen afleggen. Je mag het praktijkexamen afleggen zodra je 18 bent geworden.

Moet ik mijn theorie-examen afgelegd hebben voordat ik met rijlessen mag beginnen

Nee, voor het volgen van rijlessen hoef je niet in het bezit te zijn van het theoriecertificaat Je hebt wel het theoriecertificaat nodig als je een tussentijdse toets of het praktijkexamen gaat afleggen.

Moeten de ouders teken/toestemming geven om mee te doen aan 2todrive

Nee, ouders hoeven niet mee te tekenen. De jongeren kunnen vanaf 1 november een begeleiderspas aanvragen en ook daar hoeft niet voor getekend te worden.
Tenzij de ouders coach willen zijn, dan moeten zij net als andere coaches toestemming geven dat zij vermeld worden op de begeleiderspas.

Ik ben rijinstructeur, maar ben nog geen 27 jaar oud, mag ik wel iemand coachen

Ja, als je in het bezit bent van een WRM-pas kan dat door de jongeren aangegeven worden bij de aanvraag van de begeleiderspas. Je komt dat alsnog op de begeleiderspas te staan. (wel kopie van de WRM-pas meesturen met de aanvraag van de begeleiderspas.)

Wanneer geeft het RDW een nieuwe pas af

 • Bij wijziging van de personalia van de houder of de begeleider.
 • Als de houder een nieuwe begeleider opgeeft.
 • In geval de eerder afgegeven begeleiderspas versleten of geheel of gedeeltelijk onleesbaar is.
 • Als de eerder afgegeven begeleiderspas verloren is geraakt of teniet is gegaan.

Wanneer verliest de begeleiderspas zijn geldigheid

 • Door uitreiking van een nieuwe begeleiderspas.
 • Door het onbevoegd daarin aanbrengen van wijzigingen.
 • Door wijziging van de geslachtsnaam, de voornamen, de plaats of datum van geboorte of het geslacht van één van de daarop vermelde personen.
 • Op de dag dat de houder de leeftijd van achttien jaren bereikt.

Wanneer wordt de begeleiders pas ongeldig verklaard

 • Als de begeleiderspas is afgegeven op grond van door de aanvrager verschafte onjuiste gegevens en hij niet zou zijn afgegeven.
 • Indien de onjuistheid van die gegevens ten tijde van de aanvraag bekend zou zijn geweest.
 • Als na afgifte van de begeleiderspas blijkt dat hij kennelijk abusievelijk aan de houder is afgegeven.

Praktijkresultaten in Duitsland

In Duitsland –waar het begeleid rijden al enige jaren geleden is ingevoerd- heeft men hier goede ervaringen mee. In Duitsland volgt de leerling eerst de rijopleiding bij een gecertificeerd autorij-instructeur en legt hij de gebruikelijke examens af. De jonge bestuurder kan vervolgens onder begeleiding van een ervaren bestuurder rijervaring opdoen. De voorwaarden voor vrijwillig meedoen was ook in Duitsland de leeftijdsverlaging voor het volgen van praktijklessen; namelijk vanaf 16 jaar en zes maanden en het praktijkexamen vanaf 17 jaar. De 17-jarige bestuurder mag tot zijn 18e jaar slechts een auto besturen als er ook een oudere, ervaren begeleider in de auto aanwezig is. Vanaf de 18e verjaardag mag die bestuurder zonder begeleider een auto besturen. (Nederland volgt dit model)

Cijfers uit Duitsland laten zien dat bestuurders die vanaf 17 jaar hun rijbewijs hebben gehaald en onder begeleiding hebben gereden, vanaf hun 18e in vergelijking met bestuurders die voor het eerst gaan rijden, circa
 • 20% minder overtredingen begaan.
 • 30% minder ongelukken veroorzaken.
 • Minder vaak (circa 50%) onder invloed van drank of drugs rijden.

Lees verder

© 2009 - 2020 Jvd, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Rijbewijs met 17 halen: wat houdt het 2toDrive project in?Rijbewijs met 17 halen: wat houdt het 2toDrive project in?Je kunt als 16-jarige meedoen aan het '2toDrive' project om zo versneld je autorijbewijs te halen. Met 17 jaar kun je da…
Rijbewijs vanaf 17 jaar: begeleid rijdenRijbewijs vanaf 17 jaar: begeleid rijdenJe rijbewijs halen zodra je 17 wordt kan vanaf november 2011.Rijlessen nemen en theorie examen doen mag al eerder gedaan…
Rijbewijs vanaf 17 jaarRijbewijs vanaf 17 jaarVanaf november 2011 gaat een experiment starten onder de naam 2toDrive. In dit experiment is het mogelijk dat jongeren v…
Het autorijbewijs voor jongeren onder 18 jaarHet autorijbewijs voor jongeren onder 18 jaarTegenwoordig mogen jongeren vanaf 17 jaar al beginnen met het nemen van rijlessen en al zelfstandig de weg op met 17 jaa…

Tips voor je praktijkexamenHet afleggen van je praktijkexamen is altijd spannend. Na tientallen rijlessen wil je immers wel graag dat roze pasje ku…
Hoe werkt de OV-chipkaartHoe werkt de OV-chipkaartDe OV-chipkaart is straks het universele vervoersbewijs voor alle openbaar vervoer in Nederland. Wie met bus, tram, trei…
Bronnen en referenties
 • Autorij-instructie.nl
 • Reflector

Reageer op het artikel "2toDrive - Begeleid autorijden vanaf 17 jaar"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Dp, 28-03-2019 23:19 #109
Is een proces verbaal opmakende ambtenaar verplicht om op het door opgemaakt proces verbaal de naam van de begeleider te noteren als bewijs dat deze naast de bestuurder zat ten tijde van de overtreding en zo ja dient hij / zij dit te doen door het vragen van een legitimatie van de begeleider? Reactie infoteur, 29-03-2019
Beste Dp,

Als het goed is heeft de bestuurder na het behalen van het rijbewijs een aantal begeleiders opgegeven. De naam van de begeleider kan gecontroleerd worden omdat het rijden met een begeleider verplicht is tot de leeftijd van achttien jaar is bereikt. De feitelijke bestuurder (17-jarige) blijft echter altijd verantwoordelijk.

Mvg - Sjaak

Ertan, 26-02-2019 10:51 #108
Door verzekering gezegd dat mijn zoon (17,5) mijn auto (A4.2.0 tdi motor) niet mag rijden omdat de auto grote motor heeft. klop dit? waar kan ik informatie vinden?
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 26-02-2019
Beste Ertan,

Dat is het beleid van de/een individuele verzekeringsmaatschappij, omdat zij dan het risico op schade groter achten voor m.n. jonge of beginnende bestuurders. Je zoon mag dan wel onder begeleiding rijden, maar is juridisch de bestuurder. Waarschijnlijk is het een en ander te lezen in de polis-voorwaarden van de maatschappij. (overigens is een 2.0 TDI nu niet direct een onwaarschijnlijk snelle auto. Een andere maatschappij kiezen misschien?)

Mvg - Sjaak

Hanneke, 14-07-2018 12:20 #107
Dus als je 25 jaar bent, en inmiddels je theorie hebt gehaald maar meer rijvaardigheid moet opdoen, geldt deze regeling ook?! Reactie infoteur, 16-07-2018
Beste Hanneke,

Nee, dan is de regeling niet van toepassing en ook niet nodig, maar kun je direct zelfstandig rijden zodra je het rijbewijs hebt gehaald.
Voor 17-jarige geldt de regeling totdat ze 18 jaar zijn geworden. Ze moeten dan wel eerst hun rijbewijs bij het CBR hebben gehaald.

Mvg - Sjaak

Lidia, 24-06-2018 21:36 #106
Als je 17 bent en begeleid rijdt mogen er dan ook passagiers achterin zitten? Reactie infoteur, 25-06-2018
Ja hoor Lidia, dat maakt niet uit, als er maar een begeleider naast je zit.

Mvg - Sjaak

Amber, 04-05-2018 09:17 #105
Hoi ik heb een vraagje

Ik ben over 3 maanden ongeveer 17, als ik nu al begin met mijn lessen moet ik dan wachten tot ik 18 ben om op te mogen?

En ik had ergens gehoord dat ik weet niet meer welke datum dat misschien zou in gaan, dat je na een bepaalde datum als je niet slaagt dat je niet meer op mag en moet wachten tot je 18e klopt dit? Reactie infoteur, 04-05-2018
Beste Amber,

De proef is omgezet naar een definitieve regel. Dit houdt in dat je vanaf je 17de rijlessen kunt nemen en af kunt rijden (mits je de theorie hebt gehaald). Mocht je de eerste keer voor je examen zakken, dan kun je gewoon door en hoef je niet tot je 18de te wachten. Het eenmaal behaalde rijbewijs is een definitief rijbewijs.

Mvg - Sjaak

Quinten Hendriks, 08-11-2017 22:47 #104
Hoi ik heb een vraagje,
Ik ben 18 oktober 16,5 geworden maar nog niet begonnen aan theorie of praktijk. Betekent dat nu dat ik moet wachten tot mijn 18de? Reactie infoteur, 09-11-2017
Beste Qiunten,

Voor personen die voor 1 oktober 2017 16 jaar zijn geworden verandert er niets. Degene die na deze datum 16 zijn geworden moeten wachten tot hun 18de. Daar de wet waarschijnlijk begin 2018 definitief wordt ingevoerd, zullen de meesten geen last hebben van de verstraging.

