Autoverzekering - No Claim Korting - Bonus Malus

Autoverzekering - No Claim Korting - Bonus Malus Veel verzekeringsmaatschappijen hanteren bij het bepalen van de hoogte van de verzekeringspremie voor de auto de Bonus Malus regeling. Deze regeling heeft de No-Claimkorting, zoals deze in de volksmond waarschijnlijk beter bekend is, in 1982 vervangen. De werking houdt in dat de korting op de bruto-verzekeringspremie hoger wordt naarmate u meer schadevrije jaren in de auto rijdt. De kortingen op de verzekeringspremie kunnen -voor de oplettende automobilist- zelfs oplopen tot 75 á 80 procent.

Bepalingen - Begrippen

Verzekeringsgever:

De verzekeringsmaatschappij die -tegen betaling van de premie- de in de polis omschreven risico's van u overneemt

Verzekeringnemer:

De persoon of instantie die de overeenkomst aangaat met de verzekeringsmaatschappij; doorgaans de bestuurder of eigenaar van het motorrijtuig / motorvoertuig

Motorrijtuig:

Het motorrijtuig / motorvoertuig dat op het polisblad van de verzekeringsmaatschappij staat omschreven
Kort gezegd: alle voertuigen met verbrandingsmotor of electromotor, die niet langs spoor of rails worden voortbewogen (trein, tram). Met uitzondering van fietsen met trapondersteuning

Schade aan personen of zaken

Schade aan personen: letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende zaken
Schade aan zaken: beschadiging, vernieling, vernietiging, vermissing of verloren gaan van zaken, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade (oorlogen, terrorisme, opzettelijk veroorzaken van schade, rijden onder invloed, joy-riding e.d. zijn van de dekking uitgesloten)

Verzekeringsgebied

Omschrijving van de landen waarbinnen de verzekering geldt. Meestal daar waar het afgegeven Internationaal Motorrijtuigenverzekeringsbewijs geldt (de Groen Kaart)

No Claim - Bonus Malusregeling

Bij berekening van de hoogte van de verzekeringspremie kan met een aantal factoren rekening worden gehouden. Zo valt te denken aan:
 • leeftijd van de verzekeringsnemer op moment van afsluiten van de autoverzekering
 • woongebied of postcodegebied waar de verzekeringsnemer of gebruiker / bestuurder woonachtig is
 • gewicht, vermogen en brandstofsoort van het te verzekeren motorvoertuig
 • gemiddeld aantal te rijden kilometers op jaarbasis
 • verzekeren van meerdere motorvoertuigen op eenzelfde adres / binnen één gezin

Kortingspercentages Bonus Malus Regeling - No-Claim

* Bonus/malus-trap: kortingspercentages en terugval na een geclaimde schade kunnen per verzekeringsmaatschappij enigszins verschillen.

Bonus Malus TredeTe Betalen premie in %Schadevrije jarenTerugval na 1 schadeTerugval na 2 schades
2025201509
1925201408
1825191307
1725181207
1625171106
1525161006
1425150905
1330140804
1235130703
1137,5120602
1040110502
0945100401
0850090301
0755080201
0660070101
0565060101
0475050101
0385040101
0295030101
01125020101

Kijk voor de Wet aansprakelijkheid Motorrijtuigen op: www.overheid.nl.

Gedragsregels - Belangrijke Artikelen WegenverkeersWet - WvW

Artikel 5

 1. Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd

Artikel 6

 1. Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat

Artikel 7

 1. Het is degene die bij een verkeersongeval is betrokken of door wiens gedraging een verkeersongeval is veroorzaakt, verboden de plaats van het ongeval te verlaten indien: a. bij dat ongeval, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander is gedood dan wel letsel of schade aan een ander is toegebracht; b. daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander aan wie bij dat ongeval letsel is toegebracht, in hulpeloze toestand wordt achtergelaten.
 2. Het eerste lid, aanhef en onderdeel a, is niet van toepassing op degene die op de plaats van het ongeval behoorlijk de gelegenheid heeft geboden tot vaststelling van zijn identiteit en, voor zover hij een motorrijtuig bestuurde, tevens van de identiteit van dat motorrijtuig.

