(Euro)vergunning aanvragen bij de NIWO

(Euro)vergunning aanvragen bij de NIWO U wilt een transportonderneming, een koeriers- of verhuisbedrijf beginnen? Dan zult u eerst over een transportvergunning (ook wel Eurovergunning) moeten beschikken. Deze vergunning kunt u aanvragen bij de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) in Rijswijk. Om vergunninghouder te worden, moet u voldoen aan een aantal (kwalitatieve) eisen: betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en vakbekwaamheid. Verder moet er sprake zijn van een werkelijke en duurzame vestiging van uw onderneming in Nederland. Tot slot mag er geen sprake zijn van toepassing van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob).

Aanvraag voor een (Euro)vergunning

Indien u een transportonderneming, een koeriers- of verhuisbedrijf wilt beginnen en voor derden gaat rijden met vrachtauto's (ook bestelbussen) boven de 500 kg. is er sprake van beroepsgoederenvervoer en moet u beschikken over een (Euro)vergunning.

Waar moet ik een vergunning aanvragen?

De Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) in Rijswijk is de vergunningverlenende organisatie. De NIWO valt onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De NIWO is een zogeheten zelfstandig bestuursorgaan met publiekrechtelijke taken.

Ondernemersloket NIWO
U kunt een (Euro)vergunning het eenvoudigst aanvragen via het ondernemersloket niwo. Via dit ondernemersloket kunt u trouwens niet alleen een (Euro)vergunning aanvragen maar ook extra vergunningsbewijzen, ritmachtigingen, CEMT-vergunningen, VIHB-registraties, TIR-carnets etc. Voor het digitaal aanvragen van een (Euro)vergunning (of andere documenten) moet u gebruik maken van e-Herkenning. De e-Herkenning is gekoppeld aan de Kamer van Koophandel. Dit betekent dat de NIWO gebruik maakt van de gegevens zoals deze bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd. Als er wijzigingen zijn van uw bedrijfsgegevens hoeft u deze alleen nog maar door te geven aan de Kamer van Koophandel. U kunt een (Euro)vergunning ook via een (papieren) aanvraagformulier aanvragen.

Waaraan moet mijn (papieren) aanvraag voldoen?

Uw aanvraag voor een (Euro)vergunning moet zijn voorzien van de volgende stukken:
 • (Digitaal) aanvraagformulier.
 • Getuigschrift van vakbekwaamheid (ook wel vakdiploma genoemd).
 • Een arbeidsovereenkomst (indien de vervoersmanager in dienst is van de vergunninghouder) of een managementovereenkomst (indien de vervoersmanager extern werkzaam is voor de vergunninghouder.
 • Verklaring Omtrent het Gedrag.
 • (Openings)balans of een vermogensopstelling, inclusief een verklaring van een RA- of AA-accountant, een deskundige aangesloten bij het Register Belastingadviseurs of de NOAB.

Verder moet vooraf voor een aanvraag voor een (Euro)vergunning worden betaald. Een nieuwe aanvraag kost in 2020 EUR 235,- plus de kosten voor het aantal vergunningsbewijzen dat u aanvraagt (EUR 25,- per vergunningsbewijs). Een (Euro)vergunning is vijf jaar geldig. Iedere vijf jaar moet de (Euro)vergunning worden verlengd. De kosten voor het verlengen bedragen EUR 120,- plus de kosten van een vergunningsbewijs (EUR 25,- per vergunningsbewijs).

Aan welke eisen wordt de aanvraag getoetst?