Mvg - Sjaak

Carmen, 24-11-2016 21:18 #103
Ik ben geslaagd voor mijn rijbewijs maar ik ben nog 17, over 3 weken word ik 18. Kan je zolang wachten met het aanvragen van je rijbewijs? Want ik wil niet voor die korte tijd een begeleiderspas aanvragen. Reactie infoteur, 25-11-2016
Beste Carmen,

Je hebt tot maximaal 3 maanden na het behalen van het examen voor je rijbewijs B de tijd je rijbewijs aan te vragen.
Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/waar-en-hoe-kan-ik-mijn-eerste-rijbewijs-aanvragen

Mvg - Sjaak

Korrie, 16-07-2015 09:51 #102
Ik ben 56 jaar en ik heb geen rijbewijs. Ik heb al een paar jaar een trekker, hoe en wat moet ik nu? Reactie infoteur, 16-07-2015
Beste Korrie,

Het rijden van een trekker zal u geen uitstel geven voor het rijbewijs-B (als dat de vraag is)
Het beste kunt u zich dan wenden tot een rijschool voor rijlessen en… uiteindelijk het examen.

Gaat het om het trekker rijbewijs, dan is voor personen van 18 jaar en ouder (nog) geen rijbewijs vereist.
Zie ook:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/rijbewijs-tractor-of-trekker.html

Mvg - Sjaak

Rob, 12-11-2014 17:01 #101
Ik heb vandaag mijn rijbewijs gehaald. Nu kan ik het alleen aanvragen als ik coaches heb.
Maar als ik alleen scooter wil gaan rijden hoe gaat het dan in zijn werk?
Groeten Rob. Reactie infoteur, 13-11-2014
Beste Rob,

Gefeliciteerd!
Het behalen van het rijbewijs B geeft automatisch het rijbewijs AM (kijk maar op het pasje)
Voor het rijden op een bromfiets / snorfiets hoef je géén coaches te hebben, maar mag je zelfstandig de weg op.

Mvg - Sjaak

Nadja, 20-02-2014 10:42 #100
Hallo,
Ik ben 27 jaar en bezig met mijn rijbewijs te behalen! Mag bijv mijn schoonvader met mij meerijden om zeg maar te oefenen zonder coachpas?
Mvg Reactie infoteur, 20-02-2014
Beste Nadja,

Nee, dat mag niet. Het artikel betreft de "proef" 2toDrive en daarbij geldt het rijden met een vooraf opgegeven begeleider(s) ná het behalen van je rijbewijs en tot je 18de verjaardag.
Vereiste als begeleider -gedurende je rij-opleiding- is een persoon met een geldig instructeursbewijs en een voertuig met dubbele pedaalbediening en aangepaste spiegels.
Op een ander wijze auto rijden is strafbaar en geeft een hoop (verzekerings) problemen bij een eventuele aanrijding. ook al zal het jouw schuld niet zijn.

Mvg - Sjaak

Gaëll, 30-05-2013 22:39 #99
Hallo.
Op 1 mei 2013 is de wetgeving theorie rijexamen aangepast. vroeger waren er 50 vragen. mijn vraag is nu hoeveel vragen zijn er nu? Reactie infoteur, 31-05-2013
Beste Gaëll,

Het zijn nu zelfs 65 vragen, dit komt met name door de onderwerpen gevaarherkenning en verkeersinzicht. Naar mijn weten verandert het niet!?
Zie ook:
http://www.cbr.nl/11176.pp

Mvg - Sjaak

Michael, 17-12-2012 21:00 #98
Goedenmiddag,

Ik heb vooor mijn 18e verjaardag mijn praktijkexamen gehaald. Nu wou ik mijn rijbewijs aanvragen maar daar was de begeleiderspas voor nodig. Deze begeleiderspas kost 35 euro en ga ik niet aanvragen aangezien ik over 3 weken al 18 word… Ik word op 9 januari 18 jaar en het maken van het rijbewijs duurt 5 werkdagen. Is het mogelijk dat ik dan mijn rijbewijs op 2 januari aanvraag (zonder begeleiderpas), aangezien ik hem dan toch pas op mijn verjaardag op kan halen en ik dus niet kan rijden voor mijn 17e? Of moet ik echt wachten tot 9 januari met het aanvragen waardoor ik pas een week na mijn 18e verjaardag kan rijden? Reactie infoteur, 18-12-2012
Nee Michael… helaas moet je tot je 18de verjaardag (9 jan.) wachten met aanvragen.

Mvg - Sjaak

Thom, 02-10-2012 21:41 #97
Als ik op mijn 17e mijn autorijbewijs heb gehaald. Mag ik dan ook zonder tractorcertificaat tractor zelfstandig tractor rijden, of moet men dan toch tot je 18e een tractorcertificaat hebben, of ook een begeleider? Reactie infoteur, 03-10-2012
Beste Thom,

Je hebt (nog) geen rijbewijs nodig om een trekker te mogen besturen. Wel een certificaat dat wordt verlangd door de Arbo. Kijk voor meer informatie bij:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijzondere-voertuigen/vraag-en-antwoord/heb-ik-een-rijbewijs-nodig-om-op-een-tractor-trekker-te-mogen-rijden.html

Mvg - Sjaak

Maaike, 14-06-2012 23:34 #96
Hallo,
Ik ben 28 jaar. In november dit jaar ben ik 10 jaar in het bezit van mijn rijbewijs b.
Ik hoorde laatst van iemand, dat als je je rijbewijs 7 jaar hebt, dat je dan zelf iemand rijles mag geven.
Weet iemand of dit waar is?

Mvg Maaike Reactie infoteur, 15-06-2012
Beste Maaike,

Rijles geven mag zeker niet, maar je doelt waarschijnlijk op de 2toDrive proef voor 16,5 - 17 jarige.
Kijk even bij volgend artikel voor de voorwaarden:
http://auto-en-vervoer.infonu.nl/auto/86195-17-jaar-autorijden-de-begeleiderspas-2todrive.html

Mvg - Sjaak

Amber, 29-05-2012 13:13 #95
Hoi ik ben nu 16, en wordt 16 augustus 17 jaar. Hiervoor wil ik mijn theorie examen afleggen. Kan ik ook net na mijn 17e verjaardag een snel/spoedcursus doen en dan toch met begeleiding rijden? Of moet ik dan wachten tot augustus 2013 (dus tot ik 18 ben)? En dan nog een vraag: ik kan dan op het moment dat ik mijn rijbewijs heb gewoon scooter rijden toch? Daar hoef ik dan geen begeleiding bij, of 18 voor zijn?

Heel erg bedankt! Reactie infoteur, 29-05-2012
Beste Amber,

Je kan nu al beginnen (16,5 jaar) als je dat wilt.
Als je het rijbewijs B hebt gehaald, heb je automatisch het rijbewijs AM. Voor het rijbewijs AM geldt het rijden met een begeleider niet, maar mag je alleen rijden.

Mvg - Sjaak

Iris, 24-05-2012 14:43 #94
Ik heb een vraag,
Ik ben nu 17 en ben bezig met mijn rijlessen, ben bijna klaar en ga dus bijna mijn examen doen…
Nu gaat mijn vraag niet over 2todrive, maar of ik (als ik mijn rijbewijs heb gehaald) ook op een scooter mag rijden? (snor en brom 50cc) veel mensen zeggen van wel, maar andere zeggen dat er nu een nieuwe regel is ofzo… dat je ook nog je scooter rijbewijs moet halen. dat zou ik erg jammer vinden.
Ik hoop dat jullie een duidelijk antwoord voor mij hebben.

Alvast bedankt!

Iris Reactie infoteur, 24-05-2012
Beste Iris,

Ik kreeg die vraag al eerder, maar daar is mij niets van bekend. Heb je rijbewijs B, dan heb je automatisch ook rijbewijs AM.

Mvg - Sjaak

Pleuni van der Pas, 23-05-2012 16:53 #93
Ik had ergens gehoord dat als je niet voor november je autorijbewijs haalt dat je niet meer scooter of brommer erbij krijgt. Is dat waar want ik wordt namelijk in februari 2013 16, 5 en dan wil ik voor mijn autorijbewijs gaan zodat ik in de zomer ook kan scooterrijden met vrienden. Maar klopt het dus dat dat niet meer kan na november of is dat niet waar. Reactie infoteur, 24-05-2012
Beste Pleuni,

Ik weet niet wie of wat de bron is, maar bij het riijbewijs B zit automatisch het rijbewijs AM. Bij mijn weten verandert dit niet.

Mvg - Sjaak

Yusuf, 19-04-2012 23:15 #92
Hallo, mijn vraag is als ik mijn theorie examen heb gehaald, mag ik dan al rijden met begeleider(s)? Reactie infoteur, 20-04-2012
Ligt er o.a. aan hoe oud je bent Yusuf. (17?)
Je zal toch eerst voor je praktijk moeten slagen. Lees het artikel er even op na.

Mvg - Sjaak

Fabienne, 05-03-2012 19:22 #91
Ik heb laatst gehoord dat als je nog geen 18 bent maar te oud voor 2 to drive, je nu toch mag afrijden (praktijkexamen afleggen) voor je 18e klopt dit? Reactie infoteur, 05-03-2012
Nee helaas Fabienne, dan moet je wachten tot je 18de.

Mvg - Sjaak

Marlieke, 04-03-2012 15:16 #90
Hallo, Ik heb eigelijk meerdere vraagjes, Ik ben nu nog 16, ik word 2juni 17, mag ik dan met dit programma mee doen? Als ik dan op me 17 me proefrijbewijs heb gehaald, mag ik dan ook scooter of brommer rijden (zonder begeleiding) of moet ik daar weer een apart rijbewijs voor halen? ook ben ik van plan om na mijn school een tijdje naar Amerika te gaan, mag ik daar met dat proefrijbewijs rijden? (met of zonder begeleiding). Ik hoop dat u mij kan helpen, alvast bedankt. Groetjes. Reactie infoteur, 04-03-2012
Beste Marlieke,

Allereerst, nee in het buitenland mag je tot je 18de niet rijden.
Verder:
1. 2toDrive / het begeleid rijden is wel een proef van maximaal 6 jaar, maar dit houdt niet in dat je een proefrijbewijs krijgt. Na je achttiende geldt het rijbewijs voor jou net als voor ieder ander en hoef je het rijbewijs niet om te wisselen
2. na het behalen van je rijbewijs-B krijg je automatisch de aantekening AM (brommer) op je pasje. Je mag dan ook brommer of scooter rijden en hoeft hier niet apart examen voor te doen
3. je mag vanaf 16,5 al met de rijopleiding starten, vanaf je 17de examen doen én vanaf je 18de zonder begeleider(s) zelfstandig rijden
4. je theorie blijft 1,5 jaar geldig. Theorie-examen mag (mocht) je al vanaf je 16de afleggen.
5. na het behalen van je rijbewijs ben je wel beginnend bestuurder gedurende een periode van 5 jaar, maar dit geldt voor iedereen die het rijbewijs-B haalt, ongeacht de leeftijd

Mvg - Sjaak

Dylan, 08-01-2012 21:55 #89
Hallo ik heb een vraag
ik hoop als ik 17 ben mijn autorijbewijs te halen maar ik koop dan een quad eerst zat ik te denken aan een quad met een brommer kenteken maar dat komt niet goed uit omdat mijn ouders gescheiden zijn en ver uit elkaar wonen en het zijn bijna allemaal 80 wegen om daar te komen maar nu heb ik uit gevonden dat je met een B rijbewijs een quad mag rijden met meer cc (bvb 150cc) maar moet daar dan ook een coach bij opzitten wat de meeste quad's mag je maar met 1 persoon er opzitten hoe zit dat?
en de quad's waar 2 personen op kunnen die zijn niet te betalen dat kost zo'n 1000 tot 2000 euro

mvg dylan Reactie infoteur, 09-01-2012
Zal niet gaan Dylan, want dan kan je niet aan de eis voldoen die het begeleid rijden stelt.

Mvg - Sjaak

Steven, 12-12-2011 19:34 #88
Stel: ik haal m'n autorijbewijs, heb ik dan ook gelijk mijn scooter rijbewijs? Ik hoor van velen dat dit afgeschaft is dus hoe weten jullie dat dat niet zo is? Reactie infoteur, 13-12-2011
Staat netjes beschreven Steven.

Vrijstelling
Met een geldig Nederlands autorijbewijs (categorie B) of motorrijbewijs (categorie A) is een apart rijbewijs AM niet nodig. Dat auto- of motorrijbewijs moet u wel bij u hebben als u met een bromfiets, snorfiets of brommobiel rijdt.
Je kan zelf ook even kijken bij:
http://www.cbr.nl/1023.pp

Mvg - Sjaak

Aisha, 20-11-2011 14:00 #87
Ik heb een vraag! Mijn partner is 31 en heeft zijn rijbewijs in azie behaald. Hij moet alles opnieuw behalen in nederland. Mijn vraag? Mag hij ook een coach? Reactie infoteur, 20-11-2011
Beste Aisha,

Met een coach rijden mag altijd, maar voor eenieder die ouder is dan 18 jaar én het rijbewijs heeft behaald hoeft het niet.

Mvg - Sjaak

Winny, 10-11-2011 20:05 #86
Zijn de kosten voor een 16,5 jarige die rijlessen neemt hoger dan normaal ivm verzekering? Wat te doen als rijbewijs is gehaald als 17 jarige met verzekering auto is dat speciaal dit met name als hoofdbestuurder auto. Reactie infoteur, 10-11-2011
Beste Winny,

De kosten voor rijlessen zijn niet hoger. De invoering van de proef heeft onder andere zo lang geduurd omdat alle juridische zaken goed geregeld moesten worden.
De verzekeringsmaatschappijen zouden geen hogere premies in rekening moeten brengen dan dat nu voor 18-jarige geldt. Meerdere offertes bij verschillende verzeringsmaatschappijen opvragen kan -als je een eigen auto aanschaft- natuurlijk geen kwaad.

Mvg - Sjaak

N., 09-11-2011 15:33 #85
Beste Sjaak,

Ik heb vandaag me theorie examen gehaald voor de rijbewijs B, mag ik nu al op een brommer rijden?
GR, Reactie infoteur, 09-11-2011
Beste Ronaldo,

Nee, voor het rijden op een bromfiets is ook een praktijkexamen vereist.
Zodra je het rijbewijs B hebt gehaald mag dit wel, want je krijgt automatisch een aantekening AM op je rijbewijs B.

Mvg - Sjaak

Nienke, 08-11-2011 14:54 #84
Ik ben op 29 april 1994 geboren. Ik ben dus dit jaar in april 17 geworden. Dit betekend dus dat ik nu mag beginnen met lessen, als ik 18 wordt afrjiden. Stel ik ben klaar met mijn lessen de instructeur vind dat ik kan afrijden mag ik dan met begeleider die langer dan zoveel jaar zn rijbewijs heeft mag lessen? Zoiets bestaat er toch ook? Dan krijg ik rijbewijs à ofzo? Reactie infoteur, 08-11-2011
Nee, Nienke je mag niet met een begeleider lessen tot je 18 bent.
Je bent helaas te vroeg jarig voor de proef en mag alleen met een rij-instructeur in een lesauto lessen totdat je geslaagd bent ná je 18de.
Vanaf je 18de mag je als je geslaagd bent alleen rijden.

Mvg - Sjaak

Thomas, 05-11-2011 23:56 #83
Ik ben op 1 november 16 geworden. Als ik het goed begrepen heb, mag ik op 1 Mei met me eerste lessen gaan beginnen, en na 1 november afrijden. Ik wil ook me scooter rijbewijs halen, maar klopt het dat je als je het rijbewijs hebt gehaald, je geen scooter theorie/praktijk hoeft te doen? Reactie infoteur, 06-11-2011
Beste Thomas,

Je mag vanaf je 16de al theorie-examen doen (blijft 1,5 jaar geldig), vanaf 16,5 gaan lessen, vanaf 17 afrijden en tot je 18de met begeleider / coach rijden. Vanaf je 18de zelfstandig.
Rijbewijs AM krijg je automatisch als je voor je rijbewijs B geslaagd bent.

Mvg - Sjaak

Henk, 04-11-2011 21:43 #82
Pure onzin als je net als mij 28 oktober jarig bent geweest kan je niet afrijden en diegenen die 3 dagen na jou jarig zijn wel. Ik vind dat ze ''als je al 17 bent niet mee mag doen regel'' gewoon niet eerlijk voor degenen die net zoals mij een paar dagen voor 1 november jarig zijn geweest.

Cindy, 03-11-2011 18:28 #81
Ok. Even een check of ik het nou uit voorgaande berichten goed begrijp:

Ik ben geboren op 19 april 1994. Dat betekend dat ik afgelopen april 17 ben geboren.
Hiermee val ik net buiten de boot en mag ik wel beginnen met lessen maar nog niet mijn examen doen voordat ik 18 word?

M.v.g. Cindy Reactie infoteur, 03-11-2011
Klopt helemaal Cindy!
En niet te vergeten je theorie.

Mvg - Sjaak

Karin, 01-11-2011 11:37 #80
Als je via deze nieuwe manier je rijbewijs hebt gehaald ook voor je 18e je E rijbewijs er achteraan doen? of moet je dan wachten tot je 18e? Reactie infoteur, 01-11-2011
Beste Karin,

Je rijbewijs is een gewoon B rijbewijs zonder beperking. Dit houdt voor zover ik kan overzien in dat je opvolgend voor je rijbewijs door kan gaan.
Veranderingen die beschreven zijn door de overheid zijn:
"5. Verhouding tot andere rijbewijscategorieën
Deelnemers aan «begeleid rijden» die een rijbewijs B hebben behaald, hebben automatisch de beschikking over het rijbewijs AM (bromfietsrijbewijs). Deelnemers die een carrière in de transportsector ambiëren, hebben tevens mogelijkheden om hun kwalificaties ten aanzien van het daartoe benodigde rijbewijs eerder te behalen. Als toelatingseisen voor het praktijkexamen C gelden namelijk de leeftijd van 18 jaar en het bezit van een rijbewijs B. Een deelnemer aan «begeleid rijden» heeft het rijbewijs B reeds in bezit voordat hij de leeftijd van 18 jaar bereikt en kan daardoor meteen na de 18e verjaardag praktijkexamen voor het rijbewijs C doen. Hij hoeft niet eerst nog het rijbewijs B te behalen. Rijles nemen in een vrachtauto is reeds mogelijk op de leeftijd van 17 jaar als hij een beroepsopleiding in het transport volgt.
Eenzelfde voordeel kan de kandidaat behalen nu ook het experiment is gestart met de leeftijdverlaging van buschauffeurs (besluit van 7 september 2010, Stb. 694). In dit experiment mogen jongeren vanaf 18 jaar onder bepaalde voorwaarden een bus in het openbaar vervoer besturen. Doordat de jongere op zijn achttiende verjaardag al beschikt over een rijbewijs B, kan hij meteen na zijn 18e verjaardag in het kader van het experiment leeftijdverlaging buschauffeurs praktijkexamen doen voor het rijbewijs D. Hij hoeft niet eerst na zijn 18e verjaardag het rijbewijs B te halen. "

Mvg - Sjaak

Jurgen, 20-10-2011 16:08 #79
Ik heb van de rij instructeur van mij zus gehoord dat de regeling is aangepast, dat je wél rijlessen mag nemen van af je 17e jaar, maar nog niet mag afrijden, zodat je meteen als je 18 bent, kan af rijden. klopt dit? Reactie infoteur, 20-10-2011
Ja Jurgen dat klopt als je nu al 17 jaar bent mag je al starten met lessen, maar pas afrijden als je achttien bent.

Mvg - Sjaak

Melisa, 13-10-2011 21:47 #78
Geldt dit rijbewijs ook voor scooters? of moet je daar apart praktijklessen voor nemen? Reactie infoteur, 15-10-2011
Beste Melisa,

Zie de reactie bij Martijn op 16-10

Mvg - Sjaak

Amin, 12-10-2011 00:55 #77
Ik had een vraagje nou ben ik al 17 dus de regel geldt niet voor mij
maar mag ik nu al rijlessen nemen op de openbare weg?
ik kom uit 23-04-1994
dus 23 oktober ben ik 17 en een half
mag ik al rijlessen nemen(op de openbare weg) en op me 18e afrijden? Reactie infoteur, 12-10-2011
Beste Amin,

Je mag wel alvast lessen, maar… pas dan als de proef gestart is. (ergens in november)
Dan kan je in ieder geval afrijden zodra je 18 wordt.

Mvg - Sjaak

Ewout, 11-10-2011 18:12 #76
Mag ik ook trekker rijden als ik het rijbewijs behaal op mijn zeventiende? Reactie infoteur, 11-10-2011
Beste Ewout,

Voorzover ik weet blijft het trekkerbewijs voor jeugdigen gewoon bestaan voor 16 en 17 jarigen.
Vanaf je 18de heb je mag je zonder enig bewijs een trekker besturen.
Zie ook: http://www.tractor-rijbewijs.nl/

Mvg - Sjaak

Bert, 11-10-2011 12:56 #75
Een vraagje bij t bovenste stukje staat dat je pas op je 16.5 jaar je theorieexamen mag doen, terwijl een stukje verder naar onder weer staat dat je op 16 jaar al je theorieexamen mag doen? gr bert Reactie infoteur, 11-10-2011
Je hebt helemaal gelijk Bert; is er door alle veranderingen vanaf 2009 ingeslopen.
Het moet 16 jaar zijn (is inmiddels aangepast). Bedankt voor de correctie!

Mvg - Sjaak

Mohamed, 07-10-2011 13:08 #74
Hallo,

Ik ben op dit moment al 17 jaar, op 2 Febuari wordt ik 18 jaar

kan ik in november al dan gaan afrijden?

en stel nou ik mag dat, als ik 18 jaar ben hoef ik niet meer en prakrijk examen te doen Reactie infoteur, 07-10-2011
Beste Mohamed,

De proef geldt voor personen die op of na de startdatum van de proef in november 17 worden.
Alvast rijlessen nemen mag in jouw geval wel, afrijden pas als je 18 bent.

Mvg - Sjaak

Martijn, 06-10-2011 18:03 #73
Hallo,

Ik heb een vraag. Als ik mijn B-rijbewijs op mijn 17e ga halen, mag ik daarmee dan ook op de brommer stappen zonder dat er iemand achterop hoeft te zitten als ''begeleider''?
Het klikt misschien een beetje dom, maar wil het voor de zekerheid wel even weten dus ik zou graag een antwoord willen ontvangen.

Mvg, Martijn Reactie infoteur, 06-10-2011
Beste Martijn,

Bij het behalen van je rijbewijs-B wordt op het pasje ook het rijbewijs AM afgetekend.
Je mag dus brommer rijden net als iemand die alleen het rijbewijs AM heeft. Een begeleider tot je 18de geldt niet voor een bromfiets, maar alleen voor de auto.

Mvg - Sjaak

Beer, 29-09-2011 13:50 #72
Ik word in januari 17, kan Ik dan meteen in november beginnen met lessen en theorieexamen. en dat ik dan zsm na mijn verjaardag het praktijkexamen afleg? (ik heb het hier over autorijbewijs). Reactie infoteur, 29-09-2011
Beste Beer,

Als de proef begint kan je meteen starten.
Informeer alvast bij een rijschool van je keuze.

Mvg - Sjaak

Liss, 21-09-2011 19:32 #71
Als je je autorijbewijs hebt. Mag je dan ook scooter rijden (nog voor je 18e)? Reactie infoteur, 21-09-2011
Ja LIss dat mag. Het rijbewijs AM wordt afgetekend op het pasje dat je behaald, naast het met goed gevolg halen van je rijbewijs B.

Mvg - Sjaak

Jeanette, 21-09-2011 13:05 #70
Ik vind het helemaal een vreemde regeling. Wat is de reden dat 'kinderen' van onder de 18 jaar (want ik zie het dan nog echt als kinderen) ineens mogen gaan autorijden? De meesten beseffen nog niet eens hoe belangerijk het is om hun hand uit te steken als ze op de fiets zitten. Genoeg volwassenen trouwens ook niet, maar goed…
Ze hebben het druk op school, ze zijn bezig volwassen te worden en puberen nog volledig. Ik vind het veel te veel worden. Onze zoon is in februari van dit jaar 16 geworden en hij mag gewoon op zijn 18e beginnen met auto rijlessen. Ik vind het echt te gek voor woorden en ik kan me niet voorstellen dat er niet veel meer ouders zijn die dit een vreemde regeling vinden. Reactie infoteur, 21-09-2011
Beste Jeanette,

Je zoon mag zelfs vanaf zijn 17 de al autorijden / lessen.
Zie voor de achtergrond en de motivatie de brief van Camile Eurlings op de gelinkte site:
http://www.autorij-instructie.nl/?p=4489
Afwachten maar of de proef gunstig uitpakt?

Mvg - Sjaak

Sunderman, 20-09-2011 09:37 #69
Kan iemand mij uit leggen wat de reden mag zijn waarom iemand die voor 1 nov. 17 jaar en nog geen 18 jaar is buiten deze proef valt? Ik vind dit een heel bijzondere uitzondering en zeer verwarrend om niet te spreken van een vorm van bureaucratie? Ik hoor 't graag van u. Reactie infoteur, 20-09-2011
Beste Sunderman,

Iedere nieuwe regeling zal eens ingaan, waardoor de één er meer voordeel van zal hebben dan de ander. (denk b.v. aan de verlaging van de overdrachtsbelasting op koopwoningen)
De vrees bestond / bestaat dat het CBR de toestroom niet aan zal kunnen als het voor alle 17-jarige geldt. (dit, als extra druk, naast alle examenkandidaten van hogere leeftijden).
Er zijn vragen in de kamer geweest (ik meen o.a. door de VVD) waarbij er inderdaad van rechtsongelijkheid of discriminatie gesproken is. Maar wat hier de uitkomst van zal zijn?

Mvg - Sjaak

Rita, 17-09-2011 21:20 #68
Ben ik nou zo dom of zit er gewoon een foutje in…

Fleur mag niet beginnen met lessen omdat ze te oud is. (Geb.dd. 26-5-1994)
Joey, die ruim 3 maanden ouder is dan Fleur, dus allang 17 voor 01 november 2011 mag al wel beginnen met lessen.
***********************
Ik vraag dit omdat mijn zoon geboren is op 15-02-1994 en dus niet voor zijn achtiende mag lessen van de rijschool terwijl u zegt dat het wel mag. (Zie Joey, die is nl. 2 dagen jonger dan onze zoon!) Reactie infoteur, 17-09-2011
Beste Rita,

Ik zie dat ik bij Fleur binnen mijn antwoord ten onrechte van het examen ben uit gegaan, maar dat was inderdaad de vraag niet. Sorry voor de verwarring
Je (en ik) moet een onderscheid maken tussen mogen lessen én examen mogen doen.
Ga dus hier van uit:
"Als de proef in november van start gaat, geldt dit voor personen die op deze datum 17 jaar worden, of na deze datum 17 jaar worden. Eenieder die vóór deze datum 17 jaar is geworden valt helaas buiten de proef en moet wachten met het examen totdat de leeftijd van 18 jaar is bereikt.
Overigens is 1 november nog niet zeker (heb het aangepast). Eerst moet deze wijziging in de staatscourant gepubliceerd worden, waarna er officieel van start gegaan kan worden".

Mvg - Sjaak

Rita, 17-09-2011 10:39 #67
Ik snap er nog eigenlijk weinig van…
Zie bericht én reactie: Fleur, 30-08-2011 12:33 én bericht en reactie: Joey, 29-08-2011 21:23

Fleur wordt op 26 Mei 2012 18 en mag niet beginnen met lessen op 01 november terwijl Joey, die op 17 Febr. 2012 18 wordt, wel 01 november mag beginnen met lessen. Reactie infoteur, 17-09-2011
Klopt Rita,

Fleur is al 17
Joey mag wel lessen, maar NIET afrijden voor zijn 18de.
Als de proef in november van start gaat, geldt dit voor personen die op deze datum 17 jaar worden, of na deze datum 17 jaar worden. Eenieder die vóór deze datum 17 jaar is geworden valt helaas buiten de proef en moet wachten met het examen totdat de leeftijd van 18 jaar is bereikt.
Overigens is 1 november nog niet zeker (heb het aangepast). Eerst moet deze wijziging in de staatscourant gepubliceerd worden, waarna er officieel van start gegaan kan worden.

Mvg - Sjaak

Dennis, 12-09-2011 23:36 #66
Ik wordt in december 16, als ik dan als ik 16,5 ben mijn autotheorie haal, is dat dan ook geldig als scootertheorie, of zijn deze heel verschillend? En wat gebeurt er nou precies na 1,5 jaar met je autotheorie? Is die dan ongeldig en moet je hem dan opnieuw halen? Reactie infoteur, 13-09-2011
Beste Dennis,

Voor je rijbewijs AM (scooter / brommer) geldt een ander traject en moet je ook praktijkexamen doen.
Het is waarschijnlijk gunstiger om vanaf je 16,5 jaar voor het rijbewijs B te gaan. Na behalen van je rijbewijs B vanaf je 17de, heb je ook automatisch rijbewijs AM.
Je theorie blijft (straks) inderdaad 1,5 jaar geldig, maar komt te vervallen als je binnen die tijd je rijbewijs niet haalt.

Mvg - Sjaak

Simone, 11-09-2011 15:16 #65
Mijn vraag is mijn zoon is nu net 17jaar geworden. Ik weet dat hij dus evt in november wel vast kan beginnen met lessen en op zijn 18de op examen mag. Wat ik onduidelijk vind hoe zit het met theorie examen? Mag hij hier wel op zijn 17de voor op examen? of betekend het dat alle 2 de examens pas mag als die 18 is. Reactie infoteur, 11-09-2011
Beste Simone,

Hij zou eerder theorie-examen kunnen doen dan zijn praktijk-examen, maar dit is vooralsnog niet verstandig omdat het certificaat maar één jaar geldig blijft (wordt straks 1,5 jaar)
Alvast leren kan natuurlijk geen kwaad.

Mvg - Sjaak

Sonia, 06-09-2011 13:36 #64
Ik wordt op 22-05-1995 17 jaar dus wanneer mag ik eigenlijk beginnen van het halen van mijn theorie? en als ik het goed begrijp kan ik dan op 1 november 2011 praktijkexamen doen. En hoelang is die theorie geldig? stel je haalt het niet snel maar haalt het pas later, moet je dan weer met theorie beginnen? Reactie infoteur, 09-09-2011
Beste Sonia,

"Ik wordt op 22-05-1995 17 jaar"?
Als je op of na de datum bij invoering van de proef 17 jaar bent / wordt, geldt de proef voor jou, anders niet. Dan moet je wachten tot je 18de.

Mvg - Sjaak

Willem Fronczek, 05-09-2011 19:30 #63
Ik word op zaterdag 10 september as 17 jaar. Mag ik dan toch op 1 november beginnen met rijlessen en mag ik voordat ik 18 jaar word praktijkexamen doen? Reactie infoteur, 06-09-2011
Beste Willem,

Rijlessen mag (na starten van de proef), afrijden voor je achttiende niet.

Mvg - Sjaak

Fleur, 30-08-2011 12:33 #62
Ik snap er eigenlijk vrij weinig meer van, ik ben 26 mei al 17 jaar geworden en kom uit 1994. Dus als ik de reacties zo lees mag ik niet lessen in november terwijl iemand die pas ik november 17 word dat wel? Dat is toch totaal niet logisch aangezien ik dan dus ouder ben? Reactie infoteur, 30-08-2011
Klopt op zich wat je ervaart Fleur. Maar ergens moet een start gemaakt worden, alhoewel het vreemd is dat het niet voor iedereen geldt die met ingang van november 17 jaar is / wordt.
Hiervoor is gekozen omdat het CBR anders de toestroom van de vele nieuwe kandidaten niet aankan.
Bij de invoering van elk nieuw systeem / handelswijze zullen er mensen zijn die tussen de wal en het schip vallen, én mensen die direct profiteren van een verandering, of dit nu politiek is of de aankoop van een product waarbij een week later een korting geldt. Soms is daar helaas niet zo veel aan te doen.
Zie overigens ook de voorgaande vraag / reactie.

Mvg - Sjaak

Joey, 29-08-2011 21:23 #61
Na dit bericht gelezen te hebben heb ik een vraag over of ik nu wel of niet mag rijden wanneer het 1 november 2011 is. Ik ben geboren op 17 februari 1994, en ben dus 17 jaren oud. Dit ben ik ook al wanneer het 1 november wordt. Dit zou dus betekenen dat ik niet mag beginnen met de lessen? Ik zou dus wel met mijn theorie kunnen beginnen? En je theorie examen certificaat is één jaar geldig? Reactie infoteur, 30-08-2011
Beste Joey,

Je mag wel beginnen met lessen, maar helaas niet afrijden vóór je 18de.
De theorie is vanaf invoering van de proef 1,5 jaar geldig.
Echter… op regeringsnivo zijn er vragen gesteld omdat het leeftijdscriterium rechtsongelijk zou zijn. Hoe dit afloopt?

Mvg - Sjaak

Claire, 25-08-2011 12:51 #60
Mijn zoon wordt in februari 17 (06-02-1995). Ik heb begrepen dat hij pas zijn theorie-examen kan doen vanaf de dag dat hij 17 is. Ik vind dit een beetje een vreemde regel aangezien je toch beter eerst je theorie kunt halen voordat je aan de praktijk begint. Klopt mijn informatie of kan hij nu al theorie-examen doen of vanaf 1 november? Reactie infoteur, 25-08-2011
Beste Claire,

Na aanvang van de proef (1ste?) november geldt voor eenieder die op na de startdatum 17 is / wordt:
Theorie en rijden vanaf 16,5 jaar (dus, laat je zoon zich vast orienteren)
Praktijk, afrijden vanaf 17 jaar
Begeleiding tot 18 jaar

Mvg - Sjaak

Bo, 23-08-2011 19:30 #59
Ik ben nu 17 jaar en ik word in februari 18. Mag ik nu al wel beginnen met rijlessen en theorie? En dan afrijden als ik 18 ben? Reactie infoteur, 24-08-2011
Ja Bo, vanaf de start van de proef mag dit.
Informeer vast bij een rijschool van je keuze.

Mvg - Sjaak

Dewsa, 23-08-2011 12:05 #58
Hallo, heb je dan ook gelijk je scooter rijbewijs als je dit doet? Reactie infoteur, 23-08-2011
Ja, lees de eerdere antwoorden er op na.

Mvg - Sjaak

Annique Wegman, 22-08-2011 15:48 #57
Ik ben 1 augustus 17 geworden en wil graag zo snel mogelijk mijn rijbewijs halen. Ik las dat 1 november de nieuwe regeling ingaat en dat je dan op je 17e al mag rijden. Ook las ik dat ik daar niet voor in aanmerking kom omdat ik 1 november al 17 en niet meer 16.5 ben. klopt dit of kan ik in november beginnen met mijn theorie/praktijk. Reactie infoteur, 23-08-2011
Beste Annique,

Helaas geldt de regeling alleen voor personen die op of na 1 november 17 jaar zijn.
Je kan wel vast beginnen, maar afrijden kan in jouw geval pas vanaf je achttiende.

Mvg - Sjaak

Eileen, 21-08-2011 20:29 #56
Ik word in maart 16, en dan wil ik mijn therorie gaan doen, maar mijn vraag was. mag je dan ook naar belgie rijden? omdat hun die regeling volgens mij niet hebben. Reactie infoteur, 23-08-2011
Beste Eileen,
Na het behalen van je rijbewijs mag je -als nederlander- gewoon in Belgie rijden.
Tot je achttiende onder begeleiding… na je 18de zelfstandig.

Mvg - Sjaak

Robert, 19-08-2011 22:00 #55
Hallo,
voor mij geldt deze regel maar moet ik dan ook naast mij op de tractor hebben zitten met mer als 10 jaar ervaring? Reactie infoteur, 20-08-2011
Beste Robert,

Vooralsnog heb je voor een tractor geen rijbewijs nodig, maar een trekkerbewijs voor 16 en 17 jarige. In de toekomst gaat dit mogelijk wel veranderen.
Zie ook: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/heb-ik-een-rijbewijs-nodig-voor-het-rijden-op-een-tractor-trekker.html

Mvg - Sjaak

Ikke, 18-08-2011 21:39 #54
Hallo,
Ben van mei 16 jaar, wil in november gaan lessen, als ik slaag, mag ik dan ook tractor rijden of moet ik daar dan nog een rijbewijs voor gaan halen.? Reactie infoteur, 19-08-2011
Beste Ikke,

Er is wel het één en ander om te doen, maar voorlopig? mag dit wel.
Kijk even bij deze link:
http://www.verkeerspro.nl/verkeerskunde/2010/03/04/adviesgroep-b-rijbewijs-volstaat-voor-trekkerbestuurders/

Mvg - Sjaak

Halima, 10-08-2011 01:58 #53
Haai,
wat zijn eigenljik de voor-en nadelen van deze hele regeling?

gr halima Reactie infoteur, 10-08-2011
Beste Halima,

Voordeel zou zijn -volgens bevindingen in Duitsland- dat er dan minder ongelukken bij jongeren met een beginnend rijbewijs plaatsvinden.
Mijn mening: de -relatief gevaarlijke gevaarlijke- brommerperiode wordt overgeslagen.
Nadeel: in pricipe niet, maar… de tijd zal het leren of deze leeftijd niet te jong is!?

Mvg - Sjaak

Jamilar (infoteur), 07-08-2011 21:03 #52
En ik word 8 november pas 17 mag ik dan 1 november ook gewoon beginnen met autorijlessen? Reactie infoteur, 10-08-2011
Beste Jamilar,

Als het allemaal echt op 1 november start, mag jij gebruik maken van de proef.

Mvg - Sjaak

Jamila, 07-08-2011 18:49 #51
Is het alleen bij bepaalde rijscholen zo dat je Autorijles - Vanaf 16,5 - 17 jaar kan beginnen of allemaal? Reactie infoteur, 07-08-2011
Bij allemaal Jamila, voor een rijschool ben je net als alle andere leerlingen.

Mvg - Sjaak

Lars, 01-08-2011 17:07 #50
Ik ben in maart 17 geworden, mag ik dan voor 1 november al mijn theorie halen? Reactie infoteur, 01-08-2011
Beste Lars,

Ik zou er nog even mee wachten omdat je (helaas) pas vanaf je 18de mag afrijden.

Mvg - Sjaak

Nelle, 30-07-2011 18:43 #49
Dit vond ik op de CBR site "Als u een rijbewijs voor de categorie A of B hebt mag u bromfiets rijden. U hoeft dan niet op examen. Heeft u nog geen ander rijbewijs dan kunt u vanaf uw 16e jaar op examen."

dus dat betekend dat je na je 2ToDrive ook brommer mag rijden zonder je brommer rijbewijs te halen? Reactie infoteur, 31-07-2011
Klopt Nelle.
Is op zich ook wel logisch omdat de eisen en vaardigheden bij behalen van de door jou genoemde rijbewijzen zwaarder zijn dan die voor het rijbewijs AM (denk b.v. maar aan de autoweg, de autosnelweg, voertuigcontrole, parkeren, verlichting)
Overigens hebben de regels voor het 2toDrive traject niet zoveel te maken met het rijbewijs AM. Enig voordeel is misschien dat je de theorie eerder kan halen. Afrijden voor het rijbewijs AM is en blijft zoals het nu is 16 jaar

Mvg - Sjaak

Robin, 24-07-2011 10:19 #48
Eisen voor de begeleider(s)
- minimaal 5 jaar een rijbewijs-B hebben
- ouder zijn dan 27 jaar

Ik ben op 1 november 22 jaar, heb dan 4 jaar mijn rijbewijs en heb ben rijinstructeur op B en C voertuigen. Mag ik dan ook met mijn 17 jarige broertje mee rijden als begeleider? Heb welliswaar geen extra pedalen, maar ben wel bevoegd rij instructeur…

Mvg,

Robin Reactie infoteur, 24-07-2011
Nee Robin je voldoet niet aan de voorwaarden. Men heeft voor rij-instructeurs -jonger dan 27 jaar- geen uitzondering gemaakt.
Dubbele bediening laten monteren zou een oplossing kunnen zijn. (en L en instructiespiegels)

Mvg - Sjaak

Teun, 13-07-2011 22:21 #47
Hoi, eind oktober word ik 17. Kan ik nu beginnen met mijn theorie en dan 1november met mijn rijlessen? groetjes Reactie infoteur, 14-07-2011
Stort je vast op je theorie Teun (blijft vanaf 1 november 1,5 jaar geldig). Vanaf 16 jaar mag je op voor je theorie (rekenend vanaf 1 november), vanaf 16,5 jaar rijlessen nemen en vanaf 17 jaar afrijden, tot 18 eventueel begeleid rijden met een normaal geldend rijbewijs B
Informeer of reserveer alvast bij een rijschool van je keuze.

Mvg - Sjaak

Aylin, 13-07-2011 22:12 #46
Hoi,
Ik word over een maand, dus in Augustus 17. Mag ik dan ook in November beginnen? Reactie infoteur, 14-07-2011
Hai Aylin, dit antwoordde ik bij Teun (gaat bij jou ook op):
"Stort je vast op je theorie Teun (blijft vanaf 1 november 1,5 jaar geldig). Vanaf 16 jaar mag je op voor je theorie (rekenend vanaf 1 november), vanaf 16,5 jaar rijlessen nemen en vanaf 17 jaar afrijden, tot 18 eventueel begeleid rijden met een normaal geldend rijbewijs B
Informeer of reserveer alvast bij een rijschool van je keuze".

Mvg - Sjaak

Annemette, 12-07-2011 11:17 #45
Hallo,

ik wordt in december 18, dat betekent dus dat ik in november mag beginnen met rijlessen?

Groetjes Reactie infoteur, 12-07-2011
Klopt helemaal Annemette!
Informeer nu vast bij een rijschool, mede met oog op het starten van de theorie.

Mvg - Sjaak

Marijke, 11-07-2011 17:47 #44
Hallo, in augustus word ik 17 jaar ik zou dan graag willen beginnen met rijlessen. maar als ik het zo begrijp kan ik dan pas in november beginnen. Mag ik in november wel beginnen met autorijlessen of moet je dan per se na november 2011 17 worden? en ik lees net dat je op je 18e pas mag afrijden. ik ga in augustus 2012 een jaar naar Amerika en dat zou dan waarschijnlijk een paar week voor mijn 18e verjaardag zijn. betekent dit dan dat ik niet kan afrijden en dus eigenlijk beter kan wachten tot dat ik weer terug ben in Nederland en dus vanaf mn 19e lessen ga volgen? Reactie infoteur, 11-07-2011
Het is helaas zoals je het hebt begrepen Marijke. Dus -in jouw geval- waarschijnlijk vanaf je 19de.
Desalniettemin veel plezier in Amerika!

Mvg - Sjaak

Emiel, 29-06-2011 11:11 #43
Hoi, ik ben nu 17, en had gehoord dat je dan in November wel mocht gaan lessen, en pas op je 18e mag afrijden, klopt dit? Iedereen die al 17 is mag toch wel beginnen met lessen, en afrijden op zijn 18e? Reactie infoteur, 29-06-2011
Ja, dat klopt Emiel. Maar inderdaad… helaas wel wachten tot je 18de met afrijden.

Mvg - Sjaak

Ryan, 20-06-2011 21:24 #42
Hoi, ik ben al 17 en heb hieronder gelezen dat je wel al aan rijlessen kan beginnen als het project in November van start gaat. Hoe zit het dan met de theorie? Kan ik daar wel een examen voor afleggen, of kan dat ook pas als ik 18 word? Was het niet verplicht om eerst theorie examen te doen en dan pas aan je rijlessen beginnen? Reactie infoteur, 20-06-2011
Beste Ryan,

Je kan wel al met je theorie beginnen, maar dat hoeft niet. Het nemen van rijlessen staat hier los van. Je kan bij wijze spreken je hele leven rijlessen nemen zonder theorie-examen te doen. Helaas geldt de proef niet voor jou als die in november start.
Ik zou nog even wachten met theorie want die is (tot nu toe) nog maar één jaar geldig, maar dat wordt per november waarschijnlijk 1,5 jaar.

Mvg - Sjaak

Jurre, 18-06-2011 11:22 #41
Hallo, mijn naam is Jurre, ik wordt in november 16,5 jaar. Als ik mn theorie dan gehaald heb, mag ik dan gelijk gaan lessen? of mag dat pas als ik in maart 17 wordt? Reactie infoteur, 18-06-2011
Beste Jurre,
Je kunt nu al met je theorie beginnen, vanaf 16,5 jaar autorijlessen nemen en… vanaf je 17de afrijden. (als de proef ook echt in november start. Is wel beloofd, maar is al zo vaak uitgesteld)
Informeer bij een rijschool van je voorkeur naar de mogelijkheden.

Mvg - Sjaak

Leonie, 16-06-2011 18:28 #40
Hallo, mijn naam is Leonie en wordt 13 juli a.s. 18 jaar. Ik kan nog niet gelijk beginnen met rijlessen omdat ik daar nog niet genoeg geld voor heb. Maar daarom wil ik al wel graag van te voren oefenen. Mag ik oefenen? Of moet ik wachten tot november? Of mag ik helemaal niet van te voren oefenen? Ik hoor graag. Vriendelijke groet, Leonie Reactie infoteur, 16-06-2011
Beste Leonie,

Als 18 jarige kan je zo aan de slag en hoef je niet te wachten.
Oefenen mag… maar dan wel bij een gediplomeerde instructeur.

Mvg - Sjaak

Harald, 16-06-2011 12:22 #39
Mijn zoon is op 24 april 17 geworden, en zou derhalve niet aan de proef mee kunnen doen. En met hem uiteraard veel anderen die reeds 17 zijn. Idee waar, bij welke instantie wij dit kunnen aankaarten? Het lijkt mij nl een vorm discriminatie van de 17-jarige. In ieder geval wordt er met twee maten gemeten, de een is al 17 per 1 november en de ander moet het nog worden. Reactie infoteur, 16-06-2011
Beste Harald,

Ik vrees dat het nergens aan te kaarten is (politieke beslissing / europees hof?)
Iedere overgangsregeling maakt dat er mensen tussen de wal en het schip vallen; of het nu de vervroeging van de pensioenleeftijd is of de invoering van de proef van het begeleid rijden of…?.
Je moet bij veranderde regelgeving ergens beginnen en ergens eindigen.
In dat licht bezien zijn er (helaas) vele regelingen en overgangsregelingen waarbij met twee maten gemeten wordt / lijkt te worden.
Overigens mag hij -als de proef van start gaat- wel al op zijn 17de rijlessen nemen, maar pas afrijden nadat hij 18 jaar geworden is.
Dus… of het voor je zoon - met uitzondering van een spoedcursus- in tijd, gerekend vanaf november, zo heel veel uitmaakt?

Groeten - Sjaak

Albert-Jan, 15-06-2011 23:07 #38
Ten eerste de informatie die word gegeven hierboven is goed uit je weet gelijk waar je aan toe bent. Maar om mijn mening te mogen geven, Vind ik deze regeling maar niks. Je haalt jonger je rijbewijs en je bent eigenlijks beperkt in het individueel rijden. Hoe wil iemand van 16,5 alles gaan betalen met de minimum lonen van deze tijd. Ik denk dat er maar een paar beter van word en dat is het CBR die dik aan het bezuinigen is en de rijscholen, let maar op mijn woorden deze regeling zal het niet lang volhouden. Reactie infoteur, 16-06-2011
Mogelijk heb je gelijk Albert-Jan, daarom is het waarschijnlijk een proef van zes jaar, waarna gekeken wordt of het nut heeft gehad.
Overigens buigt de kamer zich er vandaag over.

Mvg - Sjaak

Dennis, 12-06-2011 13:30 #37
Ik wordt 21 december 2011 17 geldt deze wet dan ook voor mij of moet ik wachetn tot mijn 18de Reactie infoteur, 12-06-2011
Dennis, de proef geldt voor iedereen die OP of NA (?) november 17 jaar wordt.
De proef geldt dus voor jou.
Informeer bij een rijschool voor de start van je theorie en je lessen.

Mvg - Sjaak

Annelies, 06-06-2011 13:31 #36
Als mijn dochter dit rijbewijs haalt op haar 17e, mag ze dan met dit rijbewijs ook meteen bromfiets/scooter rijden? (dit natuurlijk zonder begeleiding). Ik neem aan van wel, want met een autorijbewijs, mag je ook scooter rijden. Weet iemand hier antwoord op? Reactie infoteur, 06-06-2011
Beste Annelies,

Als je het rijbewijs B hebt behaald, hoef je geen apart rijbewijs AM te halen en mag je dus bromfiets, snorfiets of brommobiel rijden.
Zie ook de link onder de kop vrijstelling:
http://www.cbr.nl/1023.pp

Mvg - Sjaak

Benjo, 06-06-2011 11:41 #35
Met 17 een rijbewijs. Nu ga ik een auto kopen maar wie wil mijn auto dan verzekeren want ik kan hem nog niet op mijn naam zetten aangezien ik minderjarig ben. Is hier al door de heren politicie over nagedacht! of wordt deze wet ook aangepast? Reactie infoteur, 06-06-2011
In principe kan je de auto verzekeren, net als je dat voor je brommer ook kan. Het is wel verstandig om contact op te nemen met de / een verzekeringsmaatschappij of om de polisvoorwaarden na te lezen om te kijken of er leeftijdsbeperkingen zijn opgenomen.