Artikel 8

 1. Het is een ieder verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen, terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik daarvan - al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof - de rijvaardigheid kan verminderen, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht.
 2. Het is een ieder verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat: a. het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, dan wel b. het alcoholgehalte van zijn bloed bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 0,5 milligram alcohol per milliliter bloed.
 3. In afwijking van het tweede lid is het de bestuurder van een motorrijtuig voor het besturen waarvan een rijbewijs is vereist, indien sedert de datum waarop aan hem voor de eerste maal een rijbewijs is afgegeven nog geen vijf jaren zijn verstreken, dan wel, indien het voor het eerst afgegeven rijbewijs een rijbewijs betreft dat de bevoegdheid geeft tot het besturen van bromfietsen en dit rijbewijs is afgegeven aan een persoon die op het ogenblik van die afgifte de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, nog geen zeven jaar zijn verstreken, en de eerste afgifte van het rijbewijs op of na 30 maart 2002 heeft plaatsgevonden, verboden dat motorrijtuig te besturen of als bestuurder te doen besturen na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat: a. het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 88 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, dan wel b. het alcoholgehalte van zijn bloed bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 0,2 milligram per milliliter bloed.
 4. Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op de bestuurder van een motorrijtuig die zonder rijbewijs een motorrijtuig bestuurt voor het besturen waarvan een rijbewijs vereist is.
 5. Het is verboden een motorrijtuig als bestuurder te doen besturen door een persoon waarvan men weet of redelijkerwijs moet weten dat deze verkeert in een toestand als in het eerste, tweede of derde lid is omschreven.
 6. Voor de toepassing van het derde lid wordt onder een rijbewijs mede verstaan een rijbewijs, afgegeven door het daartoe bevoegde gezag buiten Nederland.

Artikel 9

 1. Het is degene die weet of redelijkerwijs moet weten dat hem bij rechterlijke uitspraak of strafbeschikking de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen is ontzegd, verboden gedurende de tijd dat hem die bevoegdheid is ontzegd, op de weg een motorrijtuig te besturen of als bestuurder te doen besturen.
 2. Het is degene die weet of redelijkerwijs moet weten dat een op zijn naam gesteld rijbewijs voor een of meer categorieën van motorrijtuigen dan wel voor een gedeelte van de geldigheidsduur ongeldig is verklaard, indien aan hem daarna geen ander rijbewijs voor het besturen van een motorrijtuig van de betrokken categorie of categorieën is afgegeven, verboden op de weg een motorrijtuig van die categorie of categorieën dan wel gedurende dat gedeelte van de geldigheidsduur te besturen of als bestuurder te doen besturen.
 3. Het tweede lid geldt niet ten aanzien van de bestuurder van een motorrijtuig gedurende de tijd dat aan hem ter verkrijging van een rijbewijs voor de categorie of categorieën van motorrijtuigen waarop de ongeldigverklaring betrekking heeft, rijonderricht in de zin van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 wordt gegeven en gedurende de tijd dat door hem een rijproef wordt afgelegd in het kader van een onderzoek, door of vanwege de overheid ingesteld, naar zijn rijvaardigheid of geschiktheid.
 4. Het is degene van wie ingevolge artikel 130, tweede lid, de overgifte van een op zijn naam gesteld rijbewijs is gevorderd, dan wel wiens rijbewijs is ingevorderd en aan wie dat bewijs niet is teruggegeven, verboden op de weg een motorrijtuig van de categorie of categorieën waarvoor dat bewijs was afgegeven, te besturen of als bestuurder te doen besturen.
 5. Het is degene die weet of redelijkerwijs moet weten dat de geldigheid van een op zijn naam gesteld rijbewijs ingevolge artikel 131, derde lid, onderdeel a, voor een of meer categorieën van motorrijtuigen is geschorst, verboden gedurende de tijd dat de schorsing van kracht is, op de weg een motorrijtuig van de categorie of categorieën waarop de schorsing betrekking heeft, te besturen of als bestuurder te doen besturen.
 6. Het vierde en het vijfde lid gelden niet ten aanzien van de bestuurder van een motorrijtuig gedurende de tijd dat door hem een rijproef wordt afgelegd in het kader van een ingevolge artikel 131, eerste lid, gevorderd onderzoek.
 7. Het is degene van wie ingevolge artikel 164 de overgifte van een op zijn naam gesteld rijbewijs, een hem door het daartoe bevoegde gezag buiten Nederland afgegeven rijbewijs of een internationaal rijbewijs is gevorderd, dan wel van wie zodanig bewijs is ingevorderd en aan wie dat bewijs niet is teruggegeven, verboden op de weg een motorrijtuig van de categorie of categorieën waarvoor dat bewijs was afgegeven, te besturen of als bestuurder te doen besturen.
 8. Het is degene van wie ingevolge de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften de inlevering van het rijbewijs is gevorderd, dan wel wiens rijbewijs krachtens die wet is ingenomen, verboden op de weg een motorrijtuig, voor het besturen waarvan het rijbewijs is afgegeven, te besturen of als bestuurder te doen besturen met ingang van het tijdstip, bedoeld in artikel 30, eerste lid, van die wet.
 9. Voor de toepassing van het tweede, vierde, vijfde, zesde en achtste lid wordt onder rijbewijs mede verstaan een rijbewijs, afgegeven door het daartoe bevoegde gezag buiten Nederland.