Om in het bezit te komen van een (Euro)vergunning moet u voldoen aan de volgende (kwalitatieve) eisen:
 • Vakbekwaamheid
 • Kredietwaardigheid
 • Betrouwbaarheid
 • Werkelijke en duurzame vestiging
 • En er mag geen sprake zijn van toepassing van de wet Bibob

Eis van vakbekwaamheid

Aan de eis van vakbekwaamheid wordt voldaan door overlegging van een getuigschrift van vakbekwaamheid (ook wel het vakdiploma genoemd). Het vakdiploma kan niet bij de NIWO worden gehaald. Voor het vakdiploma moet een examen worden afgelegd bij het CBR, de divisie CCV. Aan de eis van vakbekwaamheid wordt voldaan door degene die permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoersactiviteiten van de onderneming. Het gaat daarbij om een continue en inhoudelijke betrokkenheid. Van een 'papieren' constructie mag geen sprake zijn.

De vervoersmanager kan op interne of externe basis werkzaam zijn voor de onderneming. Als interne vervoersmanager is hij in dienst van de vergunninghouder en werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Indien een vergunninghouder niet over een vervoersmanager beschikt dan kan deze ook een vervoersmanager aantrekken, de externe vervoersmanager. Deze externe vervoersmanager is werkzaam op basis van een managementovereenkomst. In de arbeids- of managementovereenkomst moeten in ieder geval de verantwoordelijkheden en zijn taken zijn opgenomen. Verder moet hij een redelijke beloning ontvangen voor zijn werkzaamheden. Ook moet hij staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met een (volledige) volmacht voor de vervoersactiviteiten van de onderneming.

Een vervoersmanager mag zijn vakbekwaamheid niet inbrengen binnen meer dan vier ondernemingen met een totaal wagenpark van 50 voertuigen. Hierop bestaat één uitzondering. Een interne vervoersmanager mag de vakbekwaamheid inbrengen binnen één onderneming met een onbeperkt aantal voertuigen of hij mag werkzaam zijn binnen verschillende ondernemingen die tot één holding behoren.

Eis van kredietwaardigheid

Om te voldoen aan de eis van kredietwaardigheid moet een onderneming aantonen dat zij beschikt over een voldoende risicodragend vermogen. Voor de eerste vrachtauto moet EUR 9.000,- worden aangetoond en voor iedere volgende vrachtauto EUR 5.000,- Het risicodragend vermogen is het eigen vermogen, eventueel aangevuld met een achtergestelde lening, eventuele overwaarden of een bankgarantie.

De onderneming toont haar risicodragende vermogen aan door het overleggen van een (opening)balans, een tussentijdse balans of de jaarcijfers, eventueel voorzien van een vermogensopstelling indien het eigen vermogen onvoldoende mocht zijn. Deze financiële gegevens moeten zijn voorzien van een verklaring. Alleen verklaringen die zijn afgegeven door een RA- of AA-accountant, een deskundige die is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen of het Register Belastingadviseurs, worden geaccepteerd.

Indien het eigen vermogen onvoldoende is, kan gebruik worden gemaakt van een achtergestelde lening. De achtergestelde lening moet de volgende elementen bevatten:
 • NAW-gegevens van de geldgever en -lener.
 • Het bedrag waarvoor de geldlening is overeengekomen.
 • De wijze van een eventueel vervroegde aflossing.
 • De rentevergoeding.
 • De termijn waarvoor de lening is aangegaan.
 • De achterstelling van de geldlening ten aanzien van alle bestaande en toekomstige crediteuren.

Betrouwbaarheid

Aan de eis van betrouwbaarheid wordt voldaan door overlegging van een (niet ouder dan twee maanden zijnde) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een VOG-natuurlijke personen (VOG-np) en een VOG-rechtspersonen (VOG-rp). Indien er sprake is van een rechtspersoon zoals bijvoorbeeld een besloten vennootschap, maar ook een vennootschap onder firma (een vennootschap onder firma wordt volgens de Wet wegvervoer goederen gelijkgesteld met een rechtspersoon), dan moet een VOG-rp worden overgelegd. Bij een eenmanszaak moet de eigenaar een VOG-np overleggen. Indien de bestuurder van een rechtspersoon niet de Nederlandse nationaliteit heeft, moet hij een VOG-np overleggen van de bevoegde buitenlandse organisatie.