Mvg - Sjaak

Kevin, 05-06-2011 12:18 #34
Hoi,
ik ben (13 Jan) 16 geworden dus ik ben al 16.5,
maar de regeling gaat pas in november in
dus ik vroeg me af wat ik er dan aan heb. Reactie infoteur, 05-06-2011
Beste Kevin,

Informeer even bij een autorijschool van je keuze.
In principe kom je wel in aanmeking voor de proef, want deze geldt voor eenieder die op of na 1 november 17 jaar wordt. (als de regel dan ook echt wordt ingevoerd he!?)
Kijk ook even bij http://www.2todrive.nl/

Mvg - Sjaak

Jop, 01-06-2011 19:54 #33
Ik heb medicijnen op voorschrift van huisarts die onder de opiumwet vallen. Verder voldoe ik aan eisen als begeleider. Mag dat? Reactie infoteur, 01-06-2011
Beste Jop,

Als je met de huidige medicatie mag autorijden, zal er waarschijnlijk geen belemmering zijn om als begeleider op te treden.
Maar… de exacte invulling is mij (nog) niet bekend. Het is raadzaam om met je vraag contact op te nemen met het CBR.

Mvg - Sjaak

Max Boeré, 28-05-2011 17:28 #32
Hoi, ik word morgen (29 mei) 16 jaar. Op 29 november ben ik dus 16,5 jaar oud.
Geldt de regeling dan gewoon voor mij?
Kan ik dan vanaf 29 november mijn theorie halen en rijlessen nemen?
en, zijn er ook anwb-regelingen, dat je als 16.5-jarige al na een veel kortere lestijd je rijbewijs kunt halen, of is dat niet handig, omdat je dan een aantal maanden zou kunnen moeten wachten tot het moment dat je 17 wordt, en dat is misschien ook niet handig? Reactie infoteur, 29-05-2011
Hoi Max,

Jij komt in aanmerking voor de regeling.
Informeer bij een rijschool voor de mogelijkheden. Snel lessen heeft niet zoveel zin, want je mag pas afrijden vanaf de dag dat je 17 jaar bent geworden.

Mvg - Sjaak

Max Boeré, 28-05-2011 17:24 #31
Hoi, ik word morgen (29 mei) 16 jaar. Op 29 november ben ik dus 16,5 jaar oud.
Geldt de regeling dan gewoon voor mij?
Kan ik dan vanaf 29 november mijn theorie halen en rijlessen nemen?
en, zijn er ook anwb-regelingen, dat je als 16.5-jarige al na een veel kortere lestijd je rijbewijs kunt halen, of is dat niet handig, omdat je dan een aantal maanden zou kunnen moeten wachten tot het moment dat je 17 wordt, en dat is misschien ook niet handig? Reactie infoteur, 29-05-2011
By the way… gefeliciteerd met je verjaardag!

Samira, 27-05-2011 19:18 #30
Heey ik wordt 25 juni 17 mag ik dan wel in november gwn beginnen met rijden en praktijkexsame's maken of juist niet? Reactie infoteur, 28-05-2011
Nee helaas Samira. De proef is bedoeld voor personen die op of na (1?) november 17 jaar worden.

Mvg - Sjaak

Esther, 24-05-2011 17:43 #29
Mijn zoon is vorige week 17 geworden. Wij hoopten dat hij met de nieuwe regeling in november gelijk zijn theorie-examen kon doen en rijlessen kon gaan nemen maar op de site van het cbr las ik dat de regeling niet geld als je in november al 17 bent, alleen als je op de dag dat de regeling ingaat 17 wordt of daarna. Klopt dat? waarom is dat? Reactie infoteur, 24-05-2011
Beste Esther,

Dat wat je stelt is (helaas) waar.
Ergens moet het CBR (de overheid) een grens trekken om de toestroom / aanmeldingen aan te kunnen… vandaar!
Is een beetje het nadeel van iedere nieuw te introduceren maatregel / wet / proef. Er zullen bijna altijd mensen zijn, die net binnen of buiten een overgangsregeling vallen.

Mvg - Sjaak

Manon, 23-05-2011 23:29 #28
Ik wordt in september 16,5 jaar, dus mag ik dan in november gewoon theorie lessen nemen?
En gaat het dan al meteen bij alle rijscholen in?
En is een theorieles ook duurder als je met 16,5 al lessen neemt?

Groetjes manon Reactie infoteur, 24-05-2011
Beste Manon,

Klopt! Je kan gebruik maken van de nieuwe regel.
Informeer vast bij rijscholen van je keuze wat de mogelijkheden zijn.
Er is geen reden om aan te nemen dat de prijzen zullen stijgen.

Mvg - Sjaak

Pascal, 19-05-2011 18:53 #27
Als je dat autorijbewijs haalt, mag je dan ook brommer rijden?
Want het is toch zo dat als je, je autorijbewijs hebt, je automatisch ook je brommer rijbewijs hebt? Reactie infoteur, 19-05-2011
Klopt helemaal Pascal.
Bij het rijbewijs B heb je automatisch ook het rijbewijs AM.

Mvg - Sjaak

Koula`, 04-05-2011 15:45 #26
Ik word in Juli 17 jaar mag ik dan in November beginnen met auto rijlessen en vanaf wanneer mag ik met de theorie beginnen. Ik heb namelijk gehoord dat de nieuwe regeling alleen maar geld voor mensen die 1 November 16,5 jaar oud zijn en als je dan ouder bent moet je wachten tot je 18 jaar is dit waar? Reactie infoteur, 05-05-2011
Helaas Koula, lees onderstaand citaat.
"" Ook jongeren die in november 2011 al 17 zijn, kunnen rijles gaan volgen, zo meldt het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zij mogen echter op hun 18e verjaardag pas praktijkexamen doen. Dat voorkomt onder meer dat het CBR ineens een hele grote groep examenkandidaten erbij krijgt, wat leidt tot langere reserveringstermijnen. Ook zorgt dit ervoor dat alle deelnemers een jaar lang onder begeleiding kunnen rijden ""

Zie ook: http://www.cbr.nl/nieuws.pp?id=289

Mvg - Sjaak

Charles Bennett, 12-04-2011 12:11 #25
Ik ben eigenaar/houder van "Auto Rijschool Bennett" op Aruba. Ongeveer acht van de tien leerlingen die zich bij mij voor rijles aanmelden kunnen al autorijden. De ouders of familie van de leerlingen leren hun al stiekem auto rijden. Ik zou graag wat meer informatie over deze proef willen hebben zodat ik op Aruba met een voorstel kan komen om ook met zo'n proef te komen, zodat wij de bestaande praktijk kunnen legaliseren. Reactie infoteur, 12-04-2011
Beste Charles,

Ik denk dat je aan de gelinkte brief van minister Eurlings (toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat) wel wat hebt ter onderbouwing.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29398-134.html

Succes - Mvg - Sjaak

Michael vd Garde, 18-03-2011 14:14 #24
Denk dat de kans op november best groot is! Een kennis van mij heeft zelf een rijschool en die was er best wel zeker van. Gaaf!

Darsh, 02-03-2011 23:23 #23
Is er al nieuws Sjaak? Hoor de laatste tijd niet zoveel meer. Ik las laatst wel een artikel in de krant. Maar ik weet nog niet wanneer ik echt kan beginnen… Reactie infoteur, 03-03-2011
Helaas Darsh, ingangsdatum is nog niet bekend!

Groeten - Sjaak

Mareno, 23-02-2011 18:14 #22
Ben nu toevallig ongeveer 16,5 en had al pech met het praktijk van de brommer (met die 400 euries) en volgens mij wanneer dit ingevoerd word ben ik ondertussen ook al weer achttien. Minder praten, meer actie toch?!

Geert, 15-02-2011 17:37 #21
Hallo sjaak,
ik vroeg me af als ik nou op me 17 rijbewijs voor auto heb gehaald mag ik dan zelfstandig brommer rijden of dat niet?

gr geert Reactie infoteur, 15-02-2011
Beste Geert,

Als je op je 17de je rijbewijs B zou kunnen halen (wat nog niet kan), dan heb je automatisch je rijbewijs AM (brommer)

Mvg - Sjaak

Linda Lauwers, 02-02-2011 12:37 #20
Ls
Graag op de hoogte houden wanneer er gestart mag worden, om met 17 en een half te mogen lessen Reactie infoteur, 03-02-2011
Beste Linda,

Theorie en lessen mag straks al vanaf 16,5. Afrijden vanaf 17 jaar.
Houd de site in de gaten, want het is ondoenlijk iedereen op de hoogte te brengen.

Mvg - Sjaak

Haas, 24-01-2011 09:45 #19
Sjaak, Denkt u dat het in de zomer echt gaat gebeuren? Want er was 2 jaar geleden ook al sprake van dus… k hoop dat het in de zomer echt gebeurd, maar ik ben er niet erg zeker over. Reactie infoteur, 24-01-2011
Beste Haas,

Zoals het er nu uitziet wel, maar met 100% zekerheid durf ik het ook niet (meer) te zeggen.
Houd deze site of de media in de gaten. Als het eindelijk rond is, zal men dit graag onder de aandacht willen brengen.

Mvg - Sjaak

Haas, 23-01-2011 15:21 #18
Inderdaad als je in staat bent adviezen aan te nemen van iemand is het zeker een prima idee! Wanneer is het erdoor denken jullie? Reactie infoteur, 23-01-2011
Beste Haas,

Januari gaat niet meer lukken, zal wel richting zomer worden!

Mvg - Sjaak

Forester, 21-01-2011 22:34 #17
Michel snapt dus precies niet wat de voordelen zijn. Die is schijnbaar te dwars om iets van een leermeester aan te nemen. Zulke mensen kunnen maar beter wachten tot ze 18 zijn en dan alsnog vaker in de fout gaan!

Michel, 14-01-2011 07:40 #16
Ja denk je even lekker te gaan rijden op je 17e zie je staan dat er perse een begeleider bij moet die minimaal 10 jaar zijn rijbewijs-B heeft. En dan mag hij nooit aan zware verkeersdelicten hebben meegedaan of in een vorderingsprocedure terecht zijn gekomen.

Als telkens een van mijn anders moet meerijden dan laat ik de auto wel voor een jaartje staan totdat ik fatsoenlijk in mijn eentje kan rijden. Want wat is hier nou het voordeel?

Voordeel:
- je kan eerder autorijden en krijgt dus meer ervaring.

Nadeel:
- als je niemand kent die 10 jaar een rijbewijs-B heeft dan heeft het dus geen zin.
- als de persoon niet op de door jou aangewezen tijden met je kan rijden dan heeft het dus geen zin.
- zou je het leuk vinden als je telkens op je vodden word gekeken door iemand die minimaal 28 is, en daarbij misschien ook nog wel bekritiseerd zou worden?

Of doe de voorwaarden van de begeleider weg of laat de leeftijd gewoon tot je 18e vind ik want zo heb ik er toch niks aan en weet zeker dat er veel mensen met mij in zouden stemmen.

Met vriendelijke groet,

Michel

Fam Kosterman, 13-01-2011 12:53 #15
In de Telegraaf van woensdag 12-01-11 stond, dat het aan het begin van de zomer mag. Reactie infoteur, 13-01-2011
Klopt!
Tussen nu en de zomer van 2011 is de verwachting.

Darsh, 10-01-2011 16:43 #14
Beste Sjaak, weet u ook toevallig waar ik meer info kan vinden op de site van de CBR? Reactie infoteur, 10-01-2011
Beste Datsch,

Die informatie staat er nog niet, omdat de exacte datum nog niet bekend is.
Zodra dit bekend is zullen alle media (en ik op deze site) daar aandacht aan besteden.
Maak je geen zorgen… het komt ongetwijfeld in het nieuws.

Mvg - Sjaak

Sharon, 04-01-2011 19:49 #13
Wat jammer dat het allemaal zo lang duurt. Ook ik wil erg graag aan mijn rijlessen beginnen en kan niet wachten tot het eindelijk zo ver is. Hopelijk komt er een beetje schot in de zaak en kunnen we voor de zomer van 2011 gaan beginnen met de rijlessen voor 17-jarigen! Reactie infoteur, 05-01-2011
Hoop het ook voor je Sharon, de onzekerheid heeft lang genoeg geduurd!
Houd de site in de gaten. Ik zal het vermelden, zodra er meer bekend is.

Mvg - Sjaak

Jub, 03-01-2011 19:25 #12
Sjaak,

Het is inmiddels al begin 2011 enig idee wanneer we iets te horen krijgen?
Jammer dat het zo vroeg in de media is gekomen nu kan ik echt niet meer wachten.

Groetjes, Jub Reactie infoteur, 03-01-2011
Sorry Jub, maar dat zal tegen de zomer van 2011 worden. Ik zal het vermelden zodra dit bekend wordt.
Inderdaad is het (te) vroeg in de media gekomen. Heeft een hoop verwarring gegeven.

Mvg - Sjaak

M. B., 07-12-2010 13:42 #11
Sjaak, weet je nog dat het cbr ongeveer 5 jaar geleden in de media bracht dat er een bromfiets-praktijk-examen zou komen. Dat is ieder jaar, en dat 5x, uitgesteld… Ook toen waren er 100-den mensen die iedere keer dachten, ö ja, snel theorie halen want anders moet ik ook praktijk examen doen". En nu pas is het erdoor. Met dit begeleid rijden gaat het waarschijnlijk hetzelfde. De PR afdeling vh CBR draait wel op volle toeren, en vooral de telegraaf pikt dat graag op, maar geloof me, het is nu pas een balonnetje dat opgelaten is. Het kan nog jaren duren.
Groeten, Mels Reactie infoteur, 08-12-2010
Beste Mels,

Het is de politiek en het zijn de juridische aspecten die voor de vertraging zorgen voorzover ik het kan beoordelen.
Maar je hebt gelijk dat het allemaal veel te lang duurt en het te vroeg in de media gebracht is.

Mvg - Sjaak

Nick, 26-10-2010 10:23 #10
Is er al iets meer duidelijk wanneer ze zeker beginnen met overleggen?
en wanneer je dus mag rijden op je 17e
groeten Reactie infoteur, 26-10-2010
Nee Nick helaas. Laatste bericht: voor de zomer van 2011!

Mvg - Sjaak

Jojo, 12-10-2010 09:01 #9
Hoi
word her cbr nou nooit eens moe om altijd alles maar uit te stellen
ze kunnen toch ook zeggen lessen mag op je 17 de maar dan een half jaar voor dat je 18 word en afrijden op je 18 de jaar
wat heeft het nou voor zin omm iemand naast je te hebben met minstens 10 jaar rij ervaring dat willen ze toch niet deze willen gelijk zelf standig rijden
het is wel goed hoor dat er iemand met rij ervaring er naast zit maar wat krijg je dan mam of pap ik wil een stukje rijden ga je mee?
leuk is anders
laten ze dan minimaal een half jaar voor hun 18 de jaar kunnen beginnen met met lessen en theorie
gr. jojo Reactie infoteur, 12-10-2010
Beste Jojo,

Je kunt jezelf inderdaad afvragen of het heel veel zal uitmaken? De tijd zal het leren. In Duitsland heeft het positief uitgepakt, maar of voor Nederland hetzelfde gedlt?
Het CBR kan echter niets doen aan het uitstel, dat is een misverstand. Het gaat er om dat een aantal zaken juridisch goed geregeld moet zijn om later geen problemen te krijgen.
Dit laatste kost meer tijd dan men op voorhand had voorzien. Het is dus een zaak van de overheid; het CBR voert het beleid alleen maar uit.

Mvg - Sjaak

Serhat, 04-10-2010 15:15 #8
Ik ben nou 16,5 jaar
dus ik mag dan in januari men theorie halen en ik word in maart 17 en dan mag ik beginnen met rijles en men praktijk ook halen.

klopt dit zo.

gr, serhat Reactie infoteur, 04-10-2010
Beste Serhat,

Nee, helaas,
Er staat op zijn vroegst januari 2011, maar mogelijk pas tegen de zomer van 2011.

Mvg - Sjaak

Richard, 04-10-2010 07:16 #7
Geld dit ook voor een busje of echt alleen voor de auto? Reactie infoteur, 04-10-2010
Beste Richard,

Dit gaat -voor zover ik weet- voor motorvoertuigen gelden waarvoor het rijbewijs B voldoende is.
Zie:
http://auto-en-vervoer.infonu.nl/diversen/387-soorten-rijbewijzen.html
De definitieve invulling lees je op deze site zodra alles vast ligt.

Mvg - Sjaak

Rob, 28-09-2010 17:00 #6
Zoals het er thans uitziet zal de invoering op zich laten wachten tot in ieder geval in 2011. Kabinetsvorming e.d. zullen hier zeker een rol in gaan spelen. Advies: houd inderdaad de CBR site in de gaten!

Carlissa, 18-09-2010 12:25 #5
Als je dan op je 17e rijexamen doet en je haalt het, mag je dan wel alleen scooter rijden? Want dat mag toch ook met een B-rijbewijs? :) Reactie infoteur, 18-09-2010
Beste Carlissa,

Ja, met een rijbewijs B mag je scooter rijden.
Probleem is -gezien je vraag- dat de proef voor het rijbewijs B voor 17-jarige nog niet is gestart.

Nick, 15-09-2010 09:04 #4
Ik ben nu een maand 17, mag ik al rijles? Reactie infoteur, 15-09-2010
Beste Nick,

Helaas nog niet!
Zodra de proef van start gaat zal ik hier melding van maken.

Mvg - Sjaak

Mervin, 12-01-2010 10:46 #3
Ik ben nu 16,5 jaar en word op 9 juli 2010 17. Mag ik dus op mn 17e al gelijk met rijles beginnen? Reactie infoteur, 12-01-2010
Beste Mervin,

De regel (proef) is nog niet goedgekeurd/ingevoerd!
Houd deze site, het nieuws en de media in de gaten.
De verwachting is: de tweede helft van 2010.

Mvg - Sjaak

Mohamed, 04-01-2010 17:00 #2
Ik ben nu 17 jaar ik word 22 juni 18 jaar kan ik ook theorie halen voor 22 juni Reactie infoteur, 04-01-2010
Beste Mohamed,

Dit zou je kunnen doen, maar je theorie blijft maar één jaar geldig. Haal je het rijbewijs niet binnen deze tijd, dan moet je de theorie weer opnieuw doen.

Alvast leren kan natuurlijk altijd; dan ken je regels al als je gaat lessen.

Mvg - Sjaak

Murat, 26-12-2009 00:54 #1
Kan je nu eind 2010 op een leeftijd van 16,5 jaar je voorlopig rijbewijs halen? Reactie infoteur, 27-12-2009
Beste Murat,


Zoals het er nu uitziet wordt dit eind 2010 ingevoerd. Houd het nieuws in de gaten voor de definitieve invoering.

Mvg - Sjaak

Infoteur: Jvd
Laatste update: 18-07-2019
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Verkeer
Special: Examen CBR
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 109
Schrijf mee!