Artikel 10

 1. Het is verboden op de weg een wedstrijd met voertuigen te houden of daaraan deel te nemen.
 2. Onder wedstrijd wordt voor de toepassing van dit artikel verstaan elk rijden met voertuigen ter vaststelling of vergelijking van prestaties hetzij van de deelnemers, hetzij van de voertuigen, hetzij van onderdelen daarvan, hetzij van bedrijfsstoffen.
 3. Als deelnemer wordt beschouwd de bestuurder van een voertuig waarmee aan een wedstrijd wordt deelgenomen, en de eigenaar of houder van een voertuig, die daarmee aan een wedstrijd doet of laat deelnemen.

Artikel 185

 1. Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of - indien er een houder van het motorrijtuig is - de houder verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is.
 2. De eigenaar of houder die het motorrijtuig niet zelf bestuurt, is aansprakelijk voor de gedragingen van degene door wie hij dat motorrijtuig doet of laat rijden.
 3. Het eerste en het tweede lid vinden geen toepassing ten aanzien van schade, door een motorrijtuig toegebracht aan loslopende dieren, aan een ander motorrijtuig in beweging of aan personen en zaken die daarmee worden vervoerd.
 4. Dit artikel laat onverkort de uit andere wettelijke bepalingen voortvloeiende aansprakelijkheid.
© 2010 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bonus-/malusladder autoverzekeringBonus-/malusladder autoverzekeringAutoverzekeraars gebruiken een bepaald systeem om de premie voor de autoverzekering vast te stellen: de bonus-/malusladd…
Opzeggen & overstappen autoverzekeringOpzeggen & overstappen autoverzekeringWelke stappen moet u ondernemen om over te stappen naar een goedkopere autoverzekering? En wat is de opzegtermijn voor d…
Schadevrije jaren Zo gaat uw verzekeraar er mee omSchadevrije jaren Zo gaat uw verzekeraar er mee omVoor de autoverzekering is het van groot belang hoeveel aantoonbare schadevrije jaren u hebt opgebouwd. Het aantal jaren…
Schadevrije jaren en de hoogte van de kortingSchadevrije jaren en de hoogte van de kortingSchadevrije jaren geven korting op de premie voor de autoverzekering. Ondanks het feit dat u schadevrije jaren hebt, kri…
M4 Sherman: Amerikaanse tank in de Tweede WereldoorlogM4 Sherman: Amerikaanse tank in de Tweede WereldoorlogDe M4 Sherman tank, operationeel sinds 1941, is de meest gebruikte geallieerde tank tijdens de Tweede Wereldoorlog van A…
Bronnen en referenties
Reacties

H. Bok, 12-06-2010
Beste Sj., Alvast bedankt voor Uw snelle reactie. Ik was van er van uitgegaan, dat alleen een rechter (en/of justitie) een tijdelijk verbod konden opleggen en geen "advseur". Toch? Nogmals dank…
Gr. HB Reactie infoteur, 12-06-2010
Beste H,

Dit betreft -voorzover ik kan beoordelen- zaken die voortvloeien uit foutief / onverantwoordelijk verkeersgedrag en / of gebreken aan een voertuig.
Medisch gezien ligt dit ten aanzien van de verzekering (en niet de overheid) wat anders.
Ik weet dat b.v. na een operatie van/aan een kunstknie 6 weken niet gereden mag worden, omdat dat als een periode van helen gezien wordt, waarbij de reactie en / of mogelijkheid tot handelen beperkt wordt en dus de verkeersveiligheid zou kunnen schaden. (zo ook bepaalde medicijnen)
Omdat dit in dossiers is vastgelegd, kan dit problemen geven.

Mvg - Sjaak

H. Bok, 11-06-2010
Wanneer door een medicus advies wordt gegeven om voorlopig geen auto te rijden, is men dan nog verzekerd, wanneer dit advies niet opvolgt en dus toch een auto bestuurt.
Een advies is toch geen verbod… Als men dan geen auto zou mogen rijden gedurende een langere perioden (bv. 1 1/2 jaar) zou ook de premie - gedurende die periode - verlaagd of opgeschort moeten worden.
Wat is hierop Uw reactie? Reactie infoteur, 12-06-2010
Beste H,

Ik zou hier voorzichtig mee zijn. Een en ander is ook afhankelijk van de vastlegging. Staat het advies 'zwart op wit' in het dossier, dan zou dit ingeval van een ongeval nog wel eens problemen kunnen geven en zal de verzekeringsmaatschappij moeilijk kunnen doen. Daarnaast geeft de arts dit advies met een bepaalde reden!?
Ik weet dat bepaalde operaties of aandoeningen een herstelperiode vragen waarbinnen men géén motorvoertuig mag besturen. Doet men dit toch, dan kan dit tot niet (of slechts gedeeltelijk) uitbetalen van geleden of veroorzaakte schade leiden (lijden)

Mvg - Sjaak

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 15-05-2010
Rubriek: Auto en Vervoer
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.