Werkelijke en duurzame vestiging

Om aan deze eis te voldoen, moet er sprake van een werkelijke en duurzame vestiging van uw onderneming in Nederland. Er mag geen sprake zijn van een postbusconstructie. Bij de beoordeling of sprake is van een werkelijke en duurzame vestiging worden de volgende elementen in onderling verband en samenhang bezien:
 • De onderneming staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • De onderneming beschikt over een BTW-nummer.
 • Op de onderneming zijn documenten aanwezig die onder meer zien op het personeelsbeleid, de rij- en rusttijden, boekhoudkundige bescheiden etc.
 • De voertuigen staan ter beschikking van de onderneming (via eigendom, lease, huur(koop) of anderszins.
 • De vervoersactiviteiten vinden onder meer in Nederland plaats.
 • De APK-keuring of het onderhoud wordt in Nederland verricht.

Wet Bibob

Voorkomen moet worden dat door het verlenen van een (Euro)vergunning illegale activiteiten worden gelegaliseerd. Toepassing van de Wet Bibob probeert dit te voorkomen. Op grond van deze wet wordt beoordeeld of er sprake is van een bepaalde mate van gevaar dat de vergunning voor criminele activiteiten wordt gebruikt. Daarbij kan het ook gaan om vermoeden dat er strafbare feiten worden of zijn gepleegd.

Slot

Voordat u begint met een transportonderneming, koeriers- of verhuisbedrijf moet u eerst zorgen voor een transportvergunning ofwel een Eurovergunning. De NIWO beoordeelt daarbij of u voldoet aan de daartoe gestelde (kwalitatieve) eisen: vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en kredietwaardigheid. Tevens moet er sprake zijn van een werkelijke en duurzame vestiging van uw onderneming in Nederland en mag er geen sprake zijn van toepassing van de Wet Bibob. Voldoet u hier eenmaal aan dan beslist de NIWO binnen maximaal acht weken op uw aanvraag. De praktijk leert dat de beslistermijn zelfs op enkele dagen ligt. U kunt dan snel aan de slag als transportonderneming.
© 2018 - 2024 Sensdemot, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
(Euro)vergunning wordt alleen verleend aan een vervoerder(Euro)vergunning wordt alleen verleend aan een vervoerderAls een transportonderneming vervoer verricht voor derden (beroepsgoederenvervoer) moet de onderneming over een vergunni…
BIBOB, vergunning intrekken door de Wet BibobBIBOB, vergunning intrekken door de Wet BibobBestuursorganen hebben met de Wet Bibob een extra instrument om de integriteit van een aanvrager van een vergunning of v…
Je kredietwaardigheid verbeteren, hoe doe je dat?Je kredietwaardigheid verbeteren, hoe doe je dat?De kredietwaardigheid is bepalend óf en onder welke voorwaarden een aanvrager een lening kan krijgen. Het kan daarom zee…
Vakbekwaamheid code 95 halen: basiskwalificatie & nascholingVakbekwaamheid code 95 halen: basiskwalificatie & nascholingHoe haal je je vakbekwaamheid code 95 snel en goedkoop? Onder welke regeling val je gezien de datum waarop je je rijbewi…

Wanneer is cabotagevervoer toegestaan?Wanneer is cabotagevervoer toegestaan?Je mag als vervoerder niet zomaar onbeperkt binnenlands beroepsvervoer verrichten in een ander land dan waar je gevestig…
Boete voor aanhangwagen of caravan voor 2020Boete voor aanhangwagen of caravan voor 2020Hoe hoog zijn de boetes voor 2020 bij een afwijkende constructie van, of het rijden met, caravan of aanhangwagen en aan…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Umair Graphics, Pixabay
 • Website van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)
 • Website van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
Sensdemot (7 artikelen)
Laatste update: 31-12-2019
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Transport
